SAV.sk

Subscribe to kanál správ SAV.sk SAV.sk
Aktuality Slovenskej akadémie vied
Aktualizácie: pred 3 min 15 s

Ionizujúce žiarenie môže škodiť i pomôcť

22. marec 2019
Ionizujúce žiarenie je fenomén, ktorý na prvé počutie naháňa skôr strach. Organizátori marcovej košickej vedeckej kaviarne oslovili odborníka, ktorý porozpráva aj o pozitívnom využití tohto strašiaka nukleárnej doby. V stredu 27. marca 18. hodine v kinosále Kulturfabrik Tabačka na Gorkého ulici 2 v Košiciach bude pripravený skúsený odborník, expert v tejto oblasti, doc. RNDr. Pavol Matula, CSc., z Východoslovenského onkologického ústavu, a. s., v Košiciach: „Prednášku pod názvom Ionizujúce ...
Kategórie: Podporujeme

Zacielené na onkogenetiku

22. marec 2019
Veda SK sa už v sobotu 23. marca opäť hlási o slovo aj o pozornosť poslucháčov Rádia Slovensko. Tentoraz s témou – Diktuje genetika náš osud? Hosťami Vedy SK budú od 22.20 hod. RNDr. Regina Lohajová Behulová, PhD. z Onkologického ústavu sv. Alžbety (primárka Oddelenia genetiky) a Mgr. Miroslav Chovanec, PhD. - vedecký riaditeľ Ústavu experimentálnej onkológie Biomedicínskeho centra SAV. Reč bude o genetike, najmä však o onkogenetike a o DNA, ktorá je „kódom“ nášho života. Fridrich Miescher identifikoval ...
Kategórie: Podporujeme

Vladimír Petrík: človek a literatúra

22. marec 2019
Vo štvrtok 21. marca 2019 sa v Ústave slovenskej literatúry SAV v Bratislave uskutočnil vedecký seminár Vladimír Petrík: človek a literatúra pri príležitosti nedožitého životného jubilea literárneho historika a kritika PhDr. Vladimíra Petríka, CSc. (1. 3. 1929 – 19. 11. 2017). Podujatie v rámci dlhodobého cyklu Pamäť literárnej vedy si pripomenulo jeho osobnosť i dielo, no predovšetkým prázdne miesto, ktoré ostalo po otvorenom a vzácnom človeku a obľúbenom kolegovi. Na seminári odzneli príspevky Rudolfa Chmela, Petra Zajaca, Petra Darovca, ...
Kategórie: Podporujeme

Ako prefackať závislosť?

21. marec 2019
Vo štvrtok 21. marca ponúka Vedecká kaviareň v Revúcej zaujímavú a žiaľ, neraz nepríjemne aktuálnu tému. Chorobnú závislosť, jej dôsledky a spôsoby ako proti nej bojovať. Bývalý herec a moderátor Ján Johny Peťko si prešiel vlastným peklom a okúsil skutočné dno. Keď sa z toho dostal a stal sa abstinujúcim alkoholikom, napísal o tejto svojej anabáze „biedopis“. A preto, že si úprimne želá, aby nikto ďalší nepodľahol démonovi, chodí po Slovensku a nezištne sa delí o vlastné skúsenosti, ...
Kategórie: Podporujeme

Pozývame na jarný odber krvi v Košiciach

20. marec 2019
Jar je tu, príroda sa prebúdza a aj my cítime prílev novej energie v žilách. Tým, ktorí jej majú nadostač, sú zdraví a k tomu chcú pomôcť iným, sa ponúka možnosť darovania krvi. Mobilný odber krvi pre „savkárov“, ich priateľov i rodinných príslušníkov sa uskutoční v pondelok 25. marca 2019 od 8. hodiny v spoločnej knižnici Neurobiologického ústavu BMC SAV a Ústavu fyziológie hospodárskych zvierat CBV SAV na Šoltésovej ulici v Košiciach. Už takmer desaťročie ho organizuje dvakrát ...
Kategórie: Podporujeme

Ocenenie pre RNDr. Jaroslav Lexu, CSc., v El Salvadore

18. marec 2019
Rada starostov Hlavného mesta San Salvador (COAMSS) a úrad územného plánu Hlavného mesta San Salvador (OPAMSS) udelili v novembri 2018 RNDr. Jaroslavovi Lexovi, CSc., vedeckému pracovníkovi Ústavu vied o Zemi SAV a jeho kolegovi RNDr. Jiřímu Šebestovi, CSc., z Českej republiky ocenenie za neoceniteľný prínos pre Hlavné mesto San Salvador. RNDr. Jaroslav Lexa, CSc., vulkanológ a expert v oblasti geologického mapovania vulkanitov a jeho kolega RNDr. Jiří Šebesta, CSc., z Českej republiky, geomorfológ a expert v hodnotení geologických rizík, ...
Kategórie: Podporujeme

Slovensko-maďarské literárne dialógy

17. marec 2019
V stredu 13. marca sa v Ústave svetovej literatúry SAV konala prezentácia zborníka Szomszédok a kirakatban – A szlovák irodalom recepciója Magyarországon 1990 után (Susedia vo výklade – Recepcia slovenskej literatúry v Maďarsku po roku 1990, zost. Magdolna Balogh), ktorý vyšiel v Budapešti v rámci projektu MAD Ústavu svetovej literatúry (ÚSvL) SAV a Literárnovedného ústavu CHV MAV  em Slovenská a maďarská literatúra v stredoeurópskom kultúrnom priestore 3. – Špecifické národné literárne ...
Kategórie: Podporujeme

Prezident Rumunskej akadémie vied navštívil SAV

15. marec 2019
Nešlo len o zdvorilostné stretnutie s diplomatickým pátosom. Prezident Rumunskej akadémie vied prof. Ioan-Aurel Pop prišiel na stretnutie s členmi Predsedníctva SAV v spoločnosti mimoriadnej a splnomocnenej veľvyslankyne Rumunska na Slovensku Steluty Arhire s víziou konkretizovania užšej spolupráce so SAV.    Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík prijal hostí s rovnakým záujmom. Stretnutie uviedli krátke prezentácie akadémií oboch krajín. Majú trochu odlišné štruktúry, ale podobné ambície a ciele. Obe strany ...
Kategórie: Podporujeme

Slovenský štát v základných súradniciach

15. marec 2019
Historický ústav Slovenskej akadémie vied a Dokumentačné stredisko holokaustu v spolupráci so Slovenským národným múzeom - Múzeom kultúry karpatských Nemcov a Filozofickou fakultou UK usporiadali v Bratislave 14. marca na pôde SAV vedeckú konferenciu „80 rokov po“ o vzniku, existencii a súvislostiach Slovenského štátu z rokov 1939 – 1945. Ponúkla prehľad najdôležitejších aspektov fungovania režimu. Otvoril ju zástupca riaditeľa Historického ústavu SAV Adam Hudek, PhD., ktorý ...
Kategórie: Podporujeme

SAV podporuje iniciatívu stredoškolákov

14. marec 2019
Predsedníctvo SAV prijalo 14. marca na svojom zasadnutí v Bratislave podporné stanovisko organizátorom a účastníkom klimatického štrajku stredoškolákov 15. marca 2019: Členovia Predsedníctva SAV vyjadrujú podporu úsiliu posunúť zmeny klímy do centra pozornosti slovenskej spoločnosti a politikov. Žijeme v dobe, keď exponenciálnym tempom rastie množstvo vedeckých poznatkov dokumentujúcich zmenu klímy a jej potenciálne dôsledky. Veda vie prakticky s istotou, že do sveta s radikálne zmenenou klímou smerujeme a že budúca generácia v ňom bude ...
Kategórie: Podporujeme

Rozbieha sa mobilitný a reintegračný program MoRePro

14. marec 2019
Program SASPRO priniesol do akadémie mnoho perspektívnych mladých vedcov a Predsedníctvo SAV ho hodnotí veľmi pozitívne. V minulom roku sme v spolupráci s Univerzitou Komenského v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave podali obdobný projekt v rámci programu Horizont 2020, Marie Skłodowska-Curie Actions – COFUND. Hoci projekt získal dobré hodnotenie, nepodarilo sa mu dostať medzi tie financované. Predsedníctvo SAV už schválilo zámer upraviť projekt podľa pripomienok hodnotiteľov a znovu ho podať v nasledujúcej výzve, ktorá bude ...
Kategórie: Podporujeme

Špecifiká prekladu literárnej reportáže a transkulturalita

14. marec 2019
Špecifikám prekladu literárnej reportáže a transkulturalite sa venovala prednáška Mgr. Anity Račákovej, PhD., ktorá sa konala 6. marca v Ústave svetovej literatúry SAV. V úvode prednášky sa Anita Račáková venovala krátkej charakteristike literárnej reportáže ‒ žánru, ktorý sa vyznačuje synkretizmom faktografie a subjektívneho, beletrizovaného spracovania objektívnej reality. Prednáška priblížila prostredníctvom analýzy ukážok z prekladov diel Ryszarda Kapuścińského ‒ otca poľskej školy reportáže ‒ špecifiká ...
Kategórie: Podporujeme

Petržalská super škola: Ako škodia voľné radikály

12. marec 2019
Naozaj tak škodia voľné radikály ľudskému organizmu? Alebo môžu byť aj na osoh? Žiakom ôsmeho ročníka petržalských škôl to prišiel v rámci projektu Petržalská super škola vysvetliť jeden z najpovolanejších. Vedecká kapacita, prof. Ing. Marián Valko, DrSc., najcitovanejší slovenský vedec, odborník v oblasti fyzikálna chémia a molekulová spektroskopia zo Slovenskej technickej univerzity. „Dnešný prednášajúci má za sebou asi 20-tisíc vedeckých citácií, čo znamená, že vedci, ...
Kategórie: Podporujeme

Medzinárodná konferencia Meteoroids 2019

12. marec 2019
Astronomický ústav Slovenskej akadémie vied sa podieľa na organizovaní medzinárodnej konferencie Meteoroids 2019 pod záštitou Medzinárodnej astronomickej únie, ktorá sa bude konať v dňoch 17. – 21. júna v Hoteli Tatra v Bratislave. Hlavným organizátorom konferencie je Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave. Vedecká konferencia je venovaná meteorom, meteoroidom, meteoritom, medziplanetárnemu prachu a témam súvisiacim s ich výskumom. Cieľom konferencie je konfrontovať najnovšie výsledky a trendy meteorického výskumu popredných ...
Kategórie: Podporujeme

Týždeň mozgu 2019: Spoločne proti demencii

12. marec 2019
Počas tohto týždňa sa uskutoční v Bratislave, Košiciach a ďalších mestách séria podujatí zameraných na propagáciu výskumu, klinickej praxe a starostlivosti o pacientov s ochoreniami mozgu. Slovensko sa tak už dvanástykrát zapája do kampane Týždeň mozgu. Na kampani sa aktívne podieľajú Slovenská spoločnosť pre Neurovedy (SSN), Federácia európskych neurovedných spoločností (FENS/Dana Brain Awareness Week), Neuroimunologický ústav SAV, Centrum MEMORY, n. o., Slovenská Alzheimerova spoločnosť a Univerzita veterinárskeho lekárstva ...
Kategórie: Podporujeme

Metamorfózy komornej opery

11. marec 2019
Ústav divadelnej a filmovej vedy Centra vied o umení SAV uviedol v utorok 5. marca do života novú monografiu Michaely Mojžišovej Napísal som maličkú opierku... Premeny komornej opery na Slovensku. Prezentácia sa konala v kaviarni Siedma struna v Bratislave za veľkého záujmu kultúrnej verejnosti. V kontexte slovenskej odbornej a vedeckej literatúry ide o prvú monografiu venovanú problematike komornej opery. Týmto pojmom je možné označiť malý operný súbor aj hudobné javiskové dielo určené pre malý operný ansámbel. Publikácia Michaely Mojžišovej ...
Kategórie: Podporujeme

Jarný tábor na Ústave Materiálov a Mechaniky strojov SAV

8. marec 2019
Čo je to veda ? Čo nám ponúka? Je zaujímavá a potrebná pre život ? Odpovede aj na tieto otázky sa mohli dozvedieť absolventi prvého ročníka jarného detského tábora, ktorý organizoval Ústav materiálov a mechaniky strojov v spolupráci s All4Science o. z., ktoré vzniklo z projektu Nájdi v sebe vedca organizovaného niekoľkými Ústavmi SAV. Počas piatich, ešte zimných dní jarných prázdnin v Bratislavskom kraji, štvrnásť zvedavých detí z Bratislavy a okolia spoznávali ...
Kategórie: Podporujeme

Výskum SÚ SAV: Tradičné delenie rodových rolí u nás stále pretrváva

8. marec 2019
V rámci strednej Európy má na Slovensku tradičné delenie rodových rolí (zarábajúci muž a žena starajúca sa o rodinu) a príklon k tradičnému rodovému stereotypu stále najsilnejšiu podporu.  Vyplýva to zo správy Verejnosť o tradičnom vymedzení roly ženy v spoločnosti, ktorú dnes 8. marca pri príležitosti Medzinárodného dňa žien zverejnil Sociologický ústav SAV.  Pri otázkach skĺbenia pracovného a rodinného života žien sa u nás ukazuje opačný trend – vedúca pozícia Slovenska ...
Kategórie: Podporujeme

Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme?

7. marec 2019
Sekcia komparatívnej pedagogiky Slovenskej pedagogickej spoločnosti pri SAV a Metodologická sekcia Slovenskej sociologickej spoločnosti pri SAV Sociologický ústav SAV pozývajú na seminár Vzdelávanie a spoločnosť – aké ich chceme? Seminár sa bude konať 20. marca od 13:30 h v Sociologickom ústave SAV na Klemensovej 19 v Bratislave. Na seminári sa budú analyzovať dáta z medzinárodných štúdií IEA a OECD na Slovensku. „Sme dlhoročným účastníkom medzinárodných zisťovaní v oblasti vzdelávania (napr. IEA TIMSS ...
Kategórie: Podporujeme

Vedu a vedcov na Slovensku má podporiť aj ESET Science Award

7. marec 2019
Podpora vedy na Slovensku, predstavenie osobností slovenskej vedy a úspechov na medzinárodnej úrovni, ale tiež popularizácia vedeckých odvetví či prilákanie svetových vedeckých kapacít na Slovensko. Aj to je cieľom nového ocenenia ESET Science Award, s ktorým prichádza Nadácia ESET. Hlavnými kategóriami sú Výnimočná osobnosť slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. „Malá krajina ako Slovensko má obmedzené možnosti, ako sa presadiť v medzinárodnom meradle. A my veríme, že práve veda ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky