RSS čítačka

Banco Casino Bratislava pokračuje vo svojich tradíciách aj v roku 2019

PRservis.sk - 15. január 2019

BRATISLAVA 15. januára 2019 - Bratislavské Banco Casino nadväzuje na úspešný predošlý rok, v ktorom návštevníkom ponúklo niekoľko zaujímavých pokrových turnajov i zábavných eventov, oslávilo tretie narodeniny a otvorilo košickú pobočku.

Návštevníci jedného z najväčších bratislavských kasín sa za uplynulý rok tešili niekoľkým zaujímavým pokrovým eventom, z ktorého si tí najlepší z najlepších odnášali závratné výhry.  Okrem denných a bežných turnajov, odohrávajúcich sa na pôde Banco Casino Bratislava usporiadalo niekoľko edícií unikátnych herných večerov a turnajov. Počas letných mesiacov sa konal tretí ročník slovenskej obdoby WSOP nesúcej názov SSOP. Jeseň patrila oslavám tretích narodenín luxusného kasína. Počas veľkolepej oslavy sa prítomní zabávali vďaka skvelo namiešanému hudobnému programu do skorých ranných hodín nasledujúceho dňa.

Zima sa stala pre Banco Casino akýmsi míľnikom. Kasíno svoje pôsobenie rozšírilo na východné Slovensko a otvorilo pobočku v Košiciach. Novučičké Banco Casino Košice  sídli v luxusnom hoteli Double Tree By Hilton. Návštevníci sa do kasína dostanú vstupnom z najznámejšej  košickej ulice – Hlavnej. Prepychové priestory rozliehajúce sa na 2500 m2 sú akýmsi Disneylandom  pre dospelých. Pre návštevníkov sú k dispozícii nielen výherné prístroje z celého sveta, ale aj  živá hra. Na svoje si prídu aj priaznivci pokru. V nových priestoroch je k dispozícii až 60 pokrových stolov, na ktorých sa v budúcnosti odohrajú turnaje svetových formátov.

Tak, ako bolo i v Banco Casino Bratislava zvykom, každá významná udalosť je sprevádzaná veľkolepou oslavou. I na Košice čaká otváracia párty popretkávaná nadupaným hudobným program, exkluzívnym cateringom a vyberanými nápojmi. Detaily sú však zatiaľ zahalené rúškom tajomstva. Informácie o dátume oslavy, ale aj odkrytie programu vedenie kasína čoskoro odhalí.

Banco Casino Masters pokračuje aj v roku 2019

Minulý rok takmer každý mesiac usporadúvali i najväčšie pravidelné slovenské turnaje nesúce názov Banco Casino Masters. Tento turnaj sa stal veľmi obľúbeným v pokrovej komunite. Niet sa čo čudovať, keďže v doterajšom priebehu si domáci, ale aj zahraniční hráči pokru prerozdelili viac ako 2 000 000 €. Nový rok nie je výnimkou a nadväzuje na predchádzajúce série!

Banco Casino Masters štartuje už 16.1.2019 a bude pokračovať nasledujúcich šesť dní. Dňa 17.1.2019 sa turnaj odohrá i na východnom Slovensku a to v Banco Casino Košice.

Štartovné  pri tomto evente je už klasických  165€ a výherca turnaja si okrem pocitu víťazstva odnesie i minimálne 20 000 €.

Banco Casino Bratislava

Adresa: Hodžovo námestie 2, Bratislava

Otvorené 24/7

Recepcia: +421 252 624 378

Turnajový manager: +421 905 209 209

Cash game manager: +421 908 024 024

Banco Casino Instagram: instagram.com/bancocasinoBA/
Facebookový profil Banco Casino: facebook.com/bancocasinobratislava
Web stránka: http://www.bancocasino.sk/web/
Youtube kanál Banco Casino:
https://www.youtube.com/channel/UCOH53SoepKWsQ4kMGiOU7Xw

Kategórie: Podporujeme

Volby prezidenta SR

Zlatabana.sk - 15. január 2019

Voľby
prezidenta Slovenskej republiky

Informácie pre voliča

I

Dátum a čas konania volieb

Voľby prezidenta Slovenskej republiky sa konajú:

v sobotu 16-03-2019 od 07:00 do 22:00 hod

 Ak v prvom kole volieb ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nezíska nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov, bude sa druhé kolo volieb konať 

v sobotu 30-03-2019 od 07:00 do 22:00 hod

II

Právo voliť

Právo voliť prezidenta Slovenskej republiky má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t.j. občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je   zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia.

III

Právo byť volený

Za prezidenta Slovenskej republiky môže byť zvolený občan Slovenskej republiky, ktorý je voliteľný za poslanca Národnej rady Slovenskej republiky a v deň volieb dovŕšil vek 40 rokov.

Prekážkou práva byť volený je

    výkon trestu odňatia slobody,

    právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo zahladené,

    pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.

IV

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb nebude môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Obec vydá voličovi hlasovací preukaz len na ten deň konania volieb prezidenta Slovenskej republiky, ktorý volič uviedol vo svojej žiadosti. Volič môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu na prvé i druhé kolo volieb prezidenta Slovenskej republiky súčasne. Táto požiadavka musí byť zo žiadosti voliča zrejmá.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

osobne,

najneskôr posledný pracovný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

v listinnej forme

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019),

elektronicky, 

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 25. 2. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 11. 3. 2019). Obec na tieto účely zverejňuje na svojom webovom sídle elektronickú (e-mailovú) adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce.

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

meno a priezvisko,

rodné číslo,

štátnu príslušnosť,

adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),

korešpondenčnú adresu,

na ktorú obec doručí hlasovací preukaz (ak je odlišná od adresy trvalého pobytu). 

prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný deň predo dňom konania volieb (t.j. najneskôr 15. 3. 2019; pre druhé kolo volieb najneskôr 29. 3. 2019).

Žiadosť musí obsahovať tieto údaje o voličovi

Ÿmeno a priezvisko,

Ÿrodné číslo,

Ÿštátnu príslušnosť,

Ÿadresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“.

Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Podpis voliča na žiadosti nemusí byť úradne osvedčený. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Volič, ktorému bol vydaný hlasovací preukaz, môže voliť aj vo volebnej miestnosti príslušnej podľa miesta jeho trvalého pobytu, avšak len s hlasovacím preukazom.

Hlasovací preukaz je platný len pre ten deň konania volieb,
ktorého dátum je na ňom uvedený a len spolu s občianskym preukazom.

V

Spôsob hlasovania

Volič je povinný po príchode do volebnej miestnosti preukázať okrskovej volebnej komisii svoju totožnosť predložením občianskeho preukazu. Ak bol voličovi na jeho žiadosť vydaný hlasovací preukaz, predloží spolu s občianskym preukazom hlasovací preukaz, ktorý mu okrsková volebná komisia odoberie. Potom okrsková volebná komisia zakrúžkuje poradové číslo voliča v zozname voličov a vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Občan Slovenskej republiky, ktorý najneskôr v deň konania volieb dovŕšil 18 rokov veku, nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a dostavil sa v deň konania volieb do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine, ktorého vzor zverejní Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky na svojom webovom sídle. Okrsková volebná komisia takéhoto voliča dopíše do zoznamu voličov, čo zaznamená v jeho slovenskom cestovnom doklade a čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine pripojí k zoznamu voličov. Potom okrsková volebná komisia vydá voličovi hlasovací lístok a prázdnu obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce.

Prevzatie hlasovacieho lístka a obálky potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Každý volič sa musí pred hlasovaním odobrať do osobitného priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov. Voličovi, ktorý nevstúpi do tohto priestoru, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

  1. poradové číslo kandidáta, ktorému sa rozhodol odovzdať svoj hlas. Volič môže zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta. Ak volič zakrúžkuje viac poradových čísiel kandidátov, je takýto hlasovací lístok neplatný. Upravený hlasovací lístok vloží volič do obálkynásledne do volebnej schránky.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravený hlasovací lístok iný. Nesprávne upravený hlasovací lístok vloží volič do schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov.

Volič, ktorý nemôže sám upraviť hlasovací lístok pre zdravotné postihnutie alebo preto, že nemôže čítať alebo písať a oznámi pred hlasovaním túto skutočnosť okrskovej volebnej komisii, má právo vziať so sebou do priestoru určeného na úpravu hlasovacích lístkov inú spôsobilú osobu, aby podľa jeho pokynov a zákona upravila hlasovací lístok a vložila do obálky; takouto osobou nemôže byť člen okrskovej volebnej komisie. Obidve osoby pred vstupom do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov člen okrskovej volebnej komisie poučí o spôsobe hlasovania a o skutkovej podstate trestného činu marenia prípravy a priebehu volieb.

Za voliča, ktorý nemôže pre zdravotné postihnutie sám vložiť obálku do volebnej schránky, môže ju do nej na jeho požiadanie vložiť iná osoba, nie však člen okrskovej volebnej komisie.

Volič, ktorý sa nemôže dostaviť do volebnej miestnosti zo závažných, najmä zdravotných dôvodov, má právo požiadať obec a v deň konania volieb okrskovú volebnú komisiu o vykonanie hlasovania do prenosnej volebnej schránky, a to len v územnom obvode volebného okrsku, pre ktorý bola okrsková volebná komisia zriadená.

Volič je povinný odložiť nesprávne upravený hlasovací lístok do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov, inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33 eur.

***

Ďalšie informácie k voľbám prezidenta Slovenskej republiky sú uverejnené na webovej stránke

www.minv.sk/?volby-prezidentsr

 

Vyhlásenie volieb v Zbierke zákonov SR

Kategórie: Samospráva

Oznam

Jakubany.sk - 15. január 2019
Slovenská pošta oznamuje občanom, že prevádzka pošty v Jakubanoch bude z prevádzkových dôvodov dňa 15. 01. 2019 (utorok) celý deň zatvorená.
Kategórie: Samospráva

Tip: Posteľ OREA - 409.00

Zlacnene.sk - 15. január 2019
Kategórie: Podporujeme

Mestská časť Bratislava-Nové Mesto hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (organizačno - administratívny pracovník)

Banm.sk - 15. január 2019
Mestská časť Bratislava-Nové Mesto, Junácka ul.1, 832 91 Bratislava hľadá záujemcu na pracovnú pozíciu pracovník/čka do denného centra seniorov (or...
Kategórie: Samospráva

Nové detské ihrisko v Novom Meste? Zahlasujte aj vy za svoju mestskú časť

Banm.sk - 15. január 2019
Aj tento rok zabojujeme o jedno z detských ihrísk Žihadielko, ktoré postaví spoločnosť Lidl v slovenských obciach a mestách. Pomôžte aj vy a zahla...
Kategórie: Samospráva

O ďalších 10 Lidl ihrísk Žihadielok zabojuje 69 miest

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019 - Počas troch ročníkov projektu sa na Slovensku podarilo postaviť 30 moderných a bezpečných detských ihrísk v celkovej hodnote viac ako 2,6 milióna eur. To, že sa projekt teší veľkému záujmu verejnosti podčiarkuje aj skutočnosť, že počas troch ročníkov bolo odovzdaných celkovo 6 622 360 hlasov. Štvrtý ročník odštartuje v pondelok, 14. januára a počas takmer siedmych týždňov bude 69 lokalít bojovať o 10 ihrísk. O tom, kde vyrastú budú už tradične rozhodovať ľudia v hlasovaní. Možnosť zapojiť sa do projektu dostali opäť aj tie mestá, ktoré už jedno ihrisko majú. Tieto lokality vytvorili samostatnú kategóriu, v ktorej si v tomto roku  svoje sily preverí 19 miest. Zvyšná päťdesiatka je rozdelená do štyroch kategórií podľa počtu obyvateľov.

"Sme radi, že Lidl ihriská Žihadielka sa na Slovensku tešia veľkej obľube. Je to pre nás signál, že podporovať rozvoj v lokalitách, v ktorých pôsobíme má veľký význam a prispieva k zlepšeniu života v komunitách. Lidl chce byť dobrým susedom," povedal Matúš Gála, generálny riaditeľ diskontného reťazca, a pokračoval: "Tento projekt už tri roky spája ľudí bez rozdielu veku, čo je dôkazom, že ak spojíme sily  pre dobrú vec, máme veľkú šancu uspieť. Budeme držať palce všetkým, ktorí majú chuť súťažiť a rozhodnúť o tom, kde ihriská vyrastú. Sú to práve tí zázrační ľudia, ktorí robia svet krajším."

O ihriská budú súperiť mestá, a v prípade Bratislavy a Košíc aj mestské časti, v ktorých sa nachádza aspoň jedna predajňa potravín Lidl. Štvrtá desiatka fantastických ihrísk s tematikou sveta Včielky Maje a jej priateľov vyrastie v prvých dvoch mestách z každej kategórie začiatkom leta.

Verejnosť môže hlasovať na stránke www.zihadielko.sk od 14 januára do 28. februára 2019 (23:59:59). Jedinou podmienkou je registrácia na tejto webovej stránke. Užívateľ registráciu potvrdí overovacím kódom, ktorý mu bude zaslaný vo forme bezplatnej SMS na zadané mobilné telefónne číslo.  Každý registrovaný účastník bude môcť raz za 24 hodín zahlasovať za vybranú lokalitu. Ďalší bonusový hlas navyše je možné každý deň získať za zvládnutie jednoduchej online hry. Priebežné poradie bude zverejnené  (s výnimkou posledného týždňa) a pravidelne aktualizované na stránke www.zihadielko.sk. Víťazov 10 Lidl ihrísk Žihadielok predstavíme  najneskôr 14.marca 2019.

Na www.zihadielko.sk je k dispozícii na stiahnutie logo či rozhlasový spot k projektu, ako aj plagáty či posty na sociálne siete pripravené pre konkrétne mestá, ktorými môžu lokality podporiť záujem u obyvateľov o hlasovanie. Na webovej stránke budú k dispozícií  prehľadné a zaujímavé štatistiky. Aj v tomto ročníku máme pre hlasujúcich, ktorí majú chuť súťažiť pripravených množstvo atraktívnych cien na každý deň. Stačí ak sa zapoja do "Vilkovej výzvy", za splnenie ktorej môžu  získať skvelé výhry pre deti.

Ihrisko Žihadielko je určené pre deti od 2 do 12 rokov. Jeho rozmer je 16 x 20 m a bude sa na ňom nachádzať osem herných prvkov. Ihrisko je rozdelené do dvoch zón podľa veku detí – 2 až 6 rokov a 6 až 12 rokov. Deti sa budú môcť zahrať na dvoch hradoch, pieskovisku, kolotoči, hojdačkách či prevažovadlách. Všetky herné prvky sa nesú vo veselých a hravých motívoch s Včielky Maje a jej kamarátov. Samozrejmosťou sú aj lavičky,  stojan na bicykle, či odpadkové koše. Hodnota jedného ihriska je 87 000 €.

Prehľad doterajších víťazov (zoradených abecedne)

2016: Banská Bystrica, Bratislava – Dúbravka, Dolný Kubín, Myjava, Pezinok, Sereď, Stropkov, Šahy, Šaľa, Vrbové
2017: Galanta, Handlová, Levice, Modra, Piešťany, Senica, Skalica, Trenčín, Trnava, Tvrdošín
2018: Bernolákovo, Brezno, Komárno, Levoča, Poprad, Rimavská Sobota, Senec, Senica, Štúrovo, Trenčín

Kategórie: Podporujeme

Favoritka

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019 - Na kráľovskom dvore nešťastnej a slabej anglickej panovníčky Anny Stuartovnej dochádza ku každodennému boju o jej vrtkavú priazeň. Usilujú sa o ňu nielen ministri a vojvodcovia, ale predovšetkým jej dve spoločníčky, Lady Sarah a komorná Abigail. Tieto dve dámy sa v dráme plnej čierneho humoru nezastavia pred ničím.

Na začiatku 18. storočia vládne Veľkej Británii kráľovná Anna (Olivia Colman), posledná z rodu Stuartovcov, ktorá sa do histórie zapísala skôr neslávne. Je plachá a prehliadaná, trpí bolestivou dnou a nie je ani veľmi vzdelaná, čo z nej činí perfektnú obeť manipulátorov.

Jej jedinou oporou v živote je lady Sarah (Rachel Weisz). Ich vzťah postupne prerastá skoro až do akejsi milostnej symbiózy. Sarah sa vďaka tomu dostala do najvyšších kruhov anglickej aristokracie a za neistú kráľovnú prakticky vládne sama. Spoza kráľovninho trónu robí všetky dôležité rozhodnutia ohľadne chodu štátu. Zároveň si svoju pozíciu ostro stráži a nikoho, kto by sa pokúsil kráľovnú ovplyvniť, k nej nepustí. Podcenila len svoju sesternicu Abigail (Emma Stone), ktorá na dvor prišla prosiť o prácu služobnej potom, čo jej rodina zbankrotovala. Sarah ju z ľútosti prijala. Netuší však, že by ctižiadostivá Abigail mohla ohroziť jej rolu kráľovninej favoritky. Zatiaľ čo  Abigail vďaka svojej obľube u panovníčky rýchlo stúpa spoločenským rebríčkom, od Sarah sa začína priazeň odvracať. A to nemôže zostať bez pomsty.

Režisér Yorgos Lanthimos zrežíroval Favoritku ako svoju prvú historickú drámu po filmoch Homár a Zabitie posvätného jeleňa, ktoré sú si s jeho novinkou podobné čiernym humorom a až krutosťou jeho postáv. "Chceli sme ukázať krutosť postáv. Spoločnosť bola rigidná a boli ste zaseknutí tam, kde ste sa narodili, takže vašou jedinou šancou bolo ovplyvňovať ľudí okolo vás," hovorí scenárista Toby McNamara.

Film Favoritka už získal dve ceny na festivale v Benátkach a je nominovaný na päť Zlatých glóbusov.

Kategórie: Podporujeme

Kristovia alebo teroristi v záchranných kolesách? Marek Ormandík vystaví v Danubiane utečencov

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019 - Ľudia s rozpaženými rukami na lodiach, prosiaci o pomoc, radostne ukazujúci víťazstvo alebo vzdávajúci sa. Ukrižovaní Ježišovia alebo teroristi v záchranných kolesách? Viac ako 100 nových diel, ktorých dominantnou témou je utečenecká kríza, predstaví výtvarník Marek Ormandík na výstave s názvom Múr Marekov v bratislavskej Danubiana Meulensteen Art Museum. Väčšinu z obrazov, kresieb a sôch vytvoril v minulom roku a verejnosť ich uzrie po prvýkrát. Sprístupnená bude od 20. januára do 10. marca 2019. Kurátorom je autorov syn, multimediálny umelec Mišo Ormos.

"Stále je pre mňa neuveriteľné, že v našej spoločnosti, kde sa hlásime ku kresťanským hodnotám, sa staviame k utečencom tak, že im nevieme a nechceme pomáhať. Čím to je? Prostredníctvom maľovania rozmýšľam o veciach, ktoré ma trápia. Väčšinou sú to všeobecné ľudské témy o láske, zrade, smrti. Ale teraz, hoci je to výnimočné, sa moja tvorba prekryla s aktuálnou situáciou," vysvetľuje Marek Ormandík. "V cykle Night cruise – Nočná plavba zápasím so svojimi predsudkami. Prostredníctvom týchto malieb netvrdím, že všetci ľudia plaviaci sa na nafukovacích člnoch sú dobrí. Len ukazujem, že topiaci sa zloduch sa od topiaceho sa dobráka ťažko rozoznáva. A tiež, že pomôcť je dôležité," dodáva.

"Zaujatím vlastného postoja v tejto spoločensko-kultúrno-politicko-nábožensko-hospodársko-propagandistickej polemike sa Marek Ormandík venuje vo svojich expresívnych obrazoch veľmi otvorene. Z relatívne bezpečnej vzdialenosti občana štátu, ktorý nie je cieľovou destináciou utečencov, ale paradoxne sa napriek tomu hlasno vyjadruje proti ich prijímaniu, formuluje maliar dve ikonografické témy. Pri prvom cykle ide o naratív zvedavosti, v ktorom sú kódované privátne príčiny a subjektívne obsahy do scén ľudí plaviacich sa na provizórnych lodiach. Druhú skupinu obrazov tvoria série schizofrenických portrétov medzi kresťanskou láskou k blížnemu a paranoidnou mizantropiou," komentuje jeho nový cyklus kunsthistorik Miroslav Haľák s tým, že toto obsahovo aktuálne dielo je znepokojivou správou o stave hodnotovej krízy našej spoločnosti.

Na diváka vizuálne útočia z plátna grimasy, kŕčovité gestá, súkromné drámy, ale aj postavy Krista a Márie. "A kto by mal byť medzi všetkými tými neznámymi postavami Kristom, a kto je medzi nimi teroristom?" pýta sa na posolstvo obrazov Miroslav Haľák.

Ormandíkova tvorba je charakteristická biblickými alebo mytologickými príbehmi, spracovanými z rôznych uhľov pohľadu. Už v predošlých cykloch ako Svätí za dedinou, Očistec či Madony, Marek Ormandík svojim nezameniteľným rukopisom skúmal, búral a premieňal klasické motívy. Inak tomu nie je ani pri novších dielach z cyklu Stôl, inšpirovanom ikonickou Poslednou večerou, ktoré tiež vystaví. Predstaví aj najnovší cyklus HitLenin, ktorý odkazuje na zblíženie sa dvoch extrémov.

"Marek chce a potrebuje maľovať. A nech sa Marek venuje čomukoľvek, pre mňa je vždy primárne vášnivým tenistom a maliarom figúr. Od detstva má vzťah k ilustrácii, študoval grafické techniky. Robil reklamu, divadelné plagáty, malé kovové sošky aj veľké umelohmotné sochy. Ale vždy popritom maľoval postavy: čudných, čudne pokrútených ľudí. Ustavične, dookola sa zaoberá človekom. Podľa mňa nikdy nenamaľoval kopec, oblak alebo strom. Ani keď ilustroval Danteho Peklo, tak nenakreslil Danteho Peklo - iba stovky trpiacich ľudí," píše v kurátorskom texte k výstave Mišo Ormos.

VIZITKA

samostatná výstava Mareka Ormandíka MÚR MAREKOV
Danubiana Meulensteen Art Museum, Čunovo, Bratislava
kurátor Mišo Ormos
vernisáž 19. 1. 2019 o 17:00
hudobná produkcia na vernisáži - Oskar Rózsa
trvanie výstavy 20. 1. - 12. 3. 2019
k výstave vychádza výpravný katalóg
vystavených bude viac ako 100 obrazov, 50 kresieb a niekoľko sôch vytvorených v posledných troch rokoch
hlavným výstavným cyklom bude maliarska séria Night Cruise

www.danubiana.sk/vystavy/108

O AUTOROVI

Marek Ormandík (1968) absolvoval v rokoch 1987 – 1993 štúdium na Vysokej škole výtvarných umení v Bratislave, odbor voľná grafika a knižná tvorba. Jeho tvorba siaha od veľkorozmerných a komorných malieb cez ilustráciu, kresbu až po sochárske diela. Na konte má viaceré významné ocenenia, jeho diela mohli za dvadsaťpäť rokov aktívnej umeleckej činnosti zhliadnuť diváci na desiatkach výstav doma aj v zahraničí. Okrem susedných krajín samostatne vystavoval aj v Nórsku, Francúzsku, Taliansku, Nemecku, Rusku, Bielorusku či Slovinsku a Srbsku. Na jar 2019 vyjde jeho knižná monografia, ktorá mapuje jeho celú doterajšiu tvorbu.

Samostatné a profilové výstavy (výber)

1999 Galéria Cite Internationale des Arts, Paríž, Francúzsko "Posledná večera"
2006 Múzeum Danubiana, Čunovo "Nové veci"
2007 Mestská galéria, Tula, Rusko "MMM" (s Milanom Ormandíkom)
2008 Oravská galéria, Dolný Kubín "Maľba" (s Dávidom Čárskym)
2008 Kosovelov dom, Sežan, Slovinsko "Danteho peklo..."
2008 Dom umenia, Bratislava "Veľké veci"
2010 Galéria P. M. Bohúňa, Liptovský Mikuláš "Očistec"
2011 Ateliér Vote, Viedeň, Rakúsko "Prosba"
2012 Galéria mesta Bratislava, Pálffyho palác "Svätí za dedinou" + "Pochod"
2013 Galéria kritikov, Praha, Česká republika "Purgatorio"
2014 Galéria M. A. Bazovského, Trenčín "VL"
2014 Galéria Kortil, Rijeka, Chorvátsko "Výber z tvorby"
2015 Centrum súčasného umenia, Vicebsk, Minsk, Bielorusko "Denník prosebníka"
2016 Synagóga, Stupava "V.L.K."
2016 ZOYA Gallery, Bratislava "Stôl a Plot"
2017 Galerie M1 – Kunstzone, Gera, Nemecko "Maľba"
2017 Galéria Statua, Bratislava "Dej – Nádej – Beznádej" (s Milanom Ormandíkom a Mišom Ormosom)
2017 Múzeum umenia a remesla, Záhreb, Chorvátsko "Trans Portion" (s Lydiou Patafta)
2018 Galéria Bellart, Viedeň, Rakúsko "Night Cruise"

Ocenenia (výber)

2007 Meulensteen Art Award
2008 Cena Martina Benku
2010 Krištáľové krídlo v kategórii výtvarné umenie

www.marekormandik.eu

Kategórie: Podporujeme

Engineers Prague po prestávke s úspešným tripom

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019 - Vianočné sviatky sa skončili a dvanásty hrací týždeň opäť priniesol hokejové súboje v EUHL. Do akcie naskočili iba tri tímy a spokojnosť vládne u Inžinierov z Prahy, keď z dvoch zápasov na ľade súpera získali päť bodov. Behom dvoch dní dokázali zvíťaziť v Bratislave a Budapšti. Podrobnejšie informácie o dueloch nájdete v článku.

Diplomats Pressburg - Engineers Prague 1:2 po pp (0:0, 0:0, 1:1 - 0:1) - 137 divákov

Góly: 52. M.Kojda - 45. V.Outrata, 64. L.Spurný

KMH Budapešť - Engineers Prague 1:3 (0:1, 0:2, 1:0) - 76 divákov

Góly: 42. D.Berendi - 9. M.Klement, 25. O.Heža, 36. V.Bazgier

Brankári: János Gadácsi - 44 zákrokov, 93.6% úspešnosť, Tomáš Maštalírsky - 20 zákrokov, 95.2% úspešnosť

Program nasledujúcich zápasov:

15.1. o 20:00 HC Masaryk University - KMH Budapešť

19.1. o 20:00 BO Ostrava - HC Masaryk University

Podrobnejšie informácie o lige nájdete na webe www.euhl.eu

Kategórie: Podporujeme

Rok 2019 bude v znamení príprav na budúce zmeny

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019  - Na Slovensku sa podľa Zväzu automobilového priemyslu Slovenskej republiky (ZAP SR) aj v minulom roku vyrobilo viac ako milión vozidiel. Produkcia v automobilových závodoch Volkswagen Slovakia, Kia Motors Slovakia, PSA Group Slovakia a Jaguar Land Rover dosiahla spolu podľa predbežných výsledkov viac ako 1 080 000 vozidiel, čo je najvyššie číslo v histórii Slovenska. Podiel výroby automobilov na celkovej priemyselnej produkcii na Slovensku dosiahol 46,8% a automobilový priemysel sa na priemyselnom exporte Slovenska podieľal 35%. Už niekoľko rokov Slovensko vedie svetový rebríček v počte vyrobených automobilov na 1 000 obyvateľov. V roku 2018 si prvenstvo udržalo počtom 198 vozidiel.

"Bilancia uplynulého roka dopadla veľmi dobre, čo nás samozrejme veľmi teší," hovorí Alexander Matušek, prezident Zväzu automobilového priemyslu SR.  "Treba si však uvedomiť, že automobilový priemysel čakajú v krátkej budúcnosti významné zmeny. Tento rok bude preto mimoriadne náročný. Je nevyhnutné vytvoriť všetky podmienky na to, aby sme nové výzvy dokázali zvládnuť. "

Predstavitelia ZAP SR definovali bariéry ďalšieho napredovania a zachovania konkurencieschopnosti automobilového priemyslu, o ktorých rokovali s predsedom vlády a vybranými ministrami. Výsledkom bolo uznesenie, ktoré riešilo otázky dostupnosti kvalifikovanej pracovnej sily a opatrenia v systéme duálneho vzdelávania. Medzi úspechy minulého roka možno zaradiť vstup Asociácie zamestnávateľských zväzov (APZ) do Hospodárskej a sociálnej rady (HSR), čím sa ZAP SR ako člen APZ stal relevantným partnerom sociálneho dialógu. Zväz automobilového priemyslu SR sa aktívne podieľal aj na príprave stratégií hospodárskej politiky,  životného prostredia, rozvoja elektromobility, či na príprave rozvoja aplikovaného výskumu a inovácií. ZAP SR aktívne participoval aj pri otvorení trhu práce pre pracovníkov z tretích krajín, na zvýšení mobility pracovnej sily či pri rekvalifikačných projektoch. Posun nastal aj v projekte duálneho vzdelávania a pozitívna je aj akreditácia študijného odboru "Profesijný bakalár." Okrem toho  v rámci propagácie technického a prírodovedného vzdelávania zväz realizoval Automobil Junior Akadémiu a pokračoval v projekte SPICE a udeľovaní ceny ZAP SR za najlepšiu diplomovú prácu.

"Tento rok bude automobilový priemysel v znamení prípravy na globálne výzvy, ktoré súvisia hlavne s legislatívou v oblasti znižovania emisií, dôsledkom čoho nastane rozvoj trhu s vozidlami na alternatívny pohon. To prinesie zmeny v štandardnom ponímaní mobility a dopady na výrobu vozidiel a dielov, " hovorí Alexander Matušek. "Preto budeme aj v roku 2019 pokračovať v definovaní bariér a potrieb ďalšieho  rozvoja automobilového priemyslu a budeme žiadať vládu o aktívny dialóg."

Na zabezpečenie konkurencieschopnosti automobilového priemyslu je potrebné odstrániť nestabilitu a slabú predvídateľnosť podnikateľského prostredia. Je nevyhnutné zabrániť rýchlemu a nepredvídateľnému nárastu nákladov zamestnávateľov. Problémom zostáva aj nízka úroveň výskumno-vývojových aktivít,  nedostatočný rozvoj systému spolupráce akademickej obce a priemyslu pri aplikovanej vede, výskume a inováciách. Nízka je aj úroveň rozvoja mobility na báze alternatívnych pohonov a prípravy na nové formy mobility.

"Jedna vec sú naše ambície, druhou vecou je kondícia, teda naša miera pripravenosti na prichádzajúce zmeny v súvislosti s príchodom elektromobility," dopĺňa Alexander Matušek. " Musíme sa pripraviť na predpokladané zníženie zamestnanosti, nutnosť transformácie dodávateľskej základne, nové smerovanie aktivít pri získavaní a podpore investícií, na potrebu rekvalifikácie súčasných zamestnancov či na nevyhnutnosť  novej štruktúry a kvality absolventov škôl z pohľadu potrieb priemyslu. Ak týmto procesom nepostavíme pevné základy už v tomto roku, môže to ohroziť budúcu konkurencieschopnosť automobilového priemyslu na Slovensku."

Registrácia vozidiel

Vysoké hodnoty dosiahli v roku 2018 aj registrácie nových osobných áut. V kumulatívnom porovnaní dosiahli registrácie za minulý rok 98 080 osobných vozidiel, čo predstavuje oproti roku 2017 nárast o 1 995 vozidiel a 2,08%. Celkový trh s novými vozidlami narástol v porovnaní s rokom 2017 o 3 586 vozidiel na celkový počet 111 865 vozidiel. Najviac nových automobilov bolo registrovaných v Bratislavskom kraji, najmenej v Trenčianskom kraji.  Na Slovensku sa v minulom roku zaregistrovalo aj 71 541 individuálne dovezených vozidiel. Podiel nových vozidiel na celkových registráciách tak dosiahol 57% percent. V roku 2018 sa oproti predošlému rok opäť zhoršila veková štruktúra individuálne dovezených vozidiel, čo má negatívny vplyv na emisie z dopravy, životné prostredie a bezpečnosť na cestách. ZAP SR bude pokračovať v tlaku na zmenu registračných poplatkov, ktoré budú v súlade s trendom ochrany ovzdušia. Zároveň sa tak budú minimalizovať riziká, že sa Slovensko stane vrakoviskom Európy.

Kategórie: Podporujeme

Lukáš Ondráček povedie DKV na Slovensku a v Čechách

PRservis.sk - 14. január 2019

BRATISLAVA 14. januára 2019 - Spoločnosť DKV Euro Service, popredný poskytovateľ služieb pre dopravcov, menovala Lukáša Ondráčka novým riaditeľom pre Slovensko a Českú republiku. Lukáš Ondráček preberá funkciu po Ondřejovi Pavlíkovi, ktorý dnes zastáva pozíciu regionálneho riaditeľa DKV pre severnú, strednú a východnú Európu.

"DKV má na Slovensku a v Čechách vybudovanú veľmi dobrú pozíciu. Mojou hlavnou úlohou je pokračovať v doterajšom silnom raste. Zároveň sa chcem zamerať aj na fleetových zákazníkov s menšími vozidlami a nové produkty a služby, ktoré reflektujú moderné trendy v preprave tovaru a osôb, napríklad v oblasti elektromobility."

Ing. Lukáš Ondráček (39) prichádza do DKV zo spoločnosti Trost Auto Service Technik, kde pôsobil od roku 2004 ako špecialista na diagnostiku a vybavenie autoservisov. Od roku 2011 zastával v spoločnosti Trost Auto Service Technik pozíciu výkonného riaditeľa a zodpovedal za úspešný rozvoj veľkoobchodu náhradných dielov pre nákladné a osobné automobily pre viac ako 2 000 zákazníkov v ČR. Je absolventom Českej poľnohospodárskej univerzity v Prahe, odbor cestná doprava. Lukáš Ondráček je ženatý a má dve deti. Vo voľnom čase sa venuje rodine a športu.

RNDr. Ondřej Pavlík (45) viedol slovenskú a českú pobočku DKV Euro Service od roku 2009. Počas jeho pôsobenia narástol obrat ním riadených pobočiek o 250 percent. Ondřej Pavlík pred príchodom do DKV pôsobil od roku 1994 v odbore informačných technológií - naposledy v spoločnosti Tech Data ako jej výkonný riaditeľ. Je absolventom Prírodovednej fakulty Univerzity Palackého v Olomouci a získal titul MBA na University of Calgary.

DKV Euro Service patrí k lídrom v sektore služieb pre dopravcov

DKV Euro Service je jednou z vedúcich servisných spoločností v oblastiach logistiky a cestnej prepravy, ktorá už od roku 1934 ponúka profesionálom v doprave množstvo služieb zameraných na optimalizáciu nákladov a efektívne riadenie vozových parkov na európskych cestách. Medzi ne patria napríklad bezhotovostné platby za produkty a služby u viac ako 72 000 obchodníkov so širokým portfóliom ponúkaných značiek a tiež služby jednotnej úhrady mýta alebo vratiek dane z pridanej hodnoty či spotrebnej dane.

DKV Euro Service je súčasťou DKV MOBILITY SERVICES Group. Skupina je zastúpená v 42 krajinách, zamestnáva okolo 1 000 pracovníkov po celej Európe a v roku 2017 dosiahla obrat 7,2 miliardy eur. V rovnakom roku bola karta DKV vyhlásená po trinásty raz za sebou za "Najlepšiu značku" v kategórii palivových a servisných kariet. Aktuálne je v obehu viac než 3,1 milióna servisných kariet DKV a palubných jednotiek u približne 170 000 zákazníkov.

www.dkv-euroservice.com

Kategórie: Podporujeme

Tip: TOP S ČIPKOU - 3.99

Zlacnene.sk - 14. január 2019
Kategórie: Podporujeme

Na Vančurovej ulici padol na priľahlú komunikáciu oporný múr

Banm.sk - 14. január 2019
V neskorých večerných hodinách z nedele na pondelok došlo na súkromnom pozemku na Vančurovej ulici k zosunutiu svahu a následnému pádu oporného múr...
Kategórie: Samospráva

Stránky