Festival vedy a techniky 2012 pod záštitou držiteľa Nobelovej ceny za fyziku

Festival vedy a techniky v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, foto: AMAVETAMAVET – Asociácia pre mládež, vedu a techniku realizuje v rámci 9. ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku prehliadku vedeckých prác mladých ľudí pod názvom Festival vedy a techniky (FVaT). Celonárodné kolo sa uskutoční od 8. do 10. novembra 2012 v priestoroch Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (PriF UK) v pavilóne B1. Záštitu nad podujatím prijal nositeľ Nobelovej ceny za fyziku prof. Douglas Dean Osheroff.

FVaT je celoštátnou súťažnou prehliadkou vedecko-výskumných a technických projektoch žiakov základných a stredných škôl plus mládeže do 20 rokov, ktorý sa koná každoročne v mesiaci november na akademickej pôde PriF UK ako sprievodné podujatie počas Týždňa vedy a techniky na Slovensku. Počas troch dní prebieha jedinečné stretnutie mladých ľudí z rôznych kútov Slovenska, ktorí prezentujú svoje projekty formou panelovej prezentácie hodnotiacej komisii, zloženej z odborníkov z rôznych vedeckých a technických oblastí.

Na FVaT 2012 prijali pozvanie aj predstavitelia partnerských organizácii AMAVETU z Belgicka, Španielska, Českej republiky a Ruska, čím sa vytvárajú dobré podmienky na výmenu skúseností a nadväzovanie medzinárodného priateľstva medzi mladými ľuďmi s podobnými záujmami.

prof. Douglas Dean Osheroff, foto: stanford.eduZáštitu nad podujatím prevzal prof. Douglas Dean Osheroff zo Stanfordskej univerzity, držiteľ Nobelovej ceny za fyziku, ktorého korene siahajú na Slovensko a v júni 2012 poctil návštevou našu krajinu.

Výhercovia budú reprezentovať Slovenskú republiku a výsledky svojej práce na prestížnych vedeckých súťažiach vo svete:

  • International Science and Engineering Fair, Phoenix, Arizona, USA
  • Expo-Sciences International, Abú Dhabí, Spojené arabské emiráty
  • International Sustainable World, Houston, Texas, USA
  • Národné európske súťaže a prehliadky v Belgicku, Španielsku, Česku a Rusku

Možnosť zúčastniť sa na FVaT je silnou motiváciou a príležitosťou pre mladých autorov projektov otvoriť sa novým inšpiráciám, priateľstvám a tvorivosti. Pomáhame im naplniť ich predstavy zo všetkých síl, pretože veríme, že podporovať rozvoj vzdelávania a záujem o vedu sa oplatí. Poznanie je jedinou zárukou dlhodobého rozvoja krajiny a jej prosperity.

Ďalšie informácie nájdete na internetovej stránke Festivalu vedy a techniky.

Zdroj článku: