OTP Banka dosiahla zisk po zdanení vo výške 1,02 mil. EUR

OTP Banka Slovensko, a.s. pokračovala aj v treťom štvrťroku v raste zisku a obchodnej výkonnosti. Nadviazala tak na dobré výsledky v predchádzajúcich kvartáloch.

Zisk po zdanení vo výške 1,02 mil. EUR dosiahnutý ku koncu 3. kvartálu je naplnením plánovaných zámerov. Pozitívne môžeme hodnotiť aj samotný 3. kvartál. Nárast zisku po zdanení je v medziročnom porovnaní 4,06 mil. EUR. Tieto čísla sú pre nás motivačné a sme presvedčení, že ďalšie plány máme nastavené tak, že koniec roka bude pre nás v číslach ešte úspešnejší,“ hovorí Ing. Rastislav Matejsko, člen predstavenstva a zástupca generálnej riaditeľky.

Na dobré výsledky banky pozitívne vplývala prevádzková výkonnosť banky, ktorá naďalej rastie. Konsolidácia úverového portfólia sa pozitívne prejavila v klesajúcich nákladoch na riziká. Prevádzkový výsledok medziročne mierne vzrástol vďaka nárastu čistého výnosu z poplatkov a provízií o 2 % a úsporám v prevádzkovej oblasti vo výške 2 %. K rastu hospodárskeho výsledku prispeli aj náklady na riziká, ktoré v dôsledku skvalitnenia úverového portfólia medziročne zaznamenali pokles až o 29 %.

OTP Banka Slovensko, a. s. rástla v období do 30.9.2011 najmä v segmente obyvateľstva, keď dosiahla medziročný nárast netto úverov o 13,7 % a zlepšila si svoju trhovú pozíciu. Banka rástla aj pri vkladoch obyvateľstvu, kde medziročný nárast predstavoval 1,6 %.

OTP Banka Slovensko, a. s. medziročne zvýšila svoju kapitálovú primeranosť a k 30.9.2011 dosiahla úroveň kapitálovej primeranosti 11,4 % (ukazovateľ Core Tier 1 ratio vo výške 9,2 %).

S cieľom ešte posilniť kapitálovú pozíciu banky rozhodlo predstavenstvo banky spolu s majoritným akcionárom o navýšení akciového kapitálu o 17,2 mil. EUR. Proces navyšovania už formálne začal a ukončený bude do konca roka 2011. Posilnenie kapitálu je garanciou podpory zo strany hlavného akcionára a vytvára priestor pre dynamický rozvoj obchodných aktivít banky.

OTP Banka Slovensko, a.s. je členom finančnej skupiny OTP Group. OTP Banka poskytuje služby v sieti 69 pobočiek na celom Slovensku a je univerzálnou bankou. Ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám a náročnosti klientov. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. Portfólio služieb zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné služby.

Zdroj článku: 
Sekcia: