Prestížna súťaž Cena ITAPA 2016 s novými kritériami a kategóriami

Cena ITAPA 2015, zdroj: itapa.skPrestížna súťaž Cena ITAPA o najlepšie projekty digitálnej spoločnosti prichádza tento rok inovovaná – s upravenými kritériami hodnotenia a kategóriami zameranými na praktický prínos každej služby buď pre spoločnosť, inštitúciu a prostredie alebo pre občana. Uzávierka na prihlásenie projektov je 7. október 2016.

Cena ITAPA je organizovaná každoročne platformou ITAPA, ako súčasť jesenného Medzinárodného kongresu ITAPA (Information Technologies and Public Administration) o digitalizácii spoločnosti, ktorý sa tento rok uskutoční 14. a 15. novembra 2016. Do súťaže sa môžu prihlásiť projekty zo všetkých oblastí života s novými službami, zamerané priamo na konečného užívateľa – jednotlivca, ako aj projekty podporujúce rozvoj komunít, spoločnosti a prostredia v širšom zmysle. Odborným garantom 15. ročníka súťaže Cena ITAPA je Fakulta informatiky a informačných technológií Slovenskej technickej univerzity v Bratislave. Hodnotiť sa bude nielen obsah a technická realizácia, ale aj orientácia na užívateľa, inovatívnosť a ďalšie parametre, ktoré napomôžu posúdiť praktický prínos každej služby.

Digitalizácia zasahuje do všetkých oblastí a nároky na ňu významne narastajú. Elektronické služby musia byť kvalitné a bezpečné, no zároveň jednoduché, použiteľné pre každého, dostupné a atraktívne. Cena ITAPA reflektuje tento vývoj a prináša zmeny, ktoré hodnotiteľom umožnia lepšie zhodnotiť kvalitu projektov, súťažiacim adresnejšie predstaviť prínosy ich riešení a širokej verejnosti jasnejšie pochopiť úžitok a možnosti, ktoré im tieto projekty prinášajú.

Prehľad prihlásených a víťazných projektov jednotlivých ročníkov súťaže Cena ITAPA, zdroj: itapa.sk

Prihlásené projekty budú súťažiť (pravidlá) v dvoch hlavných kategóriách „Nové služby pre občana“ a „Nové služby pre spoločnosť“, pričom hlavný rozdiel bude spočívať v tom, či je projekt alebo služba primárne orientovaná na jednotlivca a prináša mu hmatateľnú zmenu v doterajšej interakcii s poskytovateľom služby, alebo či projekt celkovo zlepšuje nejaké prostredie, komunitu, spoločnosť. Sú vítané všetky digitalizačné projekty prinášajúce nové služby v štátnej správe alebo samospráve, projekty inovujúce zdravotníctvo, sociálne služby, vzdelávanie, vedu a výskum, šport, či turistický ruch, aplikácie a riešenia v ochrane kultúrneho dedičstva, životného prostredia, ale aj projekty mimovládnych organizácií, či súkromnej sféry, ktoré zlepšujú život občana, komunity, či celej spoločnosti.

Okrem cien v dvoch hlavných kategóriách, ITAPA v spolupráci s RTVS udelí aj špeciálnu Cenu Rádia Slovensko. Tú získa projekt, ktorý poslucháči Rádia Slovensko označia za najprínosnejší.

Uzávierka súťaže je stanovená na 7. októbra 2016 a prihlasovať projekty môžu dodávatelia, ale aj zadávatelia projektov, ktoré boli plne implementované a uvedené do prevádzky v Slovenskej republike za posledný rok. Slávnostné vyhlasovanie výsledkov súťaže sa uskutoční 14. novembra počas Galavečera ITAPA v hoteli Sheraton v Bratislave.

Zdroj článku: 
Zdroj obrázkov: