Partneri-RSS

Vianočná cukráreň

Milí rodičia a priatelia,

srdečne vás všetkých pozývame do vianočnej cukrárne, ktorá bude v priestoroch školskej jedálne dňa 11.12.2019 od 14:30 hod. V cukrárni si pochutnáte na dobrom punči, vianočnom pečive a v neposlednom rade nás budete môcť podporiť dobrovoľným finančným príspevkom a získať zaň malé prekvapenie, ktoré si pre vás deti s pani učiteľkami prichystali. Všetky finančné prostriedky poputujú do fondu rodičovského združenia a budú použité pre všetky deti.

Kategórie: Partneri

Odhlasovanie zo stravy

V súvislosti s prijatou zmenou VZN č. 15/2019 zo dňa 30. 9. 2019 o určení výšky príspevku a spôsobe jeho platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach sa mení čas dokedy je potrebné dieťa/ žiaka odhlásiť zo stravovania nasledovne:

 • odhlásiť sa zo stravovania je potrebné najneskôr do 7,30 hod. v danom stravovacom dni,
 •  v zmysle zákona 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR dieťa/žiak má nárok na stravu za poplatok znížený o sumu 1,20 € iba v prípade ak splnil dve podmienky –  zúčastnil sa  výchovno – vzdelávacieho procesu v škole a odobral obed,
 • zákonný zástupca je povinný v prípade neúčasti svojho  dieťaťa na výchovno-vzdelávacom procese dieťa/žiaka zo stravy včas odhlásiť, alebo uhradiť plnú sumu príspevku na stravovanie (poplatok za potraviny aj režijné náklady) ,
 • v prípade,  že stravník nebude zo stravy odhlásený niekoľko dní, zákonný zástupca uhrádza stravu za všetky dni neprítomnosti dieťaťa v škole,
 • vypúšťa sa podmienka, že v prvý deň choroby dieťaťa si môže zákonný zástupca obed odobrať do obedára,  nakoľko pri zmene času odhlasovania je táto možnosť bezpredmetná
 • za neodobratú, alebo včas neodhlásenú stravu sa finančná ani vecná náhrada neposkytuje.

 

Kategórie: Partneri

Zdravé dobroty škôlkárskych šéfkuchárov

Milí rodičia a priatelia,
srdečne vás pozývame na spoločné popoludnie „Zdravé dobroty škôlkárskych šéfkuchárov“, kde budete môcť ochutnať všetko dobré a zdravé čo deti s vami a pani učiteľkami pripravili z toho, čo sa urodí v našich záhradkách.

 

Akcia bude prebiehať v hale pri hlavnom vchode 16.10. od 15:00-17:00 hod.

 

Kategórie: Partneri

Poďakovanie za výpomoc s telocvičňou

V pondelok 30.10.2019 sa nám podarilo zrealizovať grantový program a položili sme novú „TATAMI “ podlahu do telocvične.

Pokladanie novej podlahy realizovali p. Markovičová, p. Sýkora a p. Buday, za čom im ďakujeme. Ďakujeme aj za poskytnutú dotáciu vo výške 1.000,- € od MČ Bratislava – Petržalka, použitú na zakúpenie podlahy TATAMI do telocvične.

 

Kategórie: Partneri

Septembrové a októbrové podujatia pre deti Copy

Dôležitý oznam!!!

Fotenie KOGAN sa presúva kvôli plaveckému kurzu na 7.-8.10.2019. Vyobliekajte detičky predškolákov už v pondelok.

Kategórie: Partneri

Výpomoc s elektrikou

Hľadáme skúseného elektrikára, ktorý by nám 5 ks ventilátorov do tried
Žabky/Včielky/Lienky.

Záujemcovia nech nás kontaktujú mailom rz@mssevcenkova.sk

 

Kategórie: Partneri

Výpomoc s domčekom

Radi by sme dokončili rozrobený domček, hľadáme na pomoc oteckov, ktorí majú skúsenosť s pokladaním šindla na strechu, osadenie dverí a podobne, pokým je poekné počasie.

Záujemcovia nech nás kontaktujú mailom rz@mssevcenkova.sk

 

Kategórie: Partneri

Noví členovia

Radi by sme do výkonného výboru privítali členov zastupujúcich aj triedy Včielky, Mačiatka a Žabky

Záujemcovia nech nás kontaktujú mailom rz@mssevcenkova.sk

 

Kategórie: Partneri

Septembrové a októbrové podujatia pre deti

V mesiaci septembri a októbri sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

19.9.2019        exkurzia: Dobré jablká – Dunajská Lužná /predškoláci/

Odchod autobusom od čerp. stanici SHELL

8.00h Myšky a Mačiatka–predškoláci
9.00h Kuriatka + Včielky-predškoláci

 

25.9.2019        Divadlo Dúha: Myšky sa hrajú

9.00h  Žabky, Veveričky, Ježkovia, Lienky
10.00h Mačiatka, Myšky, Včielky, Kuriatka

 

8.-9.10.2019   Fotenie prihlásených detí /p.Kogan/

 

8.-14.10.2019 Plavecký kurz pre prihlásené deti – predškoláci

 

16.10.2019    Zdravé dobroty škôlkarských šéfkuchárov

Od 15.00h – hala pri telocvični: deti spolu s rodičmi

 

22.10.2019      Sférické kino: Tajomstvo stromov

9.00 h Myšky a Mačiatka–predškoláci
10.00h Kuriatka + Včielky-predškoláci

Kategórie: Partneri

Poďakovanie BSK

Ďakujeme Bratislavskému samosprávnemu kraju

za podporu projektu 

„Revitalizácia školského areálu – MŠ Ševčenkova 35“

Ani v lete sme nezaháľali a pokračovali sme v revitalizácii školského dvora. Po brigáde, počas ktorej sme vymaľovali dvor, vyčistili pieskoviská, osadili naň nové drevené obklady a pripravili domček pre odkladanie vonkajších hračiek, sme vďaka získaným finančným prostriedkom z Grantového programu Bratislavského samosprávneho kraja osadili nový hravý prvok tzv. chodník odvahy. Deti tak získajú veľa možností na aktívne rozvíjanie pohybových a motorických zručností a aktívnej zábavy.

 

Kategórie: Partneri

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,


v zmysle platnej legislatívy je potrebné vykonať doplňujúce voľby do Rady školy za členov Rady školy za zákonných zástupcov.

Svoju vôľu kandidovať na člena Rady školy môžete písomným súhlasom oznámiť riaditeľke materskej školy do 21. 06.2019. Tlačivo si môžete vyzdvihnúť u triednych učiteliek jednotlivých tried. Doplňujúce voľby do Rady školy sa uskutočnia dňa 24.06.2019 od 15:00-17:00 v telocvični materskej školy.

 

Mgr. Katarína Hovančíková Majdišová

                        riaditeľka

 

Kategórie: Partneri

Deň rodiny 2019

11.6. 2019 sa u nás v škôlke konal Deň Rodiny.

Pripravili sme pre vás popoludnie plné športu, zábavy a dobrotiek.  Ďakujeme všetkým zúčatneným. Boli ste skvelí.

 

 

Kategórie: Partneri

Prevádzka materskej školy od 1.6.2019

Na dnešnom spoločnom vyhlásení pana starostu a pani riaditeliek MŠ došlo k dohode a pani riaditeľky prijali dočasne poverenie od pána starostu tým pádom bude prebiehať naďalej vychovno vzdelávací proces v našej škôlke v normálnom (nezmenenom) režime aj po 1.6. 2019

 

 

Kategórie: Partneri

Schôdza rodičovského združenia pre školský rok 2019/2020

 

 

Vážení rodičia,

srdečne vás pozývame na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 30.05.2019 o 16:30 hod v telocvični.

Vaša účasť je veľmi dôležitá.

                                               Riaditeľka a výkonný výbor RZMŠ

 

Kategórie: Partneri

Zrušenie výletu

S poľutovaním vám oznamujeme, že zajtrajší výlet sa z dôvodu nepriaznivého počasia ruší.

 

Kategórie: Partneri

Pripomíname: Rodičovský príspevok na školský rok 2018-2019

Pripomíname rodičom, že príspevok na Rodičovské združenie treba uhradiť do 15.05.2019

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

Kategórie: Partneri

Poďakovanie za jarnú brigádu

Veľká vďaka

Dňa 25.4. 2019 sme pokračovali v revitalizácii školského dvora. Nakúpili sme farby a štetce a vymaľovali celý dvor. Pracovali rodičia, starí rodičia, deti a aj pani učiteľky, za čo všetkým patrí nesmierna vďaka. Pripravili sme pieskoviská na osadenie nových drevených obkladov. A stihli sme aj namoriť drevo na domček pre odkladanie hračiek

Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a vytvorili krásne farebné prostredie pre našich škôlkárov.

ĎAKUJEME.

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri MŠ Ševčenkova

 

Kategórie: Partneri

Dôležité – zmena školného

Materská škola, Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava – Petržalka

Zákonným zástupcom detí
MŠ Ševčenkova 35
851 01 Bratislava

V Bratislave, 9.4.2019

Rozhodnutie.

 

            Riaditeľka Materskej školy Ševčenkova 35, 851 01 Bratislava – Petržalka v zmysle zákona NR SR č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní, §28 ods. 6 a VZN Mestskej časti Bratislava –Petržalka č. 4/2019 zo dňa 26.03.2019

 

S t a n o v u j e m

 

od 1.5.2019 v zmysle  nižšie uvedeného výšku mesačného príspevku na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy na jedno dieťa podľa osobitného predpisu v sume

30,- € mesačne

 poplatok sa znižuje za 2. dieťa o 3,- € menej zo základnej výšky príspevku. Na 3. Dieťa o 5,- € menej zo základnej výšky príspevku a na každé ďalšie dieťa kumulatívne menej zo základnej výšky príspevku. Zníženie príspevku sa neuplatňuje na dieťa, ktoré má súrodenca jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky.

 Mesačný príspevok stanovený podľa §28 ods. 4 na čiastočnú úhradu výdavkov materskej školy sa uhrádza vopred do 10. dňa v kalendárnom mesiaci.

Príspevok podľa ods. 7 a 8 § 28 vyššie uvedeného zákona sa neuhrádza za dieťa:

 • ktoré má jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky,
 • ak zákonný zástupca dieťaťa predloží riaditeľovi materskej školy doklad o tom, že je poberateľom dávky v hmotnej núdzi a príspevkov k dávke v hmotnej núdzi,
 • ktoré je umiestnené v zariadení na základe rozhodnutia súdu,
 • ktoré má prerušenú dochádzku do materskej školy na viac ako po sebe 30 nasledujúcich dní z dôvodu choroby alebo rodinných dôvodov preukázateľným spôsobom,
 • ktoré nedochádzalo do materskej školy v čase školských prázdnin alebo bola prerušená prevádzka materskej školy zapríčinená zriaďovateľom alebo inými závažnými dôvodmi

 

Mgr. Katarína Hovančíková Majdišová

                        riaditeľka

 

Kategórie: Partneri

Zmena – Jarná brigáda 25.4.2019

Brigáda na detskom ihrisku v škôlke

Kategórie: Partneri

Prevádzka počas letných prázdnin 2019

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Ševčenkova 35 bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci august

Náhradná materská škola v mesiaci júl pre deti z našej materskej školy bude Materská škola Vyšehradská. Prosíme zákonných zástupcov, aby najneskôr do 18.3.2019 nahlásili pani učiteľkám záujem o materskú školu počas letných prázdnin v auguste v našej materskej škole ako aj v júli v Materskej škole Vyšehradská. Prosíme vás, nahláste presný denný záujem.

Prevádzka materských škôl a školských jedální materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase letných prázdnin 2019

Kategórie: Partneri

Stránky