StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 12 min 52 s

Beh za zdravé mesto 2019

18. júl 2019
Kategórie: Samospráva

Zápisnica o vyhodnotení záujmu účastníkov o JPÚ - lokalita Nad Krivuľou

17. júl 2019
Zistenia záujmu vlastníkov o pozemkové úpravy začaté z dôvodov podľa § 2, ods. 1, písm. b) a h); záujem je preukázaný, ak s pozemkovými úpravami súhlasia vlastníci najmenej polovičnej výmery pozemkov, ktoré tvoria obvod projektu pozemkových úprav, a o prejavenom záujme spíše okresný úrad zápisnicu; to neplatí na konanie podľa osobitného predpisu.
Kategórie: Samospráva

Verejná vyhláška - jednoduché pozemkové úpravy - lokalita Priemyselný park

17. júl 2019
Okresný úrad Stará Ľubovňa, Pozemkový a lesný odbor ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov nariaďuje konanie o začatí jednoduchých pozemkových úprav
Kategórie: Samospráva

Čistiace a hygienické potreby

15. júl 2019
Kategórie: Samospráva

Zmeny a doplnky č. 2 - návrh

8. júl 2019
Kategórie: Samospráva

Zmeny a doplnky č. 2 - návrh

4. júl 2019
Kategórie: Samospráva

Stránky