StaraLubovna.sk

Subscribe to kanál správ StaraLubovna.sk
Aktualizácie: pred 4 min 47 s

Oznámenie o konaní ustanovujúceho zhromaždenia účastníkov JPÚ v časti k.ú. Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou

26. november 2019
Okresný úrad Stará Ľubovňa, pozemkový a lesný odbor (ďalej len "OÚ-SL-PLO), ako správny orgán príslušný podľa § 5 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v znení neskorších predpisov (ďalej len "zákon o pozemkových úpravách") a Mesto Stará Ľubovňa v rámci konania o jednoduchých pozemkových úpravách (ďalej len "JPÚ") vykonávaných v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou zvolávajú podľa ustanovenia §24 ods. 1 zákona o pozemkových úpravách ustanovujúce zhromaždenie účastníkov JPÚ v časti katastrálneho územia Stará Ľubovňa, lokalita Nad Krivuľou, ktoré sa uskutoční:

18. decembra 2019 (streda) o 17:00 hod. vo veľkej zasadačke Mestského úradu Stará Ľubovňa.
Kategórie: Samospráva

Rekonštrukcia mestskej plavárne

26. november 2019
Kategórie: Samospráva

Raňajkovali s primátorom

19. november 2019
Kategórie: Samospráva

Výberové konanie - asistent odborného pracovníka Komunitného centra

14. november 2019
Mesto Stará Ľubovňa, Obchodná 1, 064 01 Stará Ľubovňa vyhlasuje výberové konanie na obsadenie pracovného miesta asistent odborného pracovníka Komunitného centra.
Kategórie: Samospráva

Ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - priestory v budove Domu Kultúry

13. november 2019
Mesto Stará Ľubovňa v zastúpení primátorom PhDr. Ľubošom Tomkom v súlade so Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom Mesta Stará Ľubovňa a s majetkom štátu, ktorý mesto užíva - vyhlasuje ponukové konanie na uzatvorenie nájomného vzťahu - prenájom nebytových priestorov.
Ponúkané priestory sa nachádzajú na I. NP Domu Kultúry, Nám. gen. Štefánika 5, Stará Ľubovňa (v súčasnosti zasadacia miestnosť a kuchynka).
Objekt a priestory sú kompletne zrekonštruované (nová fasáda so zateplením, nové okná, nové maľby, nové sociálne zariadenia (WC).

Výmera ponúkaného priestoru:
Predajná plocha: 78,00 m2
Ostatná plocha: 58,57 m2


Obhliadku nebytových priestorov je možné vykonať v pracovných dňoch od pondelka do piatka, v čase od 8.00 do 14.00 h.
(tel. kontakt: Mgr. Štefan Žid: 0911 624 834).
Kategórie: Samospráva

Stránky