Humenne.sk

Subscribe to kanál správ Humenne.sk Humenne.sk
Aktualizácie: pred 8 min 35 s

<p>Dňa 20. februára 2020 sa v zasadačke

24. február 2020

Dňa 20. februára 2020 sa v zasadačke mestského zastupiteľstva v Humennom konala verejná prezentácia projektov prihlásených do procesu participatívneho rozpočtu mesta Humenné. Jednotliví participanti predstavili verejnosti deväť projektov formou krátkej prezentácie.

Kategórie: Samospráva

<p>Vo štvrtok 20. februára sa primátor

24. február 2020

Vo štvrtok 20. februára sa primátor mesta Humenné Miloš Meričko stretol so študentmi Gymnázia sv. Jána Zlatoústeho a Strednej odbornej školy technickej, ktorí si v rámci celoslovenského projektu Za jedno lano pripravili prezentácie o tom, čo by v meste zmenili a v čom vidia potenciál. Podujatie sa konalo pod záštitou Združenia informačných a poradenských centier Slovenska. Z radov poslancov sa na stretnutí zúčastnili Silvia Cukrovaná, Martin Ruščanský a Tomáš Šudík.

Kategórie: Samospráva

<p>V školskom roku 2019/2020 prebieha

24. február 2020

V školskom roku 2019/2020 prebieha na slovenských školách už druhý ročník programu Nadácie pre deti Slovenska s názvom Škola inkluzionistov, ktorý je zameraný na rozvoj a podporu inkluzívneho vzdelávania na prvom a druhom stupni základných škôl. Cieľom programu je podpora a rozvoj práce v školách s rozmanitosťou žiakov bez ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, emocionálne, sociálne, jazykové alebo iné obmedzenia.

Kategórie: Samospráva

<p>Mesto Humenné malo v lokalite

21. február 2020

Mesto Humenné malo v lokalite Autobusovej stanice celkovo 7 stanovíšť taxislužby, ktoré boli umiestnené na pozemku ŽSR a mesto na základe nájomnej zmluvy hradilo ŽSR nájomné vo výške 525 Eur ročne.

Kategórie: Samospráva

<p>Centrum voľného času Dúha Humenné

21. február 2020

Centrum voľného času Dúha Humenné organizovalo už 12. ročník okresného kola Dejepisnej olympiády, ktorej priebeh sa konal vo veľkej zasadačke Mestského úradu v piatok 14. februára 2020.

Kategórie: Samospráva

<p>Pracovné stretnutie (19. februára)

20. február 2020

Pracovné stretnutie (19. februára) so zástupcami ZSSK Cargo Slovakia, a.s, ZSSK Slovensko a ŽSR prinieslo možné riešenia k tvorbe dopravnej kolóny na železničných priecestiach pri zastávke Mesto Humenné v čase rannej špičky.

Kategórie: Samospráva

<p>Od 1. marca bude v platnosti novinka

20. február 2020

Od 1. marca bude v platnosti novinka, a to platba vo forme SMS lístka, ktorá ponúka flexibilitu pre občanov bez potreby použitia hotovosti, platobnej karty či bankového účtu.

Kategórie: Samospráva

<p>Ak máte trvalý pobyt na území

14. február 2020

Ak máte trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania volieb (SOBOTA 29.február 2020) nebudete môcť voliť v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov sa nachádzate, môžete požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

Kategórie: Samospráva

<p>Všetky predložené návrhy uznesení

14. február 2020

Všetky predložené návrhy uznesení MsZ ohľadom spolufinancovania mesta Humenné boli poslancami na zasadnutí MsZ schválené.

Kategórie: Samospráva

<p>V súvislosti s víchricou a následnou

13. február 2020

V súvislosti s víchricou a následnou tragédiou, ktorú zapríčinilo prevrátenie prístrešku autobusovej zastávky a následné usmrtenie dvoch detí v Myjave, sme dostali otázku, akým spôsobom je zabezpečená kontrola technického stavu jednotlivých zastávok autobusov na území mesta Humenné a ktoré organizácie alebo spoločnosti sú zodpovedné za vykonávanie týchto kontrol.

Kategórie: Samospráva

<p>Koncom vlaňajšieho roka sa skupina

6. február 2020

Koncom vlaňajšieho roka sa skupina atlétov 1. Atletického klubu Humenné vybrala na preteky do Bratislavy na mládežnícku atletiku. Bola to náhrada pretekov zo školských lavíc do haly Elán. Z plného tréningu už potrebovali absolvovať nejaké štarty. Väčšina prítomných si spravila osobné maxima alebo zlepšenie spred roka a to je posun v ich tréningovom nasadení.

Kategórie: Samospráva

<p>Vo futbalovom klube Humenné venujú

5. február 2020

Vo futbalovom klube Humenné venujú veľkú pozornosť výchove mladým futbalistom – mládeži. O prípravu v každej kategórii sa starajú kvalifikovaní tréneri. Počas zimnej prestávky trénujú v telocvični a klub pre nich organizuje turnaje, ale zúčastňujú sa aj turnajov u svojich rovesníkov. Minulú nedeľu sa v Mestskej športovej hale v Humennom uskutočnil IV. ROČNÍK INTERSPORT CUP 2020 pre kategóriu U13, ktorého sa zúčastnilo desať družstiev.

Kategórie: Samospráva

<p>V rámci slovenských atletických

5. február 2020

V rámci slovenských atletických klubov sa 1. AK Humenné s súčtom bodov 240 skončil na 14 mieste. Z majstrovstiev Slovenska si priniesli 7 zlatých, 8 strieborných a 5 bronzových medailí. Okrem toho aj niekoľko štvrtých a ďalších umiestnení za medailovými stupňami. Z približne 100 bodovaných klubov na Slovensku je to úspech pre klub, členov, pretekárov a mesto Humenné, ktoré im z roka na rok výraznejšie finančne pomáha. Odzrkadľuje sa to v počte získaných medailí a počte členov klubov. Z východného Slovenska boli za Košicami (AK Slávia TU Košice a Obalservis Košice) na 3. mieste.

Kategórie: Samospráva

<p><a

28. január 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom si Vás dovoľuje osloviť s ponukou metodickej pomoci pre vedúcich ochotníckych divadelných krúžkov a súborov, ktoré pôsobia pod záštitou mesta alebo občianskych združení na území Vášho mesta.

Kategórie: Samospráva

<p>Vihorlatské múzeum v Humennom si Vás

28. január 2020

Vihorlatské múzeum v Humennom si Vás dovoľuje osloviť s ponukou metodickej pomoci pre vedúcich ochotníckych divadelných krúžkov a súborov, ktoré pôsobia pod záštitou mesta alebo občianskych združení na území Vášho mesta. Metodický seminár je venovaný rozvoju interpretačných kompetencií (tvorba dramatického textu ) členov a vedúcich divadelných krúžkov z cieľom podporiť a rozvíjať ochotnícku divadelnú a záujmovú činnosť na území regiónu horného Zemplína.
Seminár sa uskutoční dňa 5. februára 2020 v učebni Vihorlatského múzea v Humennom (objekt kaštieľa v Humennom), Námestie slobody 1 so začiatkom o 8. 30. hodine.

Kategórie: Samospráva

<p>V stredu 15. januára sa uskutočnilo

17. január 2020

V stredu 15. januára sa uskutočnilo v poradí 4. kolo Detskej ligy v malom futbale. Športové podujatie už tradične podporujú Mesto Humenné a Slovenský zväz malého futbalu.

Kategórie: Samospráva

<p>V stredu 15. januára sa uskutoční od

10. január 2020

V stredu 15. januára sa uskutoční od 8.30 hod. v poradí 4. kolo Detskej ligy v malom futbale. Športové podujatie už tradične podporujú Mesto Humenné a Slovenský zväz malého futbalu.

Kategórie: Samospráva

<p>Začiatkom roka sa rozhodli terénni

9. január 2020

Začiatkom roka sa rozhodli terénni sociálni pracovníci a terénni pracovníci, že opäť pomôžu rodinám, ktoré sú na tom horšie. V spolupráci s PhDr. Darinou Barančíkovou, regionálnou koordinátorkou komunitného centra sa podarilo pomôcť dvom mnohopočetným rodinám, ktorým sa vyzbieralo šatstvo, hygiena a potraviny.

Kategórie: Samospráva

<p>Mesto Humenné pravidelne informuje

8. január 2020

Mesto Humenné pravidelne informuje svojich obyvateľov o začatých a dokončených investičných akciách. V závere uplynulého roka boli v rámci rekonštrukcie miestnych komunikácií, chodníkov a spevnených plôch zrealizované ďalšie akcie.

Kategórie: Samospráva

<p>MsKS je príspevkovou organizáciou

8. január 2020

MsKS je príspevkovou organizáciou mesta zriadenou na účely poskytovania služieb v oblasti kultúry pre jeho obyvateľov. Celoročnou činnosťou plní ciele určené v programovom rozpočte daného kalendárneho roka. Cieľom MsKS je umožniť napĺňať kultúrne potreby obyvateľov prostredníctvom pestrého a žánrovo rôznorodého kultúrno-spoločenského života v meste Humenné.

Kategórie: Samospráva

Stránky