RSS čítačka

PELLEGRINI: Úrad podpredsedu vlády P. Pellegriniho nadviazal spoluprácu s ďalšou univerzitou

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Úrad podpredsedu vlády pre investície a informatizáciu začína spolupracovať s ďalšou vysokou školou na príprave odborníkov pre verejnú správu. Za účasti podpredsedu vlády Petra Pellegriniho podpísali dnes vedúci úradu Patrik Krauspe s rektorkou vysokej školy ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs) memorandum o spolupráci.

„Toto memorandum nadväzuje na našu spoluprácu po podpise Memoranda s rektormi Univerzity Komenského, Slovenskej technickej univerzity a Ekonomickej univerzity pred necelým polrokom. Ak chce štát poskytovať kvalitné služby občanom, tak rovnako ako súkromné firmy, má povinnosť vychovávať kvalifikovaných odborníkov pre správu vecí verejných“, uviedol vicepremiér Peter Pellegrini po podpise. Zároveň dodal, že na jeho úrade sa študentské stáže osvedčili a zamestnanci či študenti univerzít sú zapojení do viacerých aktivít.

Spolupráca je memorandom vymedzená do nasledovných oblastí – informačno-komunikačné technológie, kohézna politika a aplikovaný výskum verejnej správy.

„Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave (VŠEMvs), ktorá dlhodobo pripravuje odborníkov aj pre verejnú správu, sa pripája k Memorandu o spolupráci v oblasti podpory vzdelávacieho systému, ktoré vzniká na základe iniciatívy podpredsedu vlády SR a ďalších univerzít SR. VŠEMvs už rozšírila ponuku študijných zameraní v odbore verejná správa o také oblasti, ako digitalizácia verejnej správy, verejné obstarávanie, alebo manažment začínajúcich firiem, a je pripravená rozšíriť ponuku študijných programov v odboroch verejná správa a manažment tak, aby ešte viac zodpovedali aktuálnym požiadavkám verejnej správy. Radi sa zapájame aj do pripravovanej Národnej koalície pre digitálne zručnosti a povolania s konkrétnymi záväzkami, ktoré budú zverejnené už o niekoľko dní pri jej založení, a radi prispejeme svojim dielom k napĺňaniu zámerov tejto koalície, “ vysvetlila rektorka Dr.h.c. prof. Ing. Viera Cibáková, CSc..

Pri podpise Memoranda o spolupráci bol aj viceprezident IT Asociácie Slovenska Mário Lelovský, ktorý dodal, že „IT asociácia Slovenska podporuje aktivity vysokej školy, konkrétne vytváranie spoločných študijných programov školy s vybranými ukrajinskými univerzitami s cieľom získať kvalitných absolventov IT odborov aj zo susednej krajiny vzhľadom na neustále klesajúci počet slovenských študentov na domácich IT fakultách. Škola veľmi aktívne pristúpila k riešeniu tejto úlohy a vychádza zamestnávateľom v ústrety aj možnosťou definície predmetov a prípravy na priemyselné certifikáty podľa konkrétnych požiadaviek IT firiem.“

Úrad podpredsedu vlády spolupracuje s vysokými školami vo viacerých oblastiach. Ešte v decembri 2016 vyhlásil výzvu z Operačného programu Technická pomoc na zatraktívnenie vyučovacieho procesu, týkajúceho sa problematiky európskych štrukturálnych a investičných fondov (EŠIF) vo výške 300 000 eur. Jej cieľom bolo vytvorenie nových alebo inovácia existujúcich študijných predmetov tak, aby sa absolventi mohli po skončení štúdia špecializovať na oblasti ako je riadenie, monitorovanie, hodnotenie, kontrola či audit štrukturálnych fondov. Do výzvy sa prihlásilo 18 fakúlt a keďže predložili veľmi komplexné a kvalitné projekty, finančné prostriedky navýšil takmer na dvojnásobok.

Úrad podpredsedu vlády zároveň zapája akademickú obec do inovatívnych projektov, ako napríklad príprava cezhraničnej testovacej dráhy pre prepojené a autonómne vozidlá medzi Bratislavou a Brnom. Vicepremiér Pellegrini tiež pri najbližšej novele zákona o verejnom obstarávaní navrhne, aby štátne a verejné inštitúcie dostali výnimku na obstarávanie služieb, ktoré vedia poskytnúť aj verejné vysoké školy. Tie by získali rovnaké postavenie, ako dnes majú stredné odborné školy, ktorých služby môže štát využívať na priamo bez verejného obstarávania.

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: Jedenkrát a dosť vďaka prepojeniu dát

PRservis.sk - 14. september 2017

BRATISLAVA 14. septembra -

Verejné vypočutie v národnom projekte Dátové prepojenie verejnej správy

Vedúci Úradu podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu Patrik Krauspe dnes otvoril Verejné vypočutie (tzv. public hearing) v rámci národného projektu Dátovej integrácie jednotlivých systémov verejnej správy. Odborná i laická verejnosť prediskutovali štúdiu uskutočniteľnosti k projektu na zdieľanie údajov a dát medzi úradmi a ich registrami. Vďaka jeho realizácii sa zníži administratívna záťaž, ušetrí čas i náklady ľuďom a štátu. Úrady budú schopné poskytovať občanom komplexné služby bez opakovaného vyžadovania ich údajov.

„Údaje sa stávajú strategickou surovinou 21. storočia. Aby ľudia mohli v bežnom živote využívať výhody modernej verejnej správy a princípu Jedenkrát a dosť, musíme zabezpečiť a podporovať efektívny tok údajov a ich zdieľanie medzi inštitúciami. To je cieľom dnes predloženého návrhu“, vysvetlil Patrik Krauspe. „Predstavili sme infraštruktúru pre zdieľanie vzácneho zdroja, ktorým práve dáta sú. Ľudia vďaka tomu v reálnom živote strávia vybavovaním rôznych potvrdení, či výpisov menej času a ušetria“, uzatvoril vedúci úradu.

Projekt s oficiálnym názvom „Dátová integrácia – sprístupnenie údajovej základne verejnej správy vrátane otvorených údajov prostredníctvom platformy dátovej integrácie“ je zameraný na sprístupnenie infraštruktúry pre realizáciu princípu „Jeden krát a dosť“ a sprístupňovanie otvorených údajov. Podstatou je prepojenie informačných systémov jednotlivých ministerstiev a orgánov verejnej správy.

Úlohou štúdie uskutočniteľnosti bolo zhodnotiť súčasný stav dátovej integrácie, posúdiť možné alternatívy, z nich vybrať a rozpracovať tú, ktorá zaručí zásadný posun v tejto oblasti.

Štúdiu vypracoval Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu (ÚPVII), ktorý bude realizovať národný projekt Dátová integrácia a bude prijímateľom nenávratného finančného príspevku z Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (OP II.). Štúdia uskutočniteľnosti preto obsahuje aj ekonomickú finančnú analýzu (tzv. CBA), posudzuje ziskovosť projektu s ohľadom na oprávnenosť použitia NFP.

Zástupcovia IT komunity, neziskového sektora, štátnej a verejnej správy i médií dnes Štúdiu prerokovali s odborníkmi z ÚPVII. Po zapracovaní ich pripomienok bude predložená Riadiacemu výboru prioritnej osi 7 Informačná spoločnosť Operačného programu Integrovaná infraštruktúra (PO7 OPII).

Projekt Dátová integrácia napĺňa ciele OP II a ciele strategických priorít NKIVS 2016-2020, najmä pre strategické priority v oblastiach Manažment údajov, Otvorené dáta a Integrácia a orchestrácia. Ide o súčasť realizačného zámeru ÚPVII s názvom Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy.

Výsledkom národného projektu Dátovej integrácii bude :

• Naplnenie „kritickej masy“ orgánov verejnej moci (OVM) s možnosťou zdieľať objekty evidencie a otvorené dáta pomocou platformy pre dátovú integráciu

• 39 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli konzumenta

• 31 nových OVM registrovaných v Dátovej integrácii v roli poskytovateľa

• 216 nových objektov evidencie registrovaných v Dátovej integrácii a dostupných pre konzumentov

• 515 nových integračných väzieb na objekty evidencie

• Vytvorený Dátový model pre zapojené OVM v zmysle pravidla “1x a dosť”, ktorého dátové prvky budú postavené na centrálnom modeli údajov verejnej správy

• Aktualizovaný Centrálny model údajov verejnej správy, ktorý umožní dokumentovať používanie dát v súvislosti s výkonom agend VS, používanie Otvorených údajov a Analytických údajov

• Registrácia jednotných URI identifikátorov pre dátové entity AIS OVM, ktoré sú predmetom dátovej integrácie v systéme MetaIS.

Dátová integrácia taktiež poskytne robustné služby súvisiace s realizáciou projektu „Rozvoj platformy integrácie údajov (nové centrálne služby), ktorý je súčasťou schváleného realizačného zámeru UPVII „Koncepčné budovanie digitálnej a inovatívnej verejnej správy“

Komunikačný odbor
Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

Pozvánka na futbalový zápas

Jakubany.sk - 14. september 2017
TJ Sokol Jakubany Vás srdečne pozýva na futbalový zápas s TJ Družstevník Litmanová, ktorý sa uskutoční dňa 17. septembra 2017 (t.j. nedeľa) o 13:00 hod. na futbalovom ihrisku v Jakubanoch.
Kategórie: Samospráva

Lucia Kučerová laureátkou L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede

SAV.sk - 14. september 2017
Slovenskými laureátkami L'ORÉAL-UNESCO Pre ženy vo vede sa v 1. ročníku projektu stali Mgr. Lucia Kučerová, PhD. z Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV a Ing. Zuzana Barbieriková, PhD. z Ústavu fyzikálnej chémie a chemickej fyziky Fakulty chemickej a potravinárskej technológie STU Bratislava. Ocenenie prevzali v stredu 13. septembra na slávnostnom večeri v Bratislave. Do prvého ročníka sa zapojilo 58 slovenských vedkýň, jedenásť sa prebojovalo do finále. Svoje projekty prezentovali pred odbornou porotou zloženou zo zástupcov ...
Kategórie: Podporujeme

Posledný deň Pamätných dní mesta Humenné sme ukončili tradične folklórom

Humenne.sk - 14. september 2017

V nedeľu, 17. septembra 2017, sa Pamätné dni mesta Humenné oficiálne ukončili. Pri tejto príležitosti sa kultúrny program niesol v znamení tradícií a ľudového folklóru.

Kategórie: Samospráva

Do 18. októbra sa môžte prihlásiť do zberu starých elektrospotrebičov

Banm.sk - 14. september 2017
V sobotu 21. októbra 2017 môžu obyvatelia Nového Mesta bezplatne odovzdať nepotrebné elektrospotrebiče na ekologickú recykláciu. Zber organi...
Kategórie: Samospráva

<p>Aj druhý deň, piatok 15. septembra

Humenne.sk - 14. september 2017

Aj druhý deň, piatok 15. septembra 2017, sa niesol v oslavnom duchu Pamätných dní mesta Humenné a jeho 700. výročia. Pozrite sa aký program pre Vás prichystala radnica v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom (MsKS).

Kategórie: Samospráva

Oznam o bezplatnom parkovaní počas Pamätných dní mesta Humenné a umiestnení a otváracích hodinách stánkov s občerstvením

Humenne.sk - 14. september 2017

Mesto Humenné oznamuje obyvateľom mesta a návštevníkom, že v čase konania Pamätných dní mesta Humenné, 14. – 17. septembra 2017, bude parkovanie na území mesta bezplatné.

Kategórie: Samospráva

Pozvánka na zasadnutie MsZ

StaraLubovna.sk - 13. september 2017
Kategórie: Samospráva

Už tento štvrtok, 14. septembra, štartujú veľkolepé oslavy Pamätných dní mesta Humenné s bohatým kultúrnym programom

Humenne.sk - 13. september 2017

Mesto Humenné oslavuje v septembri 700. rokov od prvej písomnej zmienky, ktorá hovorí o jeho založení šľachtickým rodom Drugethovcov v roku 1317. Pri tejto príležitosti ponúka mesto Humenné všetkým obyvateľom a návštevníkom bohatý kultúrny program počas štyroch dní, ktoré v každom z Vás zanechajú nezabudnuteľný zážitok a krásnu spomienku na toto výročie.

Kategórie: Samospráva

Radnica realizuje ďalšie investičné akcie, pribudnú nové parkoviská

Humenne.sk - 13. september 2017

Humenský magistrát pokračuje aj v druhej polovici roka 2017 s plánovanými investičnými akciami. Tentokrát pribudnú nové parkovacie plochy v ďalších lokalitách mesta, a to na ulici Osloboditeľov a Majakovského.

Kategórie: Samospráva

Pri príležitosti 700. výročia mesta Humenné na Vás čaká originálna poštová známka

Humenne.sk - 13. september 2017

Už čoskoro si budú môcť filatelisti a ostatní nadšenci obohatiť svoje zbierky o unikátnu známku s personalizovaným kupónom, ktorá vznikla špeciálne pri príležitosti 700. výročia prvej písomnej zmienky o meste Humenné.

Kategórie: Samospráva

Do Humenného zavíta vzácny exponát, najstaršia písomná zmienka o meste z roku 1317

Humenne.sk - 13. september 2017

Vo štvrtok, 14. septembra, počas Pamätných dní mesta Humenné budete mať možnosť obdivovať jedinečnú historickú pamiatku. Do mesta sa totiž vráti vzácna prvá písomná zmienka o Humennom z roku 1317, ktorá nikdy doposiaľ nebola vystavená v našom meste. Aj napriek tomu, že v meste pobudne iba pár hodín, je to pre Humenné obrovská pocta.

Kategórie: Samospráva

Festival národnostnej vzájomnosti

Humenne.sk - 13. september 2017

Vihorlatské múzeum v Humennom pozýva milovníkov folklóru, podporovateľov a nositeľov folklórnych tradícií dňa 16. septembra 2017 do areálu skanzenu Vihorlatského múzea a na námestie pri Mestskom kultúrnom stredisku v Humennom na program 11. ročníka Festivalu národnostnej vzájomnosti.

Kategórie: Samospráva

Oprašovanie pokladov v Revúcej

SAV.sk - 13. september 2017
Mestské kultúrne stredisko v spolupráci s Múzeom Prvého slovenského gymnázia v Revúcej a Quirinus, o.z., pripravilo na štvrtok 14. septembra  vedeckú kaviareň. Mgr. Jana Pácalová, PhD. z Ústavu slovenskej literatúry SAV bude od 16.30 hod. v podkroví Múzea Prvého slovenského gymnázia v Revúcej „oprašovať poklady“ zaprášenej reussovskej komory plnej rozprávok. Vedecké kaviarne v Revúcej sa pripájajú do tradície organizovania vedeckých kaviarní v Košiciach a v Bratislave. ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh sa začne diskusiou za okrúhlym stolom

SAV.sk - 13. september 2017
Námestie NC Eurovea v Bratislave sa už zajtra 14. Septembra stane dejiskom druhého ročníka Vedeckého veľtrhu. Podujatie otvorí diskusia za okrúhlym stolom.  Vedecký veľtrh prináša celodenný zábavný program pre deti a mládež, v rámci ktorého budú rôzne oblasti vedy a výskumu prezentované zaujímavou a interaktívnou formou. Je určený najmä pre deti a mládež školského veku (6-18 rokov), no zaujímavý je aj pre učiteľov, rodičov a širokú verejnosť. Program veľtrhu je zameraný na povzbudenie záujmu slovenskej mládeže ...
Kategórie: Podporujeme

MDV: Systém záchrany bude fungovať aj cez SMS

PRservis.sk - 13. september 2017

BRATISLAVA 13. septembra -

Občania so zdravotným postihnutím budú mať lepší prístup na číslo tiesňového volania 112. Pomoc si budú môcť zavolať prostredníctvom krátkych textových správ – SMS. Zároveň v prípade dopravnej nehody bude fungovať aj systém eCall, ktorý automaticky privolá záchranné zložky. Takéto rozšírenie služieb upravuje návrh zákona o elektronických komunikáciách (č. 351/2001 Z.z.), ktorý dnes schválila Vláda SR. Navrhovaná účinnosť je od 1. januára 2018.

“Je to veľmi pozitívny krok smerom k záchrane zdravia či ľudského života, ktoré tieto technológie prinesú každému z nás,” uviedol minister dopravy a výstavby Arpád Érsek.

Možnosť privolať si pomoc na európskom čísle 112 bude mať približne 80 tisíc sluchovo postihnutých občanov na Slovensku. Nebudú už potrebovať hlas, ale napíšu SMS správu. Textovú žiadosť o pomoc však môže poslať každý, kto sa ocitne v tiesni či inej život ohrozujúcej situácii, keď nemôže alebo nedokáže hovoriť.
V súlade s európskou legislatívou sa zavádza aj fungovanie tzv. eCall, t.j. automatického zaslania dátovej vety o polohe vozidla pri dopravnej nehode na príslušné stredisko integrovaného záchranného systému. Jeho využitie má veľký význam napr. pri nehodách na odľahlých cestách či pri bezvedomí vodiča.

Technológia eCall bude povinne inštalovaná v každom aute vyrobenom v Európskej únii od 1. marca 2018. Zároveň ju bude možné doinštalovať aj do výbavy vozidla.

Spomínaný návrh zákona o elektronických komunikáciách, ktorý je v gescii ministerstva dopravy, umožňuje zavedenie fungovania týchto technológií v prostredí Slovenskej republike. Vznikol v spolupráci s Ministerstvom vnútra SR, ktoré má v kompetencii fungovanie integrovaných záchranných zložiek.

Karolína Ducká

hovorkyňa Ministerstva dopravy a výstavby SR

Kategórie: Podporujeme

Stránky