Pozvánka na školenie o riadení projektov informatizácie

Logo občianskeho združenia Partnerstvá pre prosperituPartnerstvá pre prosperitu (PPP) organizujú vo štvrtok 1. marca 2012 v City Hotel Bratislava školenie „Riadenie projektov informatizácie“.

Projekty informačných systémov verejnej správy (ISVS) je možné v súčasnosti realizovať predovšetkým prostredníctvom Operačného programu Informatizácia spoločnosti (OPIS), ale aj iných OP a zo zdrojov rozpočtu verejnej správy. Tie vyžadujú uplatnenie špecifických postupov riadenia. Predstavíme zdroje, ktoré predstavujú základný rámec, ktorý musí zvládnuť každý dodávateľ a každá inštitúcia pri správnom riadení projektov ISVS.

Program školenia:

09:00 Otvorenie, úvodné slovo – Milan Ištván, prezident PPP

09:15 Systém riadenia a implementácie OPIS – Denisa Žiláková, riaditeľka odboru riadenia OPIS na Ministerstve financií Slovenskej republiky (MF SR)

 • stav implementácie a čerpania OPIS
 • pripravované výzvy OPIS
 • prehľad základných dokumentov
 • nový programový rámec 2014 – 2020

09:45 Programová kancelária MF SR – Gabriel Rusznyák, MF SR

 • špecifiká riadenia projektov OPIS
 • systém riadenia štrukturálnych fondov Európskej únie
 • práca programovej kancelárie MF SR
 • projekty OPIS s elektronickými službami pripravenými do testovacej prevádzky

10:15 prestávka na kávu

10:30 Riadenie projektov informatizácie – Pavol Kárász ml., konzultant eConsulting

 • architektúra eGovernmentu a základných komponentov
 • systémy riadenia projektov OPIS
 • analýza a vyhodnotenie kvality riadenia špecifických projektov
 • identifikácia rizík projektového riadenia a ich eliminácia
 • návrh plánu implementácie

11:30 Praktické skúsenosti s riadením IT projektov pre zavedenie eGovernmentu v samospráve – Peter Fedák, konzultant Capgenini

 • používanie metodiky riadenia projektov pre oblasť samosprávy a jej praktické nasadenie a uplatnenie
 • odporúčania vychádzajúce z doterajšej implementácie bežiacich a plánovaných OPIS projektov

12:15 – Diskusia, odpovede na otázky

13:00 – Obed, možnosť osobných konzultácií

Účastnícky poplatok:

 • 300 Eur/osoba
 • pre členov PPP 200 Eur/osoba

Školenie sa uskutoční v City Hotel Bratislava na Seberíniho 9 v bratislavskej mestskej časti Ružinov. Prihlášky zasielajte do 24. februára 2012 mailom na jana[at]p3.sk alebo faxom na 02/48291348.

Sekcia: