RSS čítačka

O granty v celkovej výške 250 000 eur je možné požiadať už iba mesiac

PRservis.sk - 17. september 2018

BRATISLAVA 17. septembra 2018 – Už iba mesiac majú neziskovky, nadácie, školy či obce na to, aby požiadali o unikátny grant #mamnato. Cieľom programu je prispieť k pretváraniu Slovenska na modernú a zodpovednú krajinu. Grant je zameraný na podporu verejnoprospešných projektov, za ktorými stoja hrdinovia lokálnych komunít. Celkovo bude prerozdelených až 250 000 eur, čo predstavuje najväčší grant v histórii Nadácie Slovenskej sporiteľne.

Grantový program #mamnato bol spustený 7. augusta 2018. O podporu sa môžu uchádzať najmä projekty zamerané na rozvoj komunít, ochrany životného prostredia a aktívneho využívania voľného času. Výška grantu pre jeden projekt je 8 000 eur. Prihlásiť sa je možné do 17. októbra 2018. Najlepšie projekty vyberie nielen odborná komisia, ale aj ľudia vo verejnom hlasovaní. Vyhlásenie výsledkov, spolu s realizáciou víťazných projektov, sa uskutoční v roku 2019.

Koho považujeme za lokálneho hrdinu?

je lokálne známa osobnosť v komunite, v ktorej pôsobí;
je pozitívnym príkladom, inšpiruje mladých ľudí;
motivuje k pozitívnym zmenám vo svojej komunite;
má inovatívny, moderný prístup k progresívnym aktivitám vo svojom okolí;
aktivizuje a zapája ďalších ľudí do skvalitňovania života;
nie je politicky aktívna osobnosť, ani na lokálnej úrovni;
je aktívne prepojený s neziskovou organizáciou, ktorá vykonáva verejnoprospešné aktivity, pričom nemusí byť jej zamestnancom.

Čo bude pre odbornú komisiu kľúčové?

projekt prispeje k tomu, aby Slovensko bolo modernou a zodpovednou krajinou;
predstavuje pozitívny spoločenský dopad udržateľného charakteru v danej lokalite a cieľovej skupine;
inovatívnym spôsobom prispieva k skvalitňovaniu života v komunite.

Projekty je možné podávať elektronicky prostredníctvom online formulára na webovej stránke grantového programu www.mamnato.sk/grant.

Detailné podmienky sú zverejnené v grantovej výzve:

https://mamnato.sk/grant/docs/mamnato_grantova_vyzva_verejnost.pdf

The post O granty v celkovej výške 250 000 eur je možné požiadať už iba mesiac appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Globálne ciele OSN – Taiwan ich môže pomôcť naplniť

PRservis.sk - 17. september 2018

TAIWAN 17. septembra 2018

Jaushieh Joseph Wu
Minister zahraničných vecí
Čínska republika (Taiwan)

Agenda OSN 2030 pre trvalo udržateľný rozvoj, prijatá na 70-tom zasadnutí Valného zhromaždenia OSN, nastavila odvážne ciele a nasmerovala svet na cestu udržateľnosti a stability. Krajiny sa tiež zaviazali vytvoriť Globálne partnerstvo pre trvalo udržateľný rozvoj, ktoré bude zahŕňať všetky krajiny a ich obyvateľov tak, aby nikto neostal pozadu.

Napriek týmto sľubom bol Taiwan so svojimi 23 miliónmi obyvateľov vynechaný z tohto globálneho úsilia. Tento fakt narúša princíp univerzality, na ktorom OSN vznikla a zároveň zbavuje Taiwan, rovnako ako aj medzinárodnú komunitu, možností spolupodieľať sa na dosiahnutí všeobecného blahobytu.

Napriek tomu, že sa Taiwan nemohol zúčastniť na stretnutiach, aktivitách a mechanizmoch OSN, sa ako krajina zodpovedná voči medzinárodnému spoločenstvu nikdy nevyhýbal svojim povinnostiam. V súlade s odporúčaniami Agendy 2030 Taiwan minulý rok vydal po prvý krát dokument Voluntary National Review, v ktorom podrobne opisuje postupy celej vlády, ktoré majú prispieť k dosiahnutiu cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN. Konkrétne ciele, ktoré sa Taiwanu podarilo dosiahnuť, sú zmierňovanie chudoby a znižovanie počtu hladujúcich, zníženie počtu nízkopríjmových domácností, zníženie úmrtnosti matiek na podiel 11,6 z 100 000 žien, ako aj zníženie úmrtnosti detí mladších ako 5 rokov na 2,4 z 1000 detí. Zároveň sa zvýšila gramotnosť na 98,7%. Všetky tieto hodnoty presahujú štandardy stanovené v rámci cieľov trvalo udržateľného rozvoja OSN.

Taiwan navyše poskytuje pomoc a asistenciu aj ostatným krajinám. Prostredníctvom Medzinárodného fondu pre spoluprácu a rozvoj (Taiwan ICDF), taiwanskej oficiálnej organizácie pre rozvojovú pomoc, Taiwan zahájil viacero programov a projektov v Tichmorskej oblasti, Ázií, Afrike, Latinskej Amerike a v   Karibiku. Cieľom týchto programov je pomôcť krajinám v daných regiónoch v oblasti rozvoja čistej energie, potravinovej bezpečnosti, rozvoja udržateľného poľnohospodárstva, zvýšenia úrovne vzdelávania a školstva, zlepšenia zdravia a zdravotnej starostlivosti pre všetky vekové skupiny, ako aj znižovania rizika prírodných katastrof. Taiwanský Medzinárodný fond pre spoluprácu a rozvoj taktiež spoluprauje s Európskou bankou pre obnovu a rozvoj v rámci pomoci krajinám strednej Ázie a strednej a východnej Európy, a to v oblasti podpory rozvoja trhových ekonomík a zeleného hospodárstva.

Celosvetovo sú aktivity Taiwanu veľmi uznávané, napriek tomu OSN naďalej ignoruje to, čo Taiwan môže svetu ponúknuť. Taiwanskí turisti, odborníci a experti nemajú do priestorov OSN povolený prístup, keďže OSN neuznáva pas Čínskej republiky, teda Taiwanu, a to napriek tomu, že tento pas je uznávaný prevažnou väčšinou krajín sveta. OSN taktiež odmietla akreditovať taiwanských novinárov a ich aktivity, pričom ich práca by priniesla prospech nielen Taiwanu, ale aj celému svetu.

Sme neuveriteľne sklamaní faktom, že OSN pokračuje v zneužívaní uznesenia Valného zhromaždenia č. 2758 (XXVI) ktorým ospravedlňuje vylučovanie Taiwanu z medzinárodného spoločenstva a uvádza ho do medzinárodnej izolácie. Ako sme už opakovane uviedli, toto uznesenie sa nezaoberá otázkou reprezentácie Taiwanu a jeho obyvateľov, rovnako ako nedefinuje vzťahy medzi Taiwanom a Čínou. Takzvaný „princíp jednej Číny“ bol opakovane spochybňovaný mnohými členskými štátmi OSN. Je nesprávne ak OSN ako organizácia, ktorá má slúžiť všetkým, jednostranne definuje status Taiwanu.

V článku 1 Charty OSN stojí, že cieľom organizácie je „dosiahnuť medzinárodnú spoluprácu pri riešení medzinárodných problémov ekonomického, sociálneho, kultúrneho a humanitárneho charakteru a podporovať ľudské práva„. V kritických chvíľach, keď ľudstvo čelí mnohých výzvam, je globálna spolupráca zahŕňajúca všetky štáty a všetkých obyvateľov dôležitejšia než kedykoľvek predtým. Vylúčením stabilného partnera akým je Taiwan OSN nielen porušuje základné ľudské práva 23 miliónov obyvateľov Taiwanu, ale tiež výrazne škodí blahobytu celého sveta. Aby OSN bola naozaj otvorená pre všetkých, mala by sa postaviť vonkajšiemu tlaku a otvoriť svoje dvere aj pre Taiwan.

The post Globálne ciele OSN – Taiwan ich môže pomôcť naplniť appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Klamstvá o hlušinovej skládke v Novákoch

PRservis.sk - 17. september 2018

Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal na základe anonymného podnetu 14. septembra 2018 miestnu obhliadku na úložisku –  hlušinovom odvale Nováky – Baňa Mládeže v Hornonitrianskych baniach Prievidza.

PRIEVIDZA 17. septembra 2018 – Okresný úrad Prievidza, odbor starostlivosti o životné prostredie vykonal na základe anonymného podnetu 14. septembra 2018 miestnu obhliadku na úložisku –  hlušinovom odvale Nováky – Baňa Mládeže v Hornonitrianskych baniach Prievidza.

V anonymnom podnete, ktorý priniesli vo svojich spravodajstvách 28. augusta 2018 televízie JOJ a Markíza, bolo uvedené, že halda nebezpečnej uhoľnej hlušiny je horľavá, verejne prístupná, nebezpečná pre zdravie ľudí a znečisťuje podzemné vody.

Po miestnej obhliadke zástupcovia Okresného úradu, odboru starostlivosti o  životné prostredie zistili:

Na odval sa ukladá odpad z ťažobného priemyslu v zmysle katalógu odpadu – odpad s katalógovým číslom 01 04 12, v súlade s plánom nakladania s ťažobným odpadom. Počas obhliadky nebolo pozorované žiadne sekundárne prášenie, väčšia časť odvalu je porastená samonáletom.“

Redaktor TV JOJ Pavol Čertík  v tejto súvislosti uviedol:  „…podnik neúmerne šetrí a nová nebezpečná halda vzniká bez akejkoľvek koncepčnosti haldového hospodárstva.\“

Záverečný výsledok miestnej obhliadke kompetentných úradov je diametrálne odlišný. V zápisnici sa uvádza:

Tunajší úrad počas miestnej obhliadky nezistil porušenie ustanovení zákona NR SR č. 79/2015 Z.z. o odpadoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, vydaných na jeho základe. Nebolo zistené ani porušenie Zákona NR SR č. 137/2010 Z.z. o ovzduší v znení neskorších predpisov.“

Pre vysvetlenie uvádzame, že  ide o hlušinový odval Bane Nováky, umiestnený mimo areálu bane, na pozemkoch našej spoločnosti,  mimo zastavanej časti Novák. Neskladuje sa tu žiadny nebezpečný odpadale prírodný materiál –horniny vyťažené z bane popri ťažbe uhlia.  Sú to inertné, chemicky neaktívne látky, ktoré nemajú žiadny vplyv na  kvalitu podzemných vôd.  Skládka nie je verejne prístupná. Je označená zákazom a bariérami na zamedzenie vstupu osôb. Na skládke sa pohybujú len zamestnanci spoločnosti, ktorí  nepotvrdili žiadne uvedené problémy. Prevádzkový poriadok skládky je plne  v súlade s príslušnými zákonmi.  Monitoring skládky pravidelne vykonávajú odborne spôsobilé osoby z našej spoločnosti. Kontrolu skládky vykonáva  aj Obvodný banský úrad v Prievidzi, pričom doposiaľ neboli zistené žiadne nedostatky.

Kontrola zo strany Okresného úradu Prievidza, odboru starostlivosti o životné prostredie, za účasti zástupcov Obvodného banského úradu v Prievidzi, potvrdila stanovisko Hornonitrianskych baní Prievidza a plne vyvrátila klamstvá anonymu a v médiách prezentované tvrdenia.

Adriana Siváková, tlačová hovorkyňa

The post Klamstvá o hlušinovej skládke v Novákoch appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Sprievodca umývaním riadu. Viac komfortu a ešte lepší výkon.

PRservis.sk - 17. september 2018

BRATISLAVA 17. septembra 2018 – Hektická doba sa odráža aj do života v kuchyni. Času je menej, no povinností stále veľa. Neodmysliteľnou súčasťou mnohých domácností je preto umývačka riadu. Aby bol výsledok umývania 100-percentný, potrebujete osvedčeného pomocníka. Stavte na prémiové tablety a gél Somat Gold!

Oslava narodenín, rodinná večera či posedenie s priateľmi. Príjemné chvíle sa bez dobrého jedla  nikdy nezaobídu. To však znamená aj množstvo použitého riadu a hodiny strávené upratovaním. Netrápte sa, vychutnávajte si spoločnosť svojich najbližších a povinnosti prenechajte domácim pomocníkom. Nové, vylepšené tablety a gély Somat Gold sú tou správnou voľbou – prinášajú viac komfortu, ešte lepší čistiaci výkon a ako bonus prémiový vzhľad.

Poznáte benefity gélu?

Rozhodli ste sa vyskúšať gél namiesto tabliet? Potom by ste mali poznať, aké výhody prináša do vašej kuchyne. Hlavným benefitom gélu je jeho ľahké a rýchle rozpúšťanie, vďaka čomu je obzvlášť vhodný pre krátke programy a vy sa už viac nemusíte báť nerozpustených zvyškov čističa na vašom riade. Účinkuje okamžite po spustení umývacieho cyklu, a tak pôsobí na nečistoty dlhšie, takže dokonalý výsledok umývania je zaručený. Navyše, podľa stupňa znečistenia riadu je možné ho jednoducho a flexibilne dávkovať. Gazdinky, u ktorých je umývačka často používaná, určite ocenia aj nové ekonomické „GIGA“ balenie Somat Gold gélu.

Nová receptúra tabliet a gélov v sebe ukrýva technológiu hĺbkového čistenia, ktorá si hravo poradí s pripáleninami a účinne odstráni aj zaschnuté škrobové škvrny, ako sú tie od ryže či ovsených vločiek. Bez ohľadu na to, aké dobroty pripravujete, nemusíte sa obávať, že riad ostane poznačený nečistotami. Výhodou je tiež moderný obal pre maximálny komfort – tablety odteraz kúpite v prémiovom uzatvárateľnom, vodeodolnom a ľahko uskladniteľnom obale. A aby bolo použitie Somat Gold tabliet ešte jednoduchšie, nové tablety sú vo fólii rozpustnej vo vode. Tabletu stačí vložiť do dávkovača umývačky a spustiť umývací program. 

Pár tipov, s ktorými ušetríte zopár eur

Používajte úsporné umývacie cykly, kedykoľvek je to možné.
Zapínajte iba naplnenú umývačku riadu. Umývačka využíva rovnaké množstvo vody, či už je poloprázdna, alebo úplne plná. Vkladajte riad do umývačky priebežne, počas dňa a na konci dňa ju zapnite. Spotrebujete tak výrazne menej vody a aj energie, ako keď by ste ju zapínali počas dňa pribežne.
Neoplachujte riad predtým, než ho dáte do umývačky. Moderné umývačky riadu v kombinácii s kvalitnými produktmi (napríklad značky Somat), dokážu perfektne umyť dokonca aj silne znečistený riad. Odstráňte iba väčšie zvyšky jedla, vyprázdnite poháre a hrnčeky. Ak je podľa vás, predsa len nutné, niektoré kusy riadu opláchnuť, používajte studenú či vlažnú vodu.
Používajte sušenie vzduchom, pokiaľ takú funkciu vaša umývačka riadu ponúka. V prípade, že vlastníte starší typ, vyskúšajte ju po poslednej oplachovacej fáze vypnúť, otvoriť dvierka a nechajte riad vyschnúť prirodzeným spôsobom.
Plňte umývačku riadom podľa návodu výrobcu. Naplňte celé koše, tým zužitkujete vodu a energiu na maximum. Radšej ponechajte dostatočné miesto pre cirkuláciu potrebného množstva vody pre bezchybné umytie.

The post Sprievodca umývaním riadu. Viac komfortu a ešte lepší výkon. appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Bratislavský Motosalón vzdáva hold Československému motorizmu

PRservis.sk - 17. september 2018

BRATISLAVA 17. septembra 2018 – Rok 2018 je rokom osláv 100. výročia vzniku Česko-Slovenska. Na Motosalóne v Bory Mall si výročie pripomenieme prehliadkou historických vozidiel. Predstavia sa aj novinky auto-moto priemyslu, lode aj lietadlá a počas celého víkendu môžu návštevníci zažiť aj adrenalínový let vrtuľníkom.

Práve v období Československej republiky (1918 -1938) zažíval motorizmus najväčší rozmach, o ktorý sa pričinili domáci výrobcovia. V roku vzniku Československa boli najpredávanejšími vozidlami v krajine automobily značky Škoda. Aj prvý československý prezident, Tomáš Garrique Masaryk, používal výhradne automobily domácich značiek. Motosalón podporí svojou účasťou aj Knieža Juraj Radziwill-Anoškin, ktorého otec stál v období Československa pri zrode moderného svetelného riadenia dopravy

Na Motosalóne v Bory Mall sa predstavia viaceré dvojkolesové či štvorkolesové retro modely, ako je Škoda 743 Garde coupé, ktorý je prvým sériovo vyrábaným osobným automobilom na Slovensku (predtým sa Škoda tradične vyrábala v Mladej Boleslave). Na Motosalóne bude vystavený unikátny kus, ktorý bol v roku 1982 prvým autom vyrobeným na Slovensku vôbec. Uvidíte aj vozidlá TATRA 603, Velorex, Prototyp Mibra 2000 RZP, vyhotovený pre zdravotníctvo a tiež leteckú legendu LET L-13 BLANIK. Exponáty Škoda 743 Garde coupé a Prototyp Mibra 2000 RZP zapožičalo Slovenské technické múzeum – Múzeum dopravy Bratislava. Vetroň LET L-13 BLANIK sa radí sa medzi najúspešnejšie výrobky československého a neskôr českého leteckého priemyslu.

Z veteránov sa odprezentujú aj Aero 30, Škoda Felicia Cabrio či Tatra 75 Cabrio. Predstaví sa aj unikátna kolekcia Tibora Markecha „JAWA – STADION“ motocyklov, ktorá datuje historický a dizajnérsky vývoj motocyklov do 50 cm3 v Československu. Ako jediná kolekcia je zapísaná aj do Slovenskej knihy rekordov. Uvidíte aj benzínové bicykle značky Furka motors, ktoré sa vyrábajú dnes a nie je na ne potrebný vodičský preukaz.

Motoristických nadšencov čaká viac než 130 automobilov od 30 značiek a kopec svetových noviniek či premiér. Uvidíte po prvýkrát KIA CEED v oboch karosériách (5dv a SW) ako faceliftovú verziu či model Stinger, ktorý vyhral ocenenie AUTO roka 2018 na Slovensku. Stinger mimochodom oplýva duchom historických vozidiel grand tourer – výkonných a elegantných automobilov. Mazda predstaví svoje očarujúce modely Mazda 6, CX3 a CX5. Mitsubishi ohlásili 3 nové vozidlá – Mitsubishi ASX, novinku Mitsubishi Eclipse-cross a Mitsubishi Outlander. Pred-premiéru avízoval aj inovatívny Peugeot, a to hneď pri dvoch modeloch Peugeot RIFTER a  Peugeot 508. Zoznámiť sa budete môcť aj s prvým hybridným modelom MINI Countryman, ktorý vás odvezie do práce „elektricky” a na víkend ďaleko na vidiek pomocou plug-in hybridného pohonu.

Tohtoročný Motosalón sľubuje silný zážitok. 22. – 23. 9. 2018 poteší všetkých milovníkov dvojkolesových či štvorkolesových tátošov, lodí aj lietadiel. V priestoroch nákupného centra Bory Mall sa bude niesť hudba starého Československa, ktorá skvelo dotvorí celú atmosféru Motosalónu a svojou účasťou nás poctia aj významné osobnosti spoločenského života.

 

The post Bratislavský Motosalón vzdáva hold Československému motorizmu appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Spoločný boj proti daňovým únikom sa zintenzívni

Ministerstvo financií SR - 17. september 2018

Košice 17.september 2018 - Automatická výmena informácií, prehĺbenie spolupráce v oblasti daní, viacročný finančný rámec, či spoločné kroky v oblasti medzinárodného zdaňovania. To sú okruhy tém o ktorých v pondelok v Košiciach hovoril podpredseda vlády a minister financií Peter Kažimír s českou ministerkou financií Alenou Schillerovou.

Kategórie: Štátna správa

To najlepšie z ITAPY: Ako sa zmenil pohľad na eGovernment?

ITAPA - 14. september 2018
Jednou z najviac diskutovaných tém na kongresoch ITAPA bol aj eGovernment. Pozrite si najzaujímavejšie videá lídrov digitálnej transformácie, ktorí...
Kategórie: Podporujeme

Program Slovenskej národnej galérie – Október 2018

PRservis.sk - 14. september 2018

BRATISLAVA 14. septembra 2018

Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kníhkupectvo Ex Libris v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne okrem pondelka od 10.00 do 18.00, štvrtok od 12.00 do 20.00

Kaviareň Berlinka v SNG | Esterházyho palác | Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Otvorené denne od 10.00 do 22.00

SNG, Hurbanove kasárne – administratíva
Kollárovo námestie 10, 811 07 Bratislava | ( +421 2 20 47 61 11
info@sng.sk
www.sng.sk

Zmena programu vyhradená.

Aktuálne výstavy Osmičky

28. 2. – 31. 12. 2018
Esterházyho palác – átrium, Bratislava

Výstavný projekt je netradične navrhnutý do átria Esterházyho paláca ako séria malých výstav k osmičkovým výročiam: vo februári nástenku k výročiu 1948 (komunistický prevrat) zavesila Alexandra Kusá, v auguste ju k výročiu 1968 (vstup vojsk VZ) obmenila Petra Hanáková a v októbri k výročiu 1918 (vznik ČSR) Katarína Bajcurová.

Napriek názvu sú nástenky viacvrstvovou výstavou umenia, ktorá sa okrem historických tém zaoberá aj teoretickými otázkami spojenými s kurátorstvom, typológiou výstav, kultúrnou politikou a s diváckymi očakávaniami. Základom výstavy je tri metre vysoká a osem metrov dlhá „galerijná nástenka“, na ktorej sa v časovom slede výročí striedajú obrazové koláže zostavené z výtvarného materiálu rôznej povahy primárne zo zbierok SNG. Výsledkom je akýsi draft či materializovaný Pinterest, pripomienka socialistického „nástenkárstva“, ktorý prehovára o povahe a vnútorných konfliktoch tej-ktorej udalosti.

August 1968

21. 8. – 10. 10. 2018
Kurátorka: Petra Hanáková

Mikrovýstava predstaví rok 1968 prostredníctvom hutnej audiovizuálnej koláže – tá by mala na malej ploche sprostredkovať jedinečný étos občianskeho vzdoru, ktorý v kultúre i vo vizuálnom umení predchádzal 21. augustu 1968, invázii „spojeneckých“ vojsk, a nasledoval aj po ňom. Filmami, fotografiami, plagátmi, karikatúrami, listmi rozhnevaných občanov, protest songmi či „heslami z múrov“ predstavíme jedinečný okamih našich dejín; dátum, ktorým sa viera v eventualitu socializmu s ľudskou tvárou prakticky zo dňa na deň rozplynula.

Október 1918
10. – 31. 12. 2018

Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

V slovenskom výtvarnom umení nemáme takmer žiadne diela aktuálne reflektujúce historické udalosti – vznik prvej Československej republiky a podpísanie Martinskej deklarácie v októbri 1918, ktorou sa k novej republike pridali Slováci. Jedným z mála diel je veľkorozmerná maľba zakladateľa a klasika slovenského moderného maliarstva Martina Benku (1888 – 1971) Po búrke/Dúha (okolo 1918 – 1919), historicky prvá akvizícia do zbierok Slovenskej národnej galérie (inv. č. O 1). Benka touto maľbou symbolicky privítal koniec prvej svetovej vojny a vznik novej republiky. Dielo spolu s jeho príbehom bude prezentované netradičným spôsobom.

FILLA – FULLA | Osud umělce – Osud umelca

7. – 21. 10. 2018

Esterházyho palác, 3. poschodie
Kurátorka: Katarína Bajcurová
Odborná spolupráca: Alexandra Kusá

Slovenská národná galéria v rámci projektu Made in Czechoslovakia venovanému 100. výročiu vzniku Československej republiky pripravila výstavu o tvorbe dvoch klasikov českého a slovenského moderného umenia: Emila Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980).

Aj keď v prípade týchto dvoch umelcov nešlo priamo o rovesníkov, ich zástoj v etablovaní moderného umenia v Česku a na Slovensku považujeme za kľúčový a svojím spôsobom aj porovnateľný. Obaja patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenského umenia 20. storočia, každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Výstava sa po prvýkrát pokúša o porovnanie a paralely, ale i odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít s dôrazom na ich jedinečné tvorivé typy, vnútorné vlastnosti tvorby, ako aj vonkajšie socio-kultúrne súvislosti. Vystavené diela sú zo zbierok SNG, českých galérií a zo súkromných majetkov.

Sprievodné programy Pondelok 1. 10. | 19.00
Fotopondelok

Fotopondelkové stretnutia fotografov a priaznivcov fotografie sú živé tematicky zamerané vstupy, počas ktorých fotografi rôznych žánrov a zamerania diskusnou formou predstavia svoju aktuálnu tvorbu. Moderujú: Veronika Markovičová, Peter Marek (Fotoprojekt, o. z.)

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 2. 10. | 19.00
Kompozičné laboratórium: Pavol Šimai

Cyklus prednášok spojených s premietaním pokračuje vhľadom do tvorby slovenského hudobného skladateľa Pavla Šimaia (1930). Prednáša a moderuje Miroslav Tóth. Projekcia dokumentárneho filmu Pavol Šimai (réžia Ivan Ostrochovský, 2015, 26 min.). Hudobný hosť Ronald Šebesta.

Edukatívno-koncertný projekt Kompozičné laboratórium je od svojho vzniku (2012) zameraný na vytváranie, hľadanie a predstavovanie neznámych, nových alebo zabudnutých diel, dramaturgií či kompozičných postupov mimo akademickej pôdy.
Organizuje Hurhaj, o. z., s podporou z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Streda 3. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 4. 10. – sobota 6. 10. | FB Zrejmé
Medzigeneračný festival OLD´s COOL Bratislava 2018

2. ročník kultúrneho medzigeneračného festivalu OLD´s COOL 2018

Štvrtok 4. 10. | 17.00 Swingová tančiareň so Stále dobrí a Charlie Dance Studio
                           18.30 Koncert Geriatrio
Piatok 5. 10. |  18.00 | registrácia cez FB ZREJME / dobrovoľné vstupné 2 €
STO rokov Československa – medzigeneračný kvíz
​                         20.00 klavírny koncert Marty Matyásovej
Sobota 6. 10. | 18.00 Jedna babka povedala… Ako sa (ne)darí konšpiráciám vo vašom okolí?
                           20.00 Afterparty s DJ Reverend

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Sunday, October 7 | 4.00 p.m.
Sunday Rest: Filla – Fulla | The Artist´s Fate

This exhibition project combines two classics of Czech and Slovak modern art, Emil Filla and Ľudovít Fulla. The lecture will enable a deeper penetration into their work characterized by a re-evaluation of the Western European avant-garde art schools in the course of their lives in the first half of the 20th century.

Esterházy Palace, 3rd floor
Free admission

Streda 10. 10. | 10.15 – 11.00 | Rodina
Malé divy: Rozprávka

Poputujte s nami do krajiny rozprávok, kde nič nie je nemožné podobne ako vo svete umenia. Aj keď sa nám môže zdať, že v rozprávkach je všetko čierno-biele, na našej výprave nás bude sprevádzať množstvo farieb. Program je určený rodinám s deťmi od 1 do 4 rokov.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 11. 10. | 18.00
Kurátorský výklad: Kubizmus a avantgardy v tvorbe Ľudovíta Fullu a Emila Fillu

Ďalší tematický výklad Kataríny Bajcurovej, kurátorky výstavy Filla  ̶ Fulla | Osud umělce – Osud umelca. Priblíži v ňom tvorbu oboch klasikov slovenského a českého umenia, v ktorej každý z nich otváral svojím dielom výtvarnému umeniu nové a radikálne vývojové cesty, uvádzal do nášho umenia avantgardné prúdy a podnety z Európy.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup 4 € / 2 €

Piatok 12. 10. | 16.30 – 18.00 | Rodina
BookObrazy: Piotr SochaWojciech Grajkowski: Stromy

Navštívte s nami zázračný svet stromov a zistite, prečo sú také dôležité, koľko druhov ich existuje, ktoré z nich sú najvyššie, najstaršie a najhrubšie, skamenené, letokruhové, bonsajové, endemity alebo baobaby, obývané, bájne či historické…

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 3 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Nedeľa 14.10. | 15.00
Siesta v galérii: FILLA – FULLA: Osud umělce | Osud umelca

Nedeľný výklad priblíži tvorbu dvoch významných osobností českého a slovenského moderného umenia Emila Fillu a Ľudovíta Fullu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 16. 10. | 19.00 | Dvorana VŠMU
Hudba dneška v SNG 29  ̶  Gabriella Smart, klavír (Austrália)

Program: „Of Broken Trees and Elephant Ivories“
Cat Hope, Jon Rose, Elena Kats Chernin, Luke Harrald a i.

Inšpiratívna klaviristka a umelecká riaditeľka významného festivalu Soundstream New Music Festival v austrálskom Adelaide Gabriella Smart sa počas svojej umeleckej rezidencie v poľských Katoviciach predstaví sériou koncertov po Európe, v rámci ktorej zavíta aj do Bratislavy. Program Of Broken Trees and Elephant Ivories (názov pochádza z piesne Joni Mitchellovej inšpirovanej Beethovenom) je výberom zo série skladieb austrálskych a nemeckých skladateľov, ktoré vznikli pre rovnomenný projekt inšpirovaný „kultúrnym príbehom klavírov“ z rozmanitých kútov Austrálie. Klavír ako reprezentant „kultúrneho dedičstva európskej domoviny“ hral v koloniálnom príbehu austrálskeho kontinentu mimoriadne dôležitú úlohu a jeho „príbeh“ sa už aj v minulosti stal inšpiráciou pre viaceré umelecké projekty (napríklad pre u nás známy projekt Rossa Bolletera s „vyhodenými klavírmi“).

Jesenné koncerty z cyklu Hudba dneška v SNG sme z dôvodu deinštalácie nestálej expozície gotiky a baroka nestex, ktorá bola v ostatných rokoch zároveň koncertnou sálou, museli presunúť do náhradného priestoru. Dva koncerty cyklu Hudba dneška v SNG sa teda výnimočne uskutočnia v Dvorane VŠMU.

Koncertný cyklus HUDBA DNEŠKA V SNG v hudobnej dramaturgii Daniela Mateja realizuje Slovenská národná galéria v spolupráci s InMusic, o. z., a Slovenskou sekciou ISCM. InMusic v projekte Hudba dneška v SNG 2018 podporil z verejných zdrojov Fond na podporu umenia a grantové programy Ars Bratislavensis a SOZA.

Koncertná sieň Dvorana VŠMU, Zochova 1, Bratislava
Vstupné: 7 € / 4 €

Štvrtok 18. 10. | 18.00                         
Workshop pre dospelých: Avantgardný remix

Emil Filla a Ľudovít Fulla sú považovaní za významné osobnosti moderného avantgardného uvažovania, no napriek tomu celkom nezanevreli na kultúrne dedičstvo minulosti. Na workshope sa pustíme cestou experimentovania so zvukom a rytmom zakorenenými v tradícii, z ktorých vyskúšame vytvoriť modernú kompozíciu.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 4 €
R: barbora.tribulova@sng.sk

Štvrtok 18. 10. | 18.30
Edičná udalosť roka v SNG: Stano Filko 1 A_nna D_aučík_ová  Trans_formácie

Špeciálny večer venovaný prezentácii dvoch aktuálnych publikácií Slovenskej národnej galérie, ktoré na základe niekoľkoročného výskumu spracovávajú tvorbu dvoch výrazných osobností súčasného slovenského a európskeho umenia – Stana Filka a Anny Daučíkovej. Slávnostné uvedenie knižných publikácií: Stano Filko 1 autorov a editorov Lucie Gregovej Stach, Aurela Hrabušického (SNG) a grafického dizajnéra Petra Lišku; A_nna  D_aučíko_ová Trans_formácie od spoluautoriek Anny Daučíkovej, Moniky Mitášovej (ed.), Ruth Noack, Nóry Ružičkovej a Adély Svobodovej.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Piatok 19. 10. | 18.00
UZAVRETIE KRUHU: Meet IOKO & N.A. Eyewear

Počas uplynulých troch rokov IOKO prinášalo stretnutia s európskym nezávislým okuliarovým dizajnom. Tentokrát bude v hlavnej úlohe IOKO a víťazka Czech Grand Design/Designer 2017 a okuliare vyrábané výsostne ručne!

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 21. 10. | 16.00 – 18.00
Finisáž výstavy Filla  ̶ Fulla: Osud umělce ǀ Osud umelca

Slávnostné ukončenie výstavy, ktorá sa po prvýkrát pokúsila o porovnanie a paralely, ale i o odlišnosti a špecifiká (aj protiklady) umeleckých i životných osudov dvoch výrazných individualít, ktoré patria k najvýznamnejším postavám českého a slovenské umenia 20. storočia. O tvorbe Emilla Fillu (1882 – 1953) a Ľudovíta Fullu (1902 – 1980) nielen v kontexte výstavy prehovoria kurátorka Katarína Bajcurová a Alica Štefančíková, riaditeľka Galérie Benedikta Rejta v Lounoch. Výklad doplnia interpretované piesne z Fillových zvitkov.

Neskorá tvorba Emila Fillu sa nachádza v zbierkach Galérie Benedikta Rejta v Lounoch, kde má umelec svoju stálu expozíciu. Na neďalekom Zámku Peruc, na ktorom strávil posledné roky života, sa nachádza Pamätná síň Emila Fillu, ktorá je od konca 60. rokov 20. storočia v správe GBR Louny. Základom jej zbierkového fondu sú diela Emila Fillu, ktoré po smrti umelca darovala manželka Hana Fillová štátu.

Partnerom sprievodného programu je České centrum v Bratislave.

Výstava je v posledný deň trvania otvorená v predĺžených hodinách do 20.00 hod.

Esterházyho palác, 3. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Utorok 23. 10. | 17.00
Architúra: Architektúra Československa

Tento mesiac si pripomíname 100. výročie vzniku Československej republiky. Vraví sa, že v 20. storočí vzniklo na Zemi viac stavieb ako v celej predchádzajúcej minulosti dohromady. Naše mestá sa vďaka tomu zmenili rovnako výrazne ako náš život v nich. Mnohé z týchto stavieb sú dnes pamätníkmi, v ktorých slohu je možné pozorovať vývoj spoločnosti. V októbrovej Architúre preto nemôžeme inak, ako prejsť cestou vývoja architektúry v štáte Československo. Od historizmu, cez monumentalizmus, dekoratívny štýl a kubizmus, až k moderne, funkcionalizmu a k medzinárodnému štýlu. Storočie v kocke na príklade jednej mestskej štvrte. Architúrou bude sprevádzať architekt Martin Zaiček.
Miesto stretnutia: Šafárikovo námestie, Landererov park
4 € / 2 € / Rezervácia nutná: kristina.paulenova@sng.sk

Streda 24. 10. | 19.00
Just Playin – komorná debata o tvorbe beatov

Just Playin je formát komornej debaty v priateľskej atmosfére o tvorbe beatov, procesoch vzniku, ale aj o prirodzených hudobných emóciách. Na živo zahrá Gladia moony.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Piatok 26. 10. | 16.00 – 18.00
Andrea Kárpáti: Digitalizácia múzeí – informačné technológie podporujúce porozumenie umeniu

Ako môžu zbierkotvorné inštitúcie využiť potenciál digitálnych technológií nielen pre prezentáciu svojich zbierok, ale aj na ich lepšie uchopenie? Otvorená prednáška predstaví nové možnosti modernizácie vzdelávania a komunikácie v múzeách a galériách. Andrea Kárpáti pôsobí na Eötvös Loránd University v Budapešti, kde sa venuje vizuálnym štúdiám a vzdelávaniu umením. Prednáška s diskusiou bude vedená v anglickom jazyku.

Esterházyho palác – Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Nedeľa 28. 10. | 15.00– 17.00 | Rodina
Nedeľa v premenách: (Ne)očakávané otvorenie

Ak má vzniknúť niečo nové, musí sa to najprv pripraviť. Inak to nie je ani v galérii. Väčšina príprav však prebieha v zákulisí za zatvorenými dverami. Príďte k nám a my vám otvoríme dvere tam, kde inokedy vstúpiť nemôžete!

Esterházyho palác, 1. poschodie, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstupné: 5 € / rodina
R: miroslava.misova@sng.sk

Utorok 30. 10. | 17.00
Čaj o piatej v SNG

„Scenár“ kniha, v ktorej môžeme sledovať ako sa manželský pár vyrovnáva s vlastným starnutím, bude ďalšou témou pravidelného podujatia „Čaj o piatej v SNG“ pre aktívnych seniorov, ktoré organizuje STÁLE DOBRÍ, n.o., v spolupráci so SNG. O knihe, téme a o príbehu sa s nami porozpráva autorka Etela Farkašová.

Esterházyho palác –Berlinka, Námestie Ľ. Štúra 4, Bratislava
Vstup voľný

Výtvarka

Uvádzame dva tímy Výtvarky pre deti vo veku 8 až 10 rokov (1. tím) a 11 až 13 rokov (2. tím). Kurz prepája ateliérovú tvorbu so spoznávaním umeleckých diel. Prostredníctvom nich sa s mladšími účastníkmi zoznámime so základnými výtvarnými pojmami. S druhým tímom si ich upevníme rozširovaním poznatkov, ktoré overíme v praxi.

každý pondelok 15.00 – 16.45 (11 – 13 rokov) a 17.00 – 18.30 (8 – 10 rokov) / od 17. 9. 2018
cena: 85 € / polrok (17 stretnutí)
rezervácia: patucova@sng.sk
prihlasovanie možné do naplnenia kapacity

Hľadanie strateného času

Všetko sa dá, keď sa chce. O tom nás presviedča aj umenie, ktoré často nachádza nové riešenia toho, ako sa na problém pozerať. Na kurze sa ponoríme hlbšie do tajov umeleckého sveta, preskúmame ho zo všetkých strán, precvičíme svoju tvorivosť a vyskúšame neočakávané postupy.

Program je určený pre deti od 13 do 17 rokov.

každá druhá streda 16.00 – 17.30 / od 19. 9. do 12. 12. 2018
cena: 25 € / 7 stretnutí
rezervácia: tribulova@sng.sk

The post Program Slovenskej národnej galérie – Október 2018 appeared first on PR servis.

Kategórie: Podporujeme

Týždeň mobility

Cachtice.sk - 14. september 2018
Kategórie: Samospráva

Školský parlamentný výbor vyzval ministerku na riešenie krízy v SAV

SAV.sk - 14. september 2018
Poslanci školského parlamentného výboru dnes vyzvali ministerku školstva, aby do 30 dní informovala o konkrétnych krokoch na vyriešenie krízovej situácie v SAV. Za uznesenie hlasovali všetci poslanci výboru. „Výbor národnej rady pre vzdelávanie, vedu, mládež a šport žiada ministerku školstva, aby do 30 dní po prijatí tohto uznesenia informovala výbor o tom, aké konkrétne kroky zrealizuje, aby sa vyriešila krízová situácia v SAV a zabezpečila sa právna istota tejto inštitúcie, a prijala riešenie, ...
Kategórie: Podporujeme

Vedecký veľtrh v Bratislave

SAV.sk - 14. september 2018
Ústav krajinnej ekológie SAV sa aj tento rok  zapojil do tretieho ročníka Vedeckého veľtrhu. Organizujú ho v púiatok 14. septembra: Veda nás baví n.o. v spolupráci s Fakultou matematiky, fyziky a informatiky UK v Bratislave a Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave na námestí NC Eurovea v Bratislave. Jeho ústrednou myšlienkou je snaha ukázať deťom cestu k vede a technike. Program ÚKE SAV s názvom Objavujeme záhady živej a neživej prírody  oslovil deti každej vekovej kategórie. Pozorovanie pod mikroskopom, vedecké hry a súťaže a praktické ukážky ...
Kategórie: Podporujeme

Stránky