Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 19 min 33 s

Oznam

13. september 2019

V dňoch 16. septembra 2019 až 20.septembra 2019

bude

obecný úrad

Z A T V O R E N Ý

z dôvodu čerpania dovolenky

Za pochopenie ďakujeme

Kategórie: Samospráva

Zasadnutie OZ

23. jún 2019
Kategórie: Samospráva

Oznam

31. máj 2019
Kategórie: Samospráva

MDD 2019

24. máj 2019

Kategórie: Samospráva

Juniáles

23. máj 2019

Kategórie: Samospráva

Velká noc 2019

17. apríl 2019

Kategórie: Samospráva

Návrh VZN

12. apríl 2019

Návrh VZN o určení výšky dotácie pre ZUŠ 

Postup pri prijímaní VZN

V zmysle ustanovení zákona č. 369/1990 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na Medzinárodný deň žien

27. február 2019

Kategórie: Samospráva

Voľby do Európskeho parlamentu

8. február 2019

Všetko o voľbách do Európskeho parlamentu nájdete kliknutím sem: 

Rozhodnutie o vyhlásení volieb do EP

Informácie pre voličov k voľbám do EP

 

Kategórie: Samospráva

Zvozový kalendár na rok 2019

6. február 2019

Kategórie: Samospráva

Zápisnice zo zasadania OZ - rok 2019

29. január 2019

3. zasadanie OZ konané dňa 20.januára 2019 o 18,00 v zasadačke OcÚ

Pozvánka na 3. zasadnutie OZ

Zápisnica z 3. zasadnutia OZ v Zlatej Bani

Zvukovy zaznam z 3. schodze OZ

Kategórie: Samospráva

Stránky