RSS čítačka

mimoriadná ponuka Billa

Letakove-akcie.sk - 25. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták mimoriadná ponuka Billa. Platnost letáku 24. 4. - 30. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Grilujeme s Billou

Letakove-akcie.sk - 25. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták Grilujeme s Billou. Platnost letáku 22. 4. - 12. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Košickí parazitológovia oslavovali naraz dve šesťdesiatky

SAV.sk - 24. apríl 2013
Rok  1953 je zhodou okolností kľúčový pre Helmintologický ústav SAV v Košiciach (dnes Parazitologický) i pre jeho súčasného riaditeľa doc. MVDr. Branislava Peťka, DrSc. – obaja si ho uvádzajú ako dátum narodenia. Spojiť pripomenutie si oboch šesťdesiatok do odborného seminára bol teda logický krok. A tak sa v piatok 12. apríla zišli v kongresovej sále Inštitútu vzdelávania veterinárnych lekárov v Košiciach  súčasní i bývalí pracovníci ústavu, predstavitelia SAV, mesta Košice, spolupracujúcich univerzít a inštitúcií, podnikateľských subjektov, štátnych organizácií v oblasti hygieny, veterinárstva a ochrany prírody, strong riaditelia košických ústavov SAV. /strong
Kategórie: Podporujeme

XVII. Okresné dni vody v Michalovciach

SAV.sk - 24. apríl 2013
V rámci svetového dňa vody sa v Michalovciach každoročne organizujú Okresné dni vody. V piatok 12.4.2013 sa v hoteli Mousson v Michalovciach konal už ich17. ročník.
Kategórie: Podporujeme

Trenčianske Teplice ožijú ruskou kultúrou

PRservis.sk - 24. apríl 2013

BRATISLAVA 24. apríla – Od soboty 27. apríla budú Kúpele Trenčianske Teplice na celé dva týždne hostiť špičkových ruských umelcov. Mesto a kúpeľný areál ožije prvým ročníkom Festivalu ruskej kultúry. Jeho cieľom je prilákať do kúpeľného mesta záujemcov o kvalitnú ruskú kultúru. Festival sa uskutoční pod záštitou Jeho Excelencie Pavla Maratoviča Kuznecova, Veľvyslanca Ruskej federácie v Slovenskej republike a Jeho Excelencie Jozefa Migaša, Veľvyslanca Slovenskej republiky v Rusku. Zámerom je vytvoriť novú tradíciu s postupne sa rozširujúcimi aktivitami na vysokej umeleckej úrovni. Jedinečnosť podujatia je daná štruktúrou programu a pozvanými umelcami, ktorí predstavia ruskú kultúru v čo najväčšej šírke – od hudby, cez tanečné a výtvarné umenie až po prezentáciu ruskej literatúry a filmu.

Dramaturgia podujatia je multižánrov a orientuje sa na ponuku ruskej kultúry v interpretácii ruských a slovenských umelcov. Podujatie štartuje v sobotu Otváracím koncertom v Kúpeľnej dvorane, na ktorom zaznejú melódie Čajkovského, Rachmaninova a Brahmsa. Počas nasledujúcich dní sú pripravené vokálne koncerty, tradičné promenádne koncerty pre širokú verejnosť, inštrumentálne koncerty, tanečné súbory rôznych zameraní, výstavy ruských maliarov, filmová projekcia, aj sprievodné podujatia ako ochutnávka pravého ruského čaju zo samovaru, či podávanie špecialít ruskej kuchyne. Z umelcov, na ktorých výkony sa môžete tešiť, možno spomenúť Národný tanečný súbor Kalinka, klavírneho majstra Alexeja Kornienka, violončelistu Jozefa Podhoranského, klavírnu umelkyňu Silviu Čápovú Vizváry a iste zaujme aj umelecký prednes Božidary Turzonovovej.

Tento výnimočný festival sa koná v Trenčianskych Tepliciach v čase otvorenia sezóny kúpeľného mesta. Aj týmto spôsobom Kúpele Trenčianske Teplice ukazujú svojím návštevníkom, aký bohatý spoločenský a kultúrny život v meste panuje. Počas celého roka Kúpele organizujú alebo spoluorganizujú viac ako 150 podujatí.

Snahou Festivalu ruskej kultúry je vytvorenie novej tradície, ktorá prispeje nielen k oživeniu regiónu, ale aj k rozvíjaniu slovensko-ruských kultúrnych vzťahov. Viac informácií nájdete na www.kupele-teplice.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

DOPRAVOPROJEKT, a.s. vlani s účtovným ziskom pred zdanením 185 397 eur

PRservis.sk - 24. apríl 2013

BRATISLAVA 24. apríla – Dňa 24. apríla sa uskutočnilo valné zhromaždenie spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s., na ktorom akcionári prerokovali a schválili výsledky hospodárskej činnosti spoločnosti.

Najväčšia projektová spoločnosť na Slovensku DOPRAVOPROJEKT, a.s. so sídlom v Bratislave dosiahla v roku 2012 účtovný zisk pred zdanením vo výške 185 397 eur a to napriek nepriaznivej situácii na stavebnom trhu a výraznom poklese obchodných príležitostí.

Tržby z projektovej činnosti a z predaja výrobkov a služieb boli v minulom kalendárnom roku realizované v celkovom objeme 13 594 793 eur. Celkové výnosy predstavovali sumu 13 986 803 eur a celkové náklady 13 801 406 eur.

Predseda predstavenstva a generálny riaditeľ Ing. arch. Gabriel Koczkáš zhodnotil rok 2012 z hľadiska činnosti akciovej spoločnosti ako náročnejší v porovnaní s rokom 2011. Dôvody pripisuje: „Útlm stavebníctva ako celku, ale predovšetkým útlm v oblasti prípravy projektov, sa ešte výraznejšie prehĺbil, čo malo nutne odraz aj v oblasti projektovania a konzultačných činností. Počet obchodných príležitostí (ale aj ich rozsah) rapídne poklesol, to malo nutne za následok silnejúcu konkurenciu domácich a zahraničných firiem v odvetví a deformáciu ponúkaných cien za projektové a konzultačné služby, ktorú umocňovali aj neodborne nastavené pravidlá verejného obstarávania.“.

Aj napriek náročnému obdobiu posledných dvoch rokov / 2011 a 2012 / spoločnosť DOPRAVOPROJEKT, a.s. a jej vedenie verí, že rok 2013 bude rokom zotavenia sa stavebného trhu a rozvoja dopravnej infraštruktúry. Ako ďalej uviedol G. Koczkáš: „ Do budúcnosti sa pozerám s optimizmom. Spoločnosť je stále kompaktná, stabilná, zdravo sebavedomá, s vyspelým tímom odborne zdatných a patrične skúsených zamestnancov, projektantov – profesionálov, ktorí sú schopní aj naďalej poskytovať našim klientom kvalitné a komplexné služby. Očakávame, že v súlade s vládnym programom rozvoja dopravnej infraštruktúry budú čoskoro vypísané ďalšie verejné súťaže, ktorých sa aj naďalej budeme aktívne zúčastňovať a ponúkať svoje služby pre verejných obstarávateľov a súkromné stavebné firmy. Úspešnosť v nich bude samozrejme závisieť aj od kvality našich ponúk vrátane novely zákona o verejnom obstarávaní a najmä ňou upravených podmienok účasti vo verejnej súťaži a kritérií.“

DOPRAVOPROJEKT, a.s., člen skupiny SUDOP Group, a. s., zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava 1, oddiel: Sa, vložka 378/B 1. 5. 1992, je najväčšia projektová a konzultačno-inžinierska spoločnosť v Slovenskej republike. Vykonáva projektové, prieskumné, inžinierske, konzultačné, expertízne a poradenské služby, vrátane stavebného dozoru so zameraním najmä na dopravnú infraštruktúru, pozemné, ekologické a vodohospodárske stavby. Majoritným akcionárom spoločnosti DOPRAVOPROJEKT, a.s. je holandská firma SUDOP International B.V., ktorá vlastní podiel 99,46 % akcií. Vydané akcie na meno v listinnej podobe v počte 57 545 kusov, s menovitou hodnotou akcie 34 eur, tvoria základné imanie spoločnosti v celkovej výške 1 956 530 eur. Prevoditeľnosť akcií nie je obmedzená.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Nová forma podpory z EÚ určená na zatepľovanie

PRservis.sk - 24. apríl 2013

BRATISLAVA 24. apríla – V pondelok 22.4.2013 sa uskutočnil podpis zmluvy projektu JESSICA medzi riadiacim orgánom, ktorým je Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka (MPRV SR) a Štátnym fondom rozvoja bývania (ŠFRB). ŠFRB bude v tomto projekte vykonávať činnosť nástroja finančného inžinierstva, ktorý prijíma finančné prostriedky z alokácie ROP (regionálny operačný program) / OPBK (operačný program bratislavský kraj), a je zodpovedný za ich ďalšie poskytnutie žiadateľom o podporu vo forme návratných dotácií, ktoré budú určené na zlepšenie energetickej efektívnosti t.j. zatepľovanie existujúcich budov v mestských oblastiach.

V najbližších dňoch budú na účet ŠFRB presunuté finančné prostriedky v celkovej výške 11 529 412,- Eur určené pre oprávnených žiadateľov. Z celkového objemu je vyčlenených pre ROP 8 mil. Eur a pre OPBK 3 529 412,- Eur. ŠFRB na svojom webe zverejní povinné informácie pre oprávnených žiadateľov k podávaniu žiadostí o poskytnutie úveru na účel zatepľovania bytovej budovy z prostriedkov EU. Predpokladaný termín podávania žiadostí je od 27.5.2013.

Projekt JESSICA (Joint European Support for Sustainable Investment in City Areas), v preklade spoločná európska podpora udržateľných investícií do mestských oblastí. Iniciatíva Európskej komisie vznikla v spolupráci s Európskou investičnou bankou (EIB) a Rozvojovou bankou Rady Európy (CEB). Vyčlenené prostriedky pre rok 2013 sú vo výške 11 529 000,- Eur, a sú určené na zlepšenie energetickej efektívnosti (zatepľovanie) existujúcich budov v mestských oblastiach. Na tento účel bude ŠFRB v roku 2013 poskytovať úvery s úrokom 0%, s lehotou splatnosti 15 rokov, a to vo výške 80% z obstarávacej ceny oprávnených nákladov.

Štátny fond rozvoja bývania (ŠFRB) zabezpečuje podporu v oblasti bytovej politiky a zefektívnenie existujúceho systému podpory bývania, ktorá sa realizuje v prevažnej miere formou poskytovania výhodných dlhodobých úverov. Slúži najmä na vytváranie výhodných podmienok pre obstarávanie nájomného bývania pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, cielenú obnovu bytového fondu, zvýšenie efektívnosti podpory bývania a využitie prostriedkov štrukturálnych fondov EÚ.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Hlas Barmy v Rožňave

Roznava.sk - 24. apríl 2013
Kategórie: Samospráva

CBA Slovakia: Byť patriotom sa vyplatí

PRservis.sk - 24. apríl 2013

BRATISLAVA 24. apríla – Slovenská maloobchodná sieť CBA Slovakia bilancuje rok 2012. Celkom otvorila 26 úplne nových predajní, expandoval CENT Supermarket CBA aj DISKONT CBA. Úspešne bol zákazníkmi prijatý remodelovaný Diskont CBA a inovatívny koncept FEST Market CBA. Dôkazom úspechu slovenského retailu je i šieste miesto v TOP 10 Obchodu za predaj potravín v roku 2012.

„Uplynulý rok bol skutočne náročný, plný neštandardných vplyvov a tvrdého konkurenčného boja. Napriek tomu môžeme potvrdiť, že sa nám podarilo obstáť na domácom retailovom trhu a zároveň zvýšiť obrat i zisk,“ uvádza Vladimír Kocúrek viceprezident CBA Slovakia a konkretizuje: „Celkový obrat z hlavnej obchodnej činnosti realizovanej na území Slovenskej republiky rástol v roku 2012 medziročným indexom takmer 3% a dosiahol výšku 179,4 mil. EUR.“

Minulý rok do rodiny CBA pribudli ďalšie 2 remodelované predajne Diskont CBA a 26 nových predajní CBA Potraviny. Pozitívne bol prijatý remodeling veľkoobchodných predajní a nový Diskont CBA, pod ktorým v súčasnosti operuje 7 jednotiek. Osvedčili sa nám prevádzky CENT Supermarket CBA. V minulom roku ich pribudlo päť. Značka supermarketov i vďaka svojej prepracovanej identite získala 3.miesto v kategórii Branding predajne v súťaži kreativity Múza Merkúra. „Slovenský spotrebiteľ je stále náročnejší a mení svoje nákupné správanie. Uprednostňuje čo do plochy menšie a vizuálne príťažlivejšie prevádzky v blízkosti domova. Je náročnejší a vyhľadáva viac ako v minulosti domáce výrobky. CBA Slovakia má v ponuke významné zastúpenie slovenských potravín a tak sa tento trend odráža na maloobchodnom obrate,“ dodáva V. Kocúrek.

CBA Slovakia pokračovala v nastolenom trende zjednocovania vizuálnej identity značky. Nové a remodelované prevádzky disponujú všetkými prvkami moderného maloobchodu vrátane technického vybavenia a služieb. Na vybraných predajniach zákazníkom prináša služby, ako napríklad Cashback , AXAp@y, či DobiCredit.

Ojedinelý a zákaznícky úspešný koncept, putovný festivalový supermarket FEST Market CBA bol v roku 2012 na piatich veľkých festivaloch a dovedna obslúžil vyše 12 500 zákazníkov. Tento projekt zameraný na mladšiu cieľovú skupinu, už má aj vlastnú komunitu na sociálnej sieti Facebook. So zákazníkmi CBA Slovakia aktívne komunikuje aj prostredníctvom lojalitného systému, do ktorého je zapojených takmer 80 000 klientov.

Pod názvom CBA Slovakia podniká spoločnosť na trhu už desať rokov a je jedným z najväčších zamestnávateľov na strednom Slovensku. Napriek zmenám v Zákonníku práce a zložitej trhovej situácii zamestnáva takmer 2 500 pracovníkov a netají sa chuťou do ďalšej expanzie. „Už začiatkom roka sme otvorili novú prevádzku CBA Potraviny v centre Lučenca, ďalšie v dvoch obciach stredného Slovenska v apríli v Novom meste nad Váhom, no a remodelovaný Diskont CBA v OC KOCKA Zvolen. Práve v regiónoch a v expanzii kompaktných, maloformátových obchodov vidíme svoj priestor,“ prezrádza V. Kocúrek. K dnešnému dňu spoločnosť prevádzkuje 343 predajných jednotiek.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Tip: CHABLIS VACOUPIN - 14.69

Zlacnene.sk - 24. apríl 2013
Kategórie: Podporujeme

akčný katalóg Proma

Letakove-akcie.sk - 24. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akčný katalóg Proma. Platnost letáku 15. 3. - 31. 12. 2013.
Kategórie: Podporujeme

akciový leták Sconto

Letakove-akcie.sk - 24. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták akciový leták Sconto. Platnost letáku 24. 4. - 14. 5. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták Hypernova - Trnava

Letakove-akcie.sk - 24. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták leták Hypernova - Trnava. Platnost letáku 24. 4. - 30. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

leták HORNBACH

Letakove-akcie.sk - 24. apríl 2013
Prohlédněte si nový leták leták HORNBACH. Platnost letáku 28. 3. - 30. 4. 2013.
Kategórie: Podporujeme

Stránky