Prihlás sa na 13. ročník súťaže Junior Internet v rámci Európskeho roku kultúrneho dedičstva

Zlatabana.sk

Subscribe to kanál správ Zlatabana.sk
Stránka obce Zlatá Baňa
Aktualizácie: pred 26 s

Zlatobanská stopa II. ročník

15. február 2018

Obec Zlatá Baňa v spolupráci s občianskym združením Zlatá Baňa pre všetkých a s Lesmi SR, š.p. OZ Prešov 

Vás všetkých sdrečne pozývajú 

na bežecké podujatie Zlatobanská stopa - 2. ročník

 

Kategórie: Samospráva

Vianoce 2017

23. december 2017

                      Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zlatá Baňa občanom

Kategórie: Samospráva

Vianoce 2018

23. december 2017

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na Štefánsky punč a Sivestrovskú zábavu

21. december 2017

Obecné zastupiteľstvo a starosta obce Zlatá Baňa Vás srdečne pozývajú

                                                           na

Kategórie: Samospráva

Mikulas 2017

28. november 2017

Kategórie: Samospráva

Vianočné trhy Budapešt 2017

26. november 2017

 

Obec Zlatá Baňa organizuje pre občanov Zlatej Bane návštevu Budapeštianskych vianočných trhov so sprievodkyňou.

Dátum podujatia: 16. december 2017 odchod o 7.00 autobusom z obce od obecného úradu

Svoj záujem zúčastniť sa akcie oznámte pani

Márii Semanovej, č. domu 143

- osobne

- telefonicky na číslo 0903606298

alebo

- e-mailom: mariasemanova62@gmail.com

Kapacita autobusu je 45 cestujúcich

Vaša prihláška sa stane záväznou zaplatením účťastnického poplatku vo výške 3,- Eur/osoba, poplatok zaplaťte do štvrtku 30.11.2017 do 20.00 hod u pani Semanovej, od ktorej obdržíte potvrdenie o zaplatení.

Účastnícky poplatok zahŕňa náklady na sprievodcu a autobus, obec uhrádza 90% nákladov na prepravu osob autobusom.

Záujemcovia, ktorí nie su občanmi Zlatej Bane,  zaplatia poplatok vo výške 10,- Eur a ich účasť je možná v prípade nenaplnenia kapacity autobusu občanmi Zlatej Bane

Predpokladaný návrat do Zlatej Bane je 16.12.2017 do 23.59 hod

Tešíme sa na Vašu účasť, Váš obecný úrad

 

Kategórie: Samospráva

Výzva pána poslanca NRSR Martina Fecka občanom

14. november 2017

Poslanec NR SR Martin Fecko člen výboru pre pôdohospodárstvo a životné prostredie upozorňuje všetkých občanov , ktorí užívajú poľnohospodársku pôdu nie vlastnú, ale cudziu a mali to vyčlenené cez pozemkový úrad resp. pozemkový odbor okresného úradu s príslušným rozhodnutím a chcú túto pôdu aj naďalej užívať, aby v lehote do 28.2.2018 podali žiadosť na pozemkový a lesný odbor príslušného okresného úradu  o vydanie nového rozhodnutia na tento pozemok. Pracovníci odboru upresnia aké doklady je potrebné doložiť podľa zákona č. 504/2003 Z.z.. Nepodaním žiadosti do daného termínu užívanie náhradného pozemku zaniká. Prosím, nezmeškajte to občania. Ďakujem

Kategórie: Samospráva

Verejné obstarávanie - výzva na predkladanie ponúk

13. november 2017

Názov zákazky: „Modernizácia a stavebné úpravy komunitného materského centra Zlatá Baňa“

 

Výzva na predkladanie ponúk - Materské komunitné centrum

Kategórie: Samospráva

Vyzva na predkladanie cenových ponúk

16. október 2017

Obec Zlatá Baňa ako verejný obstarávateľ zverejňuje dňom 16.10.2017 "Výzvu na vypracovanie projektovej dokumentácie – komunitné materské centrum   Zlatá Baňa

 

Výzva na predkladanie ponúk

Návrh zmluvy

Spôsob určenia ceny

Kategórie: Samospráva

Návrh VZN

15. august 2017

 

V zmysle ustanovení zákona č. 369/2017 Z.z. v znení neskorších predpisov /zákon o obecnom  zriadení/ §6 odsek 3, zverejňuje sa v lehote najmenej 15 dní návrh všeobecne záväzných nariadení obce.

Dňom vyvesenia návrhu začína plynúť desaťdňová lehota, počas ktorej môžu fyzické osoby a právnické osoby uplatniť pripomienku k návrhu nariadenia v písomnej forme, elektronicky alebo ústne do zápisnice na obecnom úrade. Pripomienkou možno v určenej lehote navrhnúť nový text alebo odporučiť úpravu textu, a to doplnenie, zmenu, vypustenie alebo spresnenie pôvodného textu. Z pripomienky musí byť zrejmé, kto ju predkladá. Na ostatné podnety nemusí navrhovateľ nariadenia prihliadať, a to najmä vtedy, ak nie sú zdôvodnené.

Návrh všeobecne záväzného nariadenia o určení výšky úhrad za poskytované služby a úkony vykonávané obcou Zlatá Baňa a za prenájom priestorov budov, pozemkov a prenájom strojov a zariadení.

SADZOBNÍK CIEN ZA POSKYTOVANÉ SLUŽBY

Kategórie: Samospráva

Odpredaj majetku obce

22. jún 2017

Predaj nadbytočného nehnuteľného majetku obce

formou verejnej obchodnej súťaže

 

Obec Zlatá Baňa v zmysle uznesenia OZ č. 166/2017 vyhlasuje Obchodnú verejnú súťaž na predaj nasledovného nadbytočného nehnuteľného majetku obce:   

Odpredaj nadbytočného majetku obce

Kategórie: Samospráva

Prosba o finančnú pomoc

21. jún 2017

Rímsko-katolícky farský úrad sv. Jána Krstiteľa v Kokošovciach prostredníctvom p. farára Vaňa týmto prosí o finančnú pomoc pre rímskokatolícky kostol Sedembolestnej panny Márie v Zlatej Bani.

Podrobnosti i spôsob poskytnutia a poďakovanie pána farára nájdete kliknutím na tento odkaz:

Prosba o finančnú pomoc

Kategórie: Samospráva

Turnaj v malom futbale

19. jún 2017

Pohár starostu obce v malom futbale

 

Kategórie: Samospráva

Stránky