Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 1 min 24 s

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

13. november 2017

Názov zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy komunitného materského centra Zlatá Baňa“

 

Výzva na predkladanie ponúk - Materské komunitné centrum

Kategórie: Samospráva

Vyzva na predkladanie cenových ponúk

16. október 2017

Obec Zlatá Baňa ako verejný obstarávateľ zverejňuje dňom 16.10.2017 "Výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie – komunitné materské centrum   Zlatá Baňa

 

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh zmluvy

Spôsob určenia ceny

Kategórie: Samospráva

Návrh VZN

15. august 2017

 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky úhrad za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Zlatá Baňa a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom strojov a zariadení.

SADZOBNÍK CIEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Kategórie: Samospráva

Odpredaj majetku obce

22. jún 2017

Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce

formou verejnej obchodnej súťaže

 

Obec Zlatá Baňa v zmysle uznesenia OZ č. 166/2017 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:   

Odpredaj nadbytočného majetku obce

Kategórie: Samospráva

Prosba o finančnú pomoc

21. jún 2017

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach prostredníctvom p. farára Vaňa týmto prosí o finančnú pomoc pre rímskokatolícky kostol Sedembolestnej panny Márie v Zlatej Bani.

Podrobnosti i spôsob poskytnutia a poďakovanie pána farára nájdete kliknutím na tento odkaz:

Prosba o finančnú pomoc

Kategórie: Samospráva

Turnaj v malom futbale

19. jún 2017

Pohár starostu obce v malom futbale

 

Kategórie: Samospráva

Zber elektroodpadu

16. jún 2017

21. júna 2017 sa uskutoční prostredníctvom oprávnenej osoby zber a odvoz elektroodpadu. Čítajte priložený oznam

Vývoz elektroodpadu

Kategórie: Samospráva

Informácie pre občanov Zlatej Bane

16. máj 2017

Važení spoluobčania !

V týchto dňoch ste dostali do Vašich schránok letáčik s prihláškou a súhlasom na založenie Vašich mobilných telefónnych čísel a e-mailových schránok do zariadenia v majetku obce Zlatá Baňa, ktorým Vás obec bude informovať o najdôležitejších udalostiach v obci, ale aj Vám zašle krátky e-mail a sms napríklad o plánovanom pristavení veľkokapacitného kontajneram, alebo blížiaceho sa dňa vývozu komnálneho, či separovaného odpadu.

Vzhľadom na Vaše pracovné vyťaženie ponúkame tu možnosť vyplniť prihlášku so súhlasom aj elektronicky.

Prihlašku si stiahnite TU a vyplnenú ju zašlite e-mailom na obec@zlatabana.sk

Váš obecný úrad

 

Kategórie: Samospráva

Stránkové hodiny OcÚ

3. máj 2017

Kategórie: Samospráva

Triedime odpad

25. apríl 2017

Nielen pri príležitosti Dňa Zeme, no denne sa o našu Zem starajme!!! 

Ako spravne triedit odpad?

Pozrite si video, ktoré nám ukazuje ako netvoriť zbytočný odpad

Trieďme odpad efektívne

Kategórie: Samospráva

Oznam Šimonka

20. apríl 2017

 

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, sekcia ochrany prírody, biodiverzity a krajiny oznamuje zámer zaradenia navrhovaného územia európskeho významu SKUEV0932 Šimonka do národného zoznamu území európskeho významu.

Oznámenie Šimonka - všeobecné

Pozvánka 1. strana

Pozvánka 2.strana

Priloha - register parciel C a E

Mapka Šimonka

Kategórie: Samospráva

Stránky