Materská škola Ševčenkova 35 Bratislava

Subscribe to kanál správ Materská škola Ševčenkova 35 Bratislava
Výchova dieťaťa v zdravom prostredí je pre nás životným poslaním
Aktualizácie: pred 37 s

Prevádzka počas letných prázdnin 2019

11. marec 2019

Oznamujeme rodičom, že Materská škola Ševčenkova 35 bude v čase letných prázdnin otvorená v mesiaci august

Náhradná materská škola v mesiaci júl pre deti z našej materskej školy bude Materská škola Vyšehradská. Prosíme zákonných zástupcov, aby najneskôr do 18.3.2019 nahlásili pani učiteľkám záujem o materskú školu počas letných prázdnin v auguste v našej materskej škole ako aj v júli v Materskej škole Vyšehradská. Prosíme vás, nahláste presný denný záujem.

Prevádzka materských škôl a školských jedální materských škôl
v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava-Petržalka v čase letných prázdnin 2019

Kategórie: Partneri

Fotogaléria: Kurz korčuľovania

4. marec 2019

Aj túto zimu sa uskutočnil kurz korčuľovania pre predškolákov.

Fotogaléria: Škola korčuľovania

 

 

Kategórie: Partneri

Termín a podmienky na prijímanie detí na predprimárne vzdelávanie pre šk. rok 2019/2020

14. február 2019

Na základe písomnej žiadosti zákonných zástupcov detí sa v zmysle § 59 ods.1 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní do materskej školy budú prijímať deti:

  1. spravidla deti vo veku od 3 rokov (deti, ktoré v roku 2019 dovŕšia vek 3 roky), do 6 rokov ich veku,
  2. prednostne deti, ktoré dovŕšili piaty rok veku a majú v nasledujúcom roku plniť povinnú školskú dochádzku,
  3. prednostne deti s odloženým začiatkom povinnej školskej dochádzky a deti s dodatočne odloženým plnením povinnej dochádzky

Pri prijímaní detí predložia zákonní zástupcovia písomnú žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s potvrdením o zdravotnom stave, vrátanie informácie o očkovaní – tlačivo “ Žiadosť o prijatie dieťaťa na predprimárne vzdelávanie v materskej škole s vyučovacím jazykom slovenským“ si môžete vyzdvihnúť v materskej škole alebo vytlačiť z tu.

Ak ide o dieťa so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami, zákonný zástupca predloží okrem žiadosti o prijatie dieťaťa do materskej školy a vyjadrenia všeobecného lekára pre deti a dorast aj vyjadrenie príslušného zariadenia výchovného poradenstva a prevencie; ak ide o dieťa so zmyslovým a telesným postihnutím aj vyjadrenie príslušného odborného lekára.

V súlade s §3 vyhlášky 306/2008 Z.z. o materskej škole v znení vyhlášky 308/2009 určuje riaditeľka materskej školy po prerokovaní s pedagogickou radou ostatné podmienky prijímania detí:

  1. v prípade zvýšeného záujmu o materskú školu budú prednostne prijímané deti, ktorých súrodenci už navštevujú materskú školu.

Žiadosti na šk. rok 2019/20 sa budú prijímať v termíne od 8. apríla do 16. apríla 2019 v kancelárii riaditeľky

    8. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    9. apríla 2019 10:00 – 12:00, 13:00 -15:00 hod
    10. – 16. apríla 2019 10:00 – 13:00

Rozhodnutie o prijatí/neprijatí dieťaťa do materskej školy oznámi riaditeľka najneskôr do 14.6.2019 doporučenou poštou.

Bližšie informácie k prijímaniu detí do MŠ poskytne zákonným zástupcom detí v každej MŠ riaditeľka MŠ, jej zástupkyňa alebo pedagogická zamestnankyňa poverená zastupovaním riaditeľky MŠ.

Kategórie: Partneri

Februárové podujatia pre deti

16. január 2019

V mesiaci február sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 

15.2. (Piatok)     
Karneval –
Pre všetky deti. Prosíme, nezabudnite pripraviť masky pre deti

Kategórie: Partneri

Termíny pre Zdravé nôžky a chrbátik

16. január 2019

Termíny pre dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

 

Cvičenie bude prebiehať od 28.1.-21.3.2019, ešte stále je možné deti prihlásiť. Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť u pani učiteliek a rovnako im ju aj odovdzať.

Kategórie: Partneri

Informácie o novele zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR

14. december 2018

Vážený zákonný zástupcovia,  v súvislosti s novelou zákona 544/2010 Z.z. o dotáciách v pôsobnosti MPSVaR SR, z ktorého vyplýva, že každé dieťa ktoré navštevuje posledný ročník  materskej školy a má nárok na dotáciu  na podporu výchovy k stravovacím návykom s účinnosťou od 1.1.2019 vás chcem informovať, Že nejde o bezplatné stravovanie ale o DOTÁCIU, ktorá je určená na podporu výchovy k stravovacím návykom. Nárok na dotáciu majú: a) deti predškolského veku, ktoré do 31.08.2018 dovŕšili päť rokov veku, b) deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou, c) deti s dodatočne odloženou povinnou dochádzkou, d) deti, navštevujúce MŠ, ktoré sú z rodín, ktorým sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi – sú to aj mladšie deti, nie len deti uvedené pod písmenami a), b), c).   V zmysle VZN mestskej časti č. 1/2012 v znení VZN č. 3/2015 o určení výšky príspevku a spôsobe platby na čiastočnú úhradu nákladov v školách a školských zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti mestskej časti Bratislava – Petržalka, zákonní zástupcovia detí budú aj naďalej uhrádzať rozdiel medzi poskytovanou dotáciou a finančným limitom na nákup potravín (4. finančné pásmo 1,27 € a dotáciu poskytovanou MPSVaR SR vo výške 1,20 €/deň je 0,07 €).  Nezmenená v zmysle uvedeného VZN ostáva výška príspevku zákonných zástupcov dieťaťa na čiastočnú úhradu režijných nákladov v sume 0,30€ /deň za celodennú stravu.   Nárok na dotáciu majú všetky deti uvedené pod písmenami a, b, c, d, ktoré majú diétne stravovanie a na základe odborného posúdenia lekára im diétnu stravu zabezpečujú zákonní zástupcovia donáškou. Za tieto deti zákonní zástupcovia neplatia doplatok za nákup potravín (0,07€) a podľa súčasného platného VZN ani poplatok za režijné náklady (0,30€). Zákonní zástupcovia dostanú na účet dotáciu vo výške 1,20€/deň a to za deň, kedy sa dieťa zúčastnilo výchovno-vzdelávacieho procesu v materskej škole.     Riaditeľka materskej školy
Kategórie: Partneri

Korekcia termínu besiedky

13. december 2018

Korekcia termínu besiedky

Ospravedlňujeme sa za chybu v kalendári. Kuriatka majú besiedku dnes 13.12. o 15:30

Kategórie: Partneri

Zdravé nôžky a chrbátik

27. november 2018

Dalšie kolo cvičenia Zdravé nôžky a chrbátik

 

Od januára 2019 bude v MŠ prebiehať cvičenie Zdravé nôžky a chrbátik pod vedením pani lektorky Edity Oleárovej Čačanej. Prihlášku si môžu rodičia vyzdvihnúť u pani učiteliek a rovnako im ju aj odovdzať.

Kategórie: Partneri

Vystúpenie PACI PAC

21. november 2018

Vystúpenie PACI PAC

 

26.11 o 9:00 vystúpenie PACI PAC v našej MŠ pre všetky deti

Kategórie: Partneri

Kurz plávania

29. október 2018

Naši plavci

Kategórie: Partneri

Novembrové podujatia pre deti

18. október 2018

V mesiaci november sú pre deti zorganizované tieto podujatia:

 

6.11. (Utorok)     
Tajomstvo stromov –
sférické kino
9:00 a 10:00 h Žabky. Včielky, Ježkovia

6.11. (Utorok)
Tvorivé dielne
15:00
Lampiónový sprievod
17:00 stretnutie na terase „Kuriatka“

26.11. (Pondelok)     
Paci Pac

9:00

Kategórie: Partneri

Brigáda – jeseň 2018

25. september 2018

Počas dvoch slnečných septembrových podvečerov sme v nasej škôlke opäť po pár rokoch brigádovali. Dňa 20. a 21.9. 2018 sme pokračovali v revitalizácii školského dvora, ktorá začala už počas prázdnin inštaláciou nových preliezok, hojdačiek a dopadovej plochy, na ktoré sme získali financie zo Zamestnaneckého grantového programu Nadácie Orange, z Grantovej finančnej dotácie v oblasti životného prostredia z mestskej časti Bratislava – Petržalka a zo zdrojov Rodičovského združenia. Nakúpili sme farby a štetce a vymaľovali celý dvor J. Pracovali rodičia, starí rodičia, deti a aj pani učiteľky, za čo všetkým patrí nesmierna vďaka. Na terasy sme namaľovali Človeče, Twister aj bludiská. Už od vstupných brán ukazujú deťom smer k šatniam farebné obrázky na chodníkoch. K skákacej škôlke pribudol na asfalt maľovaný vláčik, húsenka, aj vesmír. Staršie preliezky a pneumatiky majú tiež nové  žiarivé farby. Na jednu časť dvora sme vysadili ovocné kríky a bylinky.

Ďakujeme všetkým, ktorí nezištne venovali čas a energiu našej materskej škole a vytvorili krásne farebné prostredie pre našich škôlkárov.

ĎAKUJEME.

Výkonný výbor Rodičovského združenia pri MŠ Sevčenkova

 

Kategórie: Partneri

Rodičovský príspevok na školský rok 2018-2019

18. september 2018

Poplatok sa oproti minulému roku nemení t.j. 50€ na pol rok.

 

Prosíme rodičov aby príspevok na Rodičovské združenie 50,- /polrok/ zaslali na číslo účtu do 15.10.2018:
IBAN: SK31 1100 0000 0026 6225 0112.
V správe pre prijímateľa prosíme uviesť meno dieťaťa. (nie rodiča)

V prípade platby šekom, si prosím vypýtajte šek od učiteliek v triede. 

Prosíme tých rodičov, ktorí môžu, aby uhradili do 15. októbra sumu za celý školský rok (100 eur).
Termín na zaplatenie druhej časti členského poplatku je najneskôr do 31.3.2019 a tyká sa to aj tých, ktorí neuhradili prvý polrok 2018.

Z poukázaných prostriedkov rodičovské združenie pravidelne hradí kultúrne podujatia, výlety, hygienické potreby, pranie prádla, darčeky, hračky, kancelárske potreby a ďalšie výdavky. Po neuhradení odsúhlaseného poplatku môže byť dieťaťu zamedzená účasť na kultúrnych podujatiach, výletoch a ďalších zdrojov, ktoré sú hradené z tohto poplatku.

 

Ďakujeme

 

Kategórie: Partneri

Schôdza rodičovského združenia v školskom roku 2018-2019

4. september 2018

 

 

Dovoľujeme si touto cestou pozvať Vás na plenárnu schôdzu rodičov, ktorá sa uskutoční dňa 12.9.2018 o 16:00 v priestoroch telocvične.

Program:

  • Školská dokumentácia (Školský poriadok, Školský vzdelávací program).
  • Poplatky + odsúhlasenie výšky poplatku do Rodičovského združenia.
  • Voľba a hlasovanie členov výkonného výboru rodičovského združenia.
  • Rôzne.
  • Diskusia.
  • Záver a prijaté úlohy.

Účasť na plenárnom zasadnutí je pre každého jedného rodiča povinná, z toho dôvodu si Vás dovoľujeme požiadať, aby ste si Vaše pracovné povinnosti zabezpečili tak, aby ste sa mohli stretnutia zúčastniť.

Ďakujeme za porozumenie,

riaditeľka škôlky a členovia výboru RZMŠ.

Kategórie: Partneri

Rozdelenie tried 2018/2019

31. august 2018

 

Zoznamy detí s rozdelením do tried sú zverejnené na budove MS, na webovej stránke nebudú zverejné z dôvodu ochrany osobných údajov.

Kategórie: Partneri

Ponuka práce (učiteľka do materskej školy)

3. august 2018

Hľadáme učiteľku do materskej školy.

Požadované vzdelanie: Stredné odborné vzdelanie – učiteľstvo pre materské školy
Vysokoškolské vzdelanie – odbor predprimárne vzdelávanie, vzdelanie podľa zákona č. 317/2009 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch v znení neskorších predpisov a vyhlášky č. 437/2009 Z. z.  Možnosť ubytovania v stredoškolskom internáte.   kontakt: mssevcenkova35@gmail.com, 0911 814 581
Kategórie: Partneri

Prevádzka škôlky počas mesiaca JÚL 2018

26. jún 2018

Milí rodičia,
Vaše detičky budú počas júla v triedach…

 

TRIEDA V PREVÁDZKE

SPOJENÉ TRIEDY

VEVERIČKY

VEVERIČKY + ŽABKY+MAČIATKA + MŠ TUPOLEVOVA

MYŠKY

MYŠKY + JEŽKOVIA+VČIELKY

KURIATKA

KURIATKA + JEŽKOVIA +VČIELKY+ LIENKY

 

Kategórie: Partneri

Poďakovanie rodičom za pomoc škôlke

26. jún 2018

Na záver školského roka 2017/2018 nám dovoľte veľmi pekne poďakovať rodičom za ich pomoc pre našu škôlku.

O pár dní tu máme koniec školského roku roka 2017/2018 a my by sme chceli poďakovať všetkým
rodičom, ktorí pomohli nasej škôlke materiálne alebo vlastnoručnou pracou. Ďakujeme všetkým
maminkám a oteckom, ktorí v rámci dobrovoľníckych aktivít pomohli zlepšiť prostredie v jednotlivých
triedach. Veríme, že týmito aktivitami budú inšpiráciou pre ďalších rodičov, aby sme mohli spoločne
ďalej skvalitňovať našim deťom každodenný pobyt v škôlke.
Prajeme Vám pekne leto a vidíme sa v septembri.

 

Riaditeľka, celý pedagogický a nepedagogický kolektív  a členovia Rodičovského združenia pri MŠ Ševcenkova 35.

 

 

Kategórie: Partneri

Fotogaléria z Dňa otcov 2018

26. jún 2018

DEŇ OTCOV 2018

19.6. 2018 sme pre vás pripravili popoludnie nielen pre oteckov. Mame pre vás zopár fotiek. Bolo to krásne popoludnie a naštartovalo nás to k ďalším úvahám nad podobnými akciami do budúcnosti. Ďakujeme boli ste skvelí.

 

 

 

Kategórie: Partneri

Júnové podujatia pre deti

28. máj 2018

V mesiaci jún sme si pre deti pripravili tieto podujatia:

01.06. DISKOTÉKA – OSLAVA MDD

Všetky deti

04.06. ŠPORTOVÁ OLYMPIÁDA

Všetky deti

05.06. Zber jahôd  – Dunajská Lužná (DOBRÉ JABLKÁ Boni Fructi)

Veveričky, Žabky, Ježkovia

07.06. od 9.30 hod TRIEDNE FOTENIE

13.06. o 10 hod. PUF A MUF ZAJTRA IDEME DO ŠKOLY

DIVADLO TUŠ-ROZLÚČKA S PREDŠKOLÁKMI

Všetky deti

18.06. o 9.30 ŽIVOT NA HRADE – ČERVENÝ KAMEŇ

Lienky, Včielky, Veveričky, Žabky, Ježkovia

19.6. DEŇ OTCOV

Všetky deti (oteckovia) 

21.6. Koralový ostrov

videoprojekcia pre predškolákov

 

Kategórie: Partneri

Stránky