Pozvánka na nový ročník konferencie Enviro-i-Fórum

Logo 9. ročníka konferencie Enviro-i-FórumPozývame Vás v mene Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) a Technickej univerzity vo Zvolene (TUZVO) na 9. ročník konferencie Enviro-i-Fórum (EiF).

Podujatie, ktoré je organizované pod záštitou Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky, bude prebiehať tak ako po iné roky na pôde TUZVO. Dovoľujeme si Vás však upozorniť na zmenu v termíne, ktorý sme z viacerých organizačno-technických dôvodov boli nútení presunúť oproti tradičnému júnovému termínu na 14. a 15. mája 2013.

Základným rozvojovým dokumentom Európskej únie (EÚ) v súčasnosti je stratégia "Európa 2020" – Stratégia na zabezpečenie inteligentného, udržateľného a inkluzívneho rastu. Tieto tri vzájomne sa dopĺňajúce spôsoby rastu by mali pomôcť Európskej únii a jej členským štátom dosiahnuť vyššiu mieru zamestnanosti, produktivity a sociálnej súdržnosti.

EÚ stanovila päť ambicióznych cieľov týkajúcich sa zamestnanosti, inovácií, vzdelania, sociálneho začlenenia a oblasti klímy a energetiky, ktoré by sa mali splniť do roku 2020. Tieto ciele sa majú dosiahnuť prostredníctvom siedmych hlavných iniciatív stratégie.

Jednou z nich je Digitálna agenda pre Európu, zameraná na vymedzenie kľúčovej úlohy, ktorú využívanie informačných a komunikačných technológií bude musieť zohrávať, aby Európa uspela vo svojom úsilí do roku 2020. Silný akcent je kladený aj na rozvoj elektronickej štátnej správy, rozšírenie využívania internetu, zdieľanie a sprístupňovanie informácií.

Inteligentné využívanie technológií a informácií má ambície pomôcť reagovať na spoločenské výzvy, medzi ktoré patrí hlavne zmena klímy, vo vzťahu ku ktorej sa EÚ zaviazala k zníženiu emisií skleníkových plynov do roku 2020 aspoň o 20 % v porovnaní s úrovňami z roku 1990 a k zvýšeniu energetickej efektívnosti o 20 %. Podporiť dosiahnutie tohto cieľa má aj vyhlásená komunikačná kampaň EÚ zameraná na boj proti zmenám klímy – Dobrá klíma pre svet, ktorý mám rád.

Cieľom 9. ročníka konferencie EiF je vytvoriť platformu pre prezentáciu aktivít smerujúcich k podpore implementácie Digitálnej agendy pre Európu v podmienkach SR, podpore implementácie ďalších medzinárodných i národných aktivít a prijatých dokumentov v oblasti využívania informačných vrátane geoinformačných technológií a komunikačných technológií, zverejňovania a sprístupňovania informácií v oblasti starostlivosti o životné prostredie vrátane realizácie opatrení vo vzťahu ku zmene klímy.

Tešíme sa na Vašu účasť a stretnutie s Vami.
S pozdravom programový a organizačný výbor EiF.

Sekcia: