Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty UK 2014: Registrácia príspevkov

Študentská vedecká konferencia Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave (ŠVK PriF UK) sa uskutoční 9. apríla 2014 a je určená študentom bakalárskeho, magisterského, doktorandského štúdia (bez hodnosti PhD.) s prírodovedným zameraním práce podľa stanovených tematických okruhov. Registrácia príspevkov trvá do 9.3.2014.

PriF UK patrí medzi najstaršie fakulty univerzity. Od iných fakúlt sa odlišuje tým, že už od prvých ročníkov zapája svojich študentov do výskumnej činnosti jednotlivých katedier a pracovísk. Fakulta poskytuje študentom veľký priestor nielen na výskum, ale aj na prezentáciu výsledkov dosiahnutých vo výskumnej oblasti. Fakulta usporadúva ŠVK už niekoľko desaťročí a študenti svojou aktívnou účasťou na nej získavajú praktické skúsenosti pri formulovaní záverov, zovšeobecňovaní výsledkov a učia sa prezentovať svoje výsledky a seba ako osobnosť. Podujatie má mimoriadny význam nielen pre vysokoškolákov, ale aj pre študentov stredných odborných škôl a gymnázií, ktorí začínajú ŠVK navštevovať v čoraz väčšom počte.

Konferenciu otvára predseda ŠVK (RNDr. Michal Galamboš, PhD.), ďalej nasleduje úvodné slovo dekana fakulty. ŠVK pokračuje plenárnou prednáškou, po ktorej nasledujú prezentácie jednotlivých príspevkov, paralelne celkom v 18 sekciách. Súčasťou prezentácie prác je na konci prvej polovici diania plagátová sekcia, kde študenti prezentujú svoje výsledky na pútavých posteroch.

Tematické okruhy ŠVK:

 • Biológia
  • antropológia
  • botanika
  • cytológia
  • fyziológia rastlín
  • genetika
  • genotoxikológia
  • mikrobiológia
  • virológia
  • molekulárna biológia
  • zoológia
  • fyziológia živočíchov
  • biotechnológia
  • etológia
  • bioinformatika
 • Didaktika
  • biológia
  • environmentalistika
  • geografia
  • geológia
  • chémia
 • Environmentalistika
  • ekosozológia a fyziotaktika
  • geochémia
  • krajinná ekológia
  • pedológia
 • Geografia
  • fyzická geografia a geoekológia
  • humánna geografia a demogeografia
  • kartografia
  • geoinformatika a diaľkový prieskum Zeme
  • regionálna geografia
  • ochrana a plánovanie krajiny
 • Geológia
  • aplikovaná a environmentálna geofyzika
  • geológia a paleontológia
  • hydrogeológia
  • inžinierska geológia
  • ložisková geológia
  • mineralógia a petrológia
 • Chémia
  • analytická chémia
  • anorganická chémia
  • biochémia
  • fyzikálna a teoretická chémia
  • jadrová chémia
  • organická chémia

ŠVK tradične uzatvára spoločenský večer, spojený s odovzdávaním ocenení za najlepší príspevok z vyššie uvedených 8 hlavných tematických okruhov (sekcií), cenu v súťaži „Naj poster...“ a ocenenie prezidenta Slovenského jadrového fóra za najlepší príspevok z tematiky palivového cyklu jadrovo-energetických zariadení a využívania ionizujúceho žiarenia v lekárskych a prírodných vedách. Celkovo ôsmym výhercom za najlepšie napísaný a najzaujímavejší príspevok, ktorý vyberú odborní garanti príslušných sekcií, udelí dekan PriF UK diplom a budú im odovzdané vecné ceny od sponzorov.

V roku 2013 na ŠVK prezentovalo svoje práce takmer 350 študentov, spolu aktívnych a neaktívnych účastníkov bolo viac ako 800.

Minulý rok boli na konferencii zástupcovia z 10 domácich inštitúcií:

Vysoko sa cení prezentácia prác študentov zo zahraničia:

Ak máte záujem vystúpiť na ŠVK PriF UK 2014 s výsledkami svojej študentskej práce, potom si prečítajte informácie pre autorov a do 9. marca vyplňte registračný formulár. Konferenčný poplatok vo výške 29 Eur je potrebné uhradiť do 21. marca 2014.