PRservis.sk

Subscribe to kanál správ PRservis.sk
tlačové správy, vyhlásenia a oznamy
Aktualizácie: pred 5 min 9 s

Byť zodpovedný voči rodine

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – Úraz s trvalými následkami, hospitalizácia, kritická choroba, či havária. Živiteľ rodiny by mal myslieť aj na takéto nepredvídateľné udalosti a finančne sa proti nim zabezpečiť. Jednou z možností je životné poistenie.

Dobre nastavené životné poistenie pomôže zabezpečiť rodinu proti širokému spektru rizík. Podľa odborníčky na financie by si ho mal uzatvoriť každý, kto je zodpovedný voči svojej rodine a deťom. Dôležité je, aby pokrylo finančné záväzky vo forme úverov alebo pôžičiek. „V súčasnosti si môžu klienti na Slovensku vybrať poistenie s rôznou poistnou ochranou v 23 komerčných poisťovniach, pričom existujú tri základné druhy,“ hovorí Jaroslava Harmadyová zo Salve Finance.

Aké sú možnosti životného poistenia?

Na slovenskom trhu existuje rizikové, kapitálové a investičné životné poistenie. Rizikové poistenie slúži výlučne na krytie rizík, ale odporúča sa kombinovať ho s kapitálovým alebo investičným životným poistením. Kapitálové garantuje vyplatenie určitej čiastky alebo dôchodku po skončení poistnej doby alebo vyplatenie čiastky oprávneným osobám v prípade poistnej udalosti. Treťou možnosťou je investičné životné poistenie, pri ktorom sa sám klient rozhoduje o investičnej stratégii.

Kedy sa poistiť

Životné poistky by mali byť podľa odborníčky zo Salve Finance navrhnuté tak, aby vyhovovali klientovým individuálnym požiadavkám a potrebám. „Optimálna doba uzatvorenia poistenia záleží od primárneho účelu, ktorý ním klient sleduje. V prvom rade by sa mal rozhodnúť, či chce uzatvoriť životné poistenie s cieľom vytvárania finančnej rezervy, krytia rizík alebo zabezpečenia úveru,“ radí Jaroslava Harmadyová.

Pripoistenia netreba podceniť

Súčasťou životného poistenia sú aj rôzne druhy pripoistení. Vhodné je vyjasniť si proti akým rizikám chceme byť chránení. V súvislosti s tým je potrebné si uvedomiť aké ekonomické problémy môžu nastať. „Podľa toho sa potom určuje aj výška poistnej sumy,“ hovorí Harmadyová a dodáva: „Najčastejším druhom pripoistenia, ktoré si živitelia rodiny volia je pripoistenie úmrtia. Či už v dôsledku úrazu, alebo aj v dôsledku choroby či prirodzenej smrti.“

Ženy sa v poistkách vyrovnali mužom

Pri pripoisteniach nastali od 21. decembra 2012 zmeny pre ženy, ale aj mužov. Zrušila sa výnimka na používanie faktora pohlavia pri stanovení ceny, resp. prémií a zliav poistného. Odborníčka zo Salve Finance hovorí o zmenách: „Ženám sa zvýšila cena za riziko smrti, invalidity, závažných ochorení a oslobodenia od platenia poistného. Mužom sa zvýšili poistné sumy pri poistení denných dávok pri pracovnej neschopnosti a poistení hospitalizácie v nemocnici v dôsledku choroby alebo úrazu.“

Pozor na poistné podmienky

Životná poistka je dlhodobý produkt, ktorý sa neuzatvára na dobu kratšiu ako niekoľko desiatok rokov. Aj to je dôvod prečo je potrebné pýtať sa na poistné podmienky, získať o poistení čo najviac informácií, aby sme si vybrali správne. Potvrdzuje to aj Jaroslava Harmadyová: „Vzhľadom k tomu, že sa jedná o produkt, ktorý nás bude sprevádzať počas veľkej časti nášho života, jeho výberu je nutné venovať maximálnu pozornosť. Preto odporúčam klientom využiť rady, skúsenosti a znalosti finančného sprostredkovateľa.“

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Prémiový certifikát TÜV SÜD pre fotovoltaickú elektráreň

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – Zástupcovia spoločnosti TÜV SÜD slávnostne odovzdali prevádzkovateľovi fotovoltaickej elektrárne Křepice inšpekčný certifikát deklarujúci prémiový stav elektrárne. Certifikovaná fotovoltaická elektráreň v Křepicích sa tak stala už druhou elektrárňou v portfóliu spoločnosti E-in certifikovanou spoločnosťou TÜV SÜD.

Certifikácia vychádza nie len z posúdenia stavu fotovoltaickej elektrárne podľa noriem STN EN 62446 a STN EN 61724 (normy riešiace fotovoltaické systémy), ale v skúmaní stavu elektrárne ide podstatne ďalej. Tento prémiový produkt plynule nadväzuje na technickú due diligence fotovoltaických elektrární, v ktorej TÜV SÜD v uplynulých rokoch získal významnú pozíciu na trhu nielen v Slovenskej republike, ale i v zahraničí. Nová metodika dopĺňa rozsah doteraz hodnoteného technického stavu zariadenia o posúdenie kľúčových výkonových (PR – Performance Ratio, min. 75%) a výnosových parametrov danej elektrárne (YPR – Yield Production Ratio) v sledovanom období.

Proces certifikácie pozostáva z posúdenia doložených skutočných prevádzkových parametrov elektrárne a dosiahnutie minimálnej úrovne hodnôt predpísaných štandardami TÜV SÜD. V ďalšom kroku je expertmi vykonané selektívne premeranie volt-ampérových charakteristík slučiek a kontrola zhody reálneho zrealizovania stavby s predloženou dokumentáciou. Taktiež je vyhodnocovaná a potvrdená dostupnosť akejkoľvek relevantnej technickej dokumentácie fotovoltaickej elektrárne. Pri elektrárňach, v ktorých nebolo expertmi TÜV SÜD v uplynulých 3 rokoch prevádzky vykonané nezávislé technické posúdenie (technická due diligence), dochádza k vykonaniu novej „malej due diligence“ – tj. zákazník dostane službu „2 v 1“ (technické posúdenie aktuálneho stavu + certifikácia v rámci prémiovej certifikácie).

Dôležitým pilierom certifikačného procesu je posúdenie skutočného stavu nosných konštrukcií. Cielené poddimenzovanie, spôsobené nevhodne zvolenými koeficientmi pre snehovú a veternú oblasť a z toho plynúca úspora nákladov pri stavbe, sú skôr či neskôr pôvodcom vysokých dodatočných nákladov spôsobených hlavne dobou odstavenia elektrárne z prevádzky a opravou kritického miesta. V prípade, že nosné konštrukcie elektrárne boli v uplynulých 5 rokoch prevádzky predmetom detailného posúdenia a analýzy expertov TÜV SÜD, nie je toto šetrenie pre účely certifikácie dodatočne vyžadované.

Dôležitý signál pre investorov

V uplynulých niekoľkých rokoch boli do výstavby fotovoltaických elektrární v Slovenskej republike investované milióny eur. Práve inšpekčný certifikát TÜV SÜD prevádzkovateľom a investorom potvrdzuje formou nezávislej verifikácie technického stavu a dosiahnutých hodnôt PR a YPR prémiový stav fotovoltaickej elektrárne. Táto nezávislá verifikácia skutočného stavu je dôležitým signálom, taktiež v prípade predaja elektrárne novému vlastníkovi, preto odporúčame, aby nový vlastník vždy túto komplexnú certifikáciu vyžadoval.

Křepice sú prémiové

„Na základe analýzy plynúcej z požiadaviek klientov a vykonaných inšpekcií je už teraz jasné, že technický stav niektorých elektrární je prinajmenšom diskutabilný, pri iných je dobrý, ale pri niektorých je vyžadovaný stav skutočne prémiový. Ako dokladá fotovoltaická elektráreň v Křepicích, generovaná produkcia a výnosy môžu byť skutočne prémiové i v našich podmienkach. To zaručuje rýchlu návratnosť investovaných prostriedkov na jednej strane a dlhodobé očakávané výnosy na strane druhej“, hovorí Michal Svrček zo spoločnosti TÜV SÜD.

Vyjadrenie manažérky spoločnosti Svatavy Tomečkovej:

„ Naša spoločnosť mala od prvopočiatku zadania projektu FVE záujem o stavbu zaručujúcu bezproblémovú prevádzku po celú dobu jej životnosti. Z toho dôvodu sme si zaistili niekoľkostupňový dozor sledujúci celý priebeh výstavby vrátane dokonalého spracovania technickej dokumentácie. Uvítali sme možnosť získania inšpekčného certifikátu spoločnosti TÜV SÜD, pretože tento certifikát nás utvrdzuje v tom, že sa nám naša práca podarila a fotovoltaická elektráreň je vybudovaná a prevádzkovaná v najvyššej kvalite.“

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Personálne zmeny v NESS Slovensko, a.s.

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – Ness Technologies, Inc., globálny poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, informoval o personálnych zmenách zrealizovaných v spoločnosti NESS Slovensko, a.s.

Koniec roka 2012 sa vo vedení spoločnosti NESS Slovensko, a.s., niesol v znamení personálnych zmien. Na pozíciu Sales Director divízie Enterprise Business nastúpila Dana Maria Staňková, ktorá na tomto mieste nahradila Karola Michaliaka. Ten v rovnakom čase začal zastávať funkciu Delivery Directora.

Od 1. decembra 2012 divíziu Enterprise Business v spoločnosti NESS Slovensko, a.s., vedie Dana Maria Staňková. Do firmy prichádza zo vzdelávacej a poradenskej spoločnosti In Company Education, a.s., kde pôsobila na pozícii podpredsedníčky predstavenstva a projektovej manažérky. Má za sebou dlhoročné skúsenosti nielen vo vedení a koordinácií vzdelávacích programov, ale aj riadení obchodu a marketingu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk

Kategórie: Podporujeme

Personálne zmeny v NESS Slovensko, a.s.

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – Ness Technologies, Inc., globálny poskytovateľ komplexných riešení a služieb v oblasti informačných technológií, informoval o personálnych zmenách zrealizovaných v spoločnosti NESS Slovensko, a.s.
Koniec roka 2012 sa vo vedení spoločnosti NESS Slovensko, a.s., niesol v znamení personálnych zmien. Na pozíciu Sales Director divízie Enterprise Business nastúpila Dana Maria Staňková, ktorá na tomto mieste nahradila Karola Michaliaka. Ten v rovnakom čase začal zastávať funkciu Delivery Directora.

Od 1. decembra 2012 divíziu Enterprise Business v spoločnosti NESS Slovensko, a.s., vedie Dana Maria Staňková. Do firmy prichádza zo vzdelávacej a poradenskej spoločnosti In Company Education, a.s., kde pôsobila na pozícii podpredsedníčky predstavenstva a projektovej manažérky. Má za sebou dlhoročné skúsenosti nielen vo vedení a koordinácií vzdelávacích programov, ale aj riadení obchodu a marketingu.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

OTP Banka ponúka zníženú sadzbu pre refinancovanie úverov

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – OTP Banka od 21. januára 2013 ponúka všetkým klientom zvýhodnenie úrokovej sadzby na novo poskytnutom otp REFINANC Exprese až o 2 % p. a. oproti úrokovej sadzbe splácaných úverov klienta. Ak si klient presmeruje mzdu do OTP Banky a poistí tento refinančný úver v poisťovni Groupama Garancia, úroková sadzba bude nižšia o ďalšie 1 % p. a. Celkovo tak klient môže získať zľavu na refinančnom úvere až 3 % p. a. Ak má klient úvery s vyššou sadzbou ako je súčasný strop v OTP Banke 19,5 %, celková zľava bude ešte vyššia. Najnižšia ponúkaná úroková sadzba je 8,5 %. otp REFINANC expres úver je určený na refinancovanie úverov, klient tak bude mať jeden úver v jednej banke a navyše ušetrí. Prepočet úspory pre klienta spravíme automaticky a na počkanie, navyše s možnosťou bezúčelového navýšenia úveru.

Sme radi, že môžeme klientom priniesť ďalšiu výhodu vo forme výhodnej zľavy z úrokovej sadzby na novo poskytnutom Refinančnom úvere. Pre klienta to znamená celkové zníženie nákladov na úver a zároveň zrušenie nákladov na vedenie viacerých úverových účtov. otp REFINANC Expres prináša klientom aj prehľadnosť a jednoduchosť sledovania úverových splátok jediného úveru,“ hovorí Sándor Patyi, člen predstavenstva a zástupca GR pre Divíziu Biznis.

otp REFINANC expres je určený na refinancovanie úverov, kreditných kariet, povolených debetov a ich kumulovanie do jedného úveru. Klient nemusí dokladovať svoj príjem, stačí mu čestné vyhlásenie o prijme. Úver nemusí byť zabezpečený nehnuteľnosťou a jeho maximálna výška je 20.000 EUR. Navyše má klient možnosť bezúčelového navýšenia úveru pri zachovaní existujúcej splátky.

OTP Banka Slovensko, a.s.
OTP Banka Slovensko, a.s. je členom silnej finančnej skupiny OTP Group. OTP Banka poskytuje služby v sieti 63 pobočiek na celom Slovensku a je univerzálnou bankou. Ponuka produktov a služieb je prispôsobená požiadavkám a náročnosti klientov. OTP Banka Slovensko, a.s. ponúka svoje produkty a služby fyzickým aj právnickým osobám. Portfólio služieb zahŕňa: depozitné služby, zmenárenské a pokladničné služby, úverové služby, platobný styk domáci i medzinárodný, poradenské služby, treasury a investičné služby.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk

Kategórie: Podporujeme

Vznikla Slovenská asociácia grantových poradcov

24. január 2013

BRATISLAVA 24. januára – Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), dobrovoľné záujmové združenie profesionálov z oblasti podpory lokálneho i regionálneho rozvoja a grantového poradenstva, začína v týchto dňoch svoju aktívnu činnosť. Ambíciou asociácie je priniesť kvalitatívnu zmenu do prípravy a implementácie rozvojovej pomoci na projektovej a programovej úrovni a tým prispieť k zvýšenej úspešnosti čerpania EÚ fondov alokovaných pre Slovensko. „Zjednotením a aktivizáciou odbornej verejnosti chce SAGP vytvoriť spoločnú nezávislú platformu. Našim prvým krokom bude snaha o zefektívnenie plánovania nového programového obdobia 2014 – 2020,” upresňuje zámery SAGP Tamás Szőke, predseda asociácie.

Aké sú ciele asociácie?

Hlavnými cieľmi asociácie, ktoré upravujú Stanovy SAGP, je zabezpečovať odborné stanoviská k formovaniu a implementácii rozvojovej politiky SR ako aj k problematike EÚ fondov, organizovať odborné podujatia a vzdelávanie pre odbornú i laickú verejnosť a v neposlednej rade zastupovať a chrániť záujmy svojich členov. Dlhodobou víziou SAGP je tak profesionalizácia a štandardizácia služieb súvisiacich s prípravou a implementáciou rozvojových projektov financovaných z grantových zdrojov prostredníctvom sústavného budovania znalostnej bázy založenej na praktických skúsenostiach.

Zakladajúci členovia

Zakladajúcimi členmi je desať renomovaných spoločností v oblasti grantového poradenstva pôsobiacich na Slovensku: Cassis consult, s.r.o., Castor & Pollux, a.s., Centire s.r.o., ESIRA, s.r.o., Euro Dotácie, a. s., EUROFORMES, a. s., EuroPro s.r.o., GESTUS, a. s., Octigon, a.s., Star EU a.s.

Kontakt na SAGP

Slovenská asociácia grantových poradcov (SAGP), Zochova 6-8, 811 03 Bratislava, info@sagp.sk, www.sagp.sk

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Konferencia ShowIT 2013 predstaví najnovšie trendy v IT

23. január 2013

BRATISLAVA 23. januára – Spoločnosť Microsoft Slovakia a IT školiace stredisko GOPAS SR pripravili v poradí už štvrtý ročník odborného stretnutia IT špecialistov. Konferencia ShowIT je určená všetkým z odboru informačných technológií, ktorí chcú mať prehľad o súčasných a budúcich trendoch v oblasti produktov spoločnosti Microsoft.

Spoločnosť Microsoft Slovakia, v spolupráci so školiacim strediskom GOPAS SR, pripravila pre IT špecialistov v poradí už štvrtý ročník konferencie ShowIT, tentoraz s podtitulom InTeligentný biznis. Počas troch dní si účastníci podujatia budú môcť vybrať z viac ako 30 odborných prednášok pod vedením kvalitného lektorského tímu. Prednášky sú určené pre široké spektrum IT inžinierov a manažérov, ktorí musia riadiť aj komplexnejšiu infraštruktúru. Vítaní sú i študenti plánujúci uplatniť sa v IT sektore.

„Spoločnosť Microsoft v poslednom období priniesla množstvo noviniek. Tento rok predstavíme a podrobne do detailov rozoberieme Microsoft Windows 8 a Microsoft Windows Server 2012, business aplikácie ako je Microsoft SharePoint 2013, Microsoft Exchange Server 2013, Microsoft Lync Server 2013 a Microsoft SQL Server 2012. Nezabudneme ani na tému cloud a s ním súvisiace riešenia Microsoft Hyper-V a Microsoft System Center. Nakoľko GOPAS je IT školiace stredisko, naučíme účastníkov využívať všetky možnosti už spomenutých aplikácií tak, aby boli maximálnym prínosom pre ich skutočných užívateľov,“ povedal Ondřej Ševeček, lektor spoločnosti GOPAS a odborný garant konferencie.

Podujatie sa uskutoční v termíne 12.-14. februára 2013 v hoteli Gate One Bratislava. Viac informácií o programe a prednášajúcich nájdete na stránke www.showit.sk.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Poradenský deň pre cudzincov – 4 úrady na jednom mieste

23. január 2013

BRATISLAVA 23. januára – Migračné informačné centrum IOM organizuje 24. januára 2013 od 12.00 do 17.00 hod. vo svojich priestoroch na Grösslingovej 4 v Bratislave ďalší deň špecializovaného poradenstva pre cudzincov z krajín mimo EÚ, tzv. One Stop Shop.

„Cudzinci, ktorí žijú, pracujú alebo podnikajú na Slovensku, môžu využiť jedinečnú príležitosť a počas One Stop Shop získať na jednom mieste komplexné poradenstvo priamo od odborníkov z viacerých inštitúcií. Na otázky napríklad o pobyte, zamestnávaní či podnikaní na Slovensku budú odpovedať pracovníci oddelenia cudzineckej polície, úradu práce, sociálnych vecí a rodiny, živnostenského úradu a konzultanti našej organizácie,“ vysvetlila Zuzana Vatráľová, vedúca Úradu IOM Medzinárodnej organizácie pre migráciu v Bratislave, ktorý prevádzkuje Migračné informačné centrum (MIC) od roku 2006.

Model tzv. One Stop Shop centier – jednotných kontaktných miest pre cudzincov bol prvýkrát využitý v Portugalsku po osvedčenej skúsenosti s centrami pre portugalských občanov, v ktorých si mohli na jednom mieste vybaviť občiansku agendu. Príklady európskych one-stop-shop center inšpirovali MIC, ktoré sa podľa nich rozhodlo uskutočniť na Slovensku niekoľko poradenských dní. V roku 2012 uskutočnilo MIC tri dni špecializovaného poradenstva v Bratislave a Košiciach. Služby konzultantov a odborníkov využili počas nich cudzinci z Egypta, Indie, Kolumbie, Nikaraguy, Sýrie, Ukrajiny, USA a ďalších krajín.

MIC plánuje v tomto roku uskutočniť ďalšie dva poradenské dni One Stop Shop v Bratislave a Košiciach. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z Európskeho fondu pre integráciu štátnych príslušníkov tretích krajín. Solidarita pri riadení migračných tokov.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

UPC začne od 1. marca s predajom set top boxov a modemov

22. január 2013

BRATISLAVA 22. januára – Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA, najväčší káblový operátor na Slovensku, od 1. marca umožní zákazníkom svojich služieb kúpu zariadení na príjem televíznych, internetových či telefónnych služieb do osobného vlastníctva. Zákazníci si tak budú môcť kúpiť set top boxy, rekordéry, modemy, wifi routre a telefónne prístroje, ktoré si mohli doteraz len prenajať alebo získať na zapožičanie počas doby využívania jednotlivej služby.

Spoločnosť UPC týmto reaguje na zvýšený záujem zákazníkov, ktorí preferujú jednorazovú platbu alebo kúpu zariadenia, pred platením za prenájom zariadení či ich zapožičaním. Zákazníci, ktorí nemajú záujem o kúpu prijímacieho zariadenia, budú mať možnosť prenajať si zariadenie za fixný mesačný paušál. Tak ako je to v ponuke ostatných operátorov, predajná cena jednotlivých zariadení, ako i mesačné nájomné, bude závisieť od typu zariadenia.

Možnosť získať zariadenie do osobného vlastníctva už využívajú zákazníci služieb UPC Telefón a užívatelia televíznych služieb UPC DIGITAL. Televízni zákazníci, ktorí majú záujem o CA modul, zariadenie slúžiace na sledovanie digitálnej televízie, si ho môžu prenajímať, ale aj kúpiť do osobného vlastníctva za jednorazový poplatok.

Vlastné zariadenie, ktoré získa do osobného vlastníctva, bude môcť zákazník využívať bez časového obmedzenia. To znamená, že aj po skončení ročnej či dvojročnej viazanosti na využívanie jednotlivých služieb, užívateľ nepotrebuje kupovať nové, ale môže naďalej využívať vlastné zariadenie.

Spoločnosť UPC BROADBAND SLOVAKIA je najväčším káblovým operátorom na Slovensku, ponúkajúcim televízne, internetové a telefónne služby prostredníctvom optickej káblovej siete v 41 mestách. Digitálna káblová televízia UPC DIGITAL ponúka v súčasnosti viac ako 130 televíznych programov všetkých žánrov vrátane HD staníc, internetová služba UPC Fiber Power umožňuje prenos dát s rýchlosťou až do 120 Mb/s, a telefónna služba UPC Telefón ponúka volania za výhodné ceny, vrátane neobmedzených bezplatných hovorov v sieti UPC.

Viac informácii o službách a zariadeniach ponúkaných spoločnosťou UPC záujemcovia získajú na internetovej stránke www.upc.sk, telefónnej infolinke 02 594 22 222, na profile UPC na Facebooku, alebo osobne na zákazníckych strediskách.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

Ktoré značky nakupujú Slováci na internete?

22. január 2013

BRATISLAVA 22. januára – Prečo nakupujeme v zahraničí? Pre Slovákov, podobne ako pre väčšinu obyvateľov strednej a východnej Európy, sú najpodstatnejšími faktormi cena a dostupnosť výrobkov. Okrem populárnych značiek ako Adidas alebo Casio tak medzi značkami nakupovanými v zahraničí môžeme nájsť taktiež selektívne značky, ktoré nie sú na slovenskom trhu dostupné. Závery vychádzajú z prieskumu spoločnosti PayPal „Brand Availibility in CEE“ (Dostupnosť značiek v strednej a východnej Európe), ktorý sa pýtal 12 tisíc používateľov služby PayPal na Slovensku, v Českej republike, Poľsku, Rumunsku a Maďarsku.

„Dva najvýraznejšie závery správy sú: rastúci počet nízkych zahraničných transakcií (30–70 €) a posilňujúca rola Ázie ako obľúbenej nákupnej destinácie,“ zhŕňa Damien Perillat, regionálny manažér spoločnosti PayPal pre strednú a východnú Európu.

Transakcie s nízkymi sumami boli doteraz charakteristické pre miestne trhy. Zmena v tomto ohľade naznačuje vzrastajúcu dôveru k online nákupom bez ohľadu na to, kde predajca sídli. Nákupy za malé sumy zároveň dokladajú zrelosť trhu. To okrem iného znamená, že používateľom Internetu vyhovuje a zdá sa im bezpečné vykonávať online menej dôležité, každodenné nákupy. Navyše nakupujú taktiež digitálny tovar – hudbu, elektronickú tlač alebo počítačové hry. Druhým trendom je rastúce postavenie ázijského trhu v oblasti online nákupov. Kultúrna a zemepisná vzdialenosť medzi strednou a východnou Európou a Áziou prestáva hrať rolu. Viac než polovica Slovákov (52,43 %) volí online nákupy v zahraničí najmä kvôli nižším cenám. To platí aj pre ďalšie krajiny z daného regiónu. Druhým najdôležitejším dôvodom pre voľbu zahraničných online obchodov je, že požadovaný tovar nie je na slovenskom trhu dostupný (31,2 %). K ďalším dôvodom, ktoré slovenskí spotrebitelia pre nákup v zahraničí uvádzajú, patrí, že na miestnom trhu nie sú produkty, o ktoré majú záujem, dostupné v najnovšej verzii (11 %), prípadne v niektorej konkrétnej verzii (9,73 %). Slovenský trh sa v tomto ohľade podobá českému, poľskému, maďarskému a rumunskému.

Selektívny tovar nakupujeme v Ázii

K najobľúbenejším značkám oblečenia, ktoré sa nakupujú online, patrí Levi’s, Adidas, Nike, Puma, Calvin Klein, Armani alebo Tommy Hilfiger. Slovenskí zákazníci kupujú oblečenie najčastejšie v krajinách Európskej únie (32 %), v USA (16 %) a v Ázii (13 %). Poľskí kupujúci nakupujú online taktiež alternatívne značky ako Billabong, Ben Sherman, DNKY, Fornarina, Guess, Miss Sixty, Moschino alebo Pepe Jeans.

Pokiaľ ide o elektroniku, medzi Slovákmi najoceňovanejšie značky sa radia Apple, Asus, Canon, HTV, Kingston a Samsung. Zákazníci ich najčastejšie nakupujú na miestnom trhu, v zahraničí potom v Ázii (30,5 %), v krajinách EÚ (22 %) a v USA (11 %). Keď však Slováci hľadajú lacnejšiu alternatívu značkových zariadení, mieria na ázijský trh. V regióne často nakupujú v zahraničí, najmä v rámci EÚ, slovenskí a rumunskí zákazníci, ale taktiež Maďari, naopak Poliaci prejavujú väčšiu vernosť svojmu miestnemu trhu.

Čo v zahraničí nakupujeme?

Najobľúbenejšou kategóriou okrem tej zhŕňajúcej iný tovar (53 %) je elektronika (41,28 %). Nasleduje oblečenie (29,87 %), digitálne produkty a softvér (28,39 %), ale taktiež hodinky a šperky (15,6 %) alebo parfumy a kozmetika – do 10 %.

Plné peňaženky a drobné nákupy

Podľa údajov správy o dostupnosti značiek sú najviac zastúpenými skupinami zákazníkov tí, ktorí utrácajú do 60 000 forintov a medzi 17–115 € (14 %), a ďalej tí, ktorí v zahraničí utratia vyše 200 €. V druhom vrchole grafu nájdeme používateľov, ktorí v zahraničí utrácajú viac než 200 € – 40 %. Ak porovnáme najvyššie útraty, zistíme, že podiel zákazníkov, ktorí pri online nákupoch zaplatia vyše 200 eur, je vyšší v Rumunsku a na Slovensku než v Českej republike (33 %), Maďarsku (26 %) a Poľsku (22%).

Čím vyššie vzdelanie, tým väčšia pravdepodobnosť nákupu v zahraničí

Takmer polovica účastníkov prieskumu (44 %) má magisterský titul. Väčšina respondentov žije v stredne veľkých či veľkých mestách. Viac než tretina opýtaných uskutoční online nákup v zahraničí aspoň dvakrát za štvrťrok (37 %). Jedna pätina (19,56 %) vykonáva medzinárodné transakcie najmenej raz mesačne, naproti tomu menej než raz do roka nakúpia iba 4 % respondentov.

O spoločnosti PayPal

PayPal predstavuje rýchlejšiu a bezpečnejšiu cestu ako platiť a vyberať platby online. Služba ľuďom umožňuje zasielať platby bez toho, aby zdieľali svoje finančné údaje, a flexibilne pri tom na rôznych trhoch využívať zostatok na svojom účte, bankové účty (ak sú dostupné), kreditné aj debetné karty. PayPal je spoločnosťou skupiny eBay (Nasdaq: EBAY), ktorá sprostredkováva globálne transakcie elektronického obchodovania. Využíva ju 117 miliónov majiteľov aktívnych účtov na 190 trhoch a v 25 menách po celom svete. PayPal má sídlo v kalifornskom San José, medzinárodná centrála spoločnosti sídli v Singapure. Ďalšie informácie o spoločnosti sú k dispozícii na adrese https://www.paypal.com.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

TV JOJ: TV JOJ lídrom na trhu v prime time!

21. január 2013

BRATISLAVA 21. januára – V piatok bol jednotkou Panelák, v sobotu v čase svojho vysielania bol lídrom film 8 statočných a v nedeľu komédia Zase ona! TV JOJ bola za celý uplynulý týždeň jednotkou na trhu v prime time.
Aj posledné tri dni uplynulého týždňa boli pre TV JOJ úspešné. Ešte v piatok sa tradične najsledovanejším nespravodajským programom dňa stal s náskokom seriál “Panelák “- rating 12,3% a podiel takmer 30%. Jednotkou na trhu bola aj nasledujúca komédia “Nabúchaná” s podielom 23,5%. Konkurencia so svojou piatkovou večernou ponukou zaostala. V sobotu sa darilo stanici PLUS, ktorá dosiahla s filmom “Čistič” podiel 6,2% a v sledovanosti porazila ponuku ostatných tzv. malých komerčných staníc. Na TV JOJ sa medzi najsledovanejšie nespravodajské formáty v tento deň zaradil film “8 statočných” s podielom 22,4%, ktorý bol v čase svojho vysielania jednotkou na trhu. Ešte vyšší podiel dosiahol medzi mladými divákmi 15-34 s hodnotou 28%.
Aj nedeľný večer patril TV JOJ a jej filmovej ponuke, keď bola jednotkou na trhu počas vysielania komédie “Zase ona!” s podielom 25,5%. Ešte vyšší podiel komédia dosiahla u mladých divákov 15-34 (28,7%) a medzi ženami (29,7%).

Jozef Gogola
vedúci PR TV JOJ

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ig;nr

Kategórie: Podporujeme

RTVS: Jednotka má za sebou opäť úspešný víkend

21. január 2013

BRATISLAVA 21. januára – Jednotka má za sebou opäť mimoriadne úspešný víkend. Do Top 20 relácií dňa sa v nedeľu dostalo 6 programov, vrátane diskusnej relácie O 5 minút 12 a reprízy nového sitcomu Hlavne, že sa máme radi. Deň predtým bodovalo v rebríčku 20 najsledovanejších relácií dňa 5 programov Jednotky. V sobotu sa obľúbená Pošta pre teba stala dokonca najsledovanejším programom večera a zároveň najsledovanejšou reláciou dňa s výnimkou spravodajstva. V 3. týždni 2013 dosiahli predovšetkým vlastné programy Jednotky RTVS mimoriadne úspechy v sledovanosti u divákov starších ako 12 rokov. Posledné vydanie nového programu Olivera Andrásyho a Eleny Vacvalovej Nikto nie je dokonalý (utorok 15. 1.) dosiahlo napriek silnej konkurencii podiel na trhu nad priemerom stanice (11 percent v cieľovej skupine 12+). Vysoký divácky záujem potvrdzujú dosiahnuté trhové podiely vedomostno-zábavných relácií Jednotky Taxík a Duel. Taxík zaznamenal v sobotu vysoko nadpriemerný podiel 16,9 %, relácia Duel zase vo štvrtok 16,7 %. Pre Taxík je to doterajší rekordný podiel a zároveň 4. najvyšší podiel v sledovanosti na Jednotke v 3. týždni.
Posledné vydanie obľúbeného rodinného programu Pošta pre teba dosiahlo trhový podiel 19,5 % a vďaka takmer 450 tisícom divákov sa stalo najsledovanejším programom sobotného večera a aj celého dňa s výnimkou spravodajstva na všetkých slovenských televíznych staniciach. Nasledovanejším programom v čase nedeľného obeda spomedzi všetkých slovenských televízií bola diskusná relácia O 5 minút 12 s trhovým podielom 24,3 %, ktorú sledovalo viac ako 340 tisíc divákov. Vysoko nadpriemerný trhový podiel 22,4 % dosiahla aj druhá časť životopisného príbehu Salón sestier Fontanových, ktorá sa v nedeľu večer na Jednotke stala najsledovanejším televíznym programom v danom čase. Darilo sa aj relácii Svet v obrazoch, ktorá si dlhodobo udržiava nadpriemerný trhový podiel. V nedeľu dosiahla 13,5-percentný podiel na trhu v cieľovej skupine 12+.

Mgr. Richard Šümeghy
Hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ig;nr

Kategórie: Podporujeme

Cítite sa v zime unavení? Podcenili ste pitný režim

21. január 2013

BRATISLAVA 21. januára – Téma pitného režimu je obyčajne „na pretrase“ v lete. Na dostatočný príjem tekutín sme však odkázaní počas celého roka. Voda sa zúčastňuje na všetkých bunkových procesoch, pomáha udržiavať teplotu tela, podieľa sa na metabolizme. Jej nedostatok sa prejaví malátnosťou, únavou či bolesťami hlavy. Pobyt vo vykúrených miestnostiach, časté striedanie teplôt i strava chudobnejšia na ovocie a zeleninu sa prejavia dehydratáciou. Pitný režim a dostatočný príjem minerálov v zime nepodceňujte. Stoja za vašou dobrou kondíciou a sviežou mysľou.

Prečo sme v zime viac unavení?
Na svoje metabolické procesy potrebuje ľudský organizmus dostatok tekutín bez ohľadu na to, či je teplo, alebo zima. Voda je súčasťou až 70 % nášho tela, v najväčšej miere sa vylučuje potením. Hoci sa v zime potíme menej ako v lete, na náš organizmus číhajú iné nástrahy. „Vykúrené miestnosti, rýchle prechody z tepla do chladu, znížená konzumácia čerstvého ovocia a zeleniny. Aj samotné udržiavanie stabilnej telesnej teploty stojí náš organizmus veľké úsilie. Nepohoda sa dostaví vo forme únavy a neschopnosti sústrediť sa,“ opisuje dôvody únavy v zime Vlado Zlatoš z Wellness Teamu, skúsený športovec, kondičný tréner a špecialista na výživu. Dostatočná hydratácia je pre správne fungovanie organizmu nevyhnutná. Koľko však piť? A ako si vyskladať primeraný pitný režim? „Potreby pitného režimu máme každý individuálne, avšak podľa jedného faktora by sme mohli zistiť, či má naše telo dostatok tekutín. A tým je farba moču. Pri správnej a dostatočnej hydratácii je svetlá, bledož
ltá. V prípade dehydratácie sa mení na tmavožltú,“ upozorňuje na príznaky nedostatku tekutín v organizme Zlatoš.

Riešením je veľa tekutín a minerály
Čaj a káva by sa do pitného režimu vôbec nemali započítavať. „Ich pitie pôsobí močopudne a pocit smädu sa tým bude neustále opakovať. Vznikne akýsi bludný kruh,“ vysvetľuje odborník. Mlieko, mliečne nápoje a kakao sú potraviny, do pitného režimu ich tiež nerátame. Základom zimného pitia by mala byť voda v objeme približne 2,5 litra. Zaťažujúce stravovanie, menej pohybu a stres spojený so začiatkom roka navyše zodpovedajú za nadmerné spaľovanie minerálov. Ich každodenný príjem dokážu zabezpečiť minerálne vody. Minerály, ktoré sa v nich nachádzajú, sú prírodné a veľmi ľahko sa do organizmu vstrebávajú. Veľkú službu urobí horčík. Hovorí sa mu antistresový minerál alebo univerzálny životabudič. Pomáha zvládať psychickú záťaž, ale napríklad aj chuť na sladkosti.

V našich obchodoch nájdeme množstvo minerálok. Pre každodenné pitie sú najvhodnejšie stredne mineralizované vody, ktoré majú vyvážený pomer minerálov a nízku hladinu sodíka. Naopak, prírodný horčík môže byť zastúpený bohato.

Ako si vieme pomôcť
Ak sa chcete aj v zime cítiť fajn, rada odborníkov znie jednoznačne. „Naučte sa dbať na dodržiavanie pitného režimu, aby ste zabezpečili svojmu telu dostatok energie na zvládnutie ťažšieho zimného obdobia. Dobrým tipom je piť alebo nalievať si minerálky rovno z fľaše. V práci si dajte ráno pred seba 1,5-litrovú fľašu a do obeda ju pomaly vypite. Popoludní by ste mali zvládnuť vypiť ďalšiu 1,5-litrovú fľašu. Množstvo prispôsobte záťaži a vašim fyzickým proporciám. Napríklad ženám obyčajne postačia 2 – 2,5 litra tekutín, muži by mali vypiť 2,5 – 3 litre,“ vyzýva Vlado Zlatoš. Pozor si však dávajte aj na teplotu nápojov. Príliš teplé a studené nápoje musí najprv organizmus upraviť na vhodnú teplotu. Tým zbytočne stráca energiu. Ideálne je prijímať tekutiny izbovej či telesnej teploty.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Reakcia GP na článok uverejnený v dnešnom denníku SME

21. január 2013

BRATISLAVA 21. januára – Denník SME vo svojom článku od redaktorky Moniky Tódovej pod názvom: „Prokuratúra: Lipšic neodpočúval“ zo dňa 21. 1. 2013, ktorý bol uverejnený na štvrtej strane printového vydania denníka SME a na webovej stránke http://www.sme.sk/c/6674105/prokuratura-lipsic-poslancov-neodpocuval.html, uverejnil nepravdivé skutkové tvrdenie o postupe prokuratúry v trestnom stíhaní odpočúvania neurčeného okruhu osôb, ktoré bolo začaté 8. 2. 2011. V článku autorka uviedla: Informácie Igora Štefanova o odpočúvaní 40 poslancov sa nepotvrdili. “Z dobre informovaného zdroja vieme, že s vedomím pána ministra Lipšica je odpočúvaných 40 poslancov Národnej rady nielen opoziční, ale aj koaliční. Pán minister Lipšic sa snaží sústrediť výkonnú moc do jedných rúk, bez škrupulí odpočúva, zbiera informácie o svojich politických protivníkoch, ako aj o svojich koaličných partneroch a vytvára nátlak na každého, kto s ním nesúhlasí.” V marci 2011 to vyhlásil vtedajší opozičný poslanec SNS Igor Štefanov. Dialo sa to v čase, keď mala prokuratúra rozhodnúť o jeho zbavení imunity v kauze nástenkového tendra.
Odbor osobitného určenia GP SR preveroval anonymné trestné oznámenie týkajúce sa odpočúvania neurčeného okruhu osôb. Anonymné trestné oznámenie bolo doručené na Generálnu prokuratúru SR 8. 2. 2011. Po jeho doplnení bolo prokurátorom Odboru osobitného určenia GP SR vydané rozhodnutie o odmietnutí veci – trestného oznámenia (§ 197 ods. 1., písm. d, Tr. poriadku), pretože z trestného oznámenia a získaných listinných dôkazov nevyplývalo podozrenie zo žiadneho trestného činu, teda nebol dôvod na začatie trestného stíhania “vo veci”. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňom jeho vydania – 2. 3. 2012. Tieto skutočnosti GP SR uviedla aj v odpovedi pre denník SME.
Podkladom na začatie trestného konania teda nebolo konanie bývalého poslanca Igora Štefanova, či jeho mediálne vyjadrenia v tejto súvislosti. O tejto skutočnosti médiá informoval riaditeľ Odboru osobitného určenia GP SR Peter Šufliarsky ešte v apríli 2011. Rovnako anonymné trestné oznámenie nesúviselo ani so zbavovaním imunity Igora Štefanova na účely iného trestného stíhania (Úradom špeciálnej prokuratúry GP SR).
GP SR v rámci trestného konania nikdy nezasahuje a nerieši politické súperenie a politický konflikt v spoločnosti, preto iniciatívne nepovažovala za potrebné mediálne informovať o úkonoch, ktoré vykonávala za účelom doplnenia trestného oznámenia, ani o ukončení trestného konania, ako je to GP SR v článku vyčítané.

Vladimíra Gedrová
hovorkyňa generálnej prokuratúry
tlačové a informačné oddelenie
Generálna prokuratúra Slovenskej republiky

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

Medzi svetovú elitu bolo vybrané len jediné slovenské pivo

21. január 2013

BRATISLAVA 21. januára – V jednej z najznámejších pivární na svete sa v konkurencii vyše 2400 značiek z celého sveta presadilo len jedno jediné slovenské pivo – banskobystrický Urpiner.

Slovenské nezávislé pivo pokračuje v úspešnom ťažení. V bruselskom pube Delirium Cafe, ktorý patrí do prestížnej siete pivární, barov a reštaurácií Delirium Village, si ako jediné slovenské pivo našiel miesto svetlý ležiak Urpiner Premium. Bystrická „dvanástka“ podľa šéfa Delirium Village Joëla Pecheura smelo konkuruje aj svetlému pivu zo známeho českého pivárskeho mesta. „Urpiner sa do Delirum Cafe dostal z Nemecka. Má nezameniteľnú a bohatú chuť a podľa môjho názoru je oveľa lepší, než mnoho svetlých ležiakov typu Pilsner,“ hovorí jeden z najpovolanejších pivárskych majstrov v Belgicku. Do siete svojich reštaurácií nezaradí hocijaké pivá, ale len tie, ktoré spĺňajú najvyššiu kvalitu.

Po prestížnej cene Europen Beer Star 2012 si svetlý ležiak Urpiner Premium pripísal na svoje konto ďalší výrazný úspech. „Je to úžasný pocit ocitnúť sa ako jediná slovenská značka medzi 2 400 pivami z celého sveta. Urpiner sa vyváža do piatich krajín a fakt, že sa do belgickej pivárne dostal cez nemeckého partnera, svedčí o jeho kvalitách a dobrom mene, ktoré nesporne má,“ hovorí podpredseda predstavenstva banskobystrického pivovaru Ľubomír Vančo.

Podľa Joëla Pecheura sú Slováci veľmi zvedaví pivári a vždy sa snažia ochutnať nové pivá z bohatej ponuky Delirium Cafe. „Sú úprimne hrdí, keď zistia, že ponúkame aj slovenskú značku, lichotí im to,“ dodáva Pecheur. „Motivuje nás to rovnako ako úspech v medzinárodnej súťaži. Sme radi, že Urpiner dokáže preraziť aj v konkurencii tisícok iných pív,“ dopĺňa Ľubomír Vančo. Úspech Urpineru však znamená veľa nielen pre značku, ale hlavne pre všetky nezávislé slovenské pivá. Sám Joël Pecheur uprednostňuje malé pivovary pred veľkými koncernami. „Pivo milujem, je mojou vášňou, a preto vždy hľadám nové a neznáme minipivovary. Práve tie sú pre mňa zdrojom inšpirácie a nových chutí, pomáhajú nám neustále obmieňať pestrú ponuku v Delirium Cafe,“ uzatvára Pecheur.

Doplňujúce informácie:
Joël Pecheur stojí za úspešným konceptom Delirium Village– sietí pubov, barov a kaviarní v Belgicku. Jeho pub Delirium Cafe v Bruseli sa pýši jedinečným svetovým prvenstvom – v ponuke má 2 400 pív z celého sveta. Viac informácií www.deliriumvillage.com

Urpiner je posledným nezávislým priemyselným pivovarom v slovenských rukách. Značka je medzi pivnými špecialistami často oceňovaná, o čom svedčí aj posledné ocenenie – prestížna European Beer Star 2012 pre Urpiner Svetlý ležiak 12°. Urpiner je členom nezávislého hnutia Pivobrana, ktoré chráni slovenské nezávislé pivo a malé pivovary.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk.

Kategórie: Podporujeme

MARKÍZA: Vilo Rozboril je Televízne zlatíčko 2012

18. január 2013

BRATISLAVA 18. januára – Vilo Rozboril obhájil svoje víťazstvo v čitateľskej ankete týždenníka Eurotelevízia s názvom Televízne zlatíčko. Autor námetu, scenárista a moderátor mimoriadne obľúbenej rodinnej šou televízie Markíza Modré z neba dostal od čitateľov týždenníka rovnako ako v roku 2011 najvyšší počet hlasov. „Toto ocenenie je pre mňa utvrdením sa v tom, že táto práca má zmysel,“ okomentoval svoje víťazstvo v ankete Televízne zlatíčko 2012 samotný Vilo Rozboril. „Pre mňa nie je Modré z neba už len reláciou, ale spôsobom potláčania vlastnej ľahostajnosti k nešťastiu iných. Nenašiel som si peknú prácu, ale zmysluplnú náplň života. Všetkým priaznivcom nesmierne ďakujem,“ dodal. Televízne zlatíčko je anketa o najobľúbenejšiu tvár z televíznej obrazovky, ktorú od roku 2007 v závere každého roka vyhlasuje programový týždenník Eurotelevízia. Čitatelia časopisu sa do ankety zapájajú prostredníctvom SMS, ktorým rozhodujú o víťazovi. Vilo Rozboril patrí k moderátorským stáliciam TV Markíza takmer od jej začiatkov. Divákov si získal svojou bezprostrednosťou najprv v relácií Teleráno, neskôr moderoval formáty ako Cestoviny, Vilomeniny či Elán je Elán a svojou mimoriadne vyvinutou empatiou vtláča už od jesene 2008 nezameniteľnú pečať šou Modré z neba. V súčasnosti intenzívne nakrúca nové príbehy, jeden z najúspešnejších formátov TV Markíza sa do vysielania vráti už túto jar. Šou Modré z neba je zároveň štartérom pomoci. Ťažký osud ľudí sa po vysielaní snažia zmierniť aj diváci. Pomoc im môžu ponúknuť prostredníctvom facebookovej fan page Modré z neba, ktorá ma v súčasnosti takmer 280-tisíc fanúšikov. Jednotlivým príbehom sa venuje aj webstránka modrezneba.markiza.sk. Návštevníci sa na nej môžu dozvedieť aj zaujímavosti o šou.

PR oddelenie TV Markíza

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ig;bl

Kategórie: Podporujeme

MH SR: Pozvánka na tlačovú besedu

18. január 2013

BRATISLAVA 18. januára (SITA) –

MH SR pozýva na tlačovú besedu ministra hospodárstva SR Tomáša Malatinského, ktorá sa uskutoční v pondelok (21.1.2013) na pôde MH SR (Mierová 19, Bratislava) o 10.15 h. v miestnosti č. 27. (1. poschodie).
Témou tlačovej besedy je podpora malého a stredného podnikania a zamestnanosti v súvislosti s čerpaním eurofondov a iných nástrojov.

Stanislav Jurikovič
hovorca ministra hospodárstva SR

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

mo

Kategórie: Podporujeme

RTVS: V Sobotných dialógoch s Jánom Richterom a Jozefom Mihálom

18. január 2013

BRATISLAVA 18. januára – Hosťami Sobotných dialógov na Rádiu Slovensko budú minister práce, sociálnych vecí a rodiny Ján Richter (SMER – SD) a exminister a poslanec SaS Jozef Mihál. S moderátorom Braňom Dobšinským budú diskutovať na témy vysoká nezamestnanosť, jej príčiny a možnosti riešenia ako aj zmeny penzijného systému a budúcnosť druhého dôchodkového piliera.
Diskusnú reláciu Sobotné dialógy vysiela RTVS v sobotu 19. januára 2013 krátko po 12-tej hodine na Rádiu Slovensko.

Richard Šümeghy
hovorca Rozhlasu a televízie Slovenska

Vyhlásenia a oznamy je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

es;bl

Kategórie: Podporujeme

EKOprofit Bratislava

18. január 2013

BRATISLAVA 18. januára – Úspešný viedenský model zvyšovania zodpovednosti podnikov voči životnému prostrediu ÖkobusinessPlan Wien nachádza uplatnenie aj v Bratislave, ktorá v týchto dňoch spúšťa podľa vzoru Viedne svoj vlastný projekt EKOprofit Bratislava.

Projekt má podporiť konkurencieschopnosť nielen bratislavských spoločností, ale aj celého západoslovenského regiónu zvýšením zodpovednosti malých a stredných podnikov k životnému prostrediu. EKOprofit Bratislava (www.ekoprofitbratislava.eu) má prebiehať dva roky a podieľa sa na ňom bratislavský magistrát, Slovenská obchodná a priemyselná komora (SOPK), Národná agentúra pre rozvoj malého a stredného podnikania (NARMSP), viedenský magistrát a rakúska poradenská spoločnosť Denkstatt. Jeho financovanie je zabezpečené z programu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Rakúsko. Rozpočet sa pohybuje na úrovni 410 000 eur. Vďaka tejto finančnej podpore majú všetky spoločnosti, ktoré sa zapoja do programu EKOprofit Bratislava poradenstvo zdarma. Súčasťou projektu je aj takzvaný Trainee program, ktorý je pre účastníkov programu tiež bezplatný. Prvé školenie prebehlo v decembri, najbližšie školenie záujemcov bude koncom januára.

Projekt prebieha formou konzultácie a poradenstva pre firmy. Cieľom je motivovať podnikateľov k čistejšej produkcii, udržateľnému rozvoju svojich aktivít a zodpovednému podnikaniu. Výsledkom má byť zníženie negatívnych vplyvov na životné prostredie a finančné úspory na energiách, vode, likvidácii odpadu a pod. Vo Viedni bežia podobné projekty už 15 rokov, od roku 1998. Viac ako 900 podnikov participuje na projekte ÖkoBusinessPlan Wien – šetrite podľa plánu“ vo Viedni, podarilo sa tu zrealizovať viac ako 10.000 programov na ochranu životného prostredia, ušetrilo sa takmer 114 miliónov eur na prevádzkových nákladoch firiem, to sú v skratke niektoré úspechy ÖkobusinessPlanu Wien. A koľko ušetrili do projektu zapojené viedenské firmy v číslach v rokoch 1998-2011: o 121 311 ton menej odpadov, o 856 miliónov kilowatthodín menšia spotreba el. energie, o 240.560 ton menej dioxidu uhoľnatého, 90 miliónov ušetreného kilometrovného (čo zodpovedá ceste 2.250 krát okolo zemegule) a spotreba pitn
ej vody klesla o viac ako 2 milióny kubíkov, čo zodpovedá asi 775 olympijským bazénom.

Záujemcovia o účasť na projekte sa môžu zaregistrovať priamo na stránke projektu
www.ekoprofitbratislava.eu, kde sú k dispozícii aj podrobnejšie informácie.

PR Servis je komerčný informačný servis určený na publikovanie tlačových správ, informácií, vyhlásení a oznamov určených médiám a verejnosti. Texty sú vysielané v znení, dodanom klientom, bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA je distribútorom týchto informácií a za ich obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá. E-mail: prservis@sita.sk .

ax

Kategórie: Podporujeme

Stredoškolskí študenti hľadali najlepšiu MYŠLIENKU

18. január 2013

BRATISLAVA 18. januára – Niekoľko desiatok študentov posledných ročníkov stredných škôl využilo možnosť zapojiť sa do súťaže, dokázať svoje vedomosti v odborných témach z rôznych oblastí, ale aj porovnať sa s inými študentmi.

Keďže Paneurópska vysoká škola má záujem mať medzi svojimi študentmi ambicióznych mladých ľudí, ktorí sú pripravení na sebe tvrdo pracovať, zorganizovala v akademickom školskom roku 2012/2013 súťaž určenú študentom posledných ročníkov stredných škôl. Každá z piatich fakúlt pripravila tri témy, úlohou študentov bolo na zvolenú tému napísať esej v stanovenom rozsahu.

Najväčší záujem študenti prejavili o témy pripravené Fakultou práva, pričom najviac ich oslovila téma: „Právo na život verzus eutanázia“. Je zjavné, že táto pre spoločnosť kontroverzná téma rezonuje aj v mladej generácií. Veľkému záujmu študentov sa teší aj Fakulta masmédií, ktorej sa témou „Úloha sociálnych sietí v spoločenskej komunikácií“ podarilo rozvíriť hladinu inak pokojného študentského života.

Momentálne zasadajú hodnotiace komisie, ktoré rozhodnú o víťazoch. Autori najlepších prác získajú štipendiá na štúdium na vybranej fakulte PEVŠ. „Zameriavame sa najmä na spôsob spracovania témy, originálnosť a inovatívnosť prístupu a schopnosť študenta obhájiť si svoje tvrdenia v práci“, priblížil hlavné kritériá Peter Potasch z hodnotiacej komisie na Fakulte práva PEVŠ. „Niektoré práce nás prekvapili šírkou analyzovaných okruhov, resp. rozmerov témy. Osobitne vítame skutočnosť, že sa študenti snažili formulovať vlastné závery, ktoré argumentačne podporili rôznymi názormi a teóriami“, dodáva prodekan Potasch.

„Nesmierne nás potešil záujem študentov zapojiť sa do súťaže Myšlienka, ale najmä ich vyzreté názory, ktoré prezentovali vo svojich prácach“, vyjadril sa na margo súťaže rektor Paneurópskej vysokej školy prof. JUDr. Ján Svák, DrSc.

Podľa očakávania najviac študentských esejí prišlo od študentov posledných ročníkov gymnázií, pričom súťaživejší sa ukázali študenti z mimo bratislavských škôl. „Prvý ročník študentskej súťaže Myšlienka považujeme jednoznačne za úspešný. Doručené práce sú pre nás dôkazom, že aktívna práca so študentmi ešte pred ich nástupom na vysokú školu má svoj význam“, zhodnotil Ján Svák.

Slávnostné vyhodnotenie prác a vyhlásenie výsledkov súťaže prebehne počas Dňa otvorených dverí Paneurópskej vysokej školy, ktorý sa uskutoční v sobotu 9. februára 2013 v priestoroch PEVŠ v Bratislave.

Kategórie: Podporujeme

Stránky

Facebook Comments Box