Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2012

logo Prírodovedeckej fakulty Univerzity KomenskéhoŠtudentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2012 (ŠVK PriF UK) sa bude konať 25. apríla. Cieľom podujatia je poskytnúť študentom z rôznych, domácich a zahraničných univerzít príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Výstupom podujatia so zahraničnou účasťou bude recenzovaný zborník plnotextových príspevkov s ISBN, ktorý dostane každý aktívny účastník konferencie. Recenzentmi sú renomovaní odborníci v jednotlivých prírodovedných oblastiach.

Odborná komisia zložená z docentov a profesorov fakulty vyberie z každej hlavnej sekcie (biologickej, didaktickej, environmentálnej, geografickej, geologickej a chemickej) jeden príspevok, ktorého autorovi udelí dekan PriF UK diplom za najlepší príspevok ŠVK v danej sekcii spolu s vecnou resp. finančnou cenou. Na ŠVK budú odovzdané aj Ceny Sigma-Aldrich za najlepší príspevok z oblasti biológie a chémie plus Ocenenia prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách.

Zameranie konferencie pokrýva široké spektrum prírodovedných oblastí, cez biológiu (antropológia, botanika, fyziológia rastlín, genetika, mikrobiológia, virológia, molekulárna biológia, zoológia, živočíšna fyziológia, etológia), biotechnológie, chémiu (analytická chémia, anorganická chémia, biochémia, fyzikálna a teoretická chémia, jadrová chémia a rádioekológia, organická chémia), geológiu (aplikovaná a environmentálna geofyzika, geológia, paleontológia, hydrogeológia, inžinierska geológia, ložisková geológia, mineralógia, petrológia), geografiu (fyzická geografia, geoekológia, humánna geografia, demogeografia, kartografia, geoinformatika, diaľkový prieskum Zeme, regionálna geografia, ochrana a plánovanie krajiny), environmentalistiku (ekosozológia, fyziotaktika, geochémia, krajinná ekológia, pedológia), až po didaktiku prírodných vied, psychológiu a pedagogiku. Na ŠVK býva prezentovaných čoraz viac príspevkov z oblasti palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách.

Cieľom konferencie je poskytnúť študentom príležitosť verejne prezentovať výsledky svojej vedeckej práce. Študenti svojou aktívnou účasťou získavajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní, prezentácií výsledkov a seba ako osobnosti. Získavajú prehľad o stave výskumu na iných vedeckých pracoviskách. ŠVK prispieva k vyššej atraktivite štúdia na fakulte. Má veľký význam pre vedenie fakulty, garantov študijných programov, učiteľov a vedeckých pracovníkov pôsobiacich na fakulte.

Aktívnymi účastníkmi konferencie sú študenti bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia (bez PhD.), a to nielen z PriF UK, ale aj z iných univerzít, vrátane účastníkov z okolitých krajín. Počet aktívnych účastníkov z roka na rok rastie. V roku 2011 navštívilo ŠVK viac než 800 účastníkov, z čoho takmer polovicu predstavovali prezentujúci študenti. Podujatie má značný edukačný význam aj pre neprezentujúcich účastníkov. ŠVK na PriF UK začínajú čoraz viac navštevovať aj študenti stredných škôl a gymnázií.

Podrobnejšie informácie o prihláškach, termínoch a podmienkach účasti, ako aj program konferencie nájdete na webovej stránke alebo sociálnej sieti. Kontaktnou osobou je RNDr. Michal Galamboš, PhD., predseda ŠVK PriF UK.

Sekcia: 

Facebook Comments Box