Podporujeme-RSS

Odborníčka Grant Thornton upozorňuje: Ak firmy nakupujú ubytovanie a/alebo dopravu, treba postupovať podľa úpravy DPH pre cestovné kancelárie. Inak riskujú pokutu

PRservis.sk - 19. jún 2024

19.6.2024 - Mnoho firiem si pri nákupe ubytovania a/alebo dopravy v rámci širšej dodávky služieb pre klientov neuvedomuje, že sa na ne vzťahuje tzv. osobitná úprava pre cestovné kancelárie a agentúry. Tá sa napriek špecifickému názvu neuplatňuje len na "cestovky", v skutočnosti zakazuje odpočet DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu, čiže ubytovania a/alebo dopravy, pre všetkých platiteľov. Ak firma v praxi nepostupuje podľa tejto úpravy, riskuje nielen vrátenie odpočtu DPH, ale aj pokutu vo výške 13,5 %.

Test 10 % podielom

Súdny dvor EÚ v judikatúre k výkladu ustanovení DPH smernice potvrdil, že osobitná úprava sa vzťahuje na každého podnikateľa, ktorý pre tretie osoby nakupuje služby ubytovania a/alebo dopravy a tieto tvoria nezanedbateľnú časť dodanej služby. Kým pri bežnom nákupe a dodávke tovarov či služieb si firma ako platiteľ DPH uplatní odpočet DPH na nákupe a následne predáva tovar či službu s DPH, v tomto prípade nemá nárok na odpočítanie DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu a zdaňuje iba prirážku, čiže kladný rozdiel medzi predajnou cenou a skutočnými nákladmi platiteľa. "V praxi firmy zvyknú nakupovať dopravu a ubytovanie ako bežnú službu, uplatnia si odpočet DPH a pri predaji a fakturácii vychádzajú zo sumy bez DPH. To je chyba, ktorá firmu pri daňovej kontrole môže stáť nielen vrátanie DPH, ale aj pokutu vo výške trojnásobku základnej sadzby ECB, resp. minimálne 10 percent," hovorí Ľubomíra Murgašová, daňová odborníčka poradenskej spoločnosti Grant Thornton.

V praxi sa sporné situácie vyskytujú najmä v sektore reklamných služieb a eventových agentúr, ako aj v prípadoch, keď slovenská pobočka nadnárodnej spoločnosti organizuje strategické stretnutie alebo školenie pre zamestnancov celej skupiny. Osobitná úprava sa vzťahuje na takéto služby, ak ubytovanie a doprava tvoria nezanedbateľnú časť celej dodávky. "Exaktne nie je definované, aká časť dodávky služieb cestovného ruchu sa považuje za nezanedbateľnú časť celkovej dodávky. V metodickom pokyne Finančnej správy je len príklad zabezpečenia ubytovania pre 3 ľudí zo skupiny 150. Zo skúsenosti odhadujem, že ak ubytovanie a doprava tvoria viac ako 10 percent celkovej fakturácie, treba sa poradiť so svojím daňovým poradcom, či situácia nespadá pod osobitnú úpravu," radí Ľubomíra Murgašová.

Pri porušení osobitnej úpravy hrozí od Finančnej správy pokuta vo výške 3-násobku základnej sadzby ECB (od septembra 2023 vo výške 4,5 %), čiže aktuálne 13,5%. Minimálna výška pokuty je 10 % z neoprávnene odpočítanej DPH.

Ako správne postupovať

Ustanovenia osobitnej úpravy sa vzťahujú na platiteľov DPH, ktorí nakupujú ubytovanie a/alebo dopravu od tretích osôb a fakturujú ich – či už samostatne alebo ako nezanedbateľnú časť širšieho balíka služieb – tretím osobám. Pritom nie je dôležité, či ide o pravidelnú alebo príležitostnú službu. V takom prípade firmy:

zdaňujú iba prirážku, t.j. kladný rozdiel medzi predajnou cenou a skutočnými nákladmi platiteľa súvisiacimi s obstaranými službami cestovného ruchu; táto prirážka sa považuje za cenu s DPH;
nesmú uviesť na predajnej faktúre samostatne sumu DPH;
nemajú nárok na odpočítanie DPH z nakúpených služieb cestovného ruchu;
musia uviesť na predajnej faktúre slovnú informáciu: "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie".

Nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb cestovného ruchu nevzniká ani vtedy, ak firma z ich predaja nedosiahne žiadny zisk. Ak platiteľ správne aplikuje DPH režim na dodanie služieb, nemá táto osobitná úprava pre cestovné kancelárie naňho negatívny dopad.

Ak sú však služby cestovného ruchu obstarané od iných osôb mimo územia EÚ, je prirážka od DPH oslobodená.

Naopak, ak firma služby cestovného ruchu obstaráva na vlastnú spotrebu, osobitná úprava sa na ňu nevzťahuje. Rovnako aj služby zabezpečené vo vlastnej réžii podliehajú bežnému zdaneniu mimo osobitnej úpravy. Treťou výnimkou je situácia, keď sú služby cestovného ruchu vzhľadom na vlastné plnenia tohto subjektu doplnkové alebo nemateriálne a tvoria iba nevýznamnú časť sumy z celkového balíka služieb

Spozornieť by mali aj zamestnávatelia, ktorí zabezpečujú dopravu svojim pracovníkom (agentúrnym zamestnancom, živnostníkom, v niektorých prípadoch aj vlastným zamestnancom) na pracovisko, ak je doprava obstarávaná od tretích strán. Uvedené je typické najmä pre sektor automobilového priemyslu. V daných prípadoch by sa mali tieto spoločnosti obrátiť na svojho daňového poradcu.

Praktické príklady a rady odborníčky

Na tomto mieste uvádzame niekoľko situácií, kedy sa osobitná úprava pre cestovné kancelárie môže uplatniť aj na platiteľa, ktorý nemá živnostenské oprávnenie na prevádzkovanie cestovnej kancelárie.

Príklad č.1: Reklamná agentúra organizuje propagačnú akciu

Situácia: Reklamná agentúra zabezpečuje propagačnú akciu pre svojho slovenského zákazníka za honorár 40 000 eur. V rámci nej zabezpečuje prenájom priestorov, moderátorov, hostesky, kultúrny program, cateringové služby, ozvučenie a technické zabezpečenie akcie v sume 10 000 eur s DPH, ale aj rezerváciu ubytovania a prepravu osôb v sume 20 000 eur s DPH. Všetky služby sú zabezpečené treťou stranou.

Riešenie: Ak reklamná agentúra zabezpečuje ubytovanie a prepravu pre všetkých účastníkov akcie (ktoré obstará od tretích strán vo svojom mene), potom sa na celú propagačnú akciu musí uplatniť osobitná úprava pre cestovné kancelárie. Dôvod: náklady na ubytovanie a prepravu sú súčasťou balíčka - objednávanej služby zákazníkom a nie sú nemateriálne v porovnaní k celkovej cene reklamnej služby.

Reklamná agentúra tak nebude mať nárok na odpočítanie DPH v sume 5 000 eur (zo vstupných plnení). Reklamná agentúra vystaví faktúru pre slovenského zákazníka na sumu 40 000 eur, pričom na faktúre samostatne nevyčísli sumu DPH. Na faktúre reklamná agentúra uvedie poznámku "úprava zdaňovania prirážky - cestovné kancelárie". Reklamná agentúra prostredníctvom svojho DPH priznania zdaní sumu 10 000 eur (predajná cena – náklady od tretích strán spolu s DPH). Táto suma sa považuje za cenu s DPH, tzn. reklamná agentúra vykáže v DPH priznaní základ dane 8 333,33 eur a DPH v sume 1 666,67 eur.

Iná situácia by nastala, ak by služby ubytovania a prepravy využilo iba niekoľko ľudí a v pomere k celkovej cene akcie by boli náklady na ubytovanie a prepravu nevýznamné. V takom prípade by sa na dodanie reklamnej služby uplatnil bežný režim DPH.

"Ak je možné ubytovanie a dopravu fakturovať osobitne a je oddeliteľná od ostatných poskytovaných služieb, je dobré tieto služby oddeliť od zvyšku. Firmy ušetria na administratíve, keďže nemusia posudzovať, ktoré služby spadajú pod osobitnú úpravu, ale uplatniť osobitnú schému iba na službu cestovného ruchu, čiže na ubytovanie a/alebo prepravu. Toto riešenie sa dá uplatniť napríklad pri konferenciách, keď sa oddelí účastnícky poplatok od ubytovania poskytovaného nad rámec účastníckeho poplatku. Ak sa ale služba nedá oddeliť, keď klientovi predávate celú službu v jednom balíku, treba posúdiť, v akom rozsahu ste povinní uplatniť osobitnú DPH úpravu pre cestovné kancelárie." radí Ľubomíra Murgašová.

Príklad č.2: Spoločnosti zo skupiny sa stretnú na pravidelnom strategickom stretnutí, ktoré organizuje materská spoločnosť

Situácia: Materská spoločnosť organizuje 2-dňové strategické stretnutie pre vlastných zamestnancov aj zamestnancov dcérskych spoločností, počas ktorého sa bude rokovať o strategických plánoch skupiny. Materská spoločnosť zabezpečí od hotela, kde sa akcia koná, ubytovanie pre všetkých zamestnancov, prenájom priestorov, stravovanie a cateringové služby a kultúrny program. Dopravu na miesto akcie zabezpečujú pre svojich zamestnancov jednotlivé dcérske spoločnosti. Uvedené náklady od tretích strán (hotel, cateringová spoločnosť a pod.) budú fakturované na materskú spoločnosť, ktorá následne prefakturuje tieto náklady 1:1 na dcérske spoločnosti v pomere k účasti ich zamestnancov.

Riešenie: Keďže materská spoločnosť obstará vo svojom mene a na svoj účet služby cestovného ruchu (ubytovanie) spolu s kombináciou ostatných služieb ako kultúrneho programu a stravovania, ktoré bude následne refakturovať ďalej, pôjde o dodanie služieb cestovného ruchu. Materská spoločnosť uplatní osobitný režim pre cestovné kancelárie na dodanie týchto služieb. Keďže materská spoločnosť nedosiahla zisk z uvedeného dodania, prirážka bude nulová a nebude teda musieť odviesť DPH. Keďže nejde o všeobecné dodanie služby do iného členského štátu, materská spoločnosť neuvádza túto refakturáciu do súhrnného výkazu. Materská spoločnosť však nemá nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb, ktoré sa pomerne vzťahujú k dcérskym spoločnostiam. Z alikvotnej časti, ktorá prináleží nákladom pre zamestnancov materskej spoločnosti, má materská spoločnosť nárok na odpočítanie DPH po splnení zákonných podmienok. Na túto časť nákladov sa neuplatní osobitná úprava pre cestovné kancelárie.

Príklad č.3: Spoločnosť zabezpečuje školenie zamestnancov zo skupiny

Situácia: Platiteľ zabezpečuje na Slovensku medzinárodné odborné školenie pre zamestnancov zo skupiny. V cene školenia sú náklady na prednášajúcich, prenájom priestorov a občerstvenie. Platiteľ ponúkne sesterským spoločnostiam popri školení možnosť zabezpečenia ubytovania a prepravy pre účastníkov školenia. Uvedené služby budú fakturované nad rámec účastníckeho poplatku. Platiteľ obstará služby ubytovania a prepravy vo svojom mene od tretích strán a následne ich bude fakturovať 1:1 na účastníkov školenia.

Riešenie: Osobitná úprava pre cestovné kancelárie sa uplatní iba na obstarané náklady od tretích strán na služby cestovného ruchu, t.j. ubytovanie a prepravu, ktoré sú fakturované osobitne nad rámec účastníckeho poplatku. Keďže platiteľ nedosiahol zisk z uvedeného dodania, prirážka bude nula a z nej nebude musieť odviesť DPH. Platiteľ však nemá nárok na odpočítanie DPH z obstaraných služieb ubytovania a prepravy. Služba školenia budú podliehať bežnému zdaneniu.

O poradenskej spoločnosti Grant Thornton

Poradenská spoločnosť Grant Thornton, ktorá vznikla v roku 1991, patrí medzi špičku poradenských firiem v oblasti daní, auditu, účtovných a outsourcingových služieb. Firma sa pripojila k sieti Grant Thornton v roku 1999 a pracuje pre stredné a veľké domáce a medzinárodné spoločnosti, pričom mnohé majú rakúske alebo nemecké korene. Vyše 70 profesionálov v bratislavskej kancelárii poskytuje služby viac než 700 klientom zo súkromného a verejného sektora, z ktorých mnoho patrí do rebríčka TOP 100 slovenských spoločností. www.grantthornton.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Filozofický ústav SAV organizuje konferenciu Issues on the (Im)Possible X

SAV.sk - 19. jún 2024
Filozofický ústav SAV, v. v. i., organizuje od 25. do 27. júna 2024 medzinárodnú konferenciu Modal Metaphysics: Issues on the (Im)Possible X (Problémy v (ne)možnom X). Konferencia sa uskutoční na Filozofickom ústave SAV v Bratislave na Klemensovej ulici. Počas uplynulých desiatich rokov konferencia prilákala filozofov zo všetkých kútov sveta a výstupy jej prednášok formovali súčasné trendy vo filozofickom výskume v analytickej filozofii. Tento rok prijali pozvanie traja prenášajúci: Barbara Vetter (Freie Universität ...
Kategórie: Podporujeme

Päť slovenských vedkýň sa zúčastní na prestížnej letnej škole o malých modulárnych reaktoroch

PRservis.sk - 19. jún 2024

19.6.2024 -
Slovensko bude mať zastúpenie na 2. ročníku prestížnej Medzinárodnej letnej školy organizovanej Polytechnickou univerzitou Miláno a Európskou sieťou pre vzdelávanie v oblasti jadra

Slovensko bude mať zastúpenie na prestížnej 2. Medzinárodnej letnej škole o malých modulárnych reaktoroch a pokročilých jadrových reaktoroch, ktorú organizuje Polytechnická univerzita v Miláne pre talentovaných študentov, doktorandov a mladých výskumníkov z celej Európy. Na podujatí sa v termíne 24. do 28. júna 2024 zúčastní päť slovenských študentiek a doktorandiek. Ich účasť finančne podporila spoločnosť newcleo pôsobiaca vo Francúzsku, Veľkej Británii, Taliansku a Švajčiarsku, ktorá sa zameriava na vývoj malých modulárnych reaktorov, konkrétne pokročilých jadrových reaktorov IV. generácie.

Slovensko potrebuje mladých odborníkov v oblasti jadra

Letnú školu organizujú spoločne Polytechnická univerzita a Európska sieť pre vzdelávanie v oblasti jadra (European Nuclear Education Network ENEN). Ide o podujatie pre mladé talenty, ktoré sa vzdelávajú v oblasti jadrovej vedy, inžinierstva a technológií malých modulárnych a pokročilých jadrových reaktorov.

"Na vybudovanie moderných jadrových reaktorov v celej Európe sa musia všetky zainteresované strany zamerať na mladšie generácie a zatraktívniť všetky jadrové vedy pre študentov. Sme hrdí na to, že môžeme podporou účasti na prestížnej letnej škole prispieť k tomuto širšiemu cieľu v prospech celého sektora," povedal Stefano Buono, CEO spoločnosti newcleo.

O účasť sa uchádzalo viacero motivovaných a kvalitných kandidátov, z ktorých zástupcovia spoločnosti newcleo vybrali päť účastníčok. "Obzvlášť nás teší, že všetkých päť miest vo finálnom výbere obsadili ženy. Je to dôkaz, že oblasť jadrovej vedy a energetiky má široký potenciál prilákať talenty," uviedol Miroslav Šarišský, globálny riaditeľ ľudských zdrojov spoločnosti newcleo.

"Veľmi oceňujem, že mladí slovenskí odborníci v oblasti jadrovej vedy dostanú príležitosť diskutovať s poprednými odborníkmi na malé modulárne a pokročilé reaktory. Je to oblasť, ktorá má aj pre Slovensko veľkú perspektívu nielen pri výrobe energie, ale aj produkcii tepla pre priemysel," hovorí Martin Venhart, podpredseda SAV a vedecký pracovník Fyzikálneho ústavu SAV, v. v. i.

Štyri doktorandky a jedna študentka

Väčšina účastníčok aktuálne postgraduálne študuje alebo už pracuje na vedeckých projektoch napríklad v Slovenskej akadémii vied. Medzi Slovenkami, ktoré pocestujú do Talianska, je však aj študentka 5. ročníka magisterského štúdia na Fakulte matematiky, fyziky a informatiky UK. Zaujímavosťou je, že väčšina vedkýň, ktoré sa zúčastnia na letnej škole, sa venuje oblasti jadrovej chémie.

"V rámci štúdia na univerzite sa málo času venuje perspektívnej oblasti, akou sú malé modulárne reaktory, ktoré existujú vo viacerých dizajnoch a je v nich palivo štiepené neutrónmi s rôznou energiou. Som rada, že na letnej škole si rozšírim znalosti práve o tejto oblasti," hovorí Monika Bírová, študentka doktorandského štúdia na Fyzikálnom ústave SAV a jedna z vybraných účastníčok letnej školy.

O spoločnosti newcleo

Spoločnosť newcleo, ktorá je financovaná zo súkromných zdrojov, bola založená v roku 2021 a odvtedy získala celkovo 400 miliónov EUR, aby sa stala inovátorom v oblasti jadrovej energie. Jej poslaním je vyrábať bezpečnú, čistú, cenovo dostupnú a prakticky nevyčerpateľnú energiu pre svet prostredníctvom radikálne inovatívnej kombinácie existujúcich, dostupných technológií.

Spoločnosť newcleo využíva tridsať rokov výskumných a vývojových skúseností v oblasti rýchlych, kovmi chladených reaktorov a systémov chladenia kvapalným olovom a náš vrcholový manažment a tím sa môže pochváliť stovkami rokov kumulovaných praktických skúseností.

newcleo má približne 700 vysokokvalifikovaných zamestnancov vo Francúzsku, Veľkej Británii a Taliansku a disponuje obchodnými, vedeckými, prevádzkovými a priemyselnými výrobnými kapacitami vo vertikálne integrovanom modeli, ktorý je navrhnutý tak, aby splnil svoj ambiciózny časový plán uvedenia na trh.

Technológia spoločnosti newcleo, ktorá väčšinou pracuje s inovatívnym prístupom k už využívaným vedeckým a vývojovým riešeniam, rieši rovnako dobre tri kľúčové výzvy jadrovej energetiky: odpad, bezpečnosť a náklady.

Odpad: rýchle reaktory sú schopné efektívne "spaľovať" (t. j. štiepiť) ochudobnený urán, plutónium a minoritné aktinoidy. Pri využívaní paliva MOX vyrobeného z prepracovaného jadrového odpadu reaktory newcleo nielenže zabezpečujú udržateľnosť uzavretím palivového cyklu, ale dokážu tiež zvýšiť energetickú nezávislosť.
Bezpečnosť: olovom chladené reaktory pracujú pri atmosférickom tlaku. Vlastnosti olova (tepelná kapacita a vodivosť, bod varu, chemická inertnosť, tieniace vlastnosti) spolu s pasívnymi bezpečnostnými systémami newcleo zabezpečujú veľmi vysokú úroveň bezpečnosti.
Náklady: konštrukcia reaktora spoločnosti newcleo prešla za posledných 20 rokov optimalizáciou a výsledkom je koncepcia ultrakompaktného a prenosného modulu s výkonom 200 MWe s vylepšenou energetickou hustotou v porovnaní s inými technológiami. Náklady sú nízke vďaka jednoduchosti, kompaktnosti, modularite, prevádzke pri atmosférickom tlaku a zvýšenej výstupnej teplote.

Spoločnosť newcleo tiež pracuje na významných investíciách do výroby paliva MOX vo vyspelých krajinách, čo je krok smerujúci k využitiu energie z vyhoretých palivových tyčí ako v súčasnosti vedľajšieho produktu jadrového priemyslu.

Spoločnosť newcleo je pripravená vyvinúť nový, udržateľný a úplne bezpečný spôsob výroby jadrovej energie, ktorý pomôže ľudstvu dosiahnuť nulové emisie a zmierniť globálne otepľovanie.

Viac informácií na www.newcleo.com.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Otvorili grantovú výzvu Challenger Science

SAV.sk - 18. jún 2024
Nadácia ESET otvára mimoriadnu grantovú výzvu Challenger Science, ktorej cieľom je pomôcť vedcom a vedkyniam na Slovensku rozvíjať svoj podnikateľský potenciál. Výzva je určená študentom doktorandského štúdia a senior výskumným pracovníkom zo slovenských vzdelávacích a výskumných inštitúcií. Prihlásiť sa môžu jednotlivci aj tímy. V prípade, že sa účastník hlási ako jednotlivec, bude mať možnosť vytvoriť tím s inými účastníkmi. Program ...
Kategórie: Podporujeme

V Trnave sa bude hovoriť o druhej kvantovej revolúcii

SAV.sk - 18. jún 2024
Pozývame Vás na popularizačno-vedeckú prednášku profesora Vladimíra Bužeka na tému Druhá kvantová revolúcia. Prednáška sa uskutoční v utorok 18. júna 2024 o 18.00 hod. v Malom Berlíne v Trnave. Prednášku organizuje QUTE.sk – Národné centrum pre kvantové technológie. Prof. Vladimír Bužek v prednáške zavedie publikum do novej éry výskumu a technologického pokroku v oblasti kvantovej mechaniky. Táto revolúcia otvára dvere k novým možnostiam ...
Kategórie: Podporujeme

AquaCity Poprad: 20 rokov zážitkov a 20 rokov zábavy

PRservis.sk - 18. jún 2024

18.6.2024 - Už dve dekády uplynuli od chvíle, keď pod Tatrami vznikol vodný raj, ktorý dnes poznáme ako AquaCity Poprad. Tento jedinečný projekt sa začal písať vďaka geotermálnemu vrtu v Grébparku v Poprade, ktorý sa stal základom pre vytvorenie jedného z najobľúbenejších aquaparkov na Slovensku. AquaCity Poprad sa chystá osláviť svoje 20. výročie počas víkendu plného nezabudnuteľných zážitkov, animačných programov, súťaží, tanca a množstva atrakcií.

História a rozvoj AquaCity Poprad

Koncom júna 2003 uviedla spoločnosť Aquapark Poprad do prevádzky prvú časť termálnych bazénov. Vo vtedajšom novom areáli termálneho kúpaliska sa nachádzali dva kryté bazény, jeden vonkajší 33-metrový bazén, detský bazén a bazén s vodou z blízkeho geotermálneho vrtu. Táto prvá etapa výstavby zahrňovala aj kompletnú prestavbu technologickej časti krytej plavárne a výstavbu objektu s priamym vstupom do vonkajších bazénov.

Postupne sa aquapark rozširoval a modernizoval. Dnes AquaCity Poprad ponúka trinásť vonkajších a vnútorných bazénov s termálnou vodou o teplote 28°C – 38°C, wellness centrum, tobogany a viac ako 350 vodných atrakcií. Aquapark sa tak stal nielen vstupnou bránou do Vysokých Tatier, ale aj centrom zábavy a cestovného ruchu, ktoré láka návštevníkov z celého Slovenska aj zo zahraničia.

20 rokov zážitkov a zábavy

Prvý júlový víkend od 5. do 7. júla 2024 bude venovaný oslave 20. výročia AquaCity Poprad. Tento výnimočný víkend sľubuje bohatý program, ktorý poteší malých aj veľkých návštevníkov. Piatkový večer otvorí eventová kapela 4ka BAND, ktorá roztancuje a zabaví svojimi hitmi všetkých prítomných. Pripravte sa aj na farebnú penovú šou, kde sa zábava zmieša s farebnými bublinami a zažijete doslova farebný zážitok. Piatkový program zakončí mini disko s maskotmi, kde deti potešia Elza a postavičky z rozprávky Ľadové kráľovstvo.

aquacity.sk/narodeniny

Program pre celú rodinu

V sobotu je pripravený program zameraný hlavne na deti. Z Krajiny za dúhou príde usmievavá, zvedavá a odvážna Dúhalka, ktorá spolu s deťmi bude spievať, tancovať a objavovať svet okolo seba. Pre ostatných bude pripravená tanečno-hudobná šou Tribute to Beyonce Dance Show, ktorá určite nadchne všetkých milovníkov hudby a tanca.

Vrchol narodeninových osláv

Najväčšie oslavy budú v nedeľu 7. júla. V AquaCity Poprad sa predstaví tanečná skupina KRS MOVEMENT, známa z účinkovania v Let's Dance. Atmosféru rozprúdi speváčka Tina so svojimi hitmi. Návštevníci budú mať jedinečnú možnosť stretnúť sa pri autogramiáde a fotení s influencerom Jovinečkom. AquaCity Poprad sa počas víkendu pokúsi o nový rekord s nafukovacími kolesami, čím vytvorí nezabudnuteľnú spomienku na svoje dvadsiate narodeniny. Celý program bude moderovať obľúbený moderátor Ján Tribula.

Darčeky a prekvapenia pre všetkých

Oslavy budú plné sprievodných akcií, súťaží, darčekov pre deti a mnohých prekvapení. Neváhajte a príďte si užiť výnimočné dni v popradskom aquaparku. Vstupenky si môžete zakúpiť online na e-shope shop.aquacity.sk alebo priamo na mieste. AquaCity Poprad ponúka širokú škálu možností pre zábavu a relax pre celú rodinu.

AquaCity Poprad - Vodná zábava a relax v jednom

AquaCity Poprad nie je len aquapark, ale aj komplexný wellness a relaxačný rezort. V areáli nájdete moderné wellness centrum, ktoré ponúka rôzne druhy masáží, sauny, parné kúpele a relaxačné procedúry. Pre milovníkov adrenalínu sú tu tobogany a ďalšie vodné atrakcie, ktoré zaručia nezabudnuteľné zážitky.

Návštevníci majú možnosť využiť aj ubytovanie v komfortných hoteloch priamo v areáli AquaCity, kde si môžu užiť pohodlie a skvelé služby. V ponuke sú aj rôzne balíčky a akciové ponuky, ktoré umožnia stráviť tu nezabudnuteľný čas za výhodné ceny.

AquaCity Poprad je ideálnym miestom pre rodinné dovolenky, romantické víkendy alebo jednoducho pre relax a oddych od každodenného zhonu. Príďte a presvedčte sa sami, prečo je AquaCity Poprad už 20 rokov synonymom zábavy a relaxu pod Tatrami.

Viac informácií nájdete na aquacity.sk

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nadácia Krištáľové krídlo prispeje na nákup zdravotných pomôcok pre deti v Spišskej Novej Vsi

PRservis.sk - 18. jún 2024

18.6.2024 - Vo štvrtok 13. júna 2024 sa v Penati Golf Resort uskutočnil už tretí ročník charitatívneho golfového turnaja, ktorého cieľom je rozvíjať komunitu Krištáľového krídla a zároveň pomáhať tam, kde je to potrebné. Výťažok z tohto ročníka pomôže deťom z Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa v Spišskej Novej Vsi, ktorého riaditeľkou je Alexandra Hovancová, laureátka Krištáľového krídla za rok 2023 v kategórii Filantropia.

Biolampa, vozík, kyslíkový prístroj, ambuvak či oximeter. Nákup zdravotných pomôcok, ktoré potrebujú v Centre pre deti a rodiny, podporili priatelia a podporovatelia Krištáľového krídla, ktorí si zmerali svoje zručnosti v golfe či absolvovali cyklotúru v Penati Gold Resort Šajdíkove Humence, sumou viac ako štyri tisíc eur. Ceny do turnaja venovali významní umelci, laureáti Krištáľového krídla, vrátane laureáta za rok 2023 Ašota Haasa.

"Tento turnaj je vždy plný dobrej nálady a má fantastickú atmosféru. Ľudia sa porozprávajú, stretnú, zabavia a na konci dňa urobia to najdôležitejšie – podporia dobrú vec. Dnes sme podporili Sašku Hovancovú s jej projektom v Spišskej Novej vsi. Takto sme spojili toto krásne podujatie s našou laureátkou a touto troškou podporíme aj jej aktivity. Stará sa o šestnásť detí a potrebujú 24 hodín denne asistenciu. Jej sa to darí priam zázračným spôsobom," povedal o turnaji a jeho charitatívnom rozmere Richard Lintner. "U nás je to tak, že vieme pracovať s akoukoľvek sumou. Výťažok z turnaja použijeme na nákup zdravotných pomôcok. S takými zázrakmi sa stretávame prevažne na Vianoce. Je to pre mňa jeden z najväčších zázrakov, aké som zažila, že si na nás ľudia spomenú aj v inom čase počas roka," povedala s veľkou pokorou riaditeľka Centra pre deti a rodiny Dom Charitas sv. Jozefa, laureátka Krištáľového krídla za rok 2023 v kategórii Filantropia, Alexandra Hovancová.

Celodenný program golfového turnaja a cyklotour v Šajdíkových Humenciach sprevádzala príjemná a veselá atmosféra, doplnená chuťou pomáhať. Turnaja sa zúčastnili viaceré známe tváre zo sveta športu či kultúry a rovnako aj mnoho vplyvných osobností. Charitatívny golfový turnaj Krištáľového krídla si užívala aj speváčka a členka poroty Emma Drobná. "Som rada, že som spätá s Krištáľovým krídlom. Sú to vždy veľmi pekné spomienky. Tento rok je to celkom náhoda, že som tu," povedala a prezradila, že je na golfovom turnaji vôbec po prvýkrát. "Hralo sa nám fantasticky, ihrisko bolo krásne pripravené, klub je nádherný. Deň sme si užili, počasie bolo fantastické a aj flight, ako som ho mal poskladaný, bol veľmi príjemný," povedal Richard Lintner, člen poroty a zároveň člen druhého najlepšieho tímu na turnaji. Tréning na charitatívny turnaj absolvoval v Penati Golf Resort spolu s Robertom Petrovickým. "Robo hral perfektne, Marek Fašiang takisto fantasticky a Rado Rančík tiež. Mal som veľmi ľahkú úlohu ich ľahučko sprevádzať," prezradil o svojom tíme.

V minulosti pomohol charitatívny golfový turnaj a cyklotour Krištáľového krídla deťom so závažnými poškodeniami pečene a deťom s reumatickými ochoreniami. "Srdečne ďakujem všetkým zúčastneným, darcom aj partnerom, ktorí podporujú nielen galavečer Krištáľové krídlo, ale aj naše charitatívne aktivity. Mám radosť, že aj tento rok sme strávili nádherný spoločný deň," povedala správkyňa Nadácie Krištáľové krídlo Katarína Srkala.

Od svojho založenia v roku 2014 sa Nadácia Krištáľové krídlo zameriava na pomoc rodinám, občianskym združeniam, zdravotníckym zariadeniam a deťom, ktoré sú mentálne, zmyslovo, citovo a telesne postihnuté.

Ceny od Ašota Haasa

Ceny do turnaja venovali poprední slovenskí umelci a zároveň laureáti Krištáľového krídla. Víťazi golfového turnaja si prevzali krásne diela od Ašota Haasa a Juraja Čuteka.

Ceny venovali aj Martin Prokopovič, Zuzana Schmidt a Hubert.

Golfové ihrisko poskytli Penati Golf Resort Šajdíkove Humence a NAY, a.s., charitatívny turnaj ďalej podporili Respect, Hubert, Vinpera, Budiš, Urpiner, Kon-rad, Nestwille, Mondelez a Dema.

Viac informácií

Webstránka: www.kristalovekridlo.sk
Instagram: https://www.instagram.com/kristalovekridlo/?hl=sk
Facebook: https://www.facebook.com/kristalovekridlo

O Krištáľovom krídle

Krištáľové krídlo je každoročne udeľované ocenenie významným osobnostiam na Slovensku, ktoré dosiahli vo svojom odvetví mimoriadnej odbornosti a úspech. Ocenenie sa udeľuje od roku 1997 a tento rok sa uskutočnil jeho 27. ročník. Cenu Krištáľové krídlo udeľujú členovia odborných porôt a Veľká porota za mimoriadny prínos v rôznych oblastiach spoločenského, kultúrneho, hospodárskeho a verejného života. Nominácie a ocenenia sa udeľujú v kategóriách Medicína a veda, Hudba, Populárna hudba, Filantropia, Divadlo a audiovizuálne umenie, Výtvarné umenie, Inovácie a startupy, Hospodárstvo, Publicistika a literatúra a Šport.

Veľká porota udeľuje každý rok i mimoriadnu cenu za celoživotné dielo, mimoriadny úspech v zahraničí alebo iný výrazný počin v hodnotenom roku. o ocenení v každej kategórii rozhoduje porota zložená z odborníkov pôsobiacich práve v danej oblasti. Hlavnou myšlienkou Krištáľového krídla je objavovanie a vyzdvihnutie jedinečných ľudí a ich profesionálnych výkonov, ktoré si zaslúžia úctu.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Výstava Neodovzdané diplomy pred Aulou SAV upozorňuje na vojnu na Ukrajine

SAV.sk - 18. jún 2024
Priestory pred Aulou SAV v bratislavskom areáli na Patrónke patria až do 17. júla 2024 sugestívnej výstave fotografií s názvom Neodovzdané diplomy. Jej cieľom je pripomenúť prebiehajúcu vojnu a cenu, ktorú Ukrajinci denne platia v boji za slobodu. Výstava odkrýva príbehy 40 ukrajinských študentov zabitých vo vojne. „Výstava Neodovzdané diplomy si uctieva pamiatku ukrajinských študentov, ktorí si svoje diplomy nikdy neprevezmú, lebo ich životy ukončila ruská invázia,“ hovorí ...
Kategórie: Podporujeme

Trenčianska univerzita získala stavebné povolenie na vybudovanie nového vysokoškolského internátu

PRservis.sk - 18. jún 2024

18.6.2024 - Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne dlhodobo a intenzívne buduje svoju značku uznávanej a vysoko hodnotenej vedecko–výskumnej a vzdelávacej inštitúcie. Na univerzite sa každý rok vzdeláva viac ako 2500 študentov na 4 fakultách a 2 celouniverzitných pracoviskách. Na Študentskej ulici v Trenčíne sídlia najväčšie súčasti univerzity - Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov, Fakulta zdravotníctva, FunGlass a Katedra politológie. Práve v tejto najsilnejšie zastúpenej lokalite chýba študentský domov.

"Na investičnom zámere vybudovania študentského domova a univerzitnej knižnice intenzívne pracujeme od roku 2021. V roku 2022 sme obstarali projektovú dokumentáciu pre vydanie územného rozhodnutia a projektovú dokumentáciu pre vydanie stavebného povolenia. V auguste 2022 bolo vydané územné rozhodnutie na umiestnenie stavby a v júni 2024 bolo vydané stavebné povolenie na Dobudovanie univerzitného campusu. Plánovaná kapacita študentského domova je 130 lôžok, čím sa nám podarí zabezpečiť chýbajúci počet lôžok pre študentov a vytvoriť ideálne prostredie pre akademický a osobný rast študentov," uviedol rektor Trenčianskej univerzity Jozef Habánik.

Celkové náklady na projektovú dokumentáciu pre územné rozhodnutie a pre stavebné povolenie boli vo výške 360 tis. EUR vrátane inžinieringu, geodetických zameraní, odborných posudkov vypracovaných podľa požiadaviek stavebného úradu Mesta Trenčín. Z toho finančná čiastka 202 tis. EUR bola uhradená cez rozvojový projekt z prostriedkov MŠVVaM SR. Ďalšou etapou projektovej prípravy je realizačný projekt stavby a vyhlásenie verejného obstarávania na zhotoviteľa stavby.

Novostavba objektu študentského domova pozostáva zo štvorpodlažnej ubytovacej časti s 32 dvojizbovými apartmánmi a 1 bezbariérovým apartmánom, päťpodlažného objektu univerzitnej knižnice prístupnej aj verejnosti, ale ja viacúčelovej sály s variabilným usporiadaním, s možnosťou organizovania konferencií alebo slávnostných akademických obradov. Celá budova je navrhnutá tak, aby spĺňala vysoké ekologické normy EÚ a zároveň zapadla do existujúcej infraštruktúry okolitých budov. Dopravné napojenie je riešené priamo z priľahlej komunikácie, z ktorej je prístup aj na 78 km dlhú cyklotrasu Hlohovec – Piešťany – Beckov – Nemšová, ktorá je paralelná k Vážskej cyklomagistrále. Súčasťou internátu bude aj univerzitná knižnica, ktorá spĺňa súčasné nároky na dostupnosť vedecko-technických informácií v modernom a kvalitnom prostredí a tiež univerzitná kaviareň, ktorá bude dostupná aj pre verejnosť. Celkovo vznikne 34 parkovacích miest, vonkajšie parkovisko bude mať 10 parkovacích státí a v garáži pod ubytovacou časťou bude vybudované parkovisko pre 24 vozidiel.

"Výstavba internátu je krok k zlepšeniu kvality študentského života, podpore mladých talentov a vytvoreniu nadštandardného bývania študentov na Slovensku. Našim cieľom je vytvoriť miesto, kde sa budú študenti cítiť ako doma, budú mať kľud na štúdium, školu "na skok" od ubytovania a kde budú môcť naplno rozvíjať svoj potenciál," doplnil rektor Jozef Habánik.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Nivám sa darí. V nákupnom centre stúpli tržby v niektorých kategóriách až o štvrtinu

PRservis.sk - 18. jún 2024

18.6.2024 - Ťahúňmi sú rýchloobrátkový tovar, potraviny a gastro.

Silný apríl a celkovo prvé štyri mesiace má za sebou nielen slovenský maloobchod ako celok, ale aj Nivy, najnavštevovanejšie nákupné centrum na Slovensku. Celkové tržby v slovenskom maloobchode sa v apríli medziročne zvýšili o 9,6 percent, čo bol najrýchlejší rast za viac ako dva roky. Za prvé štyri mesiace kumulatívne stúpli o 4,2 percenta. V prípade Nív sa v rovnakom období v niektorých kategóriách tržby zvýšili až o štvrtinu. Premiantom bol rýchloobrátkový tovar.

"Silný rast zaznamenali všetky kategórie zo základnej ponuky Nív, vrátane potravín, oblečenia a doplnkov. O viac ako pätinu sa medziročne zvýšili tržby v gastro segmente. Napriek tomu, že sme otvorili nové prevádzky, výkonnosť na meter štvorcový zostala na stabilne vysokej úrovni," hodnotí výkonnosť Ján Harom, riaditeľ Nivy centra. Najväčšiemu multifunkčnému komplexu od HB Reavis, ktorý v septembri oslávi tretie narodeniny, prospieva jedinečnosť miesta, výborná dopravná dostupnosť s napojením na autobusovú stanicu a správna kombinácia funkcií.

Nivy profitujú aj z návratu zamestnancov do kancelárií. Zamestnanci tam vyhľadávajú nielen tržnicu s foodcourtom a pestrou ponukou jedál z celého sveta, ale využívajú aj ľahkú dostupnosť nákupov v ostatných typoch prevádzok. Od začiatku roka pribudlo na Nivách dvanásť nových prevádzok, vrátane štyroch nových reštaurácií a stravovacích prevádzok špecializovaných na ázijskú, vegetariánsku a tradičnú kuchyňu. Ponuka gastra sa bude pritom ďalej zvyšovať. Na svoje si prídu kávičkári a milovníci dobrých koláčov a pečiva. Svoje prevádzky už čoskoro otvoria Cafe Frei, Bloom Bakery a koncept známy z Viedne – kaviareň AIDA.

Denná návštevnosť centra sa pohybuje na úrovni 60 tisíc návštevníkov. Do Nív ich lákajú aj nové značky ako Steve Madden, Biotech USA či Pandora. "Registrujeme zvýšený záujem obchodníkov o priestory v segmente prémiového tovaru, vrátane šperkov. Ďalšou rastovou kategóriou sú domáce potreby," dodáva J. Harom. O ďalšie novinky na Nivách v najbližšom období nebude núdza. Onedlho otvoria svoj obchod s trendovou kórejskou kozmetikou Ksisters, pribudne aj prémiový a nadčasový Gant či obľúbený Flying Tiger Copenhagen.

Pozíciu Nív ako destinácie a technologického lídra tiež posilní nový zábavný koncept virtuálnej reality. Nivy od svojho vzniku kladú veľký dôraz na prepojenie komfortu nakupovania a ľahko dostupných služieb vo fyzickom prostredí s online svetom. Výsledkom je aj najsilnejší instagramový účet spomedzi nákupných centier a jeden z najsilnejších slovenských komerčných účtov na TikToku. Súčasťou zážitku na Nivách je aj aplikácia Ahoj Nivy!, ktorú si doteraz stiahlo viac ako 150-tisíc užívateľov. Vyhľadávanou je aj rozsiahla unikátna zelená strecha, ktorá ponúka pestré možnosti voľnočasového vyžitia od komunitnej záhradky, cez miesta na grilovanie, až po bežeckú drahú, vonkajší fitness priestor a detské ihrisko.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Michala Kšiňana z Historického ústavu SAV menovali rytierom Radu Akademických paliem

SAV.sk - 17. jún 2024
Začiatkom tohtoročného júna J. E. Pascal le Deunff, veľvyslanec Francúzskej republiky na Slovensku menoval tri popredné frankofónne osobnosti z vedeckého, univerzitného a pedagogického prostredia rytiermi Radu Akademických paliem – medzi nimi Mgr. Michala Kšiňana, PhD., z Historického ústavu SAV, v. v. i., a člena Predsedníctva SAV.       Michal Kšiňan, popredný slovenský historik, sa intenzívne angažuje pri francúzsko-slovenskej akademickej spolupráci. Známy je aj ako autor knihy Milan Rastislav Štefánik ...
Kategórie: Podporujeme

20 rokov AAA AUTO na slovenskom trhu: 300-tisíc predaných áut

PRservis.sk - 17. jún 2024

17.6.2024 - AAA AUTO je najväčším predajcom ojazdených automobilov na Slovensku.

V roku 2004 začala spoločnosť AAA AUTO ponúkať ojazdené automobily slovenským motoristom. Sieť autocentier AAA AUTO, ktorá spolu so značkou Mototechna, Mototechna Drive, Driverama a Auto Diskont patrí do skupiny AURES Holdings, za dobu svojej existencie na slovenskom trhu predala autá už viac ako 300-tisíc zákazníkom a rovnaký počet vozidiel aj vykúpila. Na celom území Slovenskej republiky momentálne nájdete dvanásť pobočiek AAA AUTO. V rámci celej skupiny AURES pôsobí na viac než šesťdesiatich miestach v piatich krajinách v Európe, v ponuke má až 15 000 áut. Historicky už skupina na výkupe a predaji obslúžila spolu viac ako 3,1 miliónov zákazníkov.

V roku 1992 vznikla spoločnosť AURES Holdings, ktorá prevádzkuje medzinárodnú sieť autocentier AAA AUTO, Mototechna, Auto Diskont a Driverama na Slovensku, v Česku, Poľsku, Nemecku a Maďarsku. Spoločnosť pod názvom AAA AUTO vstúpila na slovenský trh v roku 2004 a postupne otvárala pobočky po celej krajine, aby umožnila zákazníkom kupovať a predávať automobily v každom kúte republiky. Momentálne nájdete na Slovensku dvanásť autocentier, ktoré sa zameriavajú na výkup a predaj ojazdených vozidiel, a taktiež na predaj zánovných automobilov, ktoré spoločnosť ponúka pod značkou Mototechna. Ak by ste hľadali službu prenájmu auta, môžete sa obrátiť na Mototechnu Drive, ktorá ponúka krátkodobý alebo dlhodobý prenájom nových alebo zánovných automobilov.

Za dobu existencie spoločnosť predala jazdené autá už viac ako tristotisíc slovenským zákazníkom. AAA AUTO je momentálne najväčší predajca ojazdených automobilov, k čomu patria aj dlhodobé rekordné predaje. "V posledných rokoch dosahujeme skvelé predajné výsledky. Za rekordné objemy predaja vďačíme do značnej miery nášmu historickému rozhodnutiu investovať do moderných technológií. Najmä pokiaľ ide o integráciu nástrojov pre automatizáciu podnikania, podporených strojovým učením a generatívnou umelou inteligenciou, do našich procesov. Generatívnu umelú inteligenciu, ktorá je všeobecne dostupná iba rok, sme už úspešne využili v dvoch oblastiach – v marketingu a v posilňovaní efektivity prevádzky nášho zákazníckeho centra," uviedla Karolína Topolová, generálna riaditeľka a predsedníčka predstavenstva AURES Holdings. "Samozrejme, veľká vďaka za naše úspešné rekordné predaje patrí hlavne zákazníkom a všetkým našim takmer piatim stovkám zamestnancov na Slovensku," dodala Karolína Topolová.

Okrem moderných technológií v online prostredí sa v súčasnej dobe AAA AUTO na Slovensku venuje aj elektromobilite. V rámci "Áčiek" pôsobí špecializovaný EV tím, ktorý má na starosti jej rozvoj naprieč celou spoločnosťou. "Zákazníkom ponúkame ako líder trhu maximálne množstvo informácií o stave elektromobilov, vrátane zdravia batérie a reálneho dojazdu. Preto je nákup elektromobilu v AAA AUTO úplne bezpečný a bez nepríjemných prekvapení," vysvetlila Karolína Topolová.

Ďalším významným krokom spoločnosti AAA AUTO bolo iniciovanie založenia Detskej dopravnej nadácie. Tá podporuje deti, ktoré v dôsledku dopravnej nehody prišli o jedného alebo oboch rodičov. "Úlohou Detskej dopravnej nadácie je hlavne finančne pomáhať takto osirelým deťom a tiež tým, ktorým v dôsledku dopravnej nehody ostanú trvalé zdravotné následky. Som preto veľmi rada, že sme už aj na Slovensku mohli podporiť deti, ktoré, nanešťastie, pri dopravnej nehode prišli o rodičov," informuje Karolína Topolová.

Oslavu svojho dvadsaťročného pôsobenia na Slovensku usporiadala spoločnosť za účasti predstaviteľa súčasného väčšinového majiteľa spoločnosti fondu Abris Capital Partners Wojcziecha Lukawského, oboch spoločných generálnych riaditeľov Karolíny Topolovej a Petra Vaněčka a tiež ambasádora firmy a MMA zápasníka Samuela Piráta Krištofiča. Slávnostným večerom sprevádzala hostí známa slovenská moderátorka Jana Hospodárová. Hosťom zahrala populárna hudobná skupina Kmeťoband.

Súčasťou oslavy bol aj krst knihy o histórii značky Mototechna, ktorá v súčasnosti patrí do portfólia AURES Holdings a na Slovensku a v Českej republike už vyše desať rokov predáva zánovné vozidlá. Knihu o pôsobení Mototechny v Československu pred rokom 1989, ale aj o jej znovu oživení v rámci skupiny AURES Holdings napísal Martin Kupec. Publikácia obsahuje najmä historické plagáty a prospekty k vozidlám, ktoré Mototechna ponúkala v minulosti a tiež vizuály obnovenej Mototechny.

V rámci večera zároveň prebehla dobročinná aukcia, ktorej cieľom bolo zabezpečiť pre Detskú dopravnú nadáciu ďalšiu finančnú podporu. "Ďakujem všetkým partnerom aj zamestnancom, ktorí sa zapojili do dobročinnej aukcie, pri ktorej sa podarilo vybrať krásnych 4 500 eur na podporu detí," poďakovala Karolína Topolová. Jedným z dražených predmetov bola aj práve čerstvo pokrstená kniha o značke Mototechna s podpismi Karolíny Topolovej, Petra Vanečka, Jany Hospodárovej a Samuela Piráta Krištofiča.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

KOOPERATIVA prináša nájomné bývanie už aj do Bratislavy – sprístupní 102 bytov v komplexe Ovocné sady Trnávka

PRservis.sk - 17. jún 2024

17.6.2024 - Poisťovňa KOOPERATIVA ďalej posilňuje svoje postavenie významného poskytovateľa nájomného bývania na Slovensku. Po predchádzajúcich skúsenostiach v iných krajských mestách rozbieha svoj prvý rozsiahly projekt komerčného prenájmu bytov aj v Bratislave. V mestskej časti Ružinov, časť Trnávka nadobudla do svojho vlastníctva 102 bytov v novopostavenom bytovom komplexe Ovocné sady. Vďaka projektu, za ktorým stojí developer JTRE, vznikla v hlavnom meste nová obytná štvrť, kde bude bývanie, vďaka modelu dlhodobého a komfortného prenájmu, ešte dostupnejšie.

Bytov určených na prenájom, ktoré ponúkajú väčšiu mieru flexibility, slobody aj finančnej dostupnosti, je na Slovensku dlhodobo nedostatok. Poisťovňa KOOPERATIVA sa v rámci svojich investičných projektov už od roku 2017 usiluje o posilňovanie tohto segmentu na domácom trhu. Opiera sa pritom o skúsenosti materskej skupiny Vienna Insurance Group, ktorá patrí medzi vedúce spoločnosti v tejto oblasti v Rakúsku.

"Koncept dlhodobého nájomného bývania funguje v Európe už celé desaťročia. Riešenie pre obyvateľov, ktorý naša poisťovňa priniesla ako prvá do slovenských miest – Košíc, Trnavy a najnovšie už aj Bratislavy – sa líši od bežného prenájmu bytov, ponúkaného individuálnymi prenajímateľmi. Jednou z najväčších výhod je vysoká miera stability, istoty a komfortu. Nájomca má záruku, že ak byt užíva v súlade so zmluvou a domovým poriadkom, má zaručené dlhodobé bývanie bez starostí, ktoré ponúka vlastníctvo či krátkodobé individuálne prenájmy," uvádza predseda predstavenstva a generálny riaditeľ poisťovne KOOPERATIVA Vladimír Bakeš. Na tomto princípe je postavený aj najnovší projekt nájomného bývania v bratislavskej Trnávke, ktorý prináša KOOPERATIVA v spolupráci so spoločnosťou JTRE.

Na nájomcov čaká 102 zariadených bytov spolu s parkovacím miestom

Poisťovňa KOOPERATIVA v rámci rezidenčného projektu Ovocné sady odkúpila od developera kompletný bytový dom. Ten disponuje na šiestich poschodiach spolu tridsiatimi 1-izbovými, šesťdesiatimi 2-izbovými a dvanástimi 3-izbovými bytmi s výmerami od 29 do 70 metrov štvorcových. Súčasťou každého bytu je balkón aj prislúchajúci pivničný priestor. Koncept, ktorý na trhu nájomného bývania presadzuje najväčšia slovenská poisťovňa, ponúka v cene finančne dostupného prenájmu už aj moderné vybavenie bytov, parkovacie miesto, profesionálnu údržbu a správu bytového domu.

Prenájom bytu v projekte Ovocné sady ocenia najmä rodiny s deťmi, ktoré hľadajú dostupné bývanie v strednom a vyššom štandarde, a tiež aktívni ľudia s množstvom príležitostí na trávenie voľného času. Nová obytná štvrť v rámci bratislavskej mestskej časti Ružinov – Trnávka ponúka kvalitné a praktické byty postavené vo funkčnej architektúre spolu s verejnými priestormi a výbornými možnosťami na šport či relax. Jej súčasťou je rozsiahly centrálny park s detským ihriskom, komunitným grilom a verejnou materskou školou. Benefitmi lokality sú aj blízkosť viacerých nákupných centier a praktické napojenie na diaľničný obchvat aj na mestskú hromadnú dopravu.

"Spolupráca s poisťovňou Kooperativa je pre nás pilotným projektom dlhodobého komerčného prenájmu bytov, pri ktorom sme si nastavili formu partnerstva so stabilným a skúseným poskytovateľom tohto konceptu s perspektívou dlhodobej spolupráce. Náš najväčší rezidenčný projekt Ovocné sady Trnávka sme od začiatku koncipovali ako najdostupnejšie bývanie vo svojom segmente v Bratislave. Vďaka centrálnemu parku s množstvom herných a komunitných prvkov a verejnej materskej škole spolu s praktickými dispozíciami bytov v kvalitnom štandarde prilákal veľa rodín a mladých ľudí, ktorí si tu našli svoje prvé vlastné bývanie. Správnosť navrhnutého konceptu, štruktúry bytov a ich veľkostí potvrdzuje aj nadviazanie spolupráce s Kooperativou," hovorí Peter Píš, obchodný riaditeľ JTRE.

Byty na prenájom budú dostupné od jesene 2024

Predmetný bytový dom v projekte Ovocné sady bol skolaudovaný v máji tohto roka. Nadobudnuté byty po ich zariadení poskytne poisťovňa KOOPERATIVA do prenájmu pre prvých nájomcov od jesene.

"Poskytnutím 102 bytov do komerčného prenájmu v rámci rezidenčného projektu partnerskej spoločnosti JTRE ďalej napredujeme v jasne vytýčenej stratégii prinášať možnosti komfortného a finančne dostupného nájomného bývania pre ľudí po celom Slovensku. Novou ponukou v hlavnom meste rozširujeme naše portfólio 111 už prenajímaných bytov v našich bytových domoch v Košiciach a Trnave," približuje za poisťovňu KOOPERATIVA Vladimír Bakeš a dodáva, že do ponuky budúci rok pribudne ďalších 121 nájomných bytov vo vlastnom rozostavanom projekte Lesopark Žilina a o rok neskoaj ďalších 273 bytov v rámci investičného projektu v Nitre.

Aktuálne realizovanou investíciou poisťovne KOOPERATIVA je aj výstavba garážového domu v Banskej Bystrici, ktorý do konca roka 2024 sprístupní státie pre vyše 220 áut a prinesie tak obyvateľom ekonomické a zároveň ekologické riešenie problému s parkovaním v centre mesta.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Kaufland cez víkend otvoril svoj sedemnásty K Park, do Brezna prišiel aj Separ

PRservis.sk - 17. jún 2024

17.6.2024 - Mladí Brezňania svoj predčasný darček k vysvedčeniu už dostali. Reťazec im otvoril nové multifunkčné športovisko, na ktorom sa rozhodne nudiť nebudú. Minulú sobotu si moderné streetbalové ihrisko, lezeckú stenu i plochu pre kolobežky a skateboardy na vlastnej koži vyskúšali desiatky návštevníkov, užili si tiež koncert pod holým nebom v podaní Separa.

Obyvatelia Brezna sa svojho vysnívaného K Parku dočkali, v sobotu 15. júna na ulici Eleny Maróthy - Šoltésovej sa za prítomnosti zástupcov mesta, Kauflandu a tváre tohto ročníka projektu, rapera Separa, slávnostne otvorili jeho brány. Známy predajca potravín svoje moderné ihriská stavia po celom Slovensku, jeho cieľom je totiž rozhýbať mladú generáciu, aby sa na chvíľu vzdialila od sociálnych sietí a z offline sveta opäť prišla von, kde sa môže venovať rôznym športom či stretnúť sa s partiou priateľov. "Veľmi nás teší, že projekt má na Slovensku taký veľký ohlas a získava čoraz väčšiu popularitu. Do hlasovania sa zapájajú celé komunity v podobe škôl, mestských častí a rodín, čo je pre nás dôkaz, že deti aj mládež takéto moderné ihriská potrebujú a že na nich radi trávia svoj voľný čas," vysvetľuje Lucia Vargová, hovorkyňa spoločnosti Kaufland Slovenská republika v.o.s.

Projekt je úspešný aj vďaka tomu, že Kaufland svoje športovo-oddychové areály navrhuje mladým doslova na mieru, preto na nich nesmie chýbať lezecká stena, streetbalové ihrisko, pingpongový stôl, oddychovo-workoutová zóna ani špeciálne plochy, na ktorých môžu deti a tínedžeri jazdiť na skateboarde a kolobežke. To všetko teraz majú obyvatelia Brezna doslova na skok. Z nového ihriska má radosť aj primátor mesta, JUDr. Tomáš Abel, PhD.: ,,Som veľmi rád, že K Park budeme mať na území nášho mesta, v tunajšej relaxačnej zóne, ktorú všetci Brezňania dobre poznajú. Verím, že na svoje si prídu malí aj veľkí a že toto nové ihrisko bude našim obyvateľom slúžiť dlhé roky. Úprimne sa chcem poďakovať spoločnosti Kaufland, že prišla s takým projektom a ďakujem všetkým, ktorí sa aktívne zapojili do samotného hlasovania a spoločnými silami vybojovali moderný K Park pre naše mesto."

V Brezne zažili rušnú sobotu

Miestni si svoju výhru vďaka veľkolepému otvoreniu užili naozaj naplno. Po prestrihnutí červenej pásky sa v priestoroch nového športoviska začalo okamžite športovať, tancovať a spievať. O zaujímavý poobedný program sa postarala miestna tanečná škola Tanečkovo, úspech mali tiež vystúpenia tanečníkov Capoeiry, švihadlových šikovníkov či profesionálov na kolobežkách a skateboardoch. Brezňania si dali do tela aj pri fitness challenge s hudobným podmazom DJ Smarta, a nechýbala ani tvár projektu, Separ so svojím koncertom.

Kaufland v otváraní K Parkov pokračuje aj naďalej, tento rok má v pláne postaviť ich na Slovensku ešte niekoľko. Zároveň prebieha na stránke www.kauflandpark.sk súťaž, do ktorej sa prihlásilo až 23 slovenských miest a mestských častí, aby zabojovali o svoje vlastné moderné multifunkčné ihriská. Výsledky verejného hlasovania budú známe už 4. júla 2024.

Informačný servis

Kategórie: Podporujeme

Víkend so SAV v Trnave: Vedci predstavia fascinujúci svet vedy

SAV.sk - 17. jún 2024
Podujatie Víkend so SAV ponúkne v dňoch 21. a 22. júna 2024 možnosť stretnúť sa s vedcami najväčšej výskumnej inštitúcie na Slovensku na Hlavnej ulici v Trnave. Verejnosti sa predstaví  takmer 20 ústavov a zložiek SAV, pričom budú mať zastúpenie všetky oddelenia vied – živá príroda, neživá príroda aj spoločenské vedy. Vo svojich stánkoch prevedú vedci malých aj veľkých návštevníkov z vesmírnych diaľok cez rozmanité, bohaté, ale aj krehké životné prostredie až do ...
Kategórie: Podporujeme

Spoločnosť pre vedu a umenie pri SAV pozýva na prednášku: Jazyk radikálneho populizmu

SAV.sk - 17. jún 2024
Spoločnosť pre vedu a umenie (SVU) pri Slovenskej akadémii vied pozýva na júnové stretnutie, ktoré sa koná 27. júna 2024 o 16.30 hod. S prednáškou na aktuálnu tému Jazyk radikálneho populizmu sa predstaví doc. PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., PhD., politológ na Ekonomickej univerzite v Bratislave, lingvista a predseda Slovenskej spoločnosti pre regionálnu politiku pri SAV. Príjemné podujatie pri kávičke a peknom slove sa uskutoční v knižnici Centra experimentálnej medicíny SAV Ústavu ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky