Stanovisko signatárov petície k súťažným návrhom na územie pri Chorvátskom ramene

Ukážka z víťazného návrhu č. 6 na riešenie územia pri Chorvátskom ramene, zdroj: Magistrát hlavného mesta SR BratislavaVíťazný ideový návrh na podobu územia pozdĺž Chorvátskeho ramena, ktorý vybrala komisia z pätnástich návrhov, podľa členov petičného výboru neakceptoval požiadavky signatárov petície Chceme pri Chorvátskom ramene park a cyklotrasy nie štvorprúdovú cestu. Očakávajú, že sa to podarí v plánovanom participatívnom procese, ktorý začne dňa 19. mája 2014.

Petícia Chceme pri Chorvátskom ramene park a cyklotrasy nie štvorprúdovú cestu, ktorá bola súčasťou podkladov súťaže, žiadala vylúčenie automobilovej dopravy a skultúrnenie prostredia lineárnym parkom. Autori víťazného ideového návrhu č. 6 do územia s jestvujúcou zeleňou a rekreáciou vniesli automobilovú dopravu aj tam, kde to nebolo nutné a podľa signatárov petície nevyužili kvality územia na zlepšenie životných podmienok obyvateľov.

Prekvapením je aj veľkorysá myšlienka rozšírenia koryta ramena, ale za cenu likvidácie veľkého skejtového parku, ktorý si mládež vybudovala vlastnou iniciatívou. Hoci ideový návrh neobsahuje štvorprúdovku, podľa signatárov petície sa nedokázal odpútať od dopravného riešenia spred tridsiatich rokov.

Ukážka z víťazného návrhu č. 6 na riešenie územia pri Chorvátskom ramene, zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Členov petičného výboru oveľa viac zaujali iné súťažné návrhy (č. 9 alebo č. 2, ktoré podstatne citlivejšie pristupovali k územiu s jestvujúcou zeleňou a rekreáciou, pracovali s myšlienkou zelenej chrbtice Petržalky či s cyklistickou dopravou z Petržalky do centra mesta.

Ukážka z návrhu č. 9 na riešenie územia pri Chorvátskom ramene, zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Autorom víťazného návrhu (Bohumil Kováč, Ladislav Benček, Karol Görner, Lucia Štefancová, Igor Hianik, Nikola Winková) chýbal zrejme čas na diskusiu s verejnosťou, prieskum územia a súčasných požiadaviek obyvateľov. To by mal napraviť navrhovaný participatívny proces spoluúčasti verejnosti na tvorbe tohto územia, ktorý začne 19. mája pod gesciou Hlavnej architektky Ingrid Konrád a architekta Petra Gera. Mal by po prvýkrát v Bratislave priniesť reálnu a efektívne riadenú účasť verejnosti na tvorbe územia pri Chorvátskom ramene.

Ukážka z návrhu č. 2 na riešenie územia pri Chorvátskom ramene, zdroj: Magistrát hlavného mesta SR Bratislava

Takýto proces sa ale nezaobíde bez reálnej podpory a úprimnej snahy o efektívne zapojenie čo najširšej verejnosti na tvorbe zadania urbanistickej štúdie, ktorú bude spracovávať už víťaz súťaže. Petičný výbor preto dúfa, že Milan Ftáčnik, primátor hlavného mesta SR Bratislava, nebude urýchľovať proces za cenu kvality tvorby tohto významného územia Petržalky pozdĺž Chorvátskeho ramena. Až takýto výsledok skutočnej participácie verejnosti by sa mal premietnuť do konečného návrhu urbanistickej štúdie a územného plánu.

Príkladom podobného procesu môže byť Trenčín, kde participatívny proces spoluúčasti verejnosti na tvorbe nábrežia trval dva roky a sprevádzalo ho množstvo diskusií, verejných prezentácií, odborných seminárov, výstav študentských projektov a workshopov o území. Súčasne trenčianski poslanci riešené územie a pozemky chránili stavebnou uzáverou, vylúčili z predajov, prenájmov, či výmen pozemkov, aby nedochádzalo k špekuláciám s pozemkami a nátlaku na tvorbu územnoplánovacej dokumentácie.

Za petičný výbor Elena Pätoprstá

Zdroj článku: