Podporujeme-RSS

Predaj liekov mimo lekární má množstvo otvorených otázok, aj svoje riziká

PRservis.sk - 26. január 2024

26.1.2024 - V súvislosti so snahami presadiť predaj vybraných liekov mimo lekárni do laického prostredia tak ako je tomu napr. v Českej republike a začatím tzv. verejných ex post konzultácií s podnikateľskými subjektmi zo strany Ministerstva zdravotníctva SR, Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok (ADL) a Zväz chemického a farmaceutického priemyslu SR (ZCHFP SR) upozorňujú na potenciálne riziká a množstvo otvorených otázok spojených s prípadným presadením takýchto návrhov do praxe.

Subjekty oficiálne zapojené do liekového reťazce, ktoré sú držiteľmi príslušných povolení pre nakladanie a výdaj liekov musia dodržiavať prísne legislatívne pravidlá. Súvisia s priestorovým, ale aj personálnym zabezpečením, skladovacími normami a tiež s dodržiavaním pravidiel likvidácie nebezpečného dopadu. Vzhľadom na uvedené skutočnosti by akékoľvek uvoľnenie daných pravidiel pre iné podnikateľské subjekty bolo možné považovať za diskriminačné.

Bezpečnosť pacienta

Každý liek, liečivo, vitamíny ale aj liečivé čaje môžu predstavovať kontraindikáciu vo vzťahu k aktuálnemu zdravotnému stavu užívateľa, ním užívaných predpísaných liekov, ale aj ďalších tzv. voľnopredajných liekov. V prípade skupiny protizápalových liekov s účinným látkami ako napr. ibuprofen, aspirin, diklofenak, či naproxén, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis existuje riziko predávkovania pri nesprávnom užívaní, či možnom zneužívaní. Znižovanie bariér a výrazne zjednodušená dostupnosť takýchto liekov bez odborného dohľadu má podľa publikovaných údajov priamy negatívny dopad na zdravie ľudí a prináša zvýšené náklady v zdravotnom systéme.

Lekárne – garant bezpečnosti

Slovensko disponuje širokou sieťou lekární, ktorá je podporená umiestnením lekární v nákupných centrách, či hypermarketoch s prevádzkou 7 dní v týždni. Pre porovnanie, na Slovensku funguje približne 2200 lekární čo v prepočte predstavuje jedna lekáreň na cca 2500 obyvateľov. V Česku pripadá jedna lekáreň na približne 3800 obyvateľov. Dostupnosť liekov je tak pre väčšinu Slovákov dostatočne zabezpečená. Zabezpečenie liekov a liečiv v ťažšie dostupných oblastiach by malo byť riešené jasným zadefinovaním takýchto lokalít a následným prijatím konkrétnych cielených opatrení smerujúcimi k zabezpečeniu odbornej lekárenskej starostlivosti a bezpečnému nasmerovaniu liekov k pacientom.

Všetky slovenské lekárne musia spĺňať prísne legislatívne normy týkajúce získania povolenia, rozlohy, delenia priestorov, odborného a personálneho zabezpečenia s presne zadefinovaným vzdelaním, ale aj fixnými podmienkami uchovávania a výdaja liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín tak, aby bola zabezpečená ich bezpečnosť pre pacientov. Lekárne podliehajú kontrolám zo strany ŠUKL, VÚC, regionálnych úradov verejného zdravotníctva, ŠOI, Inšpektorátu práce a zdravotných poisťovní. Pre výkon tohto povolania platí celoživotné vzdelávanie tak pre vysokoškolsky vzdelaných farmaceutov, ako aj pre stredoškolsky vzdelaných farmaceutických laborantov. Celoživotné vzdelávanie je povinné a kontrolované príslušnými stavovskými komorami. Aktuálna situácia a technologické možnosti pritom dnes kladú vysoké nároky na príslušné kontrolné a štátne orgány v súvislosti s existujúcimi problémami, ako je napríklad online predaj liekov, ich falšovanie a nelegálny predaj na internete.

Lekárnik nie je predavač v bielom plášti

V zmysle platnej legislatívy sú aj za výdaj liekov, ktoré nie sú viazané na lekársky predpis ( slangovo označované ako tzv. "voľnopredajné") lieky zodpovední príslušní odborní zamestnanci lekárne, ktorí sú povinní pri výdaji lieku vysvetliť jeho dávkovanie, upozorniť na prípadné varovania a možné kontraindikácie v súvislosti s inými užívanými, či paralelne vydávanými liekmi. Niektoré z týchto liekov podliehajú legislatíve o drogových prekurzoroch a je možné vydávať ich len v limitovaných množstvách.

Zaobchádzanie s liekmi nepredstavuje iba ich výdaj, ale poskytovanie lekárenskej starostlivosti. Musia sa dodržiavať aj prísne pravidlá správnej lekárenskej praxe (Vyhláška č. 129/2012 Z. z. o požiadavkách na správnu lekárenskú prax) zahŕňajúce všetky aspekty bezpečného skladovania a likvidácie liekov.

Distribúcia liekov

Tak, ako v prípade lekárni aj na distribučné spoločnosti sú kladené prísne legislatívne požiadavky.

ADL a ZCHFP majú za to, že uvoľnením predaja liekov mimo lekární, ktoré sú podľa zákona poskytovateľmi zdravotnej starostlivosti by bola narušená správna distribučná prax, ktorá je upravená príslušnou vyhláškou MZ SR (Vyhláška č. 128/2012 Z. z.).

Zároveň by si tieto prípadné zmeny vyžiadali komplexnú zmenu nielen zákona 362/2011 Z. z. o liekoch a zdravotníckych pomôckach, ale celej zdravotníckej legislatívy, keďže výdaj liekov je v podmienkach Slovenskej republiky považovaný za zdravotnú starostlivosť – zverenie časti zdravotnej starostlivosti do laických rúk možno považovať za bezprecedentný a riskantný krok.

Prax v Českej republike

Vzhľadom na časté používanie Českej republiky ako jedného z príkladov predaja liekov mimo lekární uvádzame nasledovné skutočnosti:

V Českej republike je od roku 1998 možné predávať liečivé prípravy aj mimo lekární. Voľný režim predaja sa týka obmedzeného okruhu liečebných prípravkov (cca 5% zo všetkých registrovaných liekov, ktorých výdaj nie je viazaný na lekársky predpis), napr. lieky obsahujúce ibuprofen, paracetamol, lokálne dezinfekcie, aktívne uhlie, multivitamínové prípravky alebo liečivé čaje. Predaj vyhradených liečiv nepodlieha žiadnemu povoľovaniu, nie je nutné disponovať špeciálnym živnostenským oprávnením – stačí tzv. voľná živnosť. Podnikateľ je povinný len oznámiť začatie, ale aj ukončenie predaja do 15 dní Státnímu ústavu pro kontrolu léčiv (SÚKL). Prevádzky sú zapísané vo verejne dostupnej databáze predajcov na stránkach SÚKL-u. Liečivá môžu predajcovia nakupovať len od výrobcov, či distribútorov liekov schválených ústavom.

Zákon č. 378/2007 Sb., o léčivech ukladá predajcom rad povinností. Pri predaji sú podnikatelia povinní dodržiavať pravidlá správnej praxe, sú povinní zaistiť skladovanie liečiv oddelene od ostatného tovaru, v suchých a dobre vetrateľných miestnostiach, chránených pred vonkajšími vplyvmi, so zabezpečením teploty vyhovujúcej podmienkach uvedeným v rozhodnutí o registrácii daného lieku. Ďalej musia zabezpečiť získanie osvedčenia o odbornej spôsobilosti pre všetky fyzické osoby, ktoré sa na predaji podieľajú. Predpokladom pre získanie osvedčenia je absolvovanie plateného odborného akreditovaného kurzu, ktorý je v rozsahu min. 35 vyučovacích hodín. Lieky smie predať len takto preškolený zamestnanec. Podnikatelia majú zákonnú povinnosť sledovať a vyhodnocovať expiračnú dobu liekov, ich poškodenie, viesť detailnú evidenciu skladových zásob a pohybu liekov a to po dobu 5 rokov. Podnikatelia sa predajom liekov stávajú pôvodcami nebezpečného dopadu a sú povinní získať povolenie k nakladaniu s nebezpečným odpadom, ktoré je možné zabezpečiť prostredníctvom zmluvného partnera, ktorý však musí byť oprávnený s takýmto odpadom nakladať.

O ADL

Asociácia dodávateľov liekov a zdravotníckych pomôcok pôsobí v oblasti zdravotníctva od roku 1992, je najstaršou a jedinou asociáciou na Slovensku, ktorá zjednocuje komplexný liekový reťazec, od farmaceutických spoločností zaoberajúcich sa originálnymi i generickými liekmi, až po distribučné spoločnosti a majiteľov lekární. Výnimočnosť ADL dlhodobo spočíva práve v rozmanitosti jej členov, čo asociácii umožňuje veľmi flexibilne reagovať na situáciu na zdravotníckom trhu v celej jeho šírke. Svoju činnosť stavia v dobe turbulentných globálnych i lokálnych zmien na pragmatickej diskusii a hľadaní spoločných dobrých riešení na prospech všetkých občanov.

O ZCHFP SR

Zväz chemického a farmaceutického priemyslu Slovenskej republiky vznikol, ako dobrovoľné združenie podnikateľských subjektov v odvetví slovenskej chémie a farmácie dňa 30. novembra 1991. V súčasnosti reprezentuje 65 členských subjektov, v ktorých pracuje viac ako 16 000 pracovníkov.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Prežite vesmírneho Valentína V HOTELI ACADEMIA

SAV.sk - 26. január 2024
Kongresové centrum SAV Academia v Starej Lesnej ponúka špeciálny pobytový balík Vesmírny Valentín platný v termíne od 16. do 18. februára 2024. Víkendový pobyt sa začína v piatok večerou, v sobotu cez deň si môžu návštevníci vychutnať oddych na svahoch alebo v hotelovom relax centre, večer bude pre hostí pripravený špeciálny astronomický zážitok. Hotel Academia v spolupráci s Astronomickým ústavom Slovenskej akadémie vied, v. v. i. prináša hosťom jedinečný zážitok spojený ...
Kategórie: Podporujeme

Výška preddavkov pre SZČO sa od januára mení, Union poistencov proaktívne informuje o nových sadzbách

PRservis.sk - 26. január 2024

26.1.2024 - Živnostníci a samoplatitelia budú v tomto roku platiť vyššie odvody, Union zdravotná poisťovňa informuje svojich poistencov o nových sadzbách. Z dôvodu legislatívnej zmeny, ktorá zvyšuje sadzbu poistného, dochádza od 1. 1. 2024 aj k zmene výšky preddavkov pre všetkých samoplatiteľov a samostatne zárobkovo činné osoby (SZČO).

"Pre samoplatiteľov a SZČO sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 14 % na 15 %, minimálna výška preddavku pre rok 2024 je 97,80 eur. Pre osoby so zdravotným postihnutím sa zvyšuje sadzba poistného z pôvodných 7 % na 7,5 %, minimálna výška preddavku pre rok 2024 je teda 48,90 eur," informuje Kristína Baluchová, hovorkyňa Union zdravotnej poisťovne.

Union pripravil pre svojich poistencov a poistenky edukačnú komunikáciu prostredníctvom viacerých kanálov. "Je dôležité vedieť, že pôvodná výška preddavkov pre rok 2024, ktorá poistencom bola vypočítaná a oznámená v ročnom zúčtovaní poistného za rok 2022, je neplatná z dôvodu zákonom schválenej zvýšenej sadzby poistného. Novú výšku preddavku môžu poistenci nájsť v mobilnej aplikácii či v online pobočke na začiatku nasledujúceho kalendárneho mesiaca," vysvetľuje Baluchová.

Poistenci si teda výšku preddavku za mesiac január môžu zistiť na začiatku februára. Vypočítať si ju môžu aj prostredníctvom praktickej webovej kalkulačky – www.union.sk/kalkulacka-preddavkov-szco. Preddavok za január 2024 je potrebné uhradiť v novej výške najneskôr do 8. 2. 2024.

"Počas januára sme s našimi poistencami intenzívne komunikovali, aby sme ich pripravili na potrebné zmeny. Odoslali sme niekoľko tisíc SMS správ a listov poštou. V posledný januárový deň zašleme všetkým našim poistencom, ktorí sú samoplatitelia alebo SZČO, e-mail s kompletným prehľadom informácií. Plánujeme tiež push notifikácie cez mobilnú aplikáciu a dodatočné SMS ako pripomienku blížiaceho sa termínu splatnosti preddavku poistného za január 2024. Ak poistenci nebudú mať správne uhradený preddavok, budeme s nimi v priebehu februára naďalej komunikovať," uzatvára za Union zdravotnú poisťovňu Baluchová.

Poistenci a poistenky sa v prípade otázok môžu kedykoľvek obrátiť na zákaznícke centrum telefonicky či e-mailom. Informovať sa môžu aj osobne v pobočkách po celom Slovensku.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Vyšla 62. epizóda Vedeckého podcastu SAV

SAV.sk - 26. január 2024
Znečistenie životného prostredia alebo infekcia môžu v rastlinách vyvolať zmeny, ktoré vyústia až do ich mutácií. Katastrofa v černobylskej jadrovej elektrárni, ktorá v roku 1986 spôsobila masívny únik radiácie, vyvolala na rastlinstve vznik viacerých bizarných mutácií. O tom, aký vplyv mal výbuch na rastliny v danej oblasti a ako tieto rastliny vyzerajú dnes, hovoril vo Vedeckom podcaste SAV doktor Maksym Danchenko z Centra biológie rastlín a biodiverzity SAV, v. v. i. (CBRB SAV, v. v. i.). Vzhľadom na to, že ...
Kategórie: Podporujeme

Nadácia COOP Jednota bude opäť rozdeľovať finančné granty regiónom

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Najväčšia domáca maloobchodná sieť COOP Jednota finančne podporí rozvoj slovenských miest a obcí aj tento rok. Prostredníctvom Nadácie COOP Jednota spustila už 8. ročník Programu podpory lokálnych komunít s celkovou alokovanou čiastkou 156 000 eur. Záujemcovia o grant môžu svoje žiadosti podávať od 1. februára 2024 do 31. marca 2024 cez on-line formulár zverejnený na stránke www.lokalnekomunity.sk.

Nadácia COOP Jednota v spolupráci s partnermi projektu vyhlasuje výzvu na podávanie žiadostí o poskytnutie grantu v rámci 8. ročníka Programu podpory lokálnych komunít. Cieľom Programu podpory lokálnych komunít je podnecovanie a podpora rozvoja miestnych a regionálnych iniciatív, podpora účasti občanov na miestnom a regionálnom rozvoji za účelom naplnenia lokálnej potreby alebo riešenia problému. Snahou projektu je zvýšenie spokojnosti s kvalitou života miestnych a regionálnych komunít, a to najmä formou poskytovania finančných prostriedkov na realizáciu projektov z oblasti zachovania kultúrnych hodnôt, podpory a rozvoja športu, podpory vzdelávania, ochrany a tvorby životného prostredia a i.

Spoločenská zodpovednosť je súčasťou nášho poslania

Spoločenská zodpovednosť a vzájomná pomoc sú základnými princípmi družstevníctva. Družstevníctvo vzišlo z potrieb riešenia ekonomických a sociálnych problémov obyvateľstva formou svojpomoci, solidarity a spoločenskej rovnosti. "Ako pokračovatelia princípu a myšlienky družstevníctva cítime aj v súčasnosti potrebu i povinnosť rozvoja družstevného obchodu, ktoré má svoje stabilné miesto v modernom obchode 21. storočia. Súčasne je našim poslaním prispievať k rozvoju najmä vidieka a jednotlivých regiónov Slovenska. Vzhľadom na náš obchodný systém, ktorý tvorí 25 regionálnych spotrebných družstiev, cestujem po Slovensku často a veľmi rád. O to viac ma teší, že nielen predajňami, ale i Programom podpory lokálnych komunít sme živou súčasťou našich regiónov a vieme napomôcť ich zveľadeniu a rozkvetu," uviedol Ján Bilinský, predseda COOP Jednoty Slovensko a predseda správnej rady Nadácie COOP Jednota.

Víťazné projekty vyberú zákazníci

O grant v maximálnej výške 6 000 eur môžu požiadať orgány miestnej samosprávy, vzdelávacie inštitúcie (vrátane škôl a materských škôlok), združenia, nadácie, neziskové organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby a mimovládne organizácie. O víťazných projektoch rozhodne verejnosť hlasovaním, ktoré bude prebiehať priamo v predajniach COOP Jednoty po celom Slovensku v termíne od 15.05. do 15.06.2024. "Pre obchod je trvale najvyššou métou a výzvou spokojný zákazník. Spokojný a lojálny zákazník je nemennou premennou v rovnici vyváženého obchodu. Život regiónom i predajniam dávajú ľudia, naši zákazníci, bez ktorých by obchod nemal zmysel. Záleží nám na tom, aby sa vo svojej obci či meste cítili dobre a spokojne, preto majú vo svojich rukách možnosť voľby pre nich najužitočnejšieho projektu," zdôrazňuje J. Bilinský. Vďaka charitatívnym aktivitám tradičného slovenského potravinového reťazca môžu v slovenských regiónoch každoročne pribudnúť spoločné oddychové priestory pre verejnosť, altánky, lavičky, mobiliár, športové i detské ihriská. Projekty môžu byť zamerané na výsadbu a údržbu zelene, vybudovanie a údržbu turistických trás a cyklotrás a mnohé ďalšie aktivity. Viac informácií nájdete na webstránke programu www.lokalnekomunity.sk.

Nadácia pomáha v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami

Cieľom Nadácie COOP Jednota je pomoc smerovaná do verejnoprospešnej oblasti. Program podpory lokálnych komunít realizovala Nadácia COOP Jednota v spolupráci s regionálnymi COOP Jednotami a s podporou obchodných partnerov svojho zakladateľa prvý raz v roku 2017. Už sedem rokov rozdeľuje finančné granty. Za celé obdobie podporila 180 projektov v celkovej hodnote takmer 1 068 000 eur. Starostovia obcí, riaditelia škôl aj občianske združenia prostredníctvom grantu zrevitalizovali množstvo školských dvorov, postavili detské ihriská, vysadili zeleň, upravili chodníky i autobusové zastávky, miestne športové kluby zakúpili nové zápasové a tréningové dresy. Nadácia COOP Jednota je tiež dôležitým partnerom pre zachovanie nehmotného kultúrneho dedičstva Slovenska. Vďaka nej dostali šancu mnohé amatérske miestne súbory a zoskupenia, ktoré uchovávajú miestne tradície pre nasledujúce generácie.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Autori predstavili druhé vydanie Katalógu biotopov Slovenska

SAV.sk - 25. január 2024
V utorok 23. januára 2024 predstavili na Technickej univerzite vo Zvolene publikáciu Katalóg biotopov Slovenska – druhé, rozšírené vydanie, ktorá je výsledkom spolupráce viacerých vedeckých a odborných organizácii pod vedením Dr. Roberta Šuvadu a gestorstvom Štátnej ochrany prírody SR. Katalóg biotopov Slovenska slúžil počas posledných dvoch dekád ako základná publikácia pre štátne inštitúcie, organizácie a prax ochrany prírody pri mnohých ...
Kategórie: Podporujeme

Hercule Poirot a zákerný vrah. Hodiny od Agathy Christie v novom vydaní

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Detektívny román Agathy Christie Hodiny z roku 1963, ktorý vychádza v novom vydaní, patrí k najznámejším dielam legendárnej spisovateľky. Rozohrala v ňom mimoriadne komplikovanú zápletku s prekvapivým rozuzlením, ktoré uspokoja každého nadšenca klasickej detektívky.

Pisárka Sheila Webbová príde podľa dohody do domu číslo 19 na ulici Wilbraham Crescent, no namiesto staršej nevidiacej dámy slečny Pebmarshovej, ktorá si v Cavendishovej sekretárskej agentúre vyžiadala jej služby, nájde na dlážke salóna mŕtvolu neznámeho muža.

Prípadu sa ujme detektív inšpektor Hardcastle s výdatnou pomocou priateľa Colina Lamba, ktorého číra náhoda privedie na miesto činu. Vypočúvajú susedov z najbližšieho okolia, no ako to zvyčajne býva, nikto nič nevidel, nikto nič nepočul. Keď však slečna Pebmarshová rezolútne poprie, že by do agentúry telefonovala, a navyše nechápe, odkiaľ sa v jej dome vzalo štvoro záhadných hodín, je jasné, že budú potrebovať malé sivé mozgové bunky Hercula Poirota.

Medzitým dôjde k ďalšej brutálnej vražde a prípad sa čoraz väčšmi zamotáva. "Tento zločin je taký komplikovaný, že musí byť celkom prostý," vyhlási slávny belgický detektív. No vrah je stále na slobode a hodiny nezadržateľne odtikávajú čas...

Detektívka Hodiny je trošku iná, ako sme u Agathy zvyknutí. Má totiž dve napohľad nesúvisiace zápletky – jedna špionážna, v ktorej sa údajne inšpirovala skutočnou udalosťou. Druhá čisto detektívna, v ktorej vrah nemilosrdne vraždí...

Pobaví vás možno Poirotovo hodnotenie literárnych detektívov a ich autorov. Napríklad Conana Doyla a jeho Sherlocka Holmesa. Arsena Lupina, Gastona Lerouxa a jeho Záhadu žltej izby. Alebo dokonca vlastnej postavy Ariadne Oliverovej. Samozrejme, buď boli vtedy už mŕtvi, alebo si ich Christie vymyslela. Poirot v podstate vyjadruje názory svojej stvoriteľky, pretože s podobnými hodnoteniami sa stretávame aj v jej Vlastnom životopise.

"Vezmime si napríklad Dobrodružstvá Arsena Lupina," pokračoval detektív. "Sú také fantastické, také neskutočné. A predsa je v nich toľko z reálneho života, toľko rýdzej pravdy! Sú síce komické, ale nechýba im elegancia. A sú aj vtipné."

Milan Buno, knižný publicista

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Na prestížne ocenenie Krištáľové krídlo je nominovaná aj knižná vydavateľka

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Nadácia Krištáľové krídlo oceňuje každý rok najvýznamnejšie osobnosti vo viacerých kategóriách. Hľadá najlepších medzi výnimočnými a v kategórii Publicistika a literatúra je tento rok medzi nominovanými aj vydavateľka a zakladateľka vydavateľstva Ikar Gabriela Belopotocká. "Keď sa tak nad tým zamýšľam, tento rok je to už moje 40.výročie vo vydavateľskej sfére. Priznávam, že nominácia na Krištáľové krídlo ma prekvapila a zároveň nesmierne potešila. Cítim v nej uznanie svojej 40-ročnej kariéry v knižnej kultúre," tvrdí Gabriela Belopotocká.

Po štúdiu na Vysokej škole ekonomickej v Bratislave pracovala v podniku Drobný tovar, odkiaľ prešla do vydavateľstva Mladé letá a neskôr do Tatranu. Po nežnej revolúcii sa stala jednou zo spoluzakladateľov vydavateľstva Ikar, ktoré je dnes najväčším na Slovensku. Okrem bežných kníh prináša aj špeciálne projekty: mimoriadne obľúbená značka Stonožka pre deti, pravidelný a najpočúvanejší knižný podcast Knižný kompas, ale predovšetkým jej srdcovka – Luxusná knižnica.

V poslednom období priniesla Luxusná knižnica napríklad exkluzívne vydanie básní Kamila Peteraja Vyznanie s ilustráciami maliara Martina Augustína, či jedinečnú exkluzívnu monografiu o skupine Elán, aká na našom trhu ešte nebola. Koncom roka 2023 vyšla bibliofilská zberateľská monografia Roky a dni o Miroslavovi Žbirkovi, či prvá monografia o slovenskej módnej návrhárke Lee Fekete.

"Vo vydavateľstve Ikar máme za sebou neraz tienistú, zložitú, no rozhodne krásnu cestu. Dokázali sme veľa a priniesli sme – a prinášame – na knižný trh projekty, aké nikto iný neprináša. Preto moja nominácia nepatrí len mne, ale celému tímu vydavateľstva Ikar," dodáva G.Belopotocká nominovaná v kategórii Publicistika a literatúra.
V minulosti získali v tejto kategórii Krištáľové krídlo napríklad Daniel Hevier, Ľubomír Feldek, Dušan Duše, Pavel Dvořák, či Etela Farkašová.

Ocenenie Krištáľové krídlo

Krištáľové krídlo nie je anketa - verejnosť len zasiela svoje návrhy na nominácie na osobnosti, ktoré dosiahli mimoriadny úspech v rôznych odvetviach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života.
Odborná porota jednotlivých kategórii následne rozhoduje o udelení ocenenia Krištáľové krídlo najlepším z najlepších. Hlavnou myšlienkou je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesijných výkonov, ktoré si zaslúžia obdiv.

V súčasnosti sa ocenenie udeľuje v kategóriách filantropia, hospodárstvo, publicistika a literatúra, divadlo a audiovizuálne umenie, výtvarné umenie, hudba, populárna hudba, šport, medicína a veda, inovácie a startupy a mimoriadna cena za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí či iný významný počin.

Laureátov za rok 2023 v jednotlivých kategóriách spoznáme 16.marca 2024, v priamom prenose na Jednotke o 20:30.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Predseda SAV prijal povereného rektora Trnavskej univerzity v Trnave

SAV.sk - 25. január 2024
Predseda SAV prof. Pavol Šajgalík vo štvrtok 25. januára 2024 privítal na pôde SAV prof. Miloša Lichnera,  povereného výkonom funkcie rektora Trnavskej univerzity v Trnave. Témou diskusie bola vzájomná spolupráca Trnavskej univerzity v Trnave a Slovenskej akadémie vied v oblasti histórie a humanitných vied. Obsahom rozhovorov bola aj aktuálna téma bezpečnosti a duševného zdravia na akademickej pôde, adekvátne reakcie na možnú radikalizáciu, prejavy netolerancie, rasizmu a antisemitizmu. Na ...
Kategórie: Podporujeme

Komárňanská nemocnica spĺňa najvyššie kritéria kvality a bezpečnosti

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Nemocnica AGEL Komárno neustále napreduje vo zvyšovaní štandardu, aj v medicínskom rozvoji, čo potvrdzuje i skutočnosť, že splnila kritériá kvality Spojenej akreditačnej komisie (SAK) a získala vysoko uznávanú akreditáciu kvality zdravotníckeho zariadenia. Radí sa tak medzi tie najbezpečnejšie zdravotnícke zariadenia na Slovensku a vďaka investíciám do rekonštrukcie ponúka pacientom i personálu aj čoraz väčší komfort.

Na konci uplynulého roka bol v komárňanskej nemocnici slávnostne odovzdaný do užívania zrekonštruovaný pavilón E, a to za účasti ministerky zdravotníctva Zuzany Dolinkovej. Vďaka reinvestícii Nitrianskeho samosprávneho kraja sa stal energeticky úspornou budovou, ktorá šetrí náklady, životné prostredie a zlepšuje podmienky pre pacientov aj zamestnancov. Komplexná vonkajšia rekonštrukcia zahŕňala výmenu okien a dverí na celom objekte, zateplenie strechy a zateplenie stien s prevetrávanou fasádou. Zateplenie pavilónu predstavuje nielen tepelný štít, ale aj ochranu nosných konštrukcií, keďže ich chráni pred poveternostnými vplyvmi a tepelnými zmenami, čím sa predlžuje životnosť stavby. "Nemocnica tak získala moderný vzhľad, architektonicky zladený s interným pavilónom a budovou urgentného príjmu. Najväčším benefitom však je, že sa z nej stala energeticky úsporná budova s energetickým certifikátom," uviedol predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL.M.. Vo vynovenej budove sa nachádza oddelenie anestéziológie a intenzívnej medicíny, časť gynekologicko-pôrodníckeho oddelenia, časť chirurgického oddelenia, chirurgická JIS, aj neurologická ambulancia.

Rekonštrukcia bola financovaná z tzv. reinvestície, čo znamená, že finančné prostriedky, ktoré Nitriansky samosprávny kraj získal z nájmu spoločnosti AGEL vrátil späť do zveľadenia svojho vlastného majetku, ktorým je aj táto budova. Obnovou tejto budovy sa spolupráca rozhodne nekončí. Obe strany majú záujem pokračovať v ďalšom zveľaďovaní komárňanskej nemocnice.

Aj vďaka doterajším investíciám a neustálej snahe zvyšovať kvalitu poskytovanej starostlivosti sa Nemocnica AGEL Komárno spolu s Nemocnicou AGEL Košice-Šaca stali jedinými všeobecnými nemocnicami na Slovensku, ktoré získali akreditáciu Spojenej akreditačnej komisie (SAK), ktorá je členom renomovanej medzinárodnej organizácie International Society for Quality in Health Care. "Akreditácia SAK garantuje, že zdravotnícke zariadenia dodržiavajú postupy podľa presne stanovených kritérií kvality a bezpečnosti. Štandardizácia postupov sa týka takmer každej činnosti, ktorá súvisí s poskytovanou zdravotnou starostlivosťou či s pobytom pacienta v zariadení," hovorí riaditeľ Nemocnice AGEL Komárno Mgr. Miroslav Jaška, MPH.

Spojená akreditačná komisia je nezávislá spoločnosť, ktorá v uplynulých mesiacoch v komárňanskej nemocnici vykonala audit kvality a bezpečnosti poskytovanej zdravotnej starostlivosti počas celej cesty pacienta - od jeho príchodu do zariadenia, až po vyliečenie, či stanovenie liečby. Posudzovala napríklad čas vybavenia pacienta, úroveň jeho informovania, vyhodnocovanie výsledkov vyšetrení a podobne. Na získanie akreditácie musí zdravotnícke zariadenie dodržiavať štandardizované postupy pri liečbe, ale aj pri nakladaní s odpadom, manažmente budovy, pri bezpečnostných a hygienických opatreniach či pri krízových situáciách.

"Akreditácia SAK je nekončiaci sa proces, ktorý potvrdzuje kvalitu zariadenia a zároveň ho zaväzuje k neustálemu dodržiavaniu nastavených štandardov. V platnosti je tri roky, počas ktorých prebiehajú pravidelné vnútorné audity a po troch rokoch sa celý proces hodnotenia zopakuje. Už teraz môžem povedať, že komárňanská nemocnica má záujem obhájiť získanie akreditácie. Našou prioritou tak aj naďalej ostáva poskytovať čo najkvalitnejšiu zdravotnú starostlivosť pre našich pacientov a zároveň vytvárať moderné a príjemné prostredie s technickým vybavením pre našich zamestnancov," dodáva predseda predstavenstva AGEL a AGEL SK Ing. Michal Pišoja, MPH, LL. M.

Nemocnica AGEL Komárno s viac ako 110-ročnou históriou je jedným z najvýznamnejších poskytovateľov zdravotnej starostlivosti v regióne. Poskytuje liečebno-preventívnu starostlivosť pre takmer 110-tisíc obyvateľov spádového územia okresu Komárno. Odbornú zdravotnú starostlivosť poskytuje pacientom na 11 lôžkových oddeleniach, 3 jednotkách intenzívnej starostlivosti (JIS), v 25 ambulanciách a 8 oddeleniach spoločných liečebných a vyšetrovacích zložiek.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Takto efektívne zatočíte s chumáčmi srsti od domácich miláčikov

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Mať doma štvornohého chlpáča so sebou prináša veľa radostí, ale aj starostí, najmä pokiaľ ide o poriadok. Chlpy, špina zvonku či chumáče srsti na podlahe sú nočnou morou azda každého majiteľa domáceho miláčika. Našťastie je tu riešenie v podobe vysávača, ktorý sa týchto úloh nezľakne. Bol totiž špeciálne vytvorený s ohľadom pre potreby domácností so štvornohými členmi rodiny.

Akumulátorový vysávač Triflex HX2 Cat&Dog bol navrhnutý s ohľadom na potreby milovníkov zvierat tak, aby poskytoval efektívne a pohodlné čistenie s vynikajúcou výdržou. Vďaka výdrži až 60 minút na jedno nabitie sa vysávač postará o neobmedzenú slobodu pohybu pri vysávaní bez obáv o vybitie batérie.

Automatické rozpoznanie podlahy

Inovatívny systém automatického rozpoznania podlahy umožňuje vysávaču inteligentne prispôsobiť svoje nastavenia rôznym povrchom, čím uľahčuje manipuláciu a zvyšuje efektivitu vysávania. Navyše, s HEPA filtráciou a schopnosťou zadržiavať 99,999 % prachu, vďaka nemu vytvoríte čistejší domov pre všetkých jeho obyvateľov, vrátane vašich chlpatých členov rodiny.

Najvýkonnejší vysávač Miele

Akumulátorový vysávač Triflex HX2 Cat&Dog predstavuje vrchol výkonnosti a spoľahlivosti. Jeho motor poskytuje bezkonkurenčný výkon, čím robí vysávanie rýchlym a efektívnym procesom. Patentovaný dizajn 3 v 1 umožňuje vysávaču prispôsobiť sa rôznym potrebám vysávania. Medzi kľúčové výhody vysávača patrí pohodlie pri používaní. S ohľadom na jednoduchosť manipulácie je vysávač vybavený inteligentnými funkciami ako je automatické rozpoznávanie podláh, čo uľahčuje každodenné čistenie.

Flexibilné vysávanie

Samostatná jednotka PowerUnit sa ľahko vyberá, vďaka čomu sa z podlahového vysávača za pár sekúnd stane multifunkčná ručná jednotka. To umožní rýchlo a efektívne prejsť z jedného miesta na druhé a dostať chĺpy aj napríklad z gauča. Vďaka jednoduchej manipulácii môžete ľahko manévrovať okolo nábytku a dosiahnuť aj tie ťažko dostupné miesta. S jedinečnou schopnosťou montáže PowerUnit v hornej aj dolnej časti získate maximálnu flexibilitu. Táto inovatívna vlastnosť umožňuje bezproblémovo dosiahnuť nízky nábytok alebo pohodlne vysávať veľké plochy bez nadmernej námahy. Samotný PowerUnit je tiež plne použiteľný samostatne, čo je ideálne pre rýchle povysávanie autosedačiek alebo gauča.

Ideálny pomocník pre milovníkov zvierat

Ak hľadáte dokonalý vysávač pre milovníkov zvierat, je tou správnou voľbou. Vďaka schopnosti efektívne bojovať s chlpmi a alergénmi je tento vysávač neoceniteľným pomocníkom pre každú domácnosť s domácimi miláčikmi. Miele Triflex HX2 Cat&Dog kúpite za 729 eur.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Škoda na Slovensku rástla v roku 2023 dvakrát rýchlejšie ako celý trh s novými autami. S podielom 19,8 % je jasným lídrom na trhu a jednotkou medzi firemnými aj súkromnými zákazníkmi

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 -
Značka Škoda jednoznačne dominovala slovenskému trhu s novými autami, v roku 2023 dosiahla podiel 19,8 %
Škoda na Slovensku rástla viac než dvakrát rýchlejšie než celý trh (trh 11,6 % vs. Škoda 25,8 %)
Najpredávanejším vozidlom na Slovensku sa stala Octavia so 4 481 dodanými vozidlami
Značka je za uplynulý rok jednotkou medzi firemnými aj súkromnými zákazníkmi
Octavia, Fabia, Kamiq, Superb a Enyaq najpredávanejšie vozidlá vo svojich segmentoch
Spustili sme unikátny projekt novej značkovej autopožičovne Škoda GO
Úspech zaznamenal aj program preverených jazdených áut Škoda Plus

Situácia na slovenskom automobilovom trhu sa po predchádzajúcich turbulentných rokoch výrazne zlepšila, čo dokazujú aj najnovšie štatistiky hovoriace o celkovom, až 11,6-percentnom raste trhu s novými vozidlami. Značka Škoda však vykázala ešte výrazne lepší výsledok - počas uplynulého roka sa jej podarilo rásť viac než dvojnásobne rýchlejšie, a to až o 25,8 % na celkovo 17 419 dodaných vozidiel. To predstavuje podiel 19,8 %, čím opäť potvrdila pozíciu trhového lídra. Už tradične sa pritom najlepšie predávali modely Octavia (4 481 ks), Fabia (2 595 ks), ako aj stálice Kamiq (2 495 ks), Scala (2 382 ks) či Karoq (2 192 ks).

"Teší nás, že sa nám darí naďalej rásť a dokonca dvojnásobne predbehnúť rast samotného trhu s novými automobilmi na Slovensku. Dokazuje to obľúbenosť značky Škoda ako u firemných zákazníkov, tak i u súkromných osôb. To je signál, že situácia z predchádzajúceho náročného obdobia sa postupne stabilizuje, či už z pohľadu dodávateľských reťazcov, ako i dodacích lehôt. Viaceré nové modely, ktoré sa práve dostávajú na trh nám dávajú vietor do plachiet, aby sme mohli pokračovať v úspešnom kurze aj v roku 2024," uviedol Jaroslav Hercog, riaditeľ spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Najpredávanejším autom na Slovensku je Octavia, 5 modelov Škoda lídrami svojich segmentov

Jasné prvenstvo značky Škoda v roku 2023 potvrdzujú celkové predaje jednotlivých modelov, v ktorých suverénne vedie model Octavia s počtom 4 481 dodaných kusov. Škoda Octavia je zároveň najpredávanejším autom na Slovensku za rok 2023. Darilo sa aj modelu Fabia, ktorý si s počtom 2 595 zaregistrovaných kusov vyslúžil druhú priečku. Prvú päťku najobľúbenejších modelov Škoda uzatvárajú Scala (2 832 ks) a SUV modely Kamiq (2 495 ks) a Karoq (2 192 ks). Tieto modely pritom patria k dlhodobo obľúbeným vozidlám medzi slovenskými zákazníkmi. Rástol aj dopyt po lokálne bezemisných modeloch z rodiny Enyaq. V roku 2023 doručila Škoda Auto Slovensko zákazníkom celkovo 382 elektromobilov tohto modelového radu (279 ks SUV + 103 ks Coupé).

Modely Octavia, Fabia, Kamiq, Superb a Enyaq sa zároveň stali najpredávanejšími vozidlami vo svojich kategóriách za rok 2023.

Jednotka medzi firemnou i súkromnou klientelou

Značke Škoda sa okrem celkových čísel na Slovensku darilo aj v jednotlivých segmentoch. Číslo jedna sa stala pre súkromnú i firemnú klientelu. Z celkových predajov značky tvorilo až 76% predaje firemným zákazníkom (13 249 vozidiel), pričom predaj súkromným osobám predstavoval 24% (4 170 vozidiel). Práve u firemných (tzv. fleetových) zákazníkov sa najviac darilo modelom Fabia, Octavia, Kamiq, Karoq či Scala. Tieto modely si zákazníci najčastejšie volia pre nízke prevádzkové náklady a vysokú úžitkovú hodnotu v spojení s profesionálnou celoslovenskou sieťou autorizovaných partnerov Škoda. Firemným zákazníkom značka ponúka mnohé benefity, odborné poradenstvo alebo finančné zvýhodnenia už od jedného odobratého vozidla.

Nová éra bezstarostnej mobility so Škoda GO

Okrem predaja vozidiel sa značke Škoda na Slovensku darilo etablovať unikátny projekt Škoda GO, kde si používatelia môžu prenajať niektoré zo stoviek vozidiel, dostupných v sieti autorizovaných partnerov značky Škoda, prostredníctvom mobilnej aplikácie. Značka registruje celkovo viac ako 8 800 stiahnutí aplikácie Škoda GO a takmer päť-a-pol tisíca registrácií užívateľov pripravených prenajať si jedno zo 410 vozidiel od 23 autorizovaných partnerov, ktorí touto službou pokrývajú všetky kraje Slovenska. To všetko v priebehu prvých štyroch mesiacov od spustenia služby Škoda GO, ktorá je tak zastúpená v každom väčšom meste na Slovensku. "Škoda GO je stelesnením našej snahy ponúknuť zákazníkom novú alternatívu prenájmu vozidiel, ktorá je udržateľná, pohodlná a dostupná pre všetkých. Využívame veľkosť našej dílerskej siete, vďaka čomu môžeme zákazníkom ponúknuť bezkonkurenčné pokrytie po celom Slovensku. O úspechu svedčí, že v roku 2023 bolo od septembra do decembra prostredníctvom aplikácie Škoda GO uskutočnených takmer 6 600 prenájmo-dní,” uviedol Jan Procházka, vedúci predaja Škoda Auto Slovensko s doplnením, že najžiadanejšími modelmi v programe boli Škoda Octavia, Fabia, Kamiq a Scala.

S programom Škoda Plus našli svoje overené jazdené vozidlo už tisícky zákazníkov

Značka Škoda bilancovala aj svoje predaje preverených jazdených vozidiel cez program Škoda Plus. Nárast predaja jazdených vozidiel dokazuje, že Slováci majú záujem nielen o nové, ale i preverené vozidlá s garantovaným počtom kilometrov. "Program Škoda Plus sme úspešne odštartovali ešte v roku 2022 a posledných 12 mesiacov nám len potvrdilo, že ide o vyhľadávanú platformu, ktorej Slováci dôverujú. Za uplynulý rok cez náš program našlo svoje vytúžené vozidlo viac ako 2 300 spokojných zákazníkov, čo predstavuje medziročný nárast o štvrtinu," okomentoval Tibor Reisz, vedúci biznis developmentu v Škoda Auto Slovensko. Preverené jazdené vozidlá z certifikovaného programu Škoda Plus sú k dispozícii na 21 predajných miestach po celej Slovenskej republike. Pravidelne aktualizovaný zoznam ponúkaných modelov nájdu záujemcovia na oficiálnej stránke programu Škoda Plus.

Päť rokov pohody s novými vozidlami Škoda

Značka Škoda je dlhodobo synonymom skvelého pomeru ceny a výkonu, ako aj vysokej zostatkovej hodnoty. Práve preto si zákazníci najčastejšie volia práve vozidlá značky Škoda. Teraz ich je navyše možné získať s výhodným balíkom tzv. piatich rokov pohody, čo znamená, že počas prvých piatich rokov vlastnenia automobilu sa o servisné náklady zákazník nestará. Vozidlo tak zákazník získava v predĺženej až päťročnej záruke a s predplateným servisom na päť rokov zdarma, ktorý pokrýva všetky plánované servisné úkony v tomto období. "V praxi to znamená, že počas piatich rokov alebo 75 000 km sa nemusíte obávať, koľko vás bude stáť pravidelná údržba predpísaná výrobcom. Pravidelné servisné prehliadky, výmeny olejov, filtrov a ďalšieho materiálu sú totiž počas tohto obdobia bezplatné, vďaka čomu sa môžete spoľahnúť, že jazdíte s autom, ktoré je vždy v perfektnom stave," vysvetlil Róbert Hukel, vedúci popredajných služieb v spoločnosti Škoda Auto Slovensko.

Elektromobilita na vzostupe aj vďaka modelu Enyaq

Škoda taktiež priniesla na trh inovovaný model Enyaq s dlhším dojazdom, silnejšou batériou, rýchlejším nabíjaním, predohrevom batérie a množstvom ďalších vylepšení. Enyaq je zároveň najpredávanejším elektrickým modelom na Slovensku - celý modelový rad vrátane verzie Coupé si za uplynulý rok zaknihoval 382 nových registrácií. Škoda úspešne napreduje vo svojej ofenzíve bezemisných modelov a do roku 2026 plánuje uviesť na trh ďalších šesť nových vozidiel s výhradne elektrickým pohonom.

Rozvoj elektromobility je pre značku Škoda strategickou iniciatívou. Tomu prispôsobuje nielen predajno-servisnú sieť, ale na transformáciu a prechod k emobilite pripravuje aj budúcich zákazníkov. "Fleetová klientela je pre nás v tejto oblasti kľúčová, preto intenzívne pracujeme na riešení potrieb dobíjania a infraštruktúry, ktoré budeme ponúkať firemným zákazníkom. Spustíme aj špeciálny program webinárov a školení pre korporátnych klientov, resp. budúcich vodičov a vodičiek BEV,” približuje Tibor Reisz.

Počet predaných vozidiel značky Škoda za rok 2023:

Enyaq 279 ks
Enyaq Coupé 103 ks
Fabia 2 513 ks
Fabia 3 Combi 82 ks
Kamiq 2 495 ks
Karoq 2 192 ks
Kodiaq 1 564 ks
Octavia 4 1 663 ks
Octavia 4 Combi 2 818 ks
Scala 2 382 ks
Superb 3 655 ks
Superb 3 Combi 673 ks

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Známi influenceri hovoria študentom, aby nefajčili. Ale inak

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Aj v tomto roku pokračuje iniciatíva Na veku záleží s projektom H3KNISA po stredných školách. Cieľom je priniesť problematiku fajčenia mladých ľudí mladým ľuďom tak, aby zarezonovala a vyvolala u študentov záujem diskutovať a rozmýšľať nad škodlivosťou fajčenia. Tento úspešný projekt školy vítajú a nadšení sú aj študenti. V aktuálnom roku pokračuje H3KNISA na školách po celom Slovensku. Prvou školou je stredná odborná škola Pro Scholaris v Žiline.

H3KNISA je Deň bez vyučovania na stredných školách so zaujímavými ľuďmi a spíkrami z generácie tretieho tisícročia, teda 3K. Inovatívny a moderný koncept prevencie závislosti od fajčenia u stredoškolákov, ktorý má u tínedžerov a pedagógov veľký úspech. "Na mladých nefungujú ohľadom fajčenia príkazy, zákazy, ani mentorovanie. Fajčia a skúšajú aj novinky, ako sú elektronické cigarety alebo nikotínové vrecúška, ktoré majú ešte závažnejší vplyv na ich zdravie a prinášajú rýchlejšiu cestu k závislosti. Študenti však radi diskutujú, debatujú v malých komunitách, počúvajú a akceptujú prirodzené autority a ľudí, ideálne z našej generácie, ktorí už niečo dosiahli. A to všetko prináša H3KNISA," vysvetľuje vznik projektu Matúš Okajček, influencer a ambasádor H3KNISA.

BEZ VYUČOVANIA, V MALÝCH KOMUNITÁCH A BEZ PEDAGÓGOV

H3KNISA pripravovala iniciatíva Na veku záleží počas niekoľko mesiacov s pedagógmi, odborníkmi na závislosti, influencermi, mladými ľuďmi a špecialistami na komunikáciu. H3KNISA na stredných školách je deň bez vyučovania, plný zaujímavých workshopov v malých skupinkách študentov, s inšpiratívnymi spíkrami, ku ktorým dnešná generácia študentov vzhliada a sú pre nich prirodzenými autoritami či motivátormi a od roku 2022 navštevuje stredné školy po celom Slovensku.

MODERNÁ PREVENCIA ZÁVISLOSTI DETÍ A MLADISTVÝCH NA FAJČENÍ

Koncepcia celodenného workshopu H3KINSA je postavená na piatich princípoch modernej prevencie závislosti detí a mladistvých na fajčení, v súlade s odporúčaniami Európskej komisie:

atraktívne témy, ktoré študenti žiadajú,
rovesnícky prístup 3K generácie, generácie tretieho tisícročia,
workshopy v malých skupinách,
bez pedagógov a
nenásilné zakomponovanie problematiky fajčenia.

H3KNISA prináša na stredné školy množstvo workshopov s inšpiratívnymi lektormi, ktorí študentov svojimi príbehmi a témami povzbudzujú a motivujú začať v pozitívnom viac nad sebou porozmýšľať, pracovať so sebou, začať konať, realizovať sa, ale aj prekonať svoje menšie, či väčšie strachy, stresy, úzkosti, obavy, komplexy. To im opäť umožní vnímať nepríjemné situácie optimistickejšie a nezaháňať stres a nudu fajčením.

PODNIKANIE, FINANCIE, SEBALÁSKA, EKOLÓGIA, STRES ČI SEXUÁLNA VÝCHOVA

"Témy workshopov vychádzajú z reprezentatívneho prieskumu medzi stredoškolákmi[1], ktorý sme v iniciatíve realizovali a z ktorého sme zistili, čo mladých ľudí trápi a teší, čo im spôsobuje stres, kto im pomáha, koho počúvajú a sledujú, s kým by sa radi stretli a hlavne aké témy im chýbajú a radi by o nich diskutovali," vysvetľuje koncept workshopov Matúš Okajčeka a dodáva. "O týchto témach sa chcú študenti dozvedieť viac a chcú o nich diskutovať so svojimi skúsenejšími rovesníkmi. Najväčší záujem majú stredoškoláci o podnikanie, financie, duševné zdravie, zdravý životný štýl, sebalásku, sexuálnu výchovu, kritické myslenie, cestovanie, ekológiu a ďalšie témy, ktoré dali zároveň aj hlavné rámce pre oslovovanie lektorov," dodal Matúš Okajček.

MLADÍ MLADÝM

Počas dňa bez vyučovania H3KNISA si študenti vyberajú tri workshopy, ktoré ich zaujímajú, a lektorov, ktorých si chcú vypočuť. V neformálnej atmosfére sa s nimi o svoje skúsenosti a pohľad na svet aj fajčenie podelí napríklad Bekim, influencer Matúš Okajček, Tatiana Kyseľová z OZ Chuť žiť, Marek Mach a Simi Jurovatá z OZ Mladí, Maroš Mušinka a Marína Bednárová z OZ Prima, slowfashion influencerka LaFlorita, Filip Schlosser z Financopédie, Miška a Denis zo Sexuálnej výchovy, blogger Rado Hoppej Nie je túra bez Štúra, raper Lyrik H, tréner Marek Keveš, ale aj Filip a Viliam z Jovitepu, či Martin Jakubis z Haluškárne, ktorí rozbehli podnikanie na strednej škole.

Najbližšie H3KNISA uvítajú stredné školy v Trnave, Novom Meste nad Váhom, vLiptovskom Mikuláši, v Humennom, Snine, či vo Svite. V prípade záujmu môžu školy poslať prihlášku cez www.h3knisa.sk.

[1] MNForce, 2021: "Cesta do hlubin študákovy duše" / vzorka: 500 stredoškolákov

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Seminár pre výskumníkov SAV so zástupcami IIASA

SAV.sk - 25. január 2024
V utorok 23. januára sa v konferenčnej miestnosti ÚMMS SAV, v. v. i. uskutočnil seminár pre výskumných pracovníkov SAV a doktorandov organizovaný so zástupcami prestížneho Medzinárodného inštitútu pre aplikovanú systémovú analýzu (IIASA). Cieľom stretnutia bolo priblížiť potenciálne možnosti spolupráce a ponuky pre vedcov a doktorandov z rôznych oblastí výskumu pokrývaných IIASA.   "file:///C:/Users/Feriancekova/Documents/RKM/%C4%8Dl%C3%A1nky/Medzin%C3%A1rodn%C3%BD%20in%C5%A1tit%C3%BAt%20pre%20aplikovan%C3%BA%20syst%C3%A9mov%C3%BA%20anal%C3%BDzu%20(IIASA)" Medzinárodný ...
Kategórie: Podporujeme

Januárová košická vedecká kaviareň sa bude venovať parazitom okolo nás

SAV.sk - 25. január 2024
V stredu 31. januára 2024 o 18.00 h sa v Tabačke – malej kinosále v Košiciach koná ďalšia zo série vedeckých kaviarní. Tentoraz sa bude venovať parazitológii. Tému Parazity okolo nás. Fikcia a skutočnosť predstaví MVDr. Daniela Antolová Daniela, DrSc., z Parazitologického ústavu SAV, v. v. i., Košice. Parazity sú všade okolo nás. Existujú spolu s ľudstvom na našej planéte celé tisícročia. Spôsobujú nám väčšie či menšie problémy, ...
Kategórie: Podporujeme

AURES Holdings hľadá takmer 170 ľudí, väčšinou ide o pozície na podporu predaja

PRservis.sk - 25. január 2024

25.1.2024 - Počet zamestnancov v skupine medziročne narástol o 12 % na 3 417, primerane tomu, ako spoločnosť zvýšila počet predaných áut.

Skupina AURES Holdings, prevádzkovateľ medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO a Mototechna, momentálne hľadá nových ľudí na 167 pracovných pozícií na Slovensku, v Českej republike a v Poľsku. Skupina ročne predá takmer stotisíc automobilov. V tomto roku plánuje pokračovať v expanzii, preto najviac pozícií hľadá v oblasti podpory predaja. Už vlani sa spoločnosť výrazne personálne posilnila a navýšila počet zamestnancov o 12 % na 3 417 ku koncu roka 2023.

"Vlaňajší rok bol pre našu spoločnosť predajne najúspešnejší v našej tridsaťjedenročnej histórii a tohtoročné ciele sú tak logicky ambiciózne. Navyše, ojazdené vozidlá sú aj pre ekonomickú situáciu z roka na rok stále viac žiadané. Budeme taktiež naďalej pokračovať v expanzii, a to prevažne v Poľsku, kde je najvyšší potenciál na rast. Posilňujeme ale aj v našich tradičných krajinách, ako sú Česká republika a Slovensko, a preto potrebujeme rozšíriť naše tímy," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva spoločnosti AURES Holdings, prevádzkovateľa medzinárodnej siete autocentier AAA AUTO, Mototechna a Auto Diskont a pobočiek Driverama v západnej Európe. V minulom roku AURES Holdings pokoril svoj historický rekord a za tridsaťjeden rokov existencie prvýkrát predal viac ako 98 000 vozidiel. V tomto roku chce pokoriť 100 000.

"Na Slovensku a v Českej republike ponúkame pracovné miesta v back office a tiež chceme doplniť pozície pre styk so zákazníkmi. Chceme získať prevažne seniornejších kandidátov s vyššou kvalifikáciou a skúsenosťami v zákazníckom servise," doplnila Karolína Topolová. Spoločnosť hlavne v Česku naberá ľudí aj na nové projekty, najmä z oblasti financií a e-mobility. "Elektromobilita je nevyhnutnou súčasťou dnešnej doby a naša spoločnosť chce byť aj naďalej lídrom v tejto oblasti na sekundárnom trhu. Veď počet predaných elektromobilov vlani vzrástol už na rekordných takmer päťsto, teda štvornásobne viac ako rok predtým. V tomto roku preto, okrem iného, plánujeme rozšíriť počet nabíjacích staníc na našich pobočkách, a tiež budeme postupne budovať vlastné fotovoltaické elektrárne," upresnila Karolína Topolová.

Na Slovensku spoločnosť hľadá výhradne pozície pre styk so zákazníkmi, teda špecialistov na predaj vozidiel a finančných produktov, a tiež prípravárov áut. "V súčasnosti sa tiež snažíme vytypovať si vhodné lokality pre servisné centrum vozidiel, kde nájdu zamestnanie ďalší kandidáti,” dodala Karolína Topolová.

Nové otvorené pozície v Poľsku sa týkajú prevažne predaja vozidiel, čo súvisí s plánovanou expanziou spoločnosti. V najbližšej dobe tu AURES Holdings chce otvoriť niekoľko pobočiek. "Budeme tiež pokračovať v rozširovaní kapacity našich existujúcich pobočiek. V Zabrze chceme kapacitu rozšíriť na dvojnásobok, teda až na 800 áut, v Gdansku navýšime ponuku o 200 vozidiel. V súčasnosti ponúkame len v tejto krajine takmer päťtisíc áut a s ďalším rastom stúpa aj naša potreba náboru nových zamestnancov. Po rozšírení pobočiek plánujeme v Poľsku nárast až na 845 zamestnancov," uzavrela Karolína Topolová.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Stránky