Partneri-RSS

D Ô L E Ž I T Ý O Z N A M!

Na základe oznámenia rodiča sa v triede JEŽKOVIA vyskytlo pozitívne testované dieťa na Covid-19. V tejto súvislosti na základe nariadenia RÚVZ  je prerušená prevádzka tried JEŽKOVIA a LIENKY od 24.9. do 27.9.2020. Všetci rodičia, deti aj ich súrodenci z týchto tried musia zostať v povinnej karanténe do 27.9.2020.

Prevádzka ostatných tried v zmysle Manuálu opatrení pre školy a školské zariadenia zo 16.9.2020 vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu ostáva v štandardnej prevádzke – ORANŽOVÝ semafor.

Kategórie: Partneri

Voľby do Rady školy

Vážení rodičia,

dňa 17.9.2020  (štvrtok) sa v Materskej škole, Ševčenkova 35, Bratislava na základe skončenia funkčného obdobia Rady školy uskutočnia riadne voľby členov do Rady školy za zákonných zástupcov. Volebné lístky a hlasovacia urna budú pripravené pri vchodoch do MŠ v čase od 7:00-8:00 hod. Z uchádzačov vyberte 4 kandidátov, zakrúžkujte ich, vyplnený volebný lístok vhoďte do urny a   zapíšte sa do prezenčnej listiny.

Kategórie: Partneri

Začiatok šk. roka 2020/2021

Vážení zákonní zástupcovia,

prihováram sa vám na začiatku školského roku 2020/2021 touto netradičnou formou. Máme za sebou všetci veľmi náročné obdobie, ktoré nás mnohému naučilo, v mnohom nás obmedzilo a prinieslo veľa nového – nečakaného, nepozaného.

Chcem vás poprosiť, o čo najväčšiu dávku trpezlivosti v tomto pre nás všetkých náročnom období. Spoločnými silami všetko určite zvládneme a deťom tak uľahčíme vstup do materskej školy. Veľmi nás mrzí, že táto neštandardná situácia neumožní deťom priniesť so sebou do MŠ žiadneho „domáceho mojkáčika“, ktorý by mu spríjemnil pobyt v MŠ, ale verím, že po správnom vysvetlení rizík a nebezpečenstiev to deti zvládnu aj bez nich.

Touto cestou vás chcem poprosiť o dodržiavanie hygienických opatrení ako je nosenie rúška, dodržiavanie dostatočných odstupov a častá dezinfekcia rúk. Deti v materskej škole nebudú musieť nosiť rúška, avšak ak ich budú mať, budú viac chrániť seba pred prípadnou infekciou, či prípadným rozširovaním chorôb.

Pri vypĺňaní všetkých dokumentov a najmä vyhlásení o zdravotnom stave ste povinní uvádzať pravdivé informácie. Uvedomte si, že aj my sme ľudia a aj nám hrozí rovnaké riziko nákazy. Ak ostaneme doma MY – učitelia či ostatný personál, nebudeme schopní zabezpečiť prevádzku materskej školy a táto bude musieť byť prerušená. Buďme k sebe navzájom ohľaduplní.

Prevádzka MŠ v čase od 2.9.-30.9.2020

7:00 -16:00

Budova bude sprístupnená rodičom v čase od 7:00 – 8:00 hod (nenechajte svoj príchod na poslednú chvíľu vzhľadom k tomu, že v šatni sa môžu zdržiavať najviac traja rodičia a tri deti) , v čase obeda: 11:45- 13:10 hod, popoludní 14:45 – 16:00 hod. V prípade priaznivého počasia budú deti popoludní na školskom dvore.

Vstup do budovy je umožnený 1 rodič  – 1 dieťa, rodič je povinný mať prekryté dýchacie cesty rúškom.

Podľa možností si zabezpečte jednorázové návleky na obuv.

Pokyny-pre-rodičov.docx

Kategórie: Partneri

Zmena školského poplatku zaj jún

Vážení rodičia,

poplatok za mesiac jún 2020 bol stanovený nasledovne:

Deti, ktoré nastúpili k 1.6.2020 uhrádzajú poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole 30,- Eur alebo 100,- Eur podľa toho, ako platili za bežnej prevádzky.
Deti, ktoré nastúpili od 15.6.2020 uhrádzajú poplatok vo výške 16,36 Eur (30/22*12=16,36) alebo 54,55 Eur (100/22*12=54,55)

Kategórie: Partneri

Vrátenie školského poplatku za marec

Vážení rodičia,

výška poplatku za marec 2020, bola stanovená nasledovne:
Počet pracovných dní 22.
Počet dní dochádzka 6 (do 9.3.2020).

Pri platbe 30,- Eur je výška poplatku za marec 8,18 Eur (rozdiel je 21,82 Eur)
Pri platbe 100,- Eur je výška poplatku 27,27 Eur (rozdiel je 72,73 Eur)

Rozdiel bude vrátený zákonnému zástupcovi dieťaťa na základe jeho žiadosti s uvedením čísla účtu na, ktorý treba preplatok vrátiť.

Žiadosť je potrebné doručiť riaditeľke materskej školy najneskôr do 25.6.2020.
Poplatok za mesiac jún 2020 uhrádzajú len tí, ktorých deti navštevujú v mesiaci jún materskú školu, okrem predškolákov.

Kategórie: Partneri

ŽIADOSŤ O VRÁTENIE PREPLATKU ZRPŠ – COVID 19

Dobrý deň rodičia,

výbor Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35 sa rozhodol z dôvodu prerušenia školskej dochádzky v škoslkom roku 2019/2020 a vzniknutej pandémie COVID 19 vrátiť časť členského poplatku zo ZRPŠ vo výške 30,- Euro/dieťa. Materská škola bola uzatvorená od 10.03.2020.

Spôsob vrátenia preplatku bude nasledovný:

 1.  mladšie deti, ktoré budú pokračovať v školskej dochádzke aj ďalší školský rok 2020/2021 sa táto čiastka 30,- € automaticky prenesie a započíta do nového škoského roka.
 2. deti – PREDŠKOLÁCI – ktorí končia a budú prváčikovia. Prosím rodičov o vyplnenie a zaslanie Žiadosti, ktorú nájdete nižšie ako prílohu. Žiadosť prosím starostlivo a pravdivo vyplniť. Číslo účtu uvádzajte v IBAN formáte ( vzor IBAN: SK79 0200 0000 0053 5353 5354 ). Následne po obdržaní podpísanej žiadosti Vám peniaze uhradíme na Váš účet.

Podpísané žiadosti zašlite mailom na adresu : rz@mssevcenkova.sk do 19.06.2020.

(vytlačiť, podpísať,nascanovať alebo odfotiť a poslať ako prílohu), rodičia detí, ktoré v mesiaci jún navštevujú MŠ môžu túto žiadosť odovzdať pani učiteľke.

            Prosím rodičov, ktorý neuhradili za druhý polrok príspevok do ZRPŠ, aby doplatili sumu 20,- € v najkratšom čase na účet:  SK31 1100 0000 0026 6225 0112      do poznámky uveďte meno a triedu dieťaťa

Rodičia detí, ktorí nepošlú žiadosť o preplatok v danom termíne, ostáva automaticky v prospech detí do ďalšieho roka v škôlke.

 

                                                                      Ing. Miroslav Buday – predseda výboru

                                                    výbor Rodičovské združenie pri MŠ Ševčenkova 35

 

Kategórie: Partneri

Režim materskej školy od 1. júna 2020 Copy

Vážení rodičia,

vážime si váš prejavený záujem o nástup vášho dieťaťa do materskej školy avšak nebolo v našich prevádzkových a personálnych možnostiach uspokojiť všetkých záujemcov. 

Obnovená prevádzka materskej školy od 1.6.2020 je v čase od 7:00  do 15:00 hod

Svoje dieťa privediete v čase od 7:00 do 8:00 (o 8:00 sa zatára budova), vyzdvihnúť si ho môžete v čase od 14:00 do 15:00 (o 15:00 sa zatvára budova a začína dezinfekcia priestorov).  

Vstup/výstup do/z areálu materskej školy bude iba cez hlavnú (žltú) bránu.

Odhlasovanie so stravy v prípade náhleho ochorenia alebo nenastúpenia vášho dieťaťa v konkrétny deň, oznámte telefonicky túto skutočnosť do 7:30 hod na tč. 02/638 268 77.

V areáli materskej školy dodržujte dostatočné odstupy (2m). Do budovy vstupujte na vyzvanie po jednom ( 1rodič+1dieťa). Vo foajé po dezinfekcii, zmeraní telesnej teploty, vypíšete potrebné dokumenty, rozlúčite sa so svojim dieťaťom a opustíte budovu. 

Do priestorov šatne a následne do triedy, pôjde dieťa v sprievode s povereným pedagogickým zamestnancom.

Prosím vás, prečítajte si pozorne najmä povinnosti zákonných zástupcov, Dodatok k školskému poriadku.

Tí, ktorých dieťa bude navštevovať materskú školu od 1.6.2020 prosíme uhradiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac jún 2020 štandardne do 10. dňa v mesiaci. Netýka sa detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).

Tí, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu od 1.6.2020 si môžu vyzdvihnúť osobné veci detí, ktoré tu ostali po zatvorení materskej školy 10.3.2020 nasledovne:

Trieda Kuriatka, Ježkovia, Myšky, : utorok 2.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Lienky, Včielky: streda 3.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Mačiatka, Veveričky, Žabky: štvrtok 4.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Veci vám budú pri hlavnom vchode vydané na vyžiadanie zamestnancom materskej školy za dodržania epidemiologicko-hygienických opatrení, povinné rúško, dostatočné odstupy……

 

                            Mgr. Katarína Majdišová

                               

Kategórie: Partneri

Režim materskej školy od 1. júna 2020

Vážení rodičia,

vážime si váš prejavený záujem o nástup vášho dieťaťa do materskej školy avšak nebolo v našich prevádzkových a personálnych možnostiach uspokojiť všetkých záujemcov. 

Obnovená prevádzka materskej školy od 1.6.2020 je v čase od 7:00  do 15:00 hod

Svoje dieťa privediete v čase od 7:00 do 8:00 (o 8:00 sa zatára budova), vyzdvihnúť si ho môžete v čase od 14:00 do 15:00 (o 15:00 sa zatvára budova a začína dezinfekcia priestorov).  

Vstup/výstup do/z areálu materskej školy bude iba cez hlavnú (žltú) bránu.

Odhlasovanie so stravy v prípade náhleho ochorenia alebo nenastúpenia vášho dieťaťa v konkrétny deň, oznámte telefonicky túto skutočnosť do 7:30 hod na tč. 02/638 268 77.

V areáli materskej školy dodržujte dostatočné odstupy (2m). Do budovy vstupujte na vyzvanie po jednom ( 1rodič+1dieťa). Vo foajé po dezinfekcii, zmeraní telesnej teploty, vypíšete potrebné dokumenty, rozlúčite sa so svojim dieťaťom a opustíte budovu. 

Do priestorov šatne a následne do triedy, pôjde dieťa v sprievode s povereným pedagogickým zamestnancom.

Prosím vás, prečítajte si pozorne najmä povinnosti zákonných zástupcov, Dodatok k školskému poriadku.

Tí, ktorých dieťa bude navštevovať materskú školu od 1.6.2020 prosíme uhradiť poplatok za pobyt dieťaťa v materskej škole za mesiac jún 2020 štandardne do 10. dňa v mesiaci. Netýka sa detí, ktoré majú jeden rok pred plnením povinnej školskej dochádzky (predškoláci).

Tí, ktorých deti nebudú navštevovať materskú školu od 1.6.2020 si môžu vyzdvihnúť osobné veci detí, ktoré tu ostali po zatvorení materskej školy 10.3.2020 nasledovne:

Trieda Kuriatka, Ježkovia, Myšky, : utorok 2.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Lienky, Včielky: streda 3.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Trieda Mačiatka, Veveričky, Žabky: štvrtok 4.6.2020 v čase od 9:00 do 12:00

Veci vám budú pri hlavnom vchode vydané na vyžiadanie zamestnancom materskej školy za dodržania epidemiologicko-hygienických opatrení, povinné rúško, dostatočné odstupy……

 

                            Mgr. Katarína Majdišová

                               

Kategórie: Partneri

Doplnenie k Oznamu k pripravovanému otvoreniu materskej školy

Milí rodičia,

oznamujeme Vám, že môžete prejaviť záujem o umiestnenie dieťaťa do znovuobnovenej prevádzky MŠ týchto dôvodov:

– ak ide o dieťa osamelého rodiča, ktorý vykonáva prácu na pracovisku a nedokáže zabezpečiť starostlivosť o dieťa
– ak ide o dieťa rodičov, ktorí obaja vykonávajú prácu na pracovisku a nedokážu zabezpečiť starostlivosť o dieťa

Môžete prihlasovať deti okamžite na email: mssevcenkova35@gmail.com najneskôr do 28.5. do 10,00 hod., aby som mohla rozhodnúť, ktoré deti môžeme zobrať na základe našich personálnych a priestorových možností.

Prevádzka materskej školy sa bude riadiť opatreniami, rozhodnutiami a usmerneniami Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR, Úradu verejného zdravotníctva SR a zriaďovateľa.

 

Kategórie: Partneri

Som doma a nezaháľam 3

Milé deti a rodičia, 

pripravili sme zábavné nápady, úlohy a hry, ktoré vám pomôžu pripraviť sa do školy

Moje mesto

Balíček cvičení o Bratislave

Vesmír

Balíček cvičení o vesmíre

 

Kategórie: Partneri

Som doma a nezaháľam 2

Milé deti a rodičia, 

pripravili sme zábavné nápady, úlohy a hry, ktoré vám pomôžu pripraviť sa do školy

Jazyk a komunikácia

JAR JE TU – básničky  – deti si rozvíjajú pamäťové schopnosti, správnu artikuláciu, výslovnosť, primeranú silu hlasu.

Medvedík Miško a Veľkonočné dobrodružstvo – V príbehoch deti zažívajú dobrodružstvo hlavných hrdinov, učia sa porozumieť počutému textu.

V prezentáciách sa môžete s deťmi porozprávať o sviatkoch jari Veľkej noci ale aj o najväčších sviatkoch kresťanov a rovnako vyriešiť hádanky.

 

Matematika a práca s informáciami

Labyrinty –  deti sa učia orientovať na ploche -papieri, hľadať správne cesty

Urči počet – počítaním si deti uvedomujú číselný rad

 

Človek a spoločnosť

História okolia –  s deťmi vyhľadajte obrázky zvykov na Veľkú noc, aké boli zvyky vo vašej oblasti v minulosti a aké dnes.

 

Umenie a kultúra Pri výtvarných a pracovných aktivitách si deti rozvíjajú fantáziu, manuálnu zručnosť, jemnú motoriku. Doprajte im čas aj na experimentovanie s materiálmi a farbami.

 

Zdravie a pohyb – Na pobyte vonku, počas prechádzok, upriamiť pozornosť dieťaťa na zmeny v počasí, zmeny v prírode, kvitnúce kvety, stromy, výskyt chrobáčikov, spev vtákov…

Dieťa si rozvíja pozorovacie schopnosti a je vedené k vnímaniu zmien v prírode. Pri aktivitách na doma sa najmä zabavte…….

 

Grafomotorikazahŕňa v sebe nie len prácu rúk, ale aj správne sedenie pri písaní – kreslení, správny úchop grafického materiálu a postavenie ruky pri písaní.

 

Pracovné listyvšeličo na zabavenie a sústredenú prácu detí.

Kategórie: Partneri

List od pani učiteľky

Milí rodičia ,priatelia, známi, ale hlavne detičky !

       Dovoľte mi, osloviť  Vás. To ,že by som  sa takto prihovárala,  a vôbec okolnosti za akých  to je, by ma ani nenapadli ešte pred časom, ktorý žijeme teraz a všetci spolu. Žiaľ je to tu, a toto je v tomto čase jediná možnosť, ako sa Vám prihovoriť.

Veľmi nás to všetkých zaskočilo, všetci sme v akejsi  izolácii,  chýbajú nám kontakty, ktoré sme doteraz brali ako samozrejmosť. Chýba nám dobrý priateľ, pokec  na kávičke, šantenie detí  s kamarátmi na ihrisku, párty  detí spojené s oslavami  narodenín a množstvo iných vecí, čo sme bežne vykonávali, boli samozrejmé,  a až teraz zisťujeme, aké boli pre nás  všetkých dôležité. V rodine, kde sú malé deti , to je určite ešte ťažšie a náročnejšie. Je potrebné urobiť deťom program, obmieňať ho, aby bol aspoň trošku pre deti zaujímavý a pestrý. Ťažko sa to dá, keď je v rodine možno ďalšie dieťa, niekde aj dve deti  –  školáci. Treba sa im venovať, pomôcť s učením. A to ešte veľká väčšina rodičov pracuje z domu. Takže je to náročné, nie každé dieťa chápe, prečo odrazu ste všetci doma, nemôže sa ísť pohrať s kamarátom alebo kamarátkou k susedom, ísť na ihrisko.  A pevne verím, že samotné deti  hlavne z tried starších detí, ale určite už aj naši malí z tr. Žabky a Lienky , by určite s radosťou  a bez plaču išli do škôlky. Tak ako nám, tak aj im chýbajú kamaráti a kamarátky. Aj tí naši malí škôlkári , ktorí sa spoznali v septembri sa už v kolektíve udomácnili, spoznali sme sa všetci…deti, rodičia , učiteľky. V kolektívoch detí sú medzi deťmi veľmi silné priateľstvá a vzájomné väzby. Deti majú v triedach svoje obľúbené hračky, hry, ale aj učenie formou rôznych aktivít prijímali s radosťou a automaticky. Tí malí kamaráti a kamarátky chýbajú aj nám učiteľkám. Jednoducho patria k nám a je nám smutno za nimi.  Mali sme toho veľa naplánovaného, aktivity, oslavy , výlety, súťaže, divadielka, návštevy knižnice, fotenie a i.

          Všetko je odrazu preč. Verte mi, že pri písaní tohto príhovoru mám slzy v očiach. Moja dcéra, tiež uč. sa už vyplakala. Uvedomila si totiž, že sa asi so svojimi predškolákmi  už spolu v tomto šk. roku neuvidia. Pôjdu do školy. Verte, nie je to jednoduché.

          Takže toľko. Dalo by sa popísať  toho ešte veľa, ale dovoľte mi už len na záver popriať Vám  všetkým hlavne veľa zdravia, šťastia ,všetci sa držme pokynov a opatrení, veľa trpezlivosti  s deťmi, aby sme sa všetci v zdraví spolu zišli.

         Pozdravte prosím Vás detičky od p. učiteliek, myslíme na ne každý deň. Povedzte im prosím, že sa veľmi tešíme na chvíľu,  kedy  sa zasa spolu stretneme a budeme spolu tráviť čas v materskej škole. Vystískame sa, porozprávame, zahráme  sa , zaspievame si a budeme si spolu užívať.

  Všetci sa majte krásne a zdravo a v rámci možností si užite sviatky Veľkej noci.

           S pozdravom za  celý kolektív  Marta Svobodová

 

Kategórie: Partneri

Oznámenie o zmene termínov a postupu prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie

OZNÁMENIE

o zmene termínov a postupu prijímania žiadostí na predprimárne vzdelávanie do MŠ Ševčenkova 35, Bratislava – Petržalka na školský rok 2020/2021

Na základe rozhodnutia číslo 2020/10610:1-A1030 Ministra školstva, vedy výskumu a športu SR, žiadosti o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie sa budú podávať v

termíne od 30. apríla do 31. mája 2020

za podmienok:

 1. Podávanie žiadostí sa bude organizovať bez osobnej prítomnosti detí; odporúča sa komunikácia elektronickou formou, ak to technické podmienky umožňujú, prípadne iným spôsobom v závislosti od priestorových podmienok konkrétnej materskej školy s dodržaním hygienicko – epidemiologických opatrení.
 2. Potvrdenie o zdravotnom stave sa nebude vyžadovať; ak do času vydávania rozhodnutia o prijatí dieťaťa zákonní zástupcovia dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave, dieťa bude prijaté len na adaptačný pobyt.
 3. Ak pôjde o prijatie dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, nebude sa vyžadovať vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak zákonní zástupcovia dieťaťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami dodatočne nepriložia potvrdenie o zdravotnom stave dieťaťa a vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie, dieťa bude prijaté len na diagnostický pobyt.

Materská škola Ševčenkova 35 bude prijímať žiadosti bezkontaktne.

Žiadosť zákonný zástupca podá:

 1. e-mailom na adresu materskej školy (mssevcenkova35@gmail.com, mssevcenkova@strediskoskole.sk) v termíne od 30.4. do 31.5.2020
 2. osobne: jeden zákonný zástupca vloží do pripravenej papierovej schránky v hlavnom vchode 1 žiadosť bez obálky za dodržania prísnych hygienicko- epidemiologických opatrení v dňoch 5. 2020, 11.5.2020, 18.5.2020 a 25.5.2020 v čase od 13:00h do 15:00h.

Na žiadosti musí byť uvedené, že žiadosť podávate do MŠ Ševčenkova. Do poznámky prosím uveďte, či podávate žiadosť aj na inú materskú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti MČ Bratislava – Petržalka, ak áno, uveďte na ktorú. Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami alebo s poruchami výživy, túto informáciu tiež uveďte do poznámky. Žiadosť o prijatie dieťaťa si môžete stiahnuť tu.

Žiadosť musí byť podpísaná zákonným zástupcom.

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

 1. spravidla deti vo veku od 3 rokov do 6 rokov ich veku,
 2. prednostne deti, ktoré dovŕšili v roku 2020 piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
 3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

 1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci budú aj v šk. roku 2020/2021 pokračovať v materskej škole.

Písomné rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr 30.6.2020 doporučenou poštou.

 

V Bratislave, 1.4.2020 
Mgr. Katarína Majdišová

                                                 riaditeľka školy

Kategórie: Partneri

Oznamy mestskej časti

Dôležité linky od mestskej časti Petržalka

 

Kategórie: Partneri

Som doma a nezaháľam

Milé deti a rodičia, 

pripravili sme zábavné nápady, úlohy a hry, ktoré vám pomôžu pripraviť sa do školy

Jazyk a komunikácia
Maľované čítanie: Deti sa oboznamujú s písaným textom, oboznamujú sa s pravidlom „čítame zľava doprava“. Učia sa chápať začiatok a koniec vety.

Na aké písmeno sa začína? – aktivita pre predškolákov na fonematické uvedomovanie si písmen na začiatku slova (dôležité pri budúcom písaní diktátov)

Škaredé káčatko – zabavte sa s príbehom, v ktorom deti  budete viesť k sústredenému počúvaniu textu, ale aj k samostatnému rečovému prejavu bez ostychu, strachu a citovému zaangažovaniu sa do role hlavnej postavy.

Matematika a práca s informáciami
Počet a číslica – počítaním predmetov a priraďovaním číslic k počtu predmetov si dieťa rozvíja základné matematické úkony. Pre zábavnejšie formy, môžete deťom skryť ľubovoľné množstvo predmetov pod deku a hmatom budú počítať, koľko ste ich tam schovali, rozvíjajú si aj schopnosť sústrediť sa na veci, ktoré nevidia. Ďalšou alternatívou počítania v postupnosti je počítanie vytlieskaných slabík rôznych slov, nielen si deti rozvíjajú schopnosť sústrediť sa na počet ale rovnako deliť slová na slabiky, čo im pomáha rozvíjať v budúcnosti čítanie, písanie (delenie slov).

Uvedomenie si postupnosti – deti si rozvíjajú logické myslenie. Pre zmenu môžete deťom pripraviť Nachystajte si iba množstvo lego kociek a na papier rôzne kombinácie farieb v tvare veže. Deti budú musieť jednotlivé vežičky stavať presne podľa zadania na obrázku.

Človek a príroda
Jarné kvietky – deti sa učia vnímať rôznorodosť rastlinnej ríše, pozorujú spoločné a rozdielne znaky rastlín, spoznávajú prvé jarné kvety, môžete sa porozprávať o liečivých účinkoch niektorých rastlín

Zvieratká a ich mláďatká – deti spoznávajú rôzne domáce zvieratá, pomenúvajú ich a upevňujú si názvoslovie mláďat domácich zvierat. Porozprávajte sa, akým druhom potravy sa živia a akým spôsobom sa pohybujú.

Umenie a kultúra
Pri spievaní piesne alebo recitovaní riekanky môžete použiť rôzne „domáce hudobné“ nástroje (varešky, pokrievky, hrnce….) na uvedomenie si  rytmu.

Pri výtvarných a pracovných aktivitách si deti rozvíjajú fantáziu, manuálnu zručnosť, jemnú motoriku. Doprajte im čas aj na experimentovanie s materiálmi a farbami.

Zdravie a pohyb
Na pobyte vonku, počas prechádzok, upriamiť pozornosť dieťaťa na zmeny v počasí, zmeny v prírode, kvitnúce kvety, stromy, výskyt chrobáčikov, spev vtákov…

Dieťa si rozvíja pozorovacie schopnosti a je vedené k vnímaniu zmien v prírode. Pri aktivitách na doma sa najmä zabavte, objavte v sebe

Grafomotorika
Zahŕňa v sebe nie len prácu rúk, ale aj správne sedenie pri písaní – kreslení, správny úchop grafického materiálu a postavenie ruky pri písaní.

Rozdiely

Hra – Čo všetko už viem

Kategórie: Partneri

Usmernenie ministerky školstva pre obodobie od 30.3.2020

Vážení rodičia,

na základe v a rozhodnutia hlavného hygienika a záverov ústredného Krízového štábu v dôsledku ohrozenia života a zdravia detí a zamestnancov škôl a školských zariadení, ktoré je zapríčinené šírením respiračného ochorenia vyvolaného novým vírusom COVID -19 sa prerušuje v školách a školských zariadeniach v období od 30. marca 2020 do odvolania. Zároveň vás prosíme, aby ste naďalej pozore sledovali informácie, nepodliehali panike a riadili sa odporúčaniami, čo najmenej sa zdržiavali na miestach s vysokou koncentráciou ľudí, nenavštevovali detské ihriská. 

Informácie k prijímaniu Žiadostí o prijatie dieťaťa do materskej školy budeme priebežne dopĺňať, preto vás prosíme, sledujte našu stránku.

Kategórie: Partneri

!!! Obmedzenie prevádzky MŠ !!

Vážení rodičia,

v súvislosti s novým koronavírusom pristupuje mestská časť Bratislava-Petržalka v zmysle spoločnej dohody primátora hlavného mesta so starostkami a starostami mestských častí a predsedu Bratislavského samosprávneho kraja k dočasnému PRERUŠENIU výučby v materských a základných školách, ktorých zriaďovateľom je mestská časť Bratislava-Petržalka 

Ide o preventívne opatrenie, ktoré je platné podľa dohody zástupcov samospráv po dobu 5 pracovných dní, t.j. od zajtra 10.3. 2020 (utorok), do 16.3. 2020 (pondelok) vrátane daného dňa.
Opätovný nástup detí do materských a základných škôl je 17.3. 2020 (utorok) – pravdepodobne.

Zároveň odporúčame rodičom, aby s deťmi a žiakmi nevyužívali voľné dni na pohyb v miestach s vysokou koncentráciou ľudí.

 

Kurz cvičenia Zdravé nôžky sa posúva podľa ďalších opatrení

Kategórie: Partneri

Pomoc v súťaži o ovocné stromy

Pomôžte nám v súťaži o ovocné kry  a stromy. Od 01.03.2020 až do 20.03.2020 do 12:00 je možné za našu materskú školu hlasovať tu: https://www.zahrada.sk/forum/volne-diskusie/sutaz-pre-materske-a-zakladne-skoly-hlasovanie/

Ďakujeme

 

Kategórie: Partneri

Stránky