Poštová známka k 25. výročiu vzniku Policajného zboru Slovenskej republiky

Pri príležitosti 25. výročia vzniku samostatného slovenského policajného zboru vydala Slovenská pošta, a.s. v spolupráci s kanceláriou prezidenta Policajného zboru Slovenskej republiky špeciálnu edíciu poštovej známky a obálky prvého dňa s pečiatkou v darčekovom balení.

Slovenská pošta vydala 300 000 kusov poštovej známky s rozmermi 30 × 30 mm v nominálnej hodnote 0,65 €, na ktorej je zobrazený znak príslušníkov Policajného zboru SR. Autorom výtvarného návrhu je kreatívny grafik Adrian Ferda. Známky sú od 25. januára 2016 k dispozícii na poštách.

Súčasný Policajný zbor SR má bohatú históriu s významnými dejinnými súvislosťami a tradíciami. Jeho historické počiatky treba hľadať už v roku 1918, keď po rozpade Rakúsko-Uhorska vznikol na časti jeho územia nový štát Československá republika. Tá recepčnou normou prijala pôvodný systém štátnej správy a právny poriadok. V praxi to znamenalo, že na území Slovenska zostali platné zákony, ktoré rozdeľovali pôsobnosť a výkon bezpečnostnej služby medzi štátnu políciu a žandárstvo. Zákonom č. 2 z roku 1918 bol na Slovensku vytvorený Úrad pre správu vnútornú, neskôr premenovaný na Ministerstvo vnútra.

V roku 1920 vstúpil do platnosti nový zákon č. 165 o zriadení policajných úradov. Po ukončení druhej svetovej vojny došlo k zrušeniu starých policajných a žandárskych zborov a pristúpilo sa k vytváraniu novej bezpečnostnej organizácie pod názvom Národná bezpečnosť. V roku 1947 bol právnym aktom Ústavodarného národného zhromaždenia Československej republiky prijatý zákon č. 149, ktorým bol zriadený jednotný Zbor národnej bezpečnosti. Tento zákon prešiel v dôsledku spoločensko-politických zmien viacerými legislatívnymi úpravami (zákonmi č.286/1948, 70/1965, 40/1974). Zbor národnej bezpečnosti pôsobil na Slovensku až do roku 1991.

Revolučné udalosti v roku 1989 priniesli podstatné zmeny v organizácii a činnosti bezpečnostných zložiek. Zákonným opatrením Predsedníctva Slovenskej národnej rady č. 57 z 25. januára 1991 sa Verejná bezpečnosť ako zložka Zboru národnej bezpečnosti pretransformovala na Policajný zbor SR. Jeho pôsobnosť a úlohy boli legislatívne vymedzené zákonom Slovenskej národnej rady č. 204/1991 Zb. o Policajnom zbore SR. Po rozdelení Českej a Slovenskej Federatívnej Republiky a vzniku samostatnej Slovenskej republiky dňa 1. januára 1993 prešli do pôsobnosti Policajného zboru bývalé federálne zložky, a jeho kompetencie a úlohy boli nanovo upravené zákonom Národnej rady SR č. 171/1993 Z. z. o Policajnom zbore. Tento zákon bol v uplynulom štvrťstoročí viackrát novelizovaný, pretože v zákonnej úprave bolo potrebné pružne reagovať na nové formy páchania trestnej činnosti a implementovať zásady medzinárodnej policajnej spolupráce v nadväznosti na dynamiku vývoja v oblasti vnútornej i medzinárodnej bezpečnosti v súlade so zahraničnopolitickou orientáciou Slovenska.

Policajný zbor je podriadený ministrovi vnútra SR. Jeho činnosť kontroluje Národná rada SR. Ako moderný ozbrojený bezpečnostný zbor plní úlohy vo veciach vnútorného poriadku, bezpečnosti, boja proti zločinnosti a zabezpečuje úlohy, ktoré mu vyplývajú z medzinárodných záväzkov Slovenska.

Zdroj článku: