RSS čítačka

BSK: Výzvy na podporu kultúry a turizmu 2018 sú otvorené

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Bratislavský samosprávny kraj v súlade so všeobecne záväzným nariadením Bratislavského samosprávneho kraja č. 2/2016 o poskytovaní dotácií z rozpočtu BSK a v súlade so Stratégiou rozvoja turizmu v Bratislavskom kraji do roku 2020 zverejnil 2. novembra 2017 výzvu na predkladanie žiadostí o poskytnutie dotácií z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018. Žiadatelia môžu predkladať svoje projekty do 18. decembra 2017.

„Bratislavská župa sa rozhodla v roku 2015 vytvoriť nové nástroje na rozvoj svojho územia. Je to dotačná forma, čiže nové grantové programy, ktoré sú na základe dôvery poslancov a na základne odbornej expertízy založené práve na tom, že môžete verejné zdroje prerozdeliť priamo obyvateľom kraja formou zmysluplne mierených a cielených dotačných programov. Takýmto programom je aj BRDS, ktorá je založená na kvalite projektu, ktorý je hodnotený externou odbornou nezávislou komisiou. Skúsenosti ukazujú, že takto podporené projekty vedia byť naozaj veľmi prínosné pre územie. Bratislavský kraj sa zároveň rozhodol v polovici napĺňania svojich sektorových stratégií v oblasti kultúry a turizmu vydať krátky informatívny materiál, ktorý hovorí o výsledkoch, ktoré sa podarilo za prvú etapu, čiže za dva a pol roka dosiahnuť. Ten materiál je k dispozícií na Úrade BSK a verím, že verejnosť sa prostredníctvom tohto materiálu dozvie čo pre ňu župa môže urobiť,“ priblížila riaditeľka Odboru kultúry a cestovného ruchu BSK Zuzana Šajgalíková.

Bratislavská regionálna dotačná schéma na podporu kultúry a turizmu je otvorená od 2. novembra až do 18 decembra 2017. Finančná alokácia pre BRDS na podporu kultúry je 888 905,90 eur a na podporu turizmu 2018 je 261 442,91 EUR.

Zámerom Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry je využitie kultúrneho potenciálu kumulovaného na území Bratislavského samosprávneho kraja v mimoriadnej pestrosti a početnosti jednotlivých foriem, žánrov a platforiem prostredníctvom podpory tvorby, rozvoja, ochrany, obnovy a prezentácie duchovných a kultúrnych hodnôt v záujme rozvoja územia BSK, najmä podporou projektov umeleckej tvorby, kultúrnych aktivít a podujatí, kultúrnej osvety v regióne, zachovania kultúrneho dedičstva BSK.

„Pre rok 2018 máme dve novinky. Stanovili sme spodné aj vrchné stropy pre maximálnu možnú žiadanú sumu pre jednotlivé oblasti. Chceli sme priblížiť očakávania a potreby žiadateľov reálnej praxi toho, aké sumy sú odporúčané na podporu. Žiadatelia môžu byť nespokojní, keď síce dostanú podporu, ale oveľa nižšiu ako žiadali. Veríme, že si na základe nových podmienok budú vedieť cielenejšie nastaviť rozpočty projektov. Druhou novinkou je, že sme vytvorili novú oblasť podpory, ktorou je Podpora rozvoja miestnej kultúrnej infraštruktúry. Podporené môžu byť výhradne kapitálové výdavky na infraštruktúru kultúrnych centier zriaďovaných samosprávou. Týmto krokom sme presunuli podporu projektov z oblasti Ľudová kultúra a neprofesionálne umenie, kde boli finančné požiadavky na kapitálové výdavky veľakrát vyššie, ako keď si žiada folklórny súbor prostriedky na zakúpenie krojov alebo obec na jednodňové podujatie. Myslíme si, že je lepšie ich oddeliť, aby si navzájom neodčerpávali financie a vytvoriť túto samostatnú oblasť. Zároveň vznikom novej oblasti prijíma BSK naďalej záväzok, že chce prispievať k rozvoju kultúrnej infraštruktúry miest a obcí na svojom území,“ povedala vedúca Oddelenia kultúrneho plánovania BSK Zuzana Ivašková.

Vo Výzve BRDS kultúra v roku 2017 bolo podaných 612 projektov a podporených bolo 319 projektov v celkovej sume 951 010,00 Eur.

Dotačná schéma na podporu turizmu má slúžiť ako nástroj efektívnej systémovej finančnej podpory pre všetky oprávnené subjekty pôsobiace v kraji v oblasti cestovného ruchu. Zároveň dotačná schéma je podporným mechanizmom pre realizáciu krátkodobých a dlhodobých cieľov definovaných v schválenej Stratégii rozvoja turizmu v bratislavskom kraji do rok 2020. Výzva je opätovne otvorená vo viacerých oblastiach podpory a to podpora pešej a cyklistickej turistiky, podpora vidieckeho turizmu a agroturizmu, podpora historického a kultúrneho dedičstva a pribudla aj jedna nová oblasť.

„Novinkou je oblasť podpory zameraná na geoturizmus a prírodné dedičstvo druhou novinkou je, že jednotlivý žiadatelia môžu posielať projekty zamerané aj na modernizáciu služieb a produktov zameraných na cestovný ruch a to z dôvodu, aby sme zvýšili kvalitu poskytovaných služieb v Bratislavskom regióne. Schválená výška, finančná alokácia pre Bratislavskú regionálnu dotačnú schému na rok 2018 je viac ako 260 tisíc eur. A k tomuto samozrejme budeme organizovať aj informačný seminár pre žiadateľov, ktorý organizujeme 28. novembra 2017 na Úrade Bratislavského samosprávneho kraja,“ povedala vedúca Oddelenia cestovného ruchu BSK Agáta Mikulová.

Vo Výzve BRDS turizmus v roku 2017 bolo podaných 63 projektov a podporených bolo 36 žiadateľov/projektov v celkovej sume 251 600,- Eur.

Žiadatelia o dotáciu z Bratislavskej regionálnej dotačnej schémy na podporu kultúry a turizmu pre rok 2018 môžu projekty registrovať formou žiadosti v elektronickom informačnom systéme a zároveň v tlačenej podobe do podateľne Úradu BSK. Viac informácií je dostupných na webových stránkach www.brds.sk a www.bratislavskykraj.sk.

Kategórie: Podporujeme

Bankou roka 2017 je podľa Trendu VÚB

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Všeobecná úverová banka, člen medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, získala prestížne ocenenie Banka roka, ktoré jej udelil ekonomický týždenník Trend. Tento rok ide už o tretie ocenenie pre VÚB po tom, čo od magazínu Global Finance získala cenu za najlepšiu banku v krajine a cenu za najbezpečnejšiu banku na Slovensku.

Prestížnu cenu si prevzal generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch počas slávnostného večera v priestoroch budovy Slovenskej filharmónie v Bratislave. „Ocenenie banka roka ma veľmi teší a zároveň je pre nás potvrdením, že to, čo sme urobili za ostatné roky, má zmysel. Naše hypotéky získali nielen hlasy odborníkov, no z čísiel vidíme, že zabodovali aj u verejnosti. Sme pripravení aj naďalej prinášať produkty, ktoré sú pre ľudí užitočné a uľahčujú im život,“ uviedol generálny riaditeľ VÚB banky Alexander Resch.

VÚB banka zvíťazila najmä vďaka výbornému výsledku v oblasti úverov, darilo sa jej hlavne pri predaji hypoték. Podľa Trendu k úspechu banke dopomohla aj vysoká ziskovosť, ku ktorej prispeli tiež jednorazové vplyvy v podobe dividend od svojej dcérskej spoločnosti Consumer Finance Holding.

Najúspešnejšiu banku určil hodnotiaci model porovnávajúci ich dosiahnuté hospodárske výsledky. TREND považoval za určujúce zmeny podielov na trhu v úverovaní i pri získavaní zdrojov. Týždenník sledoval aj ukazovatele efektívnosti, ziskovosti a kapitálovej primeranosti banky. Podobne ako po iné roky zostala významným ukazovateľom kapitálová primeranosť banky, ktorá hovorí o jej vybavenosti vlastnými zdrojmi vo vzťahu k rizikovo váženým aktívam. Pripravenosť na zhoršenie úverového portfólia ukazuje Coverage NPL ratio – pomer opravných položiek k hrubým zlyhaným úverom. Do hodnotenia Banka roka vstúpili peňažné ústavy, ktoré v sledovanom období hospodárili so ziskom a banka alebo ich matka mali investičný rating aspoň od jednej z renomovaných ratingových agentúr.

O SPOLOČNOSTI VÚBVÚB je členom medzinárodnej bankovej skupiny Intesa Sanpaolo, ktorá má zastúpenie vo viac ako 40 krajinách po celom svete so sieťou bánk, priamych pobočiek a zastúpení. Banka prevádzkuje 195 retailových pobočiek, 29 firemných pobočiek, 11 hypotekárnych centier na území Slovenska a 1 pobočku na území Českej republiky.

O SPOLOČNOSTI INTESA SANPAOLOSpoločnosť Intesa Sanpaolo patrí medzi najväčšie bankové skupiny eurozóny a je popredným hráčom v Taliansku v oblasti poskytovania služieb retailovým klientom, firmám ako aj v oblasti správy majetku. Vďaka svojej širokej sieti približne 3 900 pobočiek ponúka rozsiahle spektrum služieb zhruba 11,1 miliónom klientov v Taliansku. Medzinárodné aktivity spoločnosti Intesa Sanpaolo sa zameriavajú na Strednú a Východnú Európu a Stredný Východ a Severnú Afriku, kde má zastúpenie v 12 krajinách prostredníctvom retailových a komerčných bánk s približne 1 100 pobočkami a 7,7 miliónmi klientov. Okrem iného je medzinárodná sieť zastúpená v 27 krajinách na podporu firemných klientov.

Kategórie: Podporujeme

Žiaci v Ružomberku vyjadria svoj názor na dostavbu diaľnice

PRservis.sk - 15. november 2017

RUŽOMBEROK 15. novembra 2017 – OZ Ružomberčan vyhlásilo literárnu súťaž pre školy.

Občianske združenie Ružomberčan, ktoré má vo svojom programe okrem iného podporu a pomoc Ružomberku pri presadzovaní riešenia neúnosnej dopravnej situácie v meste a v regióne, vypisuje literárnu súťaž pre žiakov a študentov základných a stredných škôl v okrese Ružomberok.

Cieľom súťaže je poukázať na pozitíva a hodnoty, ktoré prinesie vyriešenie dopravnej situácie v čo najkratšom čase, z pohľadu detí a mládeže. „Na jednej strane chceme dať deťom priestor na vyjadrenie ich názoru, ale tiež podnietiť ich záujem o dianie v oblasti, kde žijú. Deti sú súčasťou našej ružomberskej komunity a doprava sa týka aj ich, i keď zatiaľ nie sú jej aktívnymi účastníkmi. Automobilová doprava ovplyvňuje kvalitu života rodín, zdravie aj životné prostredie. Bude zaujímavé sledovať problematiku ich očami,“vysvetlil Marián Bujňák, predseda OZ Ružomberčan.

Literárna súťaž na tému „Čo všetko prinesie Ružomberku vybudovanie novej diaľnice mimo mesta“ trvá do 15. decembra 2017. Porota zložená z členov OZ, novinárov a pedagógov bude práce žiakov hodnotiť v kategóriách základná a stredná škola. Výsledky oznámi 31. januára 2018, pričom ocenenia môžu získať jednotlivci i celé školy. Víťazné práce budú publikované v miestnych médiách.

„Denne sme v Ružomberku svedkami kolabujúcej dopravy. Priamo cez mesto dotknuté obce prejde každý deň viac ako 40 000 vozidiel, bez obchvatu bude situácia v budúcnosti neudržateľná. Pravidelné kolóny tiahnuce sa mestom ale nie sú jediným problémom. Keď sa k priemyselnej výrobe a obľúbenému vykurovaniu tuhým palivom pridajú aj exhaláty z tisícov automobilov stojacich v zápche, ohrozené je aj zdravie. Snáď budú literárne práce detí ďalším príspevkom k nášmu apelu na zodpovedných za urýchlenú dostavbu diaľnice,“dodal Bujňák.

OZ RUŽOMBERČAN:Občianske združenie Ružomberčan, ktoré založili bývalí zamestnanci SCP a priatelia Ružomberka v júni 2017, má momentálne 1 600 členov a patrí k najsilnejším občianskym platformám na prinášanie riešení pre zlepšenie života v regióne Dolného Liptova. OZ ponúka riešenia pre zlepšenie života rodín, seniorov a detí. Presadzuje vytvorenie podmienok a prijatie takých opatrení, ktoré zabezpečia dlhodobý rozvoj podnikania a priemyslu v Ružomberku za účelom zvyšovania pracovných príležitostí a ekonomickej sily obyvateľov. Združenie svojimi aktivitami chce prispieť aj k nárastu turizmu v regióne formou zatraktívnenia turistických chodníkov a kultúrno-historických objektov. V neposlednom rade pomáha Ružomberku pri riešení neúnosnej dopravnej situácie v meste a to apelom na
dobudovanie úseku diaľničnej komunikácie D1: Hubová – Ivachnová a následne vybudovaním južného obchvatu Ružomberka: rýchlostnej cesty R1 Banská Bystrica – Ružomberok.

Kategórie: Podporujeme

Z nemocnice na pódiá: zotavený Mike Stern predstaví Slovákom nový album už v nedeľu!

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Jeden z najrešpektovanejších jazzových gitaristov svojej generácie Mike Stern sa vracia na pódiá v plnej sile. Po tom, čo minulého leta utŕžil pri páde v New York City zlomeniny oboch rúk sa gitarový virtuóz stihol nielen zotaviť, ale aj nahrať nový album Trip (2017), či ohlásiť turné v sprievode jazzovej bubeníckej hviezdy menom Dave Weckl. Počas bratislavského koncertu v Atelieri Babylon sa 19. novembra predstavia aj saxofonista Bob Malach a basgitarista Tom Kennedy. Podujatie zastreší cyklus koncertov City Sounds of Bratislava.

https://www.youtube.com/watch?v=nIFayWAZcIU

Niekoľko mesiacov oddychu i množstvo operácií musel v priebehu minulého roka absolvovať americký gitarista Mike Stern, ktorému nehoda kvôli zlomeninám a poškodeniu nervových zakončení znemožnila ohýbať prsty na rukách. Aj napriek 11 skrutkám v ramene sa však hudobník, ktorý sa na scéne pohybuje viac než 4 desaťročia, zdá byť v dobrej forme a vyráža na turné. Šnúra je podľa jeho slov satisfakciou nielen pre hudobníkov, ale aj pre fanúšikov, ktorý ho počas ťažkého obdobia podporovali na sociálnych sieťach. Stern v rámci koncertov zavíta aj na Slovensko, kde predstaví svoj najnovší album Trip (2017). Ten, po trojročnej pauze od jeho posledného sólového predchodcu Eclectic (2014), oslovil kritiku „húževnatou prácou spájajúcou predstavivosť, disciplínu, technickú ľahkosť i čisté potešenie.“

https://www.youtube.com/watch?v=bjcaQGE1Ixg

Mike Stern, rodným menom Michael Sedgwick, na ňom rovnako ako na predošlých počinoch spolupracoval s množstvom elitných muzikantov. Počas kariéry sa zoznam jeho spolupracovníkov rozrástol aj o mená ako Victor Wooten, Stan Getz, Billy Cobham, Miles Davis či Jaco Pastorius. Samotného Sterna preslávil jeho jedinečný spôsob hry, v ktorom spája ohnivú rock-fusion energiu so sofistikovanými jazzovými harmóniami a neodmysliteľnou bluesovou technikou. Na pódiá však dokáže preniesť aj ducha svojich najväčších hudobných vzorov ako Albert King, Jimi Hendrix či Wes Montgomery. Na konte má aktuálne 17 vlastných nahrávok, pričom 6 z nich bolo nominovaných na najvyššie hudobné ocenenie Grammy.

Na Slovensku spojí svoje sily s bubeníkom Daveom Wecklom. Ten si svoje meno na hudobnej scéne buduje už 25 rokov. Jeho schopnosť vytvárať originálne kompozície, rovnako ako neuveriteľnú dynamiku hry s majstrovsky diverznou bubeníckou technikou mu vyniesla niekoľko vyznamenaní a ocenení. „Jeden z 25 najlepších bubeníkov všetkých čias“ odštartoval svoju kariéru v polovici 80. rokov v rámci koncertného návratu na pódiá slávneho amerického speváckeho dua Simon and Garfunkel. Účasť na turné mu následne zabezpečila štúdiové nahrávanie s umelcami ako Diana Ross, Robert Plant (Led Zeppelin), či George Benson. Vďaka sedemročnej spolupráci s Chickom Coreom sa tiež podieľal na nahrávke Chick Corea Akoustic Band, ktorá bola ocenená Grammy za „najlepší jazzový inštrumentálny výkon“.

Slovenských fanúšikov poteší aj prítomnosť excelentného saxofonistu Boba Malacha. Takmer 63-ročný rodák z Philadelphie, známy tiež ako „jeden z najdynamickejších saxofonistov na jazzovej scéne“ spája vo svojej technike funky s vysoko sofistikovanou hrou s harmóniami. Už vo svojich raných začiatkoch dokázal zapôsobiť na prestížne vydavateľstvo Motown a participoval tak na nahrávkach skupín The Spinners, či The Jackson Five. Malachov saxofón však môžete počuť aj na debutovom albume Madonny, doske Hotter Than July Stevieho Wondera, či Miles Davis/Quincy Jones kolekcii z Montreux. V novom miléniu sa objavil na turné americkej speváčky Barbry Streisand, tiež však ako sólista svetoznámych orchestrov Metropole Orchestra a Frankfurt Radio Orchestra.

Štvoricu hudobníkov uzatvára talentovaný basgitarista Tom Kennedy. Lásku ku kontrabasu objavil vo veku 9 rokov, o pár rokov na to už vystupoval s medzinárodne uznávanými muzikantmi, akými bol americký jazzový trubkár Freddie Hubbard, či saxofonista James Moody. V 17 rokoch si osvojil hru na basgitare, vďaka ktorej si vytvoril svoj nezameniteľný štýl, známy ako „hlboký soul-groove, plynulo prechádzajúci do akrobatického sólovania“. Kennedy však nezostal verný len jazzovým koreňom. Rovnako dobre sa uplatnil aj ako spoluhráč mainstreamových hviezd, či významných predstaviteľov žánru súčasnej hudby ako Steve Gadd, Frank Gambale či Steve Lukather. V roku 1998 bol uvedený do Siene slávy magazínu Modern Drummer, ako neoddeliteľná súčasť Dave Weckl Band.

https://www.youtube.com/watch?v=V6iZOrhBJbU

Posledné vstupenky sú v predaji v limitovanom počte. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia, Bratislavský samosprávny kraj, SOZA a Ars Bratislavensis.

Viac informácií: https://www.facebook.com/csbratislava
FB event: https://www.facebook.com/events/1791446547833916/
Vstupenky: https://www.ticketportal.sk/Event/MIKE_STERN_DAVE_WECKL_BAND?IDpartner=154

Kategórie: Podporujeme

Lídri digitalizácie V4 na ITAPA: Zmeny prichádzajú rýchlo. Musíme spolupracovať a vedieť reagovať

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017

Vôbec po prvýkrát sa na jednom pódiu stretli špičky digitalizácie krajín V4 Peter Pellegrini, Krzysztof Szubert, Ondřej Malý a Ákos MernyeiDigitalizácia a informatizácia menia svet, aký poznáme. Menia fungovanie spoločnosti, firiem i celých krajín. Krajiny musia na zmeny reagovať„Digitálny svet sa mení rýchlejšie, než sme schopní reagovať. Jednou z kľúčových vecí je preto rýchla a pružná regulácia na celoeurópskej úrovni.“ Týmito slovami otvoril už 16. ročník medzinárodného kongresu ITAPA Technology & HumanITy Peter Pellegrini,podpredseda vlády SR pre investície a informatizáciu.

Na jednom pódiu sa stretol, tentokrát vôbec po prvý raz v histórii Slovenska, so svojimi náprotivkami – ďalšími top predstaviteľmi informatizácie, digitalizácie a vládneho eGovernmentu z regiónu V4. Ide o Krzysztofa Szuberta – štátneho tajomníka, zastupujúceho ministra pre informatizáciu a vládneho splnomocnenca pre jednotný digitálny trh, Ondřeja Malého – koordinátora digitálnej agendy na Úrade vlády ČR a Ákosa Pétera Mernyeia – námestníka štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy.

Zákony, ktoré určujú smer digitalizácie a informatizácie spoločnosti, už majú byť po novom len rámcové a schopné rýchlej adaptácie. Je to podľa Petra Pellegriniho dôležitá zhoda, ktorá sa týka napríklad zdanenia digitálnych služieb, kde zisky opúšťajú hranice únie alebo dát, ktorých je dnes obrovské množstvo. Podľa podpredsedu vlády je preto kľúčové zachovať nielen ich voľný tok, ale aj ich bezpečnosť a zotrvanie v hraniciach Európskej únie: „Musíme nájsť rozumný kompromis medzi bezpečnosťou a súkromím. Dnes už to nie je o odpočúvaní telefónu či SIM karty. V súčasnosti je to už o tom, že z pohľadu informácií vieme vlastne vyzliecť človeka až donaha.“

S dátami a technológiami úzko súvisi aj bezpečnosť. Práve jej dôležitosť vyzdvihol Krzysztof Szubert, štátny tajomník, zastupujúci minister pre informatizáciu a vládny splnomocnenec pre jednotný digitálny trh. Ako zdôraznil, aj z toho dôvodu Poľsko v čase svojho predsedníctva Európskej únii podporilo požiadavku, aby sa digitálna agenda stala permanentnou témou v EÚ. „V Európe musíme vytvoriť bezpečný kyberpriestor. To je jedna z najdôležitejších priorít,“ povedal na ITAPA Szubert. Druhou prioritou sú samotné dáta. Ich dôležitosť dokonca prirovnal k základným energetickým produktom: „Dáta budú už onedlho pre ekonomiku také dôležité, ako boli v minulosti ropa či plyn.“

Aliancia pre ekonomiku a spoločnosť 4.0 by mala v Českej republike priniesť návrhy pre rýchlejší rozvoj digitalizácie u našich západných susedov. V tomto prípade ide napríklad o automobilový priemysel. Ten je pre krajiny V4 kľúčový, pričom digitalizácia prináša jeho zásadnú transformáciu. „Voľný tok dát, legislatíva, či podpora start-upov v oblasti automotive je pre V4 veľmi dôležitá,“ tvrdí Ondřej Malý. Výrazne pomôcť tomu má aj pripravovaný kybernetický balíček, ktorý česká vláda podporuje.

Ondřej Malý pripomenul, že je potrebné riešiť komunikáciu aj v najmenších obciach. „Veľa času strávim osvetou v samosprávach. V Česku máme vyše 6 200 obcí, z toho je množstvo len s niekoľkými desiatkami rodín. Pre nich je kľúčové využívať internet. Starosta, ktorý robí svoju prácu, nemá šancu obísť všetkých a informovať o novinkách, digitalizácia mu to môže značne uľahčiť.“ Česi preto pristúpili k masovej podpore vzdelávania a školení v digitálnych zručnostiach nielen na školách, ale aj u bežných ľudí.

O dôležitosti digitálnej pripravenosti na úrovni miest hovoril na ITAPA aj primátor mesta Bratislava Ivo Nesrovnal: „Mestá aktuálne čelia veľkým a rýchlo sa meniacim problémom. Vďaka digitálnym technológiám riešime otázky mobility, sociálnych vecí, bezpečnosti, klimatických problémov a vzdelávania,“ uviedol Nesrovnal.

Mimochodom, Pellegrini na ITAPA vyzdvihol, že na Slovensku vznikla Digitálna koalícia – aliancia 25 subjektov verejnej správy, vlády, univerzít a firiem. Koalícia bude bojovať za zvýšenie IT zručností naprieč celým spoločenským spektrom na Slovensku, predovšetkým v oblasti školstva. „Vláda SR plánuje podporiť ďalší rozvoj digitalizácie – a to aj po legislatívnej stránke. Napríklad na infraštruktúru pre 5G sieť sa chce pozerať ako na investície vo verejnom záujme. To by malo uľahčiť ich budovanie z pohľadu stavebných povolení a územných rozhodnutí.

Podľa Ákosa Pétera Mernyeia, námestníka štátneho tajomníka pre EÚ a medzinárodné vzťahy je súčasný rozvoj len začiatok niečoho omnoho väčšieho. Faktom totiž je, že závislosť na technológiách a dátach rastie a každý výpadok spôsobuje aj veľké hospodárske škody. „Na to musíme byť pripravení a vedieť reagovať. A preto musíme všetci spolupracovať,“ objasnil Mernyei s tým, že dnes tvorí IT priemysel v Maďarsku zhruba 20 percent HDP a predstavuje 15-percent zamestnanosti. „Aj preto silne presadzujeme digitálnu agendu – či už ide o V4 alebo celú Európsku úniu,“ uzatvoril Ákos Péter Mernyei.

Kategórie: Podporujeme

Zhudobnené Modlitbičky Milana Rúfusa zaznejú v koncertnom prevedení vo viacerých slovenských mestách

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Album Modlitbičky vydalo pred pár mesiacmi vydavateľstvo Pavian Records v spolupráci so slovenskou džezovou klaviristkou a skladateľkou Janou Bezek. Na prelome novembra a decembra sa Modlitbičky vydajú na svoje prvé koncertné turné – Ružomberok, Banská Bystrica, Trenčín, Trnava, Nitra a Bratislava.

Jana Bezek o Modlitbičkách Milana Rúfusa: „V živote som sa stretávala s mnohými deťmi a dospelými, ktorí mi s láskou v očiach o Modlitbičkách rozprávali. Stále viac a viac som si uvedomila, že sú to modlitby života, že sú z najhlbšieho miesta v srdci človeka, ktorý vedel, čo je skutočná láska. Mala som šťastie, že som spoznala rodinu Milana Rúfusa. Obetavosť, pokoru a vrúcnosť jeho manželky, čistú dušu jeho dcéry Zuzanky. Obohacujú môj život hodnotami, ktoré inšpirovali aj Milana Rúfusa. Vďaka nim prežívam Modlitbičky každý deň.“

Básnická zbierka Modlitbičky prináša úprimné vyznanie viery prostredníctvom detského myšlienkového sveta. Rovnako postupovala pri zhudobnení týchto básnických miniatúr aj Jana Bezek. Vybrala si jedenásť textov (Deti a modlitbička, Modlitba za osamelé deti, Detské krédo, Plachá modlitba za mamkino srdce, Zimná modlitbička, Večerná modlitba, Modlitba trojkráľová, Poďakovanie za lásku, Modlitba za rodičov, Modlitba modlitieb, Ako bolo na počiatku). V každej z nich nechala vyniknúť detské hlasy Bratislavského detského zboru. Zborový spev príjemne dopĺňa komorný orchester v zostave: Jana Bezek – klavír, Sandra Frátriková – husle, Laura Lovišková – flauta, Zita Janáková – viola, Marcel Petráš – violončelo, Kornélia Ostrolúcka – kontrabas a Igor Repka – perkusie, pod dirigentskou taktovkou Róberta Tišťana.

Na prelome novembra a decembra si zhudobnené Modlitbičky môžete vychutnať naživo. Jedenásť Rúfusových básní zhudobnených Janou Bezek pre detský zbor a komorný orchester zaznie:
25.11.2017 o17.00 h, Ružomberok, Evanjelický kostol, A. Bernoláka
26.11.2017 o17.00 h Banská Bystrica, Evanjelický kostol, Lazovná 46
30.11.2017 o 18.00 h Trenčín, Evanjelický kostol, Jilemnického 18
1.12.2017 o 18.00 h Trnava, Evanjelický kostol, Nám. SNP 7
2.12.2017 o 17.oo h Nitra, Synagóga, Pri Synagóge 3
10.12.2017 o 18.00 h Bratislava, Veľký evanjelický kostol, Panenská ul.

Vstupenky na koncerty sú v predaji na www.drhorak.sk a v sieťach www.ticketportal.sk a www.predpredaj.sk a na mieste hodinu pred koncertom.

Časť výťažku z každého koncertu je venovaný jednému hendikepovanému dieťaťu z daného mesta.

Hlavným organizátorom podujatia je občianske združenie SCENE

Kategórie: Podporujeme

ŠKODA ocenená ako najlepšie komunikujúca automobilová značka v súťaži Hermes Komunikátor roka 2017

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Spomedzi automobilových spoločností na Slovensku najlepšie so svojimi zákazníkmi komunikuje ŠKODA AUTO Slovensko. Vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 získala dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily. V tomto roku organizátori súťaže do hodnotení inštitúcií v tradičných kategóriách Bankovníctvo, Poisťovníctvo, Telekomunikácie a Obchodné reťazce po prvýkrát zaradili aj kategóriu Automobily.

„Automobilový priemysel patrí k ťahúňom našej ekonomiky. Slovenská verejnosť preto citlivo vníma a sleduje témy spojené s automotive. S tým súvisí aj potreba profesionálnej a nápaditej komunikácie s verejnosťou a zákazníkmi. Teší ma, že značka ŠKODA je jednotkou nielen v predaji automobilov, ale rovnako ju vníma verejnosť a naši fanúšikovia aj podľa úrovne našej komunikácie,“ uviedol Ing. Marek Růžička, konateľ spoločnosti ŠKODA AUTO Slovensko.

ŠKODA AUTO Slovensko získala vo štvrtom ročníku súťaže HERMES KOMUNIKÁTOR ROKA 2017 hneď dve ocenenia pre Najlepšie komunikujúcu inštitúciu v kategórii Automobily.Prvé miesto jej patrí za komunikáciu so zákazníkmi na základe kvantitatívneho prieskumu spoločnosti MEDIAN SK. Ďalšie ocenenie „Cena verejnosti“ získala vďaka hlasovaniu fanúšikov na webe www.cenyhermes.sk.

Projekt Hermes Komunikátor roka je jediné ocenenie, ktoré hodnotí komunikáciu inštitúcií so zákazníkom na Slovensku. V tomto roku hodnotenie vychádzalo z výsledkov reprezentatívneho kvantitatívneho prieskumu, ktorý realizovala spoločnosť MEDIAN SK na vzorke vyše 9 000 respondentov v období od januára do septembra 2017. Druhým hodnotením je Cena verejnosti, v rámci ktorého mohla verejnosť od 15. septembra do 15. októbra 2017 hlasovať za najlepšie komunikujúcu inštitúciu v internetovej ankete. O držiteľoch Ceny verejnosti rozhodlo 40 348 hlasujúcich.

Hermes Komunikátor roka organizuje agentúra 2lovebrands, s.r.o. v spolupráci s prieskumnou spoločnosťou MEDIAN SK, s.r.o. Odbornými garantmi projektu sú Prof. PhDr. Pavel Horňák, PhD., vedúci Katedry marketingovej komunikácie Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, Ing. Jindřich Bardon, analytik výskumu sr., Slovenský rozhlas RTVS, a Mgr. Josef Fišer, obchodný a marketingový riaditeľ MEDIAN SK, s.r.o.

Kategórie: Podporujeme

Zákaznícky najobľúbenejšou značkou na Slovensku je RegioJet

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Podľa novej štúdie KPMG s názvom DNA zákazníckej skúsenosti očakávania svojich zákazníkov najlepšie napĺňa súkromný autobusový a vlakový dopravca RegioJet. V prvej päťke rebríčka sa umiestnili aj Martinus.sk, CINEMAX, IKEA a Lidl. Tieto spoločnosti najlepšie rozumejú potrebám svojich zákazníkov, vážia si ich, ponúkajú relevantné produkty a služby, vedia poradiť a zároveň sú priateľské a slušné. Celkovo najúspešnejším sektorom je odvetvie maloobchodu.

Prieskum DNA zákazníckej skúsenosti je unikátna štúdia o skúsenostiach slovenských zákazníkov so značkami, ktorých sú klientami alebo boli s nimi v interakcii za posledného pol roka. Výpovede 2 200 respondentov z celého Slovenska sa hodnotili jedinečnou metodikou šiestich pilierov, ktorú vyvinula spoločnosť KPMG Nunwood.

Čo pre aktuálneho šampióna slovenského rebríčka – spoločnosť RegioJet, znamená zákaznícka skúsenost? „Spätná väzba, ak sa zákazník sám rozhodne zdieľať, s čím bol spokojný alebo v čom by sme sa naopak mali zlepšiť, je to najcennejšie, z čoho sa môžete poučiť. Zákazník tým ušetril našu prácu a priamo nás nasmeroval svojou skúsenosťou správnym smerom,“ hovorí Radim Jančura, riaditeľ spoločnosti RegioJet.

Z výsledkov štúdie KPMG vyplynulo, že najdôležitejším faktorom zákazníckej skúsenosti na Slovensku je personalizácia, čiže pochopenie a prispôsobenie sa potrebám a pocitom zákazníka. Slovenskí zákazníci veľmi pozitívne hodnotia, ak spoločnosti konajú rýchlo, efektívne, jednoducho a bez zbytočných prekážok.

Medzi sektormi dominoval v oblasti zákazníckej skúsenosti maloobchod. Jeho zástupcovia obsadili polovicu z prvej desiatky najlepšie hodnotených spoločností na Slovensku. Spoločnými prvkami pozitívnej zákazníckej skúsenosti pri nákupe v maloobchode boli najmä veľký výber kvalitného sortimentu, prehľadná webová stránka a e-shop, rovnako ako rýchlosť, s akou im bol doručený tovar. Nákup v kamennej predajni preferovala viac ako polovica zákazníkov.

„Slovenský zákazník citlivo vníma prostredie, v ktorom nakupuje, a s rozvojom ekonomiky a spoločnosti stúpajú jeho nároky na kvalitu poskytovaných služieb. Pochopenie zákazníka a jeho spokojnosť sú dnes priamo prepojené s komerčným úspechom firmy,“ skonštatoval Rudolf Sedmina, Partner oddelenia manažérskeho poradenstva, KPMG na Slovensku.

Rovnakou metodikou sa tento rok hodnotili aj skúsenosti zákazníkov v Českej republike. Zásadným elementom zákazníckej skúsenosti u našich západných susedov sa stal pilier integrity. Český zákazník oceňuje, ak sú spoločnosti férové a hovoria pravdu. Slovenskí aj českí zákazníci pozitívne vnímajú schopnosť firiem efektívne riešiť problémy, ak nastanú. Priestor na zlepšenie vidia v napĺňaní zákazníckych očakávaní a v empatii.

O ŠTÚDIIPrieskum DNA zákazníckej skúsenosti pripravila spoločnosť KPMG Nunwood, ktorého Customer Experience Excellence Center je celosvetovo najväčší think-tank na zákaznícku skúsenosť. Každoročne hodnotí najlepšie značky sveta a zostavuje rebríček Top 100 zákaznícky najobľúbenejších spoločností. Na základe jeho dlhoročných výskumov sa každá vynikajúca zákaznícka skúsenosť dá popísať ich jedinečnou metrikou šiestich pilierov – The Six PillarsTM. Touto metodikou sa prieskum realizoval na Slovensku po prvýkrát. Zber dát sa uskutočnil v druhom kvartáli roka 2017. Svoju skúsenosť so 120 značkami v 8 sektoroch vyjadrilo 2 200 respondentov z celého Slovenska, čím vzniklo 33 000 unikátnych hodnotení. Štúdiu v slovenskom jazyku nájdete TU.

Kategórie: Podporujeme

Barytonista Tomáš Šelc a organista Marek Vrábel uvedú výber z duchovnej hudby pre spev a organ od Jána Levoslava Bellu

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Duchovná hudba pre spev a organ od prvého slovenského profesionálneho skladateľa Jána Levoslava Bellu (1843 – 1936) bude znieť v kostoloch v Piešťanoch, Pezinku a v Starej Turej. Unikátny program zaznie v interpretácii basbarytonistu Tomáša Šelca, ktorý je známym špecialistom na koncertný vokálny repertoár a organistu Marka Vrábla..

Duchovná hudba sa prelínala celým profesionálnym životom Jána Levoslava Bellu – či už v ranom období, keď bol katolíckym kňazom, alebo neskôr v rumunskej Sibini, kde konvertoval na protestantizmus a organizoval hudobné produkcie, týkajúce sa nielen miestnej evanjelickej cirkvi ale celého mesta. Vzťah k duchovnej hudbe či liturgii predurčoval aj hlavný hudobný nástroj J. L. Bellu, ktorým bol organ ako typický nástroj cirkevného prostredia. Preto niet divu, že časť skladateľovej vokálnej produkcie je v sprievodnom parte určená práve organu. Z Bellovho odkazu dnes vnímame najmä jeho vklad v oblasti veľkých, reprezentatívnych foriem – ako tvorcu prvej slovenskej opery Kováč Wieland či symfonickej básne Osud a ideál. Jeho duchovná tvorba pre komorné obsadenie nie je veľmi známa. Tomáš Šelc a Marek Vrábel sa tejto časti Bellovej tvorby venujú od r. 2013, keď nahrali oceňované CD Ave Maria et alia opera musica sacras chrámovou hudbou slovenských skladateľov a viaceré z Bellových duchovných skladieb majú v repertoári ako jediní interpreti. Skladby zaznejú v autentickom chrámovom prostredí.

Piešťany
Farský kostol sv. Štefana
Piatok 17. novembra 2017, 19:00
vstup voľný

Pezinok
Kapucínsky kostol
Sobota 18. novembra 2017, 19:00
vstupné dobrovoľné

Stará Turá
Kostol Panny Márie Nanebovzatej
Nedeľa 19. novembra 2017, 1:00
vstupné dobrovoľné

………………………………………………………………………………………………………………………………………..

Hlavný organizátor: ORGANYzácia, o.z.
Hlavný partner podujatia: Fond na podporu umenia
Koncerty podporil: Hudobný fond
V spolupráci s Rímskokatolíckym farským úradom sv. Štefana v Piešťanoch, Kláštorom Kapucínov v Pezinku a s Rímskokatolíckym farským úradom v Starej Turej

Kategórie: Podporujeme

BSK: Športujúce školy dostali poukazy

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra 2017 – Základné a stredné školy v Bratislavskom kraji sa v septembri aktívne zapájali do Európskeho týždňa športu. Vyšportovali si poukazy na nákup športových pomôcok, ktoré sú im od dnes odovzdávané. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja. Stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti BSK sa zapojilo 18.

„V rámci Európskeho týždňa športu v spolupráci so školami bolo našim cieľom dať do pohybu čo najväčší počet študentov, pedagógov, ich rodinných príslušníkov na jednotlivých školách, či základných alebo stredných v Bratislavskom regióne. Odmenou pre tých, ktorý sa v najväčšom počte zapojili pri základných školách a pri stredných školách, čiže desať základných škôl a desať stredných škôl, dostávajú odmenu vo forme poukážky vo výške 375 euro na vybavenie športovým náradím pre školy,“ povedal Roman Csabay, riaditeľ Odboru školstva, mládeže a športu.

Bratislavský samosprávny kraj takto podporil Európsky týždeň športu už tretíkrát medziškolskou súťažou pod názvom Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja, v rámci ktorej si žiaci spolu s pedagógmi a rodičmi mohli „vyšportovať“ poukazy na nákup športových pomôcok v hodnote 375,- Eur. Úloha bola jednoduchá. Pripraviť a zrealizovať čo najmasovejšiu športovú aktivitu v trvaní minimálne 20 minút. Školy napriek nepriazni počasia pripravili množstvo skvelých pohybových a športových aktivít. Svoje aktivity do súťaže prihlásilo 55 základných a stredných škôl a do športovania sa tak zapojilo spolu až 17 436 žiakov z Bratislavského kraja.

„Tento rok sme sa zapojili už tretíkrát do súťaže. Motivovalo nás najmä to, že v minulých rokoch sme boli úspešní. V tomto školskom roku bola omnoho väčšia konkurencia, čo nás zároveň teší. Určite nás to povzbudzuje do účasti v ďalšom ročníku, pretože vidíme, že táto aktivita sa stáva takým dobrým trendom v oblasti Petržalky, ale aj ostatných bratislavských škôl,“ vyjadrila sa riaditeľka Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Iveta Šafránková.

Najaktívnejšími školami tohto ročníka v súťaži Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja boli:

Základná škola Nová Dedinka so súborom športových aktivít v rámci Európskeho týždňa športuZákladná škola Veľké Leváre s aktivitou Športové dopoludnieSpojená škola v Senci s aktivitou Cvičím, cvičíš, cvičíme, prestávku tak trávime!Základná škola v Dubovej s aktivitami Výstup na Tri kopce a ŠarkaniádaZákladná škola pri SLVS Senec s futbalovým zápasomZákladná škola I. Bukovčana v Bratislave so športovou olympiádouZákladná škola Blatné s aktivitou Šarfický septembrový biatlonZákladná škola Nobelovo námestie s aktivitou Radosť z pohybuZákladná škola Ľudovíta Štúra s aktivitou Zabavme sa všetci spoluZákladná škola s materskou školou Častá s aktivitou Európsky týždeň športuGymnázium Alberta Einsteina s aktivitou Cvičíme denne aspoň chvíľuStredná zdravotnícka škola Strečnianska s aktivitou Chôdza – prvý krok k pohybuSpojená škola Švabinského s Pohybom ku zdraviu a kráseSPŠD Kvačalova s AtletikouGymnázium Senecká, Pezinok s aktivitou Beh zdraviaZákladná škola a Gymnázium s VJM s aktivitou Hopsasa – spoločné krepčenie pri ľudovej hudbeObchodná akadémia Račianska s aktivitou Škola v pohybeSPEŠ Hálová s aktivitou Keď si náš žiak, poďme behom na DraždiakSOŠAaP Senec ako športujúca školaGymnázium Federica Garcíu Lorcu s Účelovým cvičením – cvičíme v prírodeŠpeciálnu cenu projektového tímu v podobe balíčku športových pomôcok vyhráva Základná škola kpt. Nálepku zo Stupavy, ktorá síce nezískala najväčší koeficient zapojených účastníkov voči počtu registrovaných žiakov školy, ale napriek tomu bola najpočetnejšou aktivitou v kraji, kedy rozhýbala až 1062 osôb a ďalších 5 sa zúčastnilo podujatia Bratislava, športujúce mesto.

„Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja a podujatie Bratislava športujúce mesto vzniklo v roku 2015 pri príležitosti prvého ročníka Európskeho týždňa športu, ktorý vyhlásil Brusel a Európska komisia s cieľom podnietiť ľudí viac športovať, pretože výsledky euro barometra vyšli, že len 6% dospelého obyvateľstva športuje. Práve s týmto sme začali narábať a spolupracovať s Bratislavským samosprávnym krajom a spoločne sme vymysleli podujatie, ktoré má podnietiť športovanie obyvateľstva Bratislavského kraja, a aby sa viac hýbali. Tak sme im ponúkli taký veľtrh športu v podobe jednodňového podujatia Bratislava športujúce mesto a aby sme to ešte nejakým spôsobom viac podčiarkli a naozaj podnietili aj mládež k športu, tak sme spoločne vytvorili súťaž Európsky týždeň športu na školách Bratislavského kraja,“ ozrejmila na záver Zuzana Stranovská z realizačného tímu agentúry Four sports media.

Kategórie: Podporujeme

PELLEGRINI: O odbúraní byrokracie diskutujeme aj v Bruseli

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra -

Zníženie administratívneho zaťaženia prijímateľov štrukturálnych fondov v budúcom programovom období môže zefektívniť celý proces čerpania eurofondov. Zhodli sa na tom dnes v Bruseli členovia Rady Európskej únie pre všeobecné záležitosti, teda ministri zodpovední za eurofondy. Na rokovaní zastupoval Slovenskú republiku podpredseda vlády Peter Pellegrini.

Vicepremiér Pellegrini, ktorý aj doma na Slovensku vyhlásil vonku byrokracii, podporil zásadné zjednodušenie politiky súdržnosti. „Musí sa tiež zjednodušiť vykonávanie kontrol a auditov a namiesto splnenia formálnych podmienok sa musí kontrolovať, či podporený projekt splnil svoj cieľ,“ vyhlásil Pellegrini a vysvetlil, že kontrola by nemala spočívať v tom, či pri rekonštrukcii školy majú nové okná rovnakú farbu ako v projekte, ale či sú vymenené, či boli obstarané transparentne ale najmä či sa vďaka nim šetrí energia.

Na stretnutí sa najvyšší európski predstavitelia zodpovední za eurofondy venovali tiež otázkam súvisiacim s budúcnosťou politiky súdržnosti po roku 2020. Peter Pellegrini vo svojom prejave zdôraznil, že napriek hospodárskemu oživeniu v Európe stále existujú rozdiely v konkurencieschopnosti a inováciách medzi jednotlivými regiónmi Európy. Úlohou európskych politikov je starať sa o všetkých občanov bez ohľadu na to, či žijú vo viac či menej rozvinutom regióne. A práve na vyrovnávanie týchto regionálnych rozdielov slúžia eurofondy. „Aby sme to dosiahli, budeme potrebovať dostatočne silný rozpočet EÚ, v ktorom by podiel tejto významnej politiky EÚ nebol nižší ako v aktuálnom programovom období,“ dodal P. Pellegrini.

Komunikačný odbor

Úrad podpredsedu vlády SR pre investície a informatizáciu

Kategórie: Podporujeme

MF SR : Stanovisko Útvaru hodnoty za peniaze k obstaraniu bojového obrneného vozidla

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra -

Ministerstvo obrany SR (MO SR) plánuje vyvinúť prototyp bojového obrneného vozidla (BOV) 8×8 a BOV 4×4 spolu za 9 mil. eur s DPH a následne obstarať 81 kusov vozidiel BOV 8×8 a 404 kusov BOV 4×4 spolu za 1,2 mld. eur s DPH. BOV 8×8 majú byť vyvinuté na Slovensku na podvozku fínskeho PATRIA AMV. BOV 4×4 zatiaľ nemá vybratého partnera. Navrhovaný spôsob obstarania vychádza z cieľa zapojiť v čo najväčšej miere slovenský obranný priemysel do výskumu, vývoja a výroby BOV. Takto vyvinuté riešenie bude podľa MO SR lacnejšie a rýchlejšie ako nákup existujúcich vozidiel a bude spĺňať vysoké technické štandardy. BOV majú byť vyrobené postupne, medzi rokmi 2018 a 2029. Výber formou government-to-government kontraktu má byť rýchlejší ako iné formy obstarania. Rozhodnutie o obstaraní BOV by malo padnúť až po zhodnotení uskutočniteľnosti projektu a otestovaní prototypov.

Tlačový odbor Ministerstva financií SR

Kategórie: Podporujeme

Veda netradične aj AMAVET opäť zaujali

SAV.sk - 15. november 2017
V Týždni vedy a techniky ani v tomto roku nechýbal už tradičný Festival vedy a techniky. V priestoroch Incheba EXPO sa zišlo viac ako 250 mladých ľudí s projektmi z celého Slovenska. Jubilejný 20. ročník festivalu prináša tento rok zaujímavé študentské práce žiakov základných a stredných škôl, ktoré dosahujú vysokú úroveň. Komisia zložená z odborníkov vyberá každoročne z množstva projektov tie najzaujímavejšie a autori následne získavajú zaujímavé ...
Kategórie: Podporujeme

1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky

SAV.sk - 15. november 2017
V dňoch 20. až 24. novembra 2017 sa v Malom kongresovom centre SAV na Štefánikovej ul. 3 v Bratislave uskutoční 1. Medzinárodné sympózium literárnovednej slovakistiky, ktoré usporiadajú Ústav slovenskej literatúry Slovenskej akadémie vied v Bratislave a občianske združenie Platforma pre literatúru a výskum v spolupráci s ďalšími partnermi. Cieľom tohto projektu je vytvoriť priestor na stretnutie medzinárodnej odbornej komunity, ktorá sa zaujíma o slovenskú literatúru v užšom literárnovednom, ...
Kategórie: Podporujeme

Park Jama bude 15.-16. novembra kvôli stavebným prácam uzavretý

Banm.sk - 15. november 2017
OZNAM PRE VEREJNOSŤ Prosíme návštevníkov PARKU JAMA o trpezlivost. Pre prebiehajúce stavebné práce bude park v dňoch 15. - 16. novembra 2017 uzavretý...
Kategórie: Samospráva

Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky

SAV.sk - 15. november 2017
Ekonomický ústav SAV organizuje v spolupráci s Ústavom ekonómie a manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave konferenciu k prezentácii vedeckej monografie: Vývoj a perspektívy svetovej ekonomiky - krehký posun z oblasti rizika do rastovej trajektórie. Konferencia sa uskutoční vo štvrtok 23. novermbra 2017 od 9.00 hodiny v priestoroch Ekonomickej univerzity na Dolnozemskej ceste v Bratislave. Na konferencii predstavia autorov vedeckej monografie a doc. Ing. Saleh Mothana Obadi, PhD. načrtne aj vývoj globálneho outputu a obchodu a cien primárnych komodít. Riaditeľ ...
Kategórie: Podporujeme

Krátky prehľad víťazov Ceny ITAPA 2017

ITAPA - 15. november 2017
Prinášame Vám krátky prehľad víťazov:
Kategórie: Podporujeme

Začal sa predpredaj vstupeniek na koncerty Symfonického orchestra Slovenského rozhlasu

PRservis.sk - 15. november 2017

BRATISLAVA 15. novembra – RTVS sa tak vráti k osvedčenému spôsobu z minulosti, keďže voľný vstup spôsoboval v praxi problémy. Návštevníci si v predchádzajúcich sezónach zarezervovali lístky, ktoré boli zadarmo, avšak na koncerty neprišli, takže v sále bolo veľa prázdnych miest a skutoční milovníci hudby sa na nich nedostali. Umelci, ktorí prichádzali hosťovať na koncerty SOSR, sa v zahraničí s voľným vstupným na koncerty klasickej hudby veľkého orchestra nestretli. „Zavedením symbolického vstupného chceme umožniť milovníkom umenia komfortnejší prístup k vstupenkám a zároveň poskytnúť dôstojný umelecký zážitok. Verím, že verejnosť tento krok ocení a naďalej nám zachová svojou účasťou na našich koncertoch priazeň,“ poznamenala vedúca Odboru hudby a špecializovaných programov Zuzana Adamkovičová.

Cena lístka je 5 eur, pre dôchodcov, študentov a držiteľov ZŤP preukazu 2 eurá. V tejto súvislosti RTVS zriadila novú webovú stránku www.koncertyrtvs.sk. Na nej budú postupne pribúdať všetky koncerty, ktoré sa budú konať v budove Slovenského rozhlasu pod hlavičkou RTVS.

Aktuálna 89. koncertná sezóna SOSR láka svojou pestrosťou. Publiku počas nej orchester sprístupní tvorbu slovenských i zahraničných autorov, pričom sa bude špecializovať na repertoár romantizmu a hudby 20. a 21. storočia. Okrem dvoch rozhlasových dirigentov – hlavného Maria Košika a Adriana Kokoša, prizve hosťujúcich zo zahraničia – Boian Videnoff, Karsten Januschke, Benjamin Bayl a taktiež domácich ako sú Ondrej Olos, Marián Lejava, Konstantin Ilievsky, Rastislav Štúr. Výnimočným darčekom pre publikum i rozhlasových poslucháčov budú zahraniční hviezdni sólisti – violončelista Alexey Stadler, flautista Massimo Mercelli, klavirista Vag Papian, klarinetista Pablo Barragán či slávny český husľový virtuóz Pavel Šporcl. Predstavia sa tiež špičkoví domáci umelci – klaviristka Magdaléna Bajuszová, huslisti Milan Paľa, Juraj Tomka, ale i renomované zborové telesá ako Detský a dievčenský spevácky zbor SRo, Slovenský filharmonický zbor a Český filharmonický zbor Brno.

Táto informácia je komerčným oznámením a je odvysielaná v znení dodanom klientom bez redakčnej úpravy. Agentúra SITA za jej obsahovú a štylistickú úroveň nezodpovedá.
www.prservis.sk; email: prservis@sita.sk

Kategórie: Podporujeme

Stránky