Príďte položiť svoje otázky k plánovanej ceste pri Chorvátskom ramene

Oddychová zóna pri Chorvátskom ramene, foto: Miloslav OfúkanýMagistrát hlavného mesta Slovenskej republiky Bratislavy, oddelenie koordinácie územných systémov vás pozýva na prerokovanie územnoplánovacej dokumentácie slovenskej metropoly. Verejné prerokovanie s obyvateľmi, na ktorom bude zabezpečený odborný výklad spracovateľa sa uskutoční za účasti primátora v pondelok 9. septembra 2013 o 18:00 v miestnosti č. 5 Primaciálneho paláca.

Ide o prvú etapu zmien platného územného plánu hlavného mesta SR Bratislavy rok 2007 v znení zmien a doplnkov 01 a 02 – Zmeny a doplnky 03 – A, ktorá obsahuje tieto navrhované zmeny územného plánu:

  • Devín DE/3 Kráľova hora
  • Petržalka PE/49 NS MHD – električková trať Jantárová cesta – Štúrova ulica (Cesta pri Chorvátskom ramene)
  • oprava technických chýb

Materiál je vystavený do 23. septembra 2013 a pripomienky je možné uplatniť aj na okus@bratislava.sk. Na stanoviská podané po tomto termíne nebude úrad prihliadať.

Ďakujeme, že vám nie je naše mesto ľahostajné.

Ing. arch. Mgr. art. Elena Pätoprstá za petičný výbor petície "Chceme pri Chorvátskom ramene mestský park, cyklotrasy a nie štvorprúdovú cestu"
Foto: Miloslav Ofúkaný

Zdroj článku: