Partneri-RSS

Termín a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2019/2020

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie informácie o očkovaní – tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo vytlačiť z tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

Žiadosti na šk. rok 2019/20 sa budú prijímať v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019 v kancelárii riaditeľky

    8. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    9. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    10. – 16. apríla 2019 10:00 – 13:00

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 14.6.2019 doporučenou poštou.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

Kategórie: Partneri

Februárové podujatia pre deti

V mesiaci február sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 

15.2. (Piatok)     
Karneval –
Pre všetky deti. Prosíme, nezabudnite pripraviť masky pre deti

Kategórie: Partneri

Termíny pre Zdravé nôžky a chrbátik

Termíny pre dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

 

Cvičenie bude prebiehať od 28.1.-21.3.2019, ešte stále je možné deti prihlásiť. Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť u pani učiteliek a rovnako im ju aj odovdzať.

Kategórie: Partneri

Informácie o novele zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

Vážený zákonný zástupcovia,  v súvislosti s novelou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že každé dieťa ktoré navštevuje posledný ročník  materskej školy a má nárok na dotáciu  na podporu výchovy k stravovacím návykom s účinnosťou od 1.1.2019 vás chcem informovať, Že nejde o bezplatné stravovanie ale o DOTÁCIU, ktorá je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom. Nárok na dotáciu majú: a) deti predškolského veku, ktoré do 31.08.2018 dovŕšili päť rokov veku, b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, c) deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou, d) deti, navštevujúce MŠ, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – sú to aj mladšie deti, nie len deti uvedené pod písmenami a), b), c).   V zmysle VZN mestskej časti č. 1/2012 v znení VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka, zákonní zástupcovia detí budú aj naďalej uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín (4. finančné pásmo 1,27 € a dotáciu poskytovanou MPSVaR SR vo výške 1,20 €/deň je 0,07 €).  Nezmenená v zmysle uvedeného VZN ostáva výška príspevku zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 0,30€ /deň za celodennú stravu.   Nárok na dotáciu majú všetky deti uvedené pod písmenami a, b, c, d, ktoré majú diétne stravovanie a na základe odborného posúdenia lekára im diétnu stravu zabezpečujú zákonní zástupcovia donáškou. Za tieto deti zákonní zástupcovia neplatia doplatok za nákup potravín (0,07€) a podľa súčasného platného VZN ani poplatok za režijné náklady (0,30€). Zákonní zástupcovia dostanú na účet dotáciu vo výške 1,20€/deň a to za deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.     Riaditeľka materskej školy
Kategórie: Partneri

Korekcia termínu besiedky

Korekcia termínu besiedky

Ospravedlňujeme sa za chybu v kalendári. Kuriatka majú besiedku dnes 13.12. o 15:30

Kategórie: Partneri

Zdravé nôžky a chrbátik

Dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

 

Od januára 2019 bude v MŠ prebiehať cvičenie Zdravé nôžky a chrbátik pod vedením pani lektorky Edity Oleárovej Čačanej. Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť u pani učiteliek a rovnako im ju aj odovdzať.

Kategórie: Partneri

Vystúpenie PACI PAC

Vystúpenie PACI PAC

 

26.11 o 9:00 vystúpenie PACI PAC v našej MŠ pre všetky deti

Kategórie: Partneri

Kurz plávania

Naši plavci

Kategórie: Partneri

Novembrové podujatia pre deti

V mesiaci november sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 

6.11. (Utorok)     
Tajomstvo stromov –
sférické kino
9:00 a 10:00 h Žabky. Včielky, Ježkovia

6.11. (Utorok)
Tvorivé dielne
15:00
Lampiónový sprievod
17:00 stretnutie na terase „Kuriatka“

26.11. (Pondelok)     
Paci Pac

9:00

Kategórie: Partneri

Brigáda – jeseň 2018

Počas dvoch slnečných septembrových podvečerov sme v nasej škôlke opäť po pár rokoch brigádovali. Dňa 20. a 21.9. 2018 sme pokračovali v revitalizácii školského dvora, ktorá začala už počas prázdnin inštaláciou nových preliezok, hojdačiek a dopadovej plochy, na ktoré sme získali financie zo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange, z Grantovej finančnej dotácie v oblasti životného prostredia z mestskej časti Bratislava – Petržalka a zo zdrojov Rodičovského združenia. Nakúpili sme farby a štetce a vymaľovali celý dvor J. Pracovali rodičia, starí rodičia, deti a aj pani učiteľky, za čo všetkým patrí nesmierna vďaka. Na terasy sme namaľovali Človeče, Twister aj bludiská. Už od vstupných brán ukazujú deťom smer k šatniam farebné obrázky na chodníkoch. K skákacej škôlke pribudol na asfalt maľovaný vláčik, húsenka, aj vesmír. Staršie preliezky a pneumatiky majú tiež nové  žiarivé farby. Na jednu časť dvora sme vysadili ovocné kríky a bylinky.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a vytvorili krásne farebné prostredie pre našich škôlkárov.

ĎAKUJEME.

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri MŠ Sevčenkova

 

Kategórie: Partneri

Rodičovský príspevok na školský rok 2018-2019

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

 

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu do 15.10.2018:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Prosíme tých rodičov, ktorí môžu, aby uhradili do 15. októbra sumu za celý školský rok (100 eur).
Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2019 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2018.

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

 

Kategórie: Partneri

Schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2018-2019

 

 

Dovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 16:00 v priestoroch telocvične.

Program:

  • Školská dokumentácia (Školský poriadok, Školský vzdelávací program).
  • Poplatky + odsúhlasenie výšky poplatku do Rodičovského združenia.
  • Voľba a hlasovanie členov výkonného výboru rodičovského združenia.
  • Rôzne.
  • Diskusia.
  • Záver a prijaté úlohy.

Účasť na plenárnom zasadnutí je pre každého jedného rodiča povinná, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si Vaše pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli stretnutia zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie,

riaditeľka škôlky a členovia výboru RZMŠ.

Kategórie: Partneri

Rozdelenie tried 2018/2019

 

Zoznamy detí s rozdelením do tried sú zverejnené na budove MS, na webovej stránke nebudú zverejné z dôvodu ochrany osobných údajov.

Kategórie: Partneri

Ponuka práce (učiteľka do materskej školy)

Hľadáme učiteľku do materskej školy.

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie – odbor predprimárne vzdelávanie, vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.  Možnosť ubytovania v stredoškolskom internáte.   kontakt: mssevcenkova35@gmail.com, 0911 814 581
Kategórie: Partneri

Prevádzka škôlky počas mesiaca JÚL 2018

Milí rodičia,
Vaše detičky budú počas júla v triedach…

 

TRIEDA V PREVÁDZKE

SPOJENÉ TRIEDY

VEVERIČKY

VEVERIČKY + ŽABKY+MAČIATKA + MŠ TUPOLEVOVA

MYŠKY

MYŠKY + JEŽKOVIA+VČIELKY

KURIATKA

KURIATKA + JEŽKOVIA +VČIELKY+ LIENKY

 

Kategórie: Partneri

Poďakovanie rodičom za pomoc škôlke

Na záver školského roka 2017/2018 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať rodičom za ich pomoc pre našu škôlku.

O pár dní tu máme koniec školského roku roka 2017/2018 a my by sme chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí pomohli nasej škôlke materiálne alebo vlastnoručnou pracou. Ďakujeme všetkým
maminkám a oteckom, ktorí v rámci dobrovoľníckych aktivít pomohli zlepšiť prostredie v jednotlivých
triedach. Veríme, že týmito aktivitami budú inšpiráciou pre ďalších rodičov, aby sme mohli spoločne
ďalej skvalitňovať našim deťom každodenný pobyt v škôlke.
Prajeme Vám pekne leto a vidíme sa v septembri.

 

Riaditeľka, celý pedagogický a nepedagogický kolektív  a členovia Rodičovského združenia pri MŠ Ševcenkova 35.

 

 

Kategórie: Partneri

Fotogaléria z Dňa otcov 2018

DEŇ OTCOV 2018

19.6. 2018 sme pre vás pripravili popoludnie nielen pre oteckov. Mame pre vás zopár fotiek. Bolo to krásne popoludnie a naštartovalo nás to k ďalším úvahám nad podobnými akciami do budúcnosti. Ďakujeme boli ste skvelí.

 

 

 

Kategórie: Partneri

Júnové podujatia pre deti

V mesiaci jún sme si pre deti pripravili tieto podujatia:

01.06. DISKOTÉKA – OSLAVA MDD

Všetky deti

04.06. ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Všetky deti

05.06. Zber jahôd  – Dunajská Lužná (DOBRÉ JABLKÁ Boni Fructi)

Veveričky, Žabky, Ježkovia

07.06. od 9.30 hod TRIEDNE FOTENIE

13.06. o 10 hod. PUF A MUF ZAJTRA IDEME DO ŠKOLY

DIVADLO TUŠ-ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Všetky deti

18.06. o 9.30 ŽIVOT NA HRADE – ČERVENÝ KAMEŇ

Lienky, Včielky, Veveričky, Žabky, Ježkovia

19.6. DEŇ OTCOV

Všetky deti (oteckovia) 

21.6. Koralový ostrov

videoprojekcia pre predškolákov

 

Kategórie: Partneri

Informácia ohľadom poskytnutia 2 percent z dane

Milí rodičia a priatelia našej škôlky. Touto cestou vám v mene rodičovského združenia veľmi pekne ďakujem za 2 % z vášho príjmu za kalendárny rok 2016, ktorých výška dosiahla takmer 4159.7 Eur.

Veľmi si vážime váš záujem o našu materskú školu a ochotu podporiť naše deti svojím príspevkom z 2% daní. Je nám  veľmi ľúto, ale tento rok materská škola nesplnila zákonom stanovené podmienky, a preto sa nemôžeme uchádzať o vaše príspevky  – dary z 2% daní.  Peniaze sa NEDAJÚ venovať  – poukázať Rodičovskému združeniu pri MŠ Ševčenkova 35.

V prípade, že deťom z materskej školy chcete akýmkoľvek iným finančným darom prispieť na zlepšenie podmienok výchovno-vzdelávacieho procesu, svoje dary zasielajte na účet Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova 35, IBAN SK31 1100 0000 00269 6225 0112.

Na budúci rok sa opäť budeme snažiť splniť zákonom stanovené podmienky.

 

Teším sa na spoluprácu a ostávam s pozdravom

Ing. Miroslav Buday 

 

 

Kategórie: Partneri

Veľkonočné dielničky


Vážení rodičia a priatelia,

Srdečne vás pozývame na spoločné tvorivé Veľkonočné dielničky, ktoré sa uskutočnia v utorok, stredu a štvrtok 20.,21. a 22.3. 2018 v jednotlivých triedach. Bližšie informácie nájdete na nástenke vo svojej triede.

Kategórie: Partneri

Stránky